SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yanfeng Cao, Xiaoting Li, Zhenfeng Bian, Addis Fuhr, Dieqing Zhang, Jian Zhu, Highly photocatalytic activity of brookite/rutile TiO2 nanocrystals with semi-embedded structure, Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 180, 551

  CrossRef

 2. 2
  Chao Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Zewu Zhang, Yuanmei Xu, Qianli Wang, A 3D hierarchical magnetic Fe@Pt/Ti(OH)4nanoarchitecture for sinter-resistant catalyst, RSC Adv., 2015, 5, 80, 64951

  CrossRef

 3. 3
  Lifang He, Ning Du, Chundong Wang, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang, A facile synthesis of graphene-supported mesoporous TiO2 hybrid sheets with uniform coverage and controllable pore diameters, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 206, 95

  CrossRef

 4. 4
  Xinlai Xiao, Lei Ge, Changcun Han, Yujing Li, Zhen Zhao, Yongji Xin, Siman Fang, Linen Wu, Ping Qiu, A facile way to synthesize Ag@AgBr cubic cages with efficient visible-light-induced photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 564

  CrossRef

 5. 5
  Wanghui Chen, Chika Takai, Hadi Razavi Khosroshahi, Masayoshi Fuji, Takashi Shirai, A modified sol–gel method using acetone–ethanol mixed solvent for fast constructing nanometric TiO2 shells, Ceramics International, 2015,

  CrossRef

 6. 6
  Xue Lin, Xiaoyu Guo, Weilong Shi, Feng Guo, Guangbo Che, Hongju Zhai, Yongsheng Yan, Qingwei Wang, Ag3PO4 quantum dots loaded on the surface of leaf-like InVO4/BiVO4 heterojunction with enhanced photocatalytic activity, Catalysis Communications, 2015, 71, 21

  CrossRef

 7. 7
  Robert D. Viveros, Alexander Liberman, William C. Trogler, Andrew C. Kummel, Alkaline and ultrasonic dissolution of biological materials for trace silicon determination, Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 2015, 33, 3, 031803

  CrossRef

 8. 8
  MingDong Wang, MengYang Liu, JiaJun Fu, An intelligent anticorrosion coating based on pH-responsive smart nanocontainers fabricated via a facile method for protection of carbon steel, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12, 6423

  CrossRef

 9. 9
  Uiseok Jeong, Ji Bong Joo, Younghun Kim, Au nanoparticle-embedded SiO2–Au@SiO2catalysts with improved catalytic activity, enhanced stability to metal sintering and excellent recyclability, RSC Adv., 2015, 5, 69, 55608

  CrossRef

 10. 10
  Jinbo Fei, Junbai Li, Controlled Preparation of Porous TiO2–Ag Nanostructures through Supramolecular Assembly for Plasmon-Enhanced Photocatalysis, Advanced Materials, 2015, 27, 2
 11. 11
  Aurélien Henry, Sandrine Plumejeau, Laurent Heux, Nicolas Louvain, Laure Monconduit, Lorenzo Stievano, Bruno Boury, Conversion of Nanocellulose Aerogel into TiO2and TiO2@C Nano-thorns by Direct Anhydrous Mineralization with TiCl4. Evaluation of Electrochemical Properties in Li Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 27, 14584

  CrossRef

 12. 12
  Hongyan Liu, Ji Bong Joo, Michael Dahl, Lishun Fu, Zhengzhi Zeng, Yadong Yin, Crystallinity control of TiO2hollow shells through resin-protected calcination for enhanced photocatalytic activity, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 1, 286

  CrossRef

 13. 13
  Jihoon Ahn, Kyung Jae Lee, Woojeong Bak, Jung-Joon Kim, Jin-Kyu Lee, Won Cheol Yoo, Yung-Eun Sung, Elucidating Relationships between Structural Properties of Nanoporous Carbonaceous Shells and Electrochemical Performances of Si@Carbon Anodes for Lithium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 19, 10255

  CrossRef

 14. 14
  Sajjad Ullah, Elias P. Ferreira-Neto, André A. Pasa, Carlos C.J. Alcântara, José J.S. Acuña, Sara A. Bilmes, Maria L. Martínez Ricci, Richard Landers, Taina Zampieri Fermino, Ubirajara P. Rodrigues-Filho, Enhanced photocatalytic properties of core@shell SiO2@TiO2 nanoparticles, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 179, 333

  CrossRef

 15. 15
  Xue Lin, Di Liu, Xiaoyu Guo, Nan Sun, Shuang Zhao, Limin Chang, Hongju Zhai, Qingwei Wang, Fabrication and efficient visible light-induced photocatalytic activity of Bi2MoO6/BiPO4 composite, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2015, 76, 170

  CrossRef

 16. 16
  X. L. Fan, C. X. Zhang, H. R. Xue, H. Guo, L. Song, J. P. He, Fabrication of SiO2incorporated ordered mesoporous TiO2composite films as functional Pt supports for photo-electrocatalytic methanol oxidation, RSC Adv., 2015, 5, 96, 78880

  CrossRef

 17. 17
  Shaohong Liu, Wei Wang, Jialin Chen, Ji-Guang Li, Xiaodong Li, Xudong Sun, Yu Dong, Foamed single-crystalline anatase nanocrystals exhibiting enhanced photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 34, 17837

