SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jinfeng Bai, Yucun Liu, Sangyoon Oh, Wenwei Lei, Bingzhu Yin, Sooyoung Park, Yuhe Kan, A high-performance ambipolar organic field-effect transistor based on a bidirectional π-extended diketopyrrolopyrrole under ambient conditions, RSC Adv., 2015, 5, 66, 53412

  CrossRef

 2. 2
  Ping Wang, Hui Li, Chunling Gu, Huanli Dong, Zhenzhen Xu, Hongbing Fu, Air-stable ambipolar organic field-effect transistors based on naphthalenediimide–diketopyrrolopyrrole copolymers, RSC Adv., 2015, 5, 25, 19520

  CrossRef

 3. 3
  Yang Li, Hua Li, Hongfei Chen, Yu Wan, Najun Li, Qingfeng Xu, Jinghui He, Dongyun Chen, Lihua Wang, Jianmei Lu, Controlling Crystallite Orientation of Diketopyrrolopyrrole-Based Small Molecules in Thin Films for Highly Reproducible Multilevel Memory Device: Role of Furan Substitution, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 27
 4. 4
  Jing Shao, Xiaojie Zhang, Hongkun Tian, Yanhou Geng, Fosong Wang, Donor–acceptor–donor conjugated oligomers based on isoindigo and anthra[1,2-b]thieno[2,3-d]thiophene for organic thin-film transistors: the effect of the alkyl side chain length on semiconducting properties, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 29, 7567

  CrossRef

 5. 5
  Jing Yue, Junfei Liang, Sheng Sun, Wenkai Zhong, Linfeng Lan, Lei Ying, Wei Yang, Yong Cao, Effects of flanked units on optoelectronic properties of diketopyrrolopyrrole based π-conjugated polymers, Dyes and Pigments, 2015, 123, 64

  CrossRef

 6. 6
  Jin-Dou Huang, Wen-Liang Li, Shu-Hao Wen, Bin Dong, Electronic structure and microscopic charge-transport properties of a new-type diketopyrrolopyrrole-based material, Journal of Computational Chemistry, 2015, 36, 10
 7. 7
  Xiongwei Duan, Manjun Xiao, Jianhua Chen, Xiangdong Wang, Wenhong Peng, Linrui Duan, Hua Tan, Gangtie Lei, Renqiang Yang, Weiguo Zhu, Improving Photovoltaic Performance of the Linear A-Ar-A-type Small Molecules with Diketopyrropyrrole Arms by Tuning the Linkage Position of the Anthracene Core, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 33, 18292

  CrossRef

 8. 8
  Pei Zhou, Dongfeng Dang, Jiang Fan, Wenjing Xiong, Chuncheng Yang, Hua Tan, Yafei Wang, Yu Liu, Weiguo Zhu, Increasing thiophene spacers between thieno[3,2-b]thiophene and benzothiadiazole units in backbone to enhance photovoltaic performance for their 2-D polymers, Dyes and Pigments, 2015, 112, 99

  CrossRef

 9. 9
  Letian Dou, Yongsheng Liu, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang, Low-Bandgap Near-IR Conjugated Polymers/Molecules for Organic Electronics, Chemical Reviews, 2015, 150819103855004

  CrossRef

 10. 10
  Boyi Fu, Cheng-Yin Wang, Bradley D. Rose, Yundi Jiang, Mincheol Chang, Ping-Hsun Chu, Zhibo Yuan, Canek Fuentes-Hernandez, Bernard Kippelen, Jean-Luc Brédas, David M. Collard, Elsa Reichmanis, Molecular Engineering of Nonhalogenated Solution-Processable Bithiazole-Based Electron-Transport Polymeric Semiconductors, Chemistry of Materials, 2015, 27, 8, 2928

  CrossRef

 11. 11
  Min Je Kim, Minwoo Jung, Woonggi Kang, Gukil An, Hyunjung Kim, Hae Jung Son, BongSoo Kim, Jeong Ho Cho, Well-Balanced Carrier Mobilities in Ambipolar Transistors Based on Solution-Processable Low Band Gap Small Molecules, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 29, 16414