  CrossRef

 18. 18
  Ang Li, Peng Zhang, Xiaoxia Chang, Weiting Cai, Tuo Wang, Jinlong Gong, Gold Nanorod@TiO2 Yolk-Shell Nanostructures for Visible-Light-Driven Photocatalytic Oxidation of Benzyl Alcohol, Small, 2015, 11, 16
 19. 19
  Hao Liu, Wei Li, Dengke Shen, Dongyuan Zhao, Guoxiu Wang, Graphitic Carbon Conformal Coating of Mesoporous TiO2Hollow Spheres for High-Performance Lithium Ion Battery Anodes, Journal of the American Chemical Society, 2015, 151002111120006

  CrossRef

 20. 20
  Peng Zhang, Ang Li, Jinlong Gong, Hollow spherical titanium dioxide nanoparticles for energy and environmental applications, Particuology, 2015, 22, 13

  CrossRef

 21. 21
  Xue Lin, Xiaoyu Guo, Di Liu, Qingwei Wang, Yongsheng Yan, Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Performance ofAgQuantum Dots SensitizedBi4Ti3O12Nanobelts, Nano, 2015, 10, 02, 1550020

  CrossRef

 22. 22
  Chun Wang, Junchen Chen, Xinran Zhou, Wei Li, Yong Liu, Qin Yue, Zhaoteng Xue, Yuhui Li, Ahmed A. Elzatahry, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao, Magnetic yolk-shell structured anatase-based microspheres loaded with Au nanoparticles for heterogeneous catalysis, Nano Research, 2015, 8, 1, 238

  CrossRef

 23. 23
  Xinzhe Li, Yiyun Fang, Yiping Hu, Hongfei Huo, Shiling Zhao, Xuefeng Long, Jiantai Ma, Rong Li, Mesoporous titanium dioxide coating on gold modified silica nanotubes: a tube-in-tube titanium nanostructure for visible-light photocatalysts, RSC Adv., 2015, 5, 86, 69962

  CrossRef

 24. 24
  Hui Yang, Paul E. Kruger, Shane G. Telfer, Metal–Organic Framework Nanocrystals as Sacrificial Templates for Hollow and Exceptionally Porous Titania and Composite Materials, Inorganic Chemistry, 2015, 54, 19, 9483

  CrossRef

 25. 25
  Jie Chen, Dawei Wang, Jian Qi, Guodong Li, Fengying Zheng, Shunxing Li, Huijun Zhao, Zhiyong Tang, Monodisperse Hollow Spheres with Sandwich Heterostructured Shells as High-Performance Catalysts via an Extended SiO2 Template Method, Small, 2015, 11, 4
 26. 26
  Minggui Wang, Jie Han, Huixin Xiong, Rong Guo, Yadong Yin, Nanostructured Hybrid Shells of r-GO/AuNP/m-TiO2as Highly Active Photocatalysts, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 12, 6909

  CrossRef

 27. 27
  F. Plascencia-Hernández, G. Valverde-Aguilar, N. Singh, A. R. Derk, E. W. McFarland, F. Zaera, N. Cayetano-Castro, R. Vázquez-Arreguín, Miguel A. Valenzuela, Photocatalytic hydrogen production from aqueous methanol solution using Pt nanocatalysts supported on mesoporous TiO2 hollow shells, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2015,

  CrossRef

 28. 28
  Chunju Xu, Yujie Wang, Peihua Zhao, Huiyu Chen, Yaqing Liu, Porous hematite microflowers toward the adsorption of organic pollutants from water, Materials Letters, 2015, 159, 64

  CrossRef

 29. 29
  Zhihai Cao, Liu Yang, Hangnan Chen, Chang Xu, Dongming Qi, Shudi Zhu, Ulrich Ziener, Preparation of Au/TiO2 nanocomposite particles with high visible-light photocatalytic activity in inverse miniemulsions, Colloid and Polymer Science, 2015, 293, 1, 277

  CrossRef

 30. 30
  Chinh Chien Nguyen, Nhu Nang Vu, Trong-On Do, Recent advances in the development of sunlight-driven hollow structure photocatalysts and their applications, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 36, 18345

  CrossRef

 31. 31
  Xin-Yao Yu, Hao Bin Wu, Le Yu, Fei-Xiang Ma, Xiong Wen (David) Lou, Rutile TiO2 Submicroboxes with Superior Lithium Storage Properties, Angewandte Chemie, 2015, 127, 13
 32. 32
  Xin-Yao Yu, Hao Bin Wu, Le Yu, Fei-Xiang Ma, Xiong Wen (David) Lou, Rutile TiO2 Submicroboxes with Superior Lithium Storage Properties, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 13
 33. 33
  Yiding Liu, Aiwei Tang, Qiao Zhang, Yadong Yin, Seed-Mediated Growth of Anatase TiO2Nanocrystals with Core–Antenna Structures for Enhanced Photocatalytic Activity, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 35, 11327

  CrossRef

 34. 34
  Lei Li, Shiqi Zhou, Erjian Chen, Ru Qiao, Yijun Zhong, Yong Zhang, Zhengquan Li, Simultaneous formation of silica-protected and N-doped TiO2hollow spheres using organic–inorganic silica as self-removed templates, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 2234

  CrossRef

 35. 35
  Xue Lin, Xiaoyu Guo, Di Liu, Qingwei Wang, Hongju Zhai, Limin Chang, SiO2/Bi2MoO6 nanocomposites with high photocatalytic activity under visible light irradiation, Materials Research Bulletin, 2015, 63, 72

  CrossRef

 36. 36
  Minmin Gao, Liangliang Zhu, Wei Li Ong, Jing Wang, Ghim Wei Ho, Structural design of TiO2-based photocatalyst for H2production and degradation applications, Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 10, 4703

  CrossRef

 37. 37
  Jie Li, Li Tan, Ge Wang, Mu Yang, Synthesis of double-shelled sea urchin-like yolk-shell Fe3O4/TiO2/Au microspheres and their catalytic applications, Nanotechnology, 2015, 26, 9, 095601

  CrossRef

 38. 38
  Thillai Sivakumar Natarajan, Hari C. Bajaj, Rajesh J. Tayade, Synthesis of homogeneous sphere-like Bi2WO6nanostructure by silica protected calcination with high visible-light-driven photocatalytic activity under direct sunlight, CrystEngComm, 2015, 17, 5, 1037

  CrossRef

 39. 39
  Ruiping Liu, Feng Ren, Weiming Su, Peng He, Chao Shen, Lei Zhang, Chang-an Wang, Synthesis of TiO2 hollow spheres with tunable pore structure and enhanced photocatalytic activity, Ceramics International, 2015, 41, 10, 14615

  CrossRef

 40. 40
  Yuan Zhong, Chuang Yue, Binbin Chen, Shibo Sun, Mingsen Zheng, Libo Zhao, Suntao Wu, Jing Li, Junyong Kang, Liwei Lin, Synthetic preparation of novel 3D Si/TiO2–Ti2O3composite nanorod arrays as anodes in lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 47, 37399

  CrossRef

 41. 41
  Ji Bong Joo, Hongyan Liu, Yoon Jae Lee, Michael Dahl, Hongxia Yu, Francisco Zaera, Yadong Yin, Tailored synthesis of C@TiO2 yolk–shell nanostructures for highly efficient photocatalysis, Catalysis Today, 2015,

  CrossRef

 42. 42
  Changchao Jia, Ping Yang, Hsueh-Shih Chen, Junpeng Wang, Template-free synthesis of mesoporous anatase titania hollow spheres and their enhanced photocatalysis, CrystEngComm, 2015, 17, 15, 2940

  CrossRef

 43. 43
  Minghao Yu, Weitao Qiu, Fuxin Wang, Teng Zhai, Pingping Fang, Xihong Lu, Yexiang Tong, Three dimensional architectures: design, assembly and application in electrochemical capacitors, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 31, 15792

  CrossRef

 44. 44
  Fuhua Yang, Zhian Zhang, Yu Han, Ke Du, Yanqing Lai, Jie Li, TiO2/carbon hollow spheres as anode materials for advanced sodium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 178, 871

  CrossRef

 45. 45
  Hongchao Yu, Haixiao Kang, Zhengbo Jiao, Gongxuan Lü, Yingpu Bi, Tunable photocatalytic selectivity and stability of Ba-doped Ag3PO4 hollow nanosheets, Chinese Journal of Catalysis, 2015, 36, 9, 1587

  CrossRef

 46. 46
  Xin-Yao Yu, Han Hu, Yawen Wang, Hongyu Chen, Xiong Wen (David) Lou, Ultrathin MoS2 Nanosheets Supported on N-doped Carbon Nanoboxes with Enhanced Lithium Storage and Electrocatalytic Properties, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 25
 47. 47
  Xin-Yao Yu, Han Hu, Yawen Wang, Hongyu Chen, Xiong Wen (David) Lou, Ultrathin MoS2 Nanosheets Supported on N-doped Carbon Nanoboxes with Enhanced Lithium Storage and Electrocatalytic Properties, Angewandte Chemie, 2015, 127, 25
 48. You have free access to this content48
  Yubao Zhao, Qifeng Chen, Feng Pan, Hui Li, Guo Qin Xu, Wei Chen, Uniform Mesoporous Anatase Hollow Spheres: An Unexpectedly Efficient Fabrication Process and Enhanced Performance in Photocatalytic Hydrogen Evolution, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 42
 49. 49
  Yu Wang, Gang Chen, Andi Di, Haiming Xu, A Facile, Template-Free Synthesis of AgCl Hierarchical Architectures: Precursors of Highly Efficient Visible-Light Plasmonic Photocatalysts of Ag@AgCl, ChemPlusChem, 2014, 79, 4
 50. 50
  Baocang Liu, Yuefang Niu, Yan Li, Fan Yang, Jiamin Guo, Qin Wang, Peng Jing, Jun Zhang, Guohong Yun, A mesoporous “shell-in-shell” structured nanocatalyst with large surface area, enhanced synergy, and improved catalytic performance for Suzuki–Miyaura coupling reaction, Chem. Commun., 2014, 50, 82, 12356

  CrossRef

 51. 51
  Wei Li, Zhangxiong Wu, Jinxiu Wang, Ahmed A. Elzatahry, Dongyuan Zhao, A Perspective on Mesoporous TiO2Materials, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 287

  CrossRef

 52. 52
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Xiaoli Sheng, Shijian Zhou, Sanming Xiang, Anisotropic growth of SiO2and TiO2mixed oxides onto Au nanostructures: highly thermal stability and enhanced reaction activity, RSC Adv., 2014, 4, 75, 40078

  CrossRef

 53. 53
  Michael Dahl, Yiding Liu, Yadong Yin, Composite Titanium Dioxide Nanomaterials, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9853

  CrossRef

 54. 54
  Wei Zhou, Ting Li, Jianqiang Wang, Yang Qu, Kai Pan, Ying Xie, Guohui Tian, Lei Wang, Zhiyu Ren, Baojiang Jiang, Honggang Fu, Composites of small Ag clusters confined in the channels of well-ordered mesoporous anatase TiO2 and their excellent solar-light-driven photocatalytic performance, Nano Research, 2014, 7, 5, 731

  CrossRef

 55. 55
  Pu Du, Le Xin Song, Juan Xia, Yue Teng, Zheng Kun Yang, Construction and application of α-Fe2O3 nanocubes dominated by the composite interaction between polyvinyl chloride and potassium ferrocyanide, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11439