  CrossRef

 12. 12
  Yuanyuan Wang, Qiuliu Huang, Zhiqiang Liu, Hongxiang Li, A perfluorohexyl containing diketopyrrolopyrrole (DPP) small molecule for high performance ambipolar transistors with balanced hole and electron mobilites, RSC Advances, 2014, 4, 56, 29509

  CrossRef

 13. 13
  O. Khatib, A. S. Mueller, H. T. Stinson, J. D. Yuen, A. J. Heeger, D. N. Basov, Electron and hole polaron accumulation in low-bandgap ambipolar donor-acceptor polymer transistors imaged by infrared microscopy, Physical Review B, 2014, 90, 23

  CrossRef

 14. 14
  Zhengxu Cai, Hewei Luo, Xin Chen, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Deqing Zhang, Extended Conjugated Donor–Acceptor Molecules with E-(1,2-Difluorovinyl) and Diketopyrrolopyrrole (DPP) Moieties toward High-Performance Ambipolar Organic Semiconductors, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 4
 15. 15
  Dang Xuan Long, Kang-Jun Baeg, Yong Xu, Seok-Ju Kang, Myung-Gil Kim, Geon-Woong Lee, Yong-Young Noh, Gradual Controlling the Work Function of Metal Electrodes by Solution-Processed Mixed Interlayers for Ambipolar Polymer Field-Effect Transistors and Circuits, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 41
 16. 16
  Woonggi Kang, Minwoo Jung, Wonsuk Cha, Sukjae Jang, Youngwoon Yoon, Hyunjung Kim, Hae Jung Son, Doh-Kwon Lee, BongSoo Kim, Jeong Ho Cho, High Crystalline Dithienosilole-Cored Small Molecule Semiconductor for Ambipolar Transistor and Nonvolatile Memory, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6589

  CrossRef

 17. 17
  Minwoo Jung, Youngwoon Yoon, Jae Hoon Park, Wonsuk Cha, Ajeong Kim, Jinback Kang, Sanjeev Gautam, Dongkyun Seo, Jeong Ho Cho, Hyunjung Kim, Jong Yong Choi, Keun Hwa Chae, Kyungwon Kwak, Hae Jung Son, Min Jae Ko, Honggon Kim, Doh-Kwon Lee, Jin Young Kim, Dong Hoon Choi, BongSoo Kim, Nanoscopic Management of Molecular Packing and Orientation of Small Molecules by a Combination of Linear and Branched Alkyl Side Chains, ACS Nano, 2014, 8, 6, 5988

  CrossRef

 18. 18
  Chenmin Yu, Zitong Liu, Yang Yang, Jingjing Yao, Zhengxu Cai, Hewei Luo, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, New dithienyl-diketopyrrolopyrrole-based conjugated molecules entailing electron withdrawing moieties for organic ambipolar semiconductors and photovoltaic materials, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 47, 10101

  CrossRef

 19. 19
  Akshaya K. Palai, Jihee Lee, Minkyung Jea, Hanah Na, Tae Joo Shin, Soonmin Jang, Seung-Un Park, Seungmoon Pyo, Symmetrically functionalized diketopyrrolopyrrole with alkylated thiophene moiety: from synthesis to electronic devices applications, Journal of Materials Science, 2014, 49, 12, 4215

  CrossRef

 20. 20
  A. Riaño, P. Mayorga Burrezo, M. J. Mancheño, A. Timalsina, J. Smith, A. Facchetti, T. J. Marks, J. T. López Navarrete, J. L. Segura, J. Casado, R. Ponce Ortiz, The unusual electronic structure of ambipolar dicyanovinyl-substituted diketopyrrolopyrrole derivatives, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 31, 6376