  CrossRef

 56. 56
  Wei Wang, Wenjuan Huang, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, Different Upconversion Properties of β-NaYF4:Yb3+,Tm3+/Er3+in Affecting the Near-Infrared-Driven Photocatalytic Activity of High-Reactive TiO2, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 340

  CrossRef

 57. 57
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Sanming Xiang, Shijian Zhou, Xiaoli Sheng, Encapsulation of Au nanoparticles with well-crystallized anatase TiO2 mesoporous hollow spheres for increased thermal stability, RSC Advances, 2014, 4, 14, 7313

  CrossRef

 58. 58
  Xiukang Yang, Ruizhi Yu, Long Ge, Di Wang, Qinglan Zhao, Xianyou Wang, Yansong Bai, Hao Yuan, Hongbo Shu, Facile synthesis and performances of nanosized Li2TiO3-based shell encapsulated LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 microspheres, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8362

  CrossRef

 59. 59
  Zipeng Xing, Wei Zhou, Fan Du, Linlin Zhang, Zhenzi Li, Hang Zhang, Wei Li, Facile Synthesis of Hierarchical Porous TiO2Ceramics with Enhanced Photocatalytic Performance for Micropolluted Pesticide Degradation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 16653

  CrossRef

 60. 60
  Shengyang Tao, Yuchao Wang, Da Shi, Yonglin An, Jieshan Qiu, Yishan Zhao, Yan Cao, Xuefang Zhang, Facile synthesis of highly graphitized porous carbon monoliths with a balance on crystallization and pore-structure, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12785

  CrossRef

 61. 61
  Bin Wang, Xiao-Ying Lu, Lawrence K. Yu, Jin Xuan, Michael K. H. Leung, Hongfan Guo, Facile synthesis of TiO2hollow spheres composed of high percentage of reactive facets for enhanced photocatalytic activity, CrystEngComm, 2014, 16, 43, 10046

  CrossRef

 62. 62
  Jihwan Lee, Soo Min Kim, In Su Lee, Functionalization of hollow nanoparticles for nanoreactor applications, Nano Today, 2014, 9, 5, 631

  CrossRef

 63. 63
  Stanislaw Komornicki, Marta Radecka, Anna Kusior, Andrzej Warchal, Hard-template synthesis of titanium dioxide hollow spheres, Micro & Nano Letters, 2014, 9, 10, 721

  CrossRef

 64. 64
  Karol Miszta, Rosaria Brescia, Mirko Prato, Giovanni Bertoni, Sergio Marras, Yi Xie, Sandeep Ghosh, Mee Rahn Kim, Liberato Manna, Hollow and Concave Nanoparticles via Preferential Oxidation of the Core in Colloidal Core/Shell Nanocrystals, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 25, 9061

  CrossRef

 65. 65
  Xue Lin, Xiao-yu Guo, Shi-duo Zhao, Xin Gao, Hong-ju Zhai, Qing-wei Wang, Li-min Chang, Hydrothermal Synthesis of Disk-Like Bi2WO6-BiPO4 Heterojunctions and Enhanced Photocatalytic Performance for Rhodamine B Degradation, Chinese Journal of Chemical Physics, 2014, 27, 6, 725

  CrossRef

 66. 66
  Qian Li, Caihong Zhang, Jianmin Ma, Guozhong Wang, Dickon H. L. Ng, Improved Photocatalytic Performance of the Ultra-small Ag Nanocrystallite-Decorated TiO2 Hollow Sphere Heterostructures, ChemCatChem, 2014, 6, 5
 67. 67
  Jia Hong, Liang Ming, Yifeng Tu, Intensification of the electrochemiluminescence of luminol on hollow TiO2 nanoshell-modified indium tin oxide electrodes, Talanta, 2014, 128, 242

  CrossRef

 68. 68
  Jia Hong Pan, Xing Zhu Wang, Qizhao Huang, Chao Shen, Zhen Yu Koh, Qing Wang, Astrid Engel, Detlef W. Bahnemann, Large-scale Synthesis of Urchin-like Mesoporous TiO2 Hollow Spheres by Targeted Etching and Their Photoelectrochemical Properties, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 1
 69. 69
  Qi Zhou, Yong-Hui Zhong, Xing Chen, Xing-Jiu Huang, Yu-Cheng Wu, Mesoporous anatase TiO2/reduced graphene oxide nanocomposites: A simple template-free synthesis and their high photocatalytic performance, Materials Research Bulletin, 2014, 51, 244

  CrossRef

 70. 70
  Sun Hye Hwang, Juyoung Yun, Jyongsik Jang, Multi-Shell Porous TiO2 Hollow Nanoparticles for Enhanced Light Harvesting in Dye-sensitized Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 71. 71
  Wei Zhou, Wei Li, Jian-Qiang Wang, Yang Qu, Ying Yang, Ying Xie, Kaifu Zhang, Lei Wang, Honggang Fu, Dongyuan Zhao, Ordered Mesoporous Black TiO2as Highly Efficient Hydrogen Evolution Photocatalyst, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 26, 9280

  CrossRef

 72. 72
  Yuchao Wang, Liyan Zhang, Shengyang Tao, Yonglin An, Changgong Meng, Tao Hu, Phase change in modified hierarchically porous monolith: An extra energy increase, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 193, 69

  CrossRef

 73. 73
  Lu Ren, Yuanzhi Li, Jingtao Hou, Xiujian Zhao, Chunxu Pan, Preparation and Enhanced Photocatalytic Activity of TiO2Nanocrystals with Internal Pores, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1608

  CrossRef

 74. 74
  Zhihai Cao, Shudi Zhu, Hui Qu, Dongming Qi, Ulrich Ziener, Liu Yang, Yingjie Yan, Haitang Yang, Preparation of visible-light nano-photocatalysts through decoration of TiO2 by silver nanoparticles in inverse miniemulsions, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 435, 51

  CrossRef

 75. 75
  Xing-chun Zhou, Xiao-hang Zhu, Jing-wei Huang, Xin-zhe Li, Peng-fei Fu, Li-xin Jiao, Hong-fei Huo, Rong Li, Programmed synthesis of Pd@hTiO2hollow core–shell nanospheres as an efficient and reusable catalyst for the reduction of p-nitrophenol, RSC Advances, 2014, 4, 62, 33055

  CrossRef

 76. 76
  Vipin Amoli , Rashmi Tiwari , Arghya Dutta, Asim Bhaumik, Anil Kumar Sinha, Structurally Stabilized Organosilane-Templated Thermostable Mesoporous Titania, ChemPhysChem, 2014, 15, 1
 77. 77
  Yiwei Zhang, Yuming Zhou, Zewu Zhang, Sanming Xiang, Xiaoli Sheng, Shijian Zhou, Fei Wang, Synthesis and characterization of a novel Au nanocatalyst with increased thermal stability, Dalton Trans., 2014, 43, 3, 1360

  CrossRef

 78. 78
  Sanming Xiang, Yiwei Zhang, Yuming Zhou, Zewu Zhang, Xiaoli Sheng, Yuanmei Xu, Synthesis and characterization of carbon nanotubes supported Au nanoparticles encapsulated in various oxide shells, RSC Adv., 2014, 4, 93, 51334

  CrossRef

 79. 79
  Qian Li, Juncao Bian, Li Zhang, Ruiqin Zhang, Guozhong Wang, Dickon H. L. Ng, Synthesis of Carbon Materials–TiO2 Hybrid Nanostructures and Their Visible-Light Photo-catalytic Activity, ChemPlusChem, 2014, 79, 3
 80. 80
  Huan Zhao, Yu-Da Zhu, Jing Sun, Dan Wei, Ke-Feng Wang, Ming Liu, Hong-Song Fan, Xing-Dong Zhang, Synthesis of hollow hydroxyapatite nanospheres by the control of nucleation and growth in a two phase system, Chem. Commun., 2014, 50, 83, 12519

  CrossRef

 81. 81
  James Goebl, Ji Bong Joo, Michael Dahl, Yadong Yin, Synthesis of tailored Au@TiO2 core–shell nanoparticles for photocatalytic reforming of ethanol, Catalysis Today, 2014, 225, 90

  CrossRef

 82. 82
  Donghai Wang, Haijiao Zhang, Jingxin Guo, Huijuan Xu, Xuedong Zhu, Zheng Jiao, Template-free fabrication of rattle-type TiO2hollow microspheres with superior photocatalytic performance, RSC Advances, 2014, 4, 70, 37311

  CrossRef

 83. 83
  Wei Li, Minbo Liu, Shanshan Feng, Xiaomin Li, Jinxiu Wang, Dengke Shen, Yuhui Li, Zhenkun Sun, Ahmed A. Elzatahry, Haojie Lu, Dongyuan Zhao, Template-free synthesis of uniform magnetic mesoporous TiO2 nanospindles for highly selective enrichment of phosphopeptides, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 439

  CrossRef

 84. 84
  Lin Jia, Lemuel Tong, Yi Liang, Amy Petretic, Gerald Guerin, Ian Manners, Mitchell A. Winnik, Templated Fabrication of Fiber-Basket Polymersomes via Crystallization-Driven Block Copolymer Self-Assembly, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 47, 16676

  CrossRef

 85. 85
  Dina Fattakhova-Rohlfing, Adriana Zaleska, Thomas Bein, Three-Dimensional Titanium Dioxide Nanomaterials, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9487

  CrossRef

 86. 86
  Weixin Zhang, Jie Xing, Zeheng Yang, Mei Kong, Hongxu Yao, A chemical etching route to controllable fabrication of TiO2 hollow nanospheres for enhancing their photocatalytic activity, Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2013, 7, 2, 192

  CrossRef

 87. 87
  Fengjuan Chen, Yali Cao, Dianzeng Jia, A facile route for the synthesis of ZnS rods with excellent photocatalytic activity, Chemical Engineering Journal, 2013, 234, 223

  CrossRef

 88. 88
  Zipeng Xing, Jiazhe Li, Qiang Wang, Wei Zhou, Guohui Tian, Kai Pan, Chungui Tian, Jinlong Zou, Honggang Fu, A Floating Porous Crystalline TiO2 Ceramic with Enhanced Photocatalytic Performance for Wastewater Decontamination, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 2013, 13
 89. 89
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Xiaoli Sheng, Shijian Zhou, Sanming Xiang, A spontaneous dissolution approach to carbon coated TiO2 hollow composite spheres with enhanced visible photocatalytic performance, Applied Surface Science, 2013, 286, 344

  CrossRef

 90. 90
  Ji Bong Joo, Austin Vu, Qiao Zhang, Michael Dahl, Minfen Gu, Francisco Zaera, Yadong Yin, A Sulfated ZrO2 Hollow Nanostructure as an Acid Catalyst in the Dehydration of Fructose to 5-Hydroxymethylfurfural, ChemSusChem, 2013, 6, 10
 91. 91
  Yuchao Wang, Shengyang Tao, Yonglin An, Shuo Wu, Changgong Meng, Bio-inspired high performance electrochemical supercapacitors based on conducting polymer modified coral-like monolithic carbon, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8876