  CrossRef

 21. 21
  Chao Wang, Yaping Zang, Yunke Qin, Qian Zhang, Yuanhui Sun, Chong-an Di, Wei Xu, Daoben Zhu, Thieno[3,2-b]thiophene-Diketopyrrolopyrrole-Based Quinoidal Small Molecules: Synthesis, Characterization, Redox Behavior, and n-Channel Organic Field-Effect Transistors, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 42
 22. 22
  Shaofeng Lu, Martin Drees, Yan Yao, Damien Boudinet, He Yan, Hualong Pan, Jingqi Wang, Yuning Li, Hakan Usta, Antonio Facchetti, 3,6-Dithiophen-2-yl-diketopyrrolo[3,2-b]pyrrole (isoDPPT) as an Acceptor Building Block for Organic Opto-Electronics, Macromolecules, 2013, 46, 10, 3895

  CrossRef

 23. 23
  Li Wang, Xiaojie Zhang, Hongkun Tian, Yunfeng Lu, Yanhou Geng, Fosong Wang, A cyano-terminated dithienyldiketopyrrolopyrrole dimer as a solution processable ambipolar semiconductor under ambient conditions, Chemical Communications, 2013, 49, 96, 11272

  CrossRef

 24. 24
  Hua Tan, Xianping Deng, Junting Yu, Baofeng Zhao, Yafei Wang, Yu Liu, Weiguo Zhu, Hongbin Wu, Yong Cao, A Novel Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-Based Conjugated Polymer with a Pendant Diketopyrrolopyrrole Unit for High-Performance Solar Cells, Macromolecules, 2013, 46, 1, 113

  CrossRef

 25. 25
  Yoon Suk Choi, Won Ho Jo, A strategy to enhance both VOC and JSC of A–D–A type small molecules based on diketopyrrolopyrrole for high efficient organic solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 6, 1621

  CrossRef

 26. 26
  Gregorio García, José M. Granadino-Roldán, Alfonso Hernández-Laguna, Andrés Garzón, Manuel Fernández-Gómez, A Tuned LRC-DFT Design of Ambipolar Diketopyrrolopyrrole-Containing Quinoidal Molecules Interesting for Molecular Electronics, Journal of Chemical Theory and Computation, 2013, 9, 6, 2591

  CrossRef

 27. 27
  Tae-Jun Ha, Prashant Sonar, Ananth Dodabalapur, Charge transport study of high mobility polymer thin-film transistors based on thiophene substituted diketopyrrolopyrrole copolymers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 24, 9735

  CrossRef

 28. 28
  Chien Lu, Wen-Chang Chen, Diketopyrrolopyrrole[BOND]Thiophene-Based Acceptor–Donor–Acceptor Conjugated Materials for High-Performance Field-Effect Transistors, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 11
 29. 29
  Renata Rybakiewicz, Joanna Zapala, David Djurado, Robert Nowakowski, Petr Toman, Jiri Pfleger, Jean-Marie Verilhac, Malgorzata Zagorska, Adam Pron, Naphthalene bisimides asymmetrically and symmetrically N-substituted with triarylamine – comparison of spectroscopic, electrochemical, electronic and self-assembly properties, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 5, 1578

  CrossRef

 30. 30
  Riccardo Beninatto, Giuseppe Borsato, Ottorino De Lucchi, Fabrizio Fabris, Vittorio Lucchini, Elisabetta Zendri, New 3,6-bis(biphenyl)diketopyrrolopyrrole dyes and pigments via Suzuki–Miyaura coupling, Dyes and Pigments, 2013, 96, 3, 679

  CrossRef

 31. 31
  Akshaya K. Palai, Hyejin Cho, Sungwoo Cho, Tae Joo Shin, Soonmin Jang, Seung-Un Park, Seungmoon Pyo, Non-functionalized soluble diketopyrrolopyrrole: Simplest p-channel core for organic field-effect transistors, Organic Electronics, 2013, 14, 5, 1396