  CrossRef

 92. 92
  Yuangui Wang, Dong Yang, Ying Shi, Zhongyi Jiang, Bio-inspired synthesis of TiO2 hollow nanospheres in agarose gels, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 560, 42

  CrossRef

 93. 93
  Chuang Liu, Dong Yang, Yang Jiao, Yao Tian, Yuangui Wang, Zhongyi Jiang, Biomimetic Synthesis of TiO2–SiO2–Ag Nanocomposites with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3824

  CrossRef

 94. 94
  Junho Ahn, Sung Ho Jung, Ji Ha Lee, Ki-Young Kwon, Jong Hwa Jung, Control of the Shell Thickness of TiO2@SiO2Particles and Its Surface Functionalization, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2013, 34, 11, 3456

  CrossRef

 95. 95
  Ji Bong Joo, Ilkeun Lee, Michael Dahl, Geon Dae Moon, Francisco Zaera, Yadong Yin, Controllable Synthesis of Mesoporous TiO2 Hollow Shells: Toward an Efficient Photocatalyst, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 34
 96. 96
  Qiao Zhang, Ilkeun Lee, Ji Bong Joo, Francisco Zaera, Yadong Yin, Core–Shell Nanostructured Catalysts, Accounts of Chemical Research, 2013, 46, 8, 1816

  CrossRef

 97. 97
  Robert J. Dillon, Ji-Bong Joo, Francisco Zaera, Yadong Yin, Christopher J. Bardeen, Correlating the excited state relaxation dynamics as measured by photoluminescence and transient absorption with the photocatalytic activity of Au@TiO2core–shell nanostructures, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 5, 1488

  CrossRef

 98. 98
  Baocang Liu, Qin Wang, Shengli Yu, Tuo Zhao, Jiaxing Han, Peng Jing, Wenting Hu, Lixia Liu, Jun Zhang, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan, Double shelled hollow nanospheres with dual noble metal nanoparticle encapsulation for enhanced catalytic application, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9747

  CrossRef

 99. 99
  Yuxin Tang, Zhelong Jiang, Guichuan Xing, Anran Li, Pushkar D. Kanhere, Yanyan Zhang, Tze Chien Sum, Shuzhou Li, Xiaodong Chen, Zhili Dong, Zhong Chen, Efficient Ag@AgCl Cubic Cage Photocatalysts Profit from Ultrafast Plasmon-Induced Electron Transfer Processes, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 23
 100. 100
  Juanjuan Lu, Mei Yan, Lei Ge, Shenguang Ge, Shaowei Wang, Jixian Yan, Jinghua Yu, Electrochemiluminescence of blue-luminescent graphene quantum dots and its application in ultrasensitive aptasensor for adenosine triphosphate detection, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 47, 271

  CrossRef

 101. 101
  Yahia Djaoued, Subramanian Balaji, Normand Beaudoin, Erratum to: Sol–gel synthesis of mesoporous WO3–TiO2 composite thin films for photochromic devices, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2013, 68, 3, 516

  CrossRef

 102. 102
  Fengjuan Chen, Yali Cao, Dianzeng Jia, Facile synthesis of Bi2S3 hierarchical nanostructure with enhanced photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 404, 110

  CrossRef

 103. 103
  Fengjuan Chen, Yali Cao, Dianzeng Jia, Xiaojuan Niu, Facile synthesis of CdS nanoparticles photocatalyst with high performance, Ceramics International, 2013, 39, 2, 1511

  CrossRef

 104. 104
  Harrison S. Kibombo, Shivatharsiny Rasalingam, Ranjit T. Koodali, Facile template free method for textural property modulation that enhances adsorption and photocatalytic activity of aperiodic titania supported silica materials, Applied Catalysis B: Environmental, 2013, 142-143, 119

  CrossRef

 105. 105
  Wen-Shou Wang, Liang Zhen, Cheng-Yan Xu, Wen-Zhu Shao, Zhong-Lin Chen, Formation of CdMoO4 porous hollow nanospheres via a self-assembly accompanied with Ostwald ripening process and their photocatalytic performance, CrystEngComm, 2013, 15, 39, 8014

  CrossRef

 106. 106
  Di Li, Qing Qin, Xiaochuan Duan, Jiaqin Yang, Wei Guo, Wenjun Zheng, General One-Pot Template-Free Hydrothermal Method to Metal Oxide Hollow Spheres and Their Photocatalytic Activities and Lithium Storage Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 9095

  CrossRef

 107. 107
  Jian Zhang, Zhenping Zhu, Yanping Tang, Xinliang Feng, Graphene encapsulated hollow TiO2 nanospheres: efficient synthesis and enhanced photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 11, 3752

  CrossRef

 108. 108
  Jie Li, Yao Qin, Chao Jin, Ying Li, Donglu Shi, Lukas Schmidt-Mende, Lihua Gan, Jinhu Yang, Highly ordered monolayer/bilayer TiO2 hollow sphere films with widely tunable visible-light reflection and absorption bands, Nanoscale, 2013, 5, 11, 5009

  CrossRef

 109. 109
  Shivatharsiny Rasalingam, Harrison S. Kibombo, Chia-Ming Wu, Sridhar Budhi, Rui Peng, Jonas Baltrusaitis, Ranjit T. Koodali, Influence of Ti–O–Si hetero-linkages in the photocatalytic degradation of Rhodamine B, Catalysis Communications, 2013, 31, 66

  CrossRef

 110. 110
  Jianwei Lu, Peng Zhang, Ang Li, Fengli Su, Tuo Wang, Yuan Liu, Jinlong Gong, Mesoporous anatase TiO2 nanocups with plasmonic metal decoration for highly active visible-light photocatalysis, Chemical Communications, 2013, 49, 52, 5817

  CrossRef

 111. 111
  Le Yu, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Mesoporous Li4Ti5O12 Hollow Spheres with Enhanced Lithium Storage Capability, Advanced Materials, 2013, 25, 16
 112. 112
  Wei Zhou, Honggang Fu, Mesoporous TiO2: Preparation, Doping, and as a Composite for Photocatalysis, ChemCatChem, 2013, 5, 4
 113. 113
  Miaomiao Ye, Zhenda Lu, Yongxing Hu, Qiao Zhang, Yadong Yin, Mesoporous titanate-based cation exchanger for efficient removal of metal cations, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 16, 5097

  CrossRef

 114. 114
  Xiao-Yun Li, Li-Hua Chen, Joanna Claire Rooke, Zhao Deng, Zhi-Yi Hu, Shao-Zhuan Wang, Li Wang, Yu Li, Alain Krief, Bao-Lian Su, Mesoporous Titanium Dioxide (TiO2) with hierarchically 3D dendrimeric architectures: Formation mechanism and highly enhanced photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 394, 252

  CrossRef

 115. 115
  Jianwei Lu, Fengli Su, Zhiqi Huang, Chengxi Zhang, Yuan Liu, Xinbin Ma, Jinlong Gong, N-doped Ag/TiO2hollow spheres for highly efficient photocatalysis under visible-light irradiation, RSC Adv., 2013, 3, 3, 720

  CrossRef

 116. 116
  Gao Xiao, Xin Huang, Xuepin Liao, Bi Shi, One-Pot Facile Synthesis of Cerium-Doped TiO2Mesoporous Nanofibers Using Collagen Fiber As the Biotemplate and Its Application in Visible Light Photocatalysis, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 19, 9739

  CrossRef

 117. 117
  Wei Li, Qin Yue, Yonghui Deng, Dongyuan Zhao, Ordered Mesoporous Materials Based on Interfacial Assembly and Engineering, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 118. 118
  Wenshou Wang, Qina Sa, Jihua Chen, Yan Wang, Heejung Jung, Yadong Yin, Porous TiO2/C Nanocomposite Shells As a High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 14, 6478

  CrossRef

 119. 119
  Bao Wang, Hao Bin Wu, Lei Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Self-Supported Construction of Uniform Fe3O4 Hollow Microspheres from Nanoplate Building Blocks, Angewandte Chemie, 2013, 125, 15
 120. 120
  Bao Wang, Hao Bin Wu, Lei Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Self-Supported Construction of Uniform Fe3O4 Hollow Microspheres from Nanoplate Building Blocks, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 15
 121. 121
  Bing Yu, Xuesong Jiang, Jie Yin, Silica/titania sandwich-like mesoporous nanosheets embedded with metal nanoparticles templated by hyperbranched poly(ether amine) (hPEA), Nanoscale, 2013, 5, 12, 5489

  CrossRef

 122. 122
  Yahia Djaoued, Subramanian Balaji, Normand Beaudoin, Sol–gel synthesis of mesoporous WO3–TiO2 composite thin films for photochromic devices, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2013, 65, 3, 374

  CrossRef

 123. 123
  Subhra Jana, Ji Woong Chang, Robert M. Rioux, Synthesis and Modeling of Hollow Intermetallic Ni–Zn Nanoparticles Formed by the Kirkendall Effect, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3618

  CrossRef

 124. 124
  Jin-Lin Hu, Hai-Sheng Qian, Jia-Jia Li, Yong Hu, Zheng-Quan Li, Shu-Hong Yu, Synthesis of Mesoporous SiO2@TiO2 Core/Shell Nanospheres with Enhanced Photocatalytic Properties, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 4
 125. 125
  Bo Quan, Gi-Eun Nam, Hyuck Jae Choi, Yuanzhe Piao, Synthesis of Monodisperse Hollow Carbon Nanocapsules by Using Protective Silica Shells, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 4
 126. 126
  Shunxing Li, Jie Chen, Fengying Zheng, Yancai Li, Fuying Huang, Synthesis of the double-shell anatase–rutile TiO2 hollow spheres with enhanced photocatalytic activity, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12150

  CrossRef

 127. 127
  Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Michael Dahl, Francisco Zaera, Yadong Yin, Synthesis, crystallinity control, and photocatalysis of nanostructured titanium dioxide shells, Journal of Materials Research, 2013, 28, 03, 362

  CrossRef

 128. 128
  Ji Bong Joo, Michael Dahl, Na Li, Francisco Zaera, Yadong Yin, Tailored synthesis of mesoporous TiO2 hollow nanostructures for catalytic applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 7, 2082

  CrossRef

 129. 129
  Yiding Liu, James Goebl, Yadong Yin, Templated synthesis of nanostructured materials, Chem. Soc. Rev., 2013, 42, 7, 2610

  CrossRef

 130. 130
  Jinbo Fei, Jie Zhao, Cuiling Du, Hongchao Ma, He Zhang, Junbai Li, The facile 3D self-assembly of porous iron hydroxide and oxide hierarchical nanostructures for removing dyes from wastewater, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10300