  CrossRef

 32. 32
  Christopher M. Proctor, Chunki Kim, Dieter Neher, Thuc-Quyen Nguyen, Nongeminate Recombination and Charge Transport Limitations in Diketopyrrolopyrrole-Based Solution-Processed Small Molecule Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 28
 33. 33
  Sara Stas, Jean-Yves Balandier, Vincent Lemaur, Oliver Fenwick, Giulia Tregnago, Florence Quist, Franco Cacialli, Jérôme Cornil, Yves Henri Geerts, Straightforward access to diketopyrrolopyrrole (DPP) dimers, Dyes and Pigments, 2013, 97, 1, 198

  CrossRef

 34. 34
  Sang Kyu Park, Shinto Varghese, Jong H. Kim, Seong-Jun Yoon, Oh Kyu Kwon, Byeong-Kwan An, Johannes Gierschner, Soo Young Park, Tailor-Made Highly Luminescent and Ambipolar Transporting Organic Mixed Stacked Charge-Transfer Crystals: An Isometric Donor–Acceptor Approach, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 12, 4757

  CrossRef

 35. 35
  Jianhua Liu, Yanming Sun, Preecha Moonsin, Martijn Kuik, Christopher M. Proctor, Jason Lin, Ben B. Hsu, Vinich Promarak, Alan J. Heeger, Thuc-Quyen Nguyen, Tri-Diketopyrrolopyrrole Molecular Donor Materials for High-Performance Solution-Processed Bulk Heterojunction Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 36. 36
  Marta Castelaín, Horacio Salavagione, José L. Segura, “Click”-Functionalization of [60]Fullerene and Graphene with an Unsymmetrically Functionalized Diketopyrrolopyrrole (DPP) Derivative, Organic Letters, 2012, 14, 11, 2798

  CrossRef

 37. 37
  Jianyu Yuan, Xiaodong Huang, Fengjiao Zhang, Jialing Lu, Zhichun Zhai, Chongan Di, Zuoquan Jiang, Wanli Ma, Design of benzodithiophene-diketopyrrolopyrrole based donor–acceptor copolymers for efficient organic field effect transistors and polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 42, 22734

  CrossRef

 38. 38
  Yali Qiao, Yunlong Guo, Chunmeng Yu, Fengjiao Zhang, Wei Xu, Yunqi Liu, Daoben Zhu, Diketopyrrolopyrrole-Containing Quinoidal Small Molecules for High-Performance, Air-Stable, and Solution-Processable n-Channel Organic Field-Effect Transistors, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 9, 4084

  CrossRef

 39. 39
  Yuan Zhang, Peter Zalar, Chunki Kim, Samuel Collins, Guillermo C. Bazan, Thuc-Quyen Nguyen, DNA Interlayers Enhance Charge Injection in Organic Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2012, 24, 31
 40. 40
  Mallari A. Naik, N. Venkatramaiah, Catherine Kanimozhi, Satish Patil, Influence of Side-Chain on Structural Order and Photophysical Properties in Thiophene Based Diketopyrrolopyrroles: A Systematic Study, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 50, 26128

  CrossRef

 41. 41
  Huiying Liu, Hui Jia, Lanfen Wang, Yishi Wu, Chuanlang Zhan, Hongbing Fu, Jiannian Yao, Intermolecular electron transfer promoted by directional donor–acceptor attractions in self-assembled diketopyrrolopyrrole-thiophene films, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 41, 14262

  CrossRef

 42. 42
  Núria Crivillers, Laura Favaretto, Alberto Zanelli, Ilse Manet, Matthias Treier, Vittorio Morandi, Massimo Gazzano, Paolo Samorì, Manuela Melucci, Self-assembly and electrical properties of a novel heptameric thiophene–benzothiadiazole based architectures, Chemical Communications, 2012, 48, 100, 12162

  CrossRef

 43. 43
  Junxiang Zhang, Dun-Yen Kang, Stephen Barlow, Seth R. Marder, Transition metal-catalyzed C–H activation as a route to structurally diverse di(arylthiophenyl)-diketopyrrolopyrroles, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 40, 21392

  CrossRef

 44. 44
  Hakan Usta, Antonio Facchetti, Polymeric and Small-Molecule Semiconductors for Organic Field-Effect Transistors,