  CrossRef

 131. 131
  Zhelong Jiang, Yuxin Tang, Qiuling Tay, Yanyan Zhang, Oleksandr I. Malyi, Danping Wang, Jiyang Deng, Yuekun Lai, Huanfu Zhou, Xiaodong Chen, Zhili Dong, Zhong Chen, Understanding the Role of Nanostructures for Efficient Hydrogen Generation on Immobilized Photocatalysts, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 132. 132
  Yubao Zhao, Feng Pan, Hui Li, Dongxu Zhao, Lei Liu, Guo Qin Xu, Wei Chen, Uniform Mesoporous Anatase–Brookite Biphase TiO2Hollow Spheres with High Crystallinity via Ostwald Ripening, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 42, 21718

  CrossRef

 133. 133
  Pengyu Wang, Kimiyoshi Ueno, Hikaru Takigawa, Kazuya Kobiro, Versatility of one-pot, single-step synthetic approach for spherical porous (metal) oxide nanoparticles using supercritical alcohols, The Journal of Supercritical Fluids, 2013, 78, 124

  CrossRef

 134. 134
  Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Shijian Zhou, Junjun Shi, Jie Kong, Sicheng Zhang, Well-crystallized mesoporous TiO2 shells for enhanced photocatalytic activity: prepared by carbon coating and silica-protected calcination, Dalton Transactions, 2013, 42, 14, 5004

  CrossRef

 135. 135
  Michael Dahl, Suzanne Dang, Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Yadong Yin, Control of the crystallinity in TiO2 microspheres through silica impregnation, CrystEngComm, 2012, 14, 22, 7680

  CrossRef

 136. 136
  Ji Bong Joo, Qiao Zhang, Michael Dahl, Ilkeun Lee, James Goebl, Francisco Zaera, Yadong Yin, Control of the nanoscale crystallinity in mesoporous TiO2shells for enhanced photocatalytic activity, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 4, 6321

  CrossRef

 137. 137
  Jung Bo Yoo, Hyo Jin Yoo, Byung Wook Lim, Kang Hyuk Lee, Mi Hyun Kim, Donghyeon Kang, Nam Hwi Hur, Controlled Synthesis of Monodisperse SiO2[BOND]TiO2 Microspheres with a Yolk–Shell Structure as Effective Photocatalysts, ChemSusChem, 2012, 5, 12
 138. 138
  Xiaoliang Liang, Jie Li, Ji Bong Joo, Alejandro Gutiérrez, Aashani Tillekaratne, Ilkeun Lee, Yadong Yin, Francisco Zaera, Diffusion through the Shells of Yolk–Shell and Core–Shell Nanostructures in the Liquid Phase, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 32
 139. 139
  Xiaoliang Liang, Jie Li, Ji Bong Joo, Alejandro Gutiérrez, Aashani Tillekaratne, Ilkeun Lee, Yadong Yin, Francisco Zaera, Diffusion through the Shells of Yolk–Shell and Core–Shell Nanostructures in the Liquid Phase, Angewandte Chemie, 2012, 124, 32
 140. 140
  H.L. Shen, H.H. Hu, D.Y. Liang, H.L. Meng, P.G. Li, W.H. Tang, C. Cui, Effect of calcination temperature on the microstructure, crystallinity and photocatalytic activity of TiO2 hollow spheres, Journal of Alloys and Compounds, 2012, 542, 32

  CrossRef

 141. 141
  Gai Miao, Lifang Chen, Zhiwen Qi, Facile Synthesis and Active Photocatalysis of Mesoporous and Microporous TiO2 Nanoparticles, European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 2012, 35
 142. 142
  Feng Zhu, Dapeng Wu, Qi Li, Hui Dong, Jianming Li, Kai Jiang, Dongsheng Xu, Hierarchical TiO2 microspheres: synthesis, structural control and their applications in dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2012, 2, 31, 11629

  CrossRef

 143. 143
  Fang Liu, Yan Zhang, Shenguang Ge, Juanjuan Lu, Jinghua Yu, Xianrang Song, Su Liu, Magnetic graphene nanosheets based electrochemiluminescence immunoassay of cancer biomarker using CdTe quantum dots coated silica nanospheres as labels, Talanta, 2012, 99, 512

  CrossRef

 144. 144
  Tim Leshuk, Stuart Linley, George Baxter, Frank Gu, Mesoporous Hollow Sphere Titanium Dioxide Photocatalysts through Hydrothermal Silica Etching, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 11, 6062

  CrossRef

 145. 145
  Cong-Min Fan, Lin-Fei Zhang, Sha-Sha Wang, Dong-Hong Wang, Li-Qiang Lu, An-Wu Xu, Novel CeO2 yolk–shell structures loaded with tiny Au nanoparticles for superior catalytic reduction of p-nitrophenol, Nanoscale, 2012, 4, 21, 6835

  CrossRef

 146. 146
  Shizhao Kang, Dieer Yin, Xiangqing Li, Liang Li, Jin Mu, One-pot template-free preparation of mesoporous TiO2 hollow spheres and their photocatalytic activity, Materials Research Bulletin, 2012, 47, 11, 3065

  CrossRef

 147. 147
  Jin-Lin Hu, Hai-Sheng Qian, Yong Hu, Zheng-Quan Li, Guo-Xiu Tong, Tao-Kai Ying, Pei-Jun Gong, Shi-You Hao, Hong-Bao Zhang, Liang-Chao Li, Self-assembly of TiO2 composite microspheres: Facile synthesis, characterization and photocatalytic activities, CrystEngComm, 2012, 14, 21, 7118

  CrossRef

 148. 148
  Vorrada Loryuenyong, Achanai Buasri, Chonticha Srilachai, Hathaichanok Srimuang, The synthesis of microporous and mesoporous titania with high specific surface area using sol–gel method and activated carbon templates, Materials Letters, 2012, 87, 47

  CrossRef