SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xinhui Xia, Dongliang Chao, Zhanxi Fan, Cao Guan, Xiehong Cao, Hua Zhang, Hong Jin Fan, A New Type of Porous Graphite Foams and Their Integrated Composites with Oxide/Polymer Core/Shell Nanowires for Supercapacitors: Structural Design, Fabrication, and Full Supercapacitor Demonstrations, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1651

  CrossRef

 2. You have free access to this content2
  Guoping Xiong, Chuizhou Meng, Ronald G. Reifenberger, Pedro P. Irazoqui, Timothy S. Fisher, A Review of Graphene-Based Electrochemical Microsupercapacitors, Electroanalysis, 2014, 26, 1
 3. 3
  Majid Beidaghi, Yury Gogotsi, Capacitive energy storage in micro-scale devices: recent advances in design and fabrication of micro-supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 867

  CrossRef

 4. 4
  Changxia Li, Chuangang Hu, Yang Zhao, Long Song, Jing Zhang, Rudan Huang, Liangti Qu, Decoration of graphene network with metal–organic frameworks for enhanced electrochemical capacitive behavior, Carbon, 2014,

  CrossRef

 5. 5
  Bin Wang, Qi Liu, Jiao Han, Xiaofei Zhang, Jun Wang, Zhanshuang Li, Huijun Yan, Lianhe Liu, Deft dipping combined with electrochemical reduction to obtain 3D electrochemical reduction graphene oxide and its applications in supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 1137

  CrossRef

 6. 6
  Nanjundan Ashok Kumar, Jong-Beom Baek, Electrochemical supercapacitors from conducting polyaniline–graphene platforms, Chemical Communications, 2014, 50, 48, 6298

  CrossRef

 7. 7
  Yu Liu, Yu Ma, Shanyi Guang, Hongyao Xu, Xinyan Su, Facile fabrication of three-dimensional highly ordered structural polyaniline–graphene bulk hybrid materials for high performance supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3, 813

  CrossRef

 8. 8
  Mingkai Liu, Sixin He, Wei Fan, Yue-E Miao, Tianxi Liu, Filter paper-derived carbon fiber / polyaniline composite paper for high energy storage applications, Composites Science and Technology, 2014,

  CrossRef

 9. 9
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 10. 10
  Shaohui Li, Dekang Huang, Bingyan Zhang, Xiaobao Xu, Mingkui Wang, Guang Yang, Yan Shen, Flexible Supercapacitors Based on Bacterial Cellulose Paper Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 11. 11
  Jixin Zhu, Dan Yang, Zongyou Yin, Qingyu Yan, Hua Zhang, Graphene and Graphene-Based Materials for Energy Storage Applications, Small, 2014, 10, 13
 12. 12
  Chin Yong Neo, Nishanth Karimbintharikkal Gopalan, Jianyong Ouyang, Graphene oxide/multi-walled carbon nanotube nanocomposites as the gelator of gel electrolytes for quasi-solid state dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9226

  CrossRef

 13. 13
  Pingping Yu, Yingzhi Li, Xin Zhao, Lihao Wu, Qinghua Zhang, Graphene-Wrapped Polyaniline Nanowire Arrays on Nitrogen-Doped Carbon Fabric as Novel Flexible Hybrid Electrode Materials for High-Performance Supercapacitor, Langmuir, 2014, 30, 18, 5306

  CrossRef

 14. 14
  Yunyun Yang, Yanfei Hao, Junhua yuan, Li Niu, Fang Xia, In situ preparation of caterpilliar-like polyaniline/carbon nanotube hybrids with core shell structure for high performance supercapacitors, Carbon, 2014,

  CrossRef

 15. 15
  Zhong-Shuai Wu, Khaled Parvez, Andreas Winter, Henning Vieker, Xianjie Liu, Sheng Han, Andrey Turchanin, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Layer-by-Layer Assembled Heteroatom-Doped Graphene Films with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Rate Capability for Micro-Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 16. 16
  Boon-Hong Wee, Jong-Dal Hong, Multilayered Poly(p-phenylenevinylene)/Reduced Graphene Oxide Film: An Efficient Organic Current Collector in an All-Plastic Supercapacitor, Langmuir, 2014, 30, 18, 5267

  CrossRef

 17. 17
  Minqiang Sun, Qianqiu Tang, Tao Zhang, Gengchao Wang, Rational synthesis of novel π-conjugated poly(1,5-diaminoanthraquinone) for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 15, 7774

  CrossRef

 18. 18
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 19. 19
  Deepak P. Dubal, Jong Guk Kim, Youngmin Kim, Rudolf Holze, Chandrakant D. Lokhande, Won Bae Kim, Supercapacitors Based on Flexible Substrates: An Overview, Energy Technology, 2014, 2, 4
 20. 20
  Panbo Liu, Ying Huang, Xiang Zhang, Superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles on graphene–polyaniline: Synthesis, characterization and their excellent electromagnetic absorption properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 596, 25

  CrossRef

 21. 21
  Yi Gu, Hao Wu, Zhigang Xiong, Wael Al Abdulla, X. S. Zhao, The electrocapacitive properties of hierarchical porous reduced graphene oxide templated by hydrophobic CaCO3 spheres, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2, 451

  CrossRef

 22. 22
  Hairui Zhang, Jixiao Wang, Xingbin Gao, Zhi Wang, Shichang Wang, The electrochemical activity of polyaniline: An important issue on its use in electrochemical energy storage devices, Synthetic Metals, 2014, 187, 46

  CrossRef

 23. 23
  Chuizhou Meng, Jimin Maeng, Simon W. M. John, Pedro P. Irazoqui, Ultrasmall Integrated 3D Micro-Supercapacitors Solve Energy Storage for Miniature Devices, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 24. 24
  Li Li Zhang, Yi Gu, X. S. Zhao, Advanced porous carbon electrodes for electrochemical capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 33, 9395

  CrossRef

 25. 25
  Zhiqiang Niu, Li Zhang, Lili Liu, Bowen Zhu, Haibo Dong, Xiaodong Chen, All-Solid-State Flexible Ultrathin Micro-Supercapacitors Based on Graphene, Advanced Materials, 2013, 25, 29
 26. 26
  Shuang Cheng, Lei Yang, Yong Liu, Wei Lin, Liang Huang, Dongchang Chen, C. P. Wong, Meilin Liu, Carbon fiber paper supported hybrid nanonet/nanoflower nickel oxide electrodes for high-performance pseudo-capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7709

  CrossRef

 27. 27
  Long Hao, Xianglong Li, Linjie Zhi, Carbonaceous Electrode Materials for Supercapacitors, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 28. 28
  Huai-Ping Cong, Xiao-Chen Ren, Ping Wang, Shu-Hong Yu, Flexible graphene–polyaniline composite paper for high-performance supercapacitor, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 4, 1185

  CrossRef

 29. 29
  Xinhua Li, Guangyong Wang, Xiaowei Wang, Xiaoping Li, Junhui Ji, Flexible supercapacitor based on MnO2 nanoparticles via electrospinning, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10103

  CrossRef

 30. You have free access to this content30
  Yiqing Sun, Gaoquan Shi, Graphene/polymer composites for energy applications, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2013, 51, 4
 31. 31
  Li Wang, Yinjian Ye, Xingping Lu, Zhubiao Wen, Zhuang Li, Haoqing Hou, Yonghai Song, Hierarchical Nanocomposites of Polyaniline Nanowire Arrays on Reduced Graphene Oxide Sheets for Supercapacitors, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 32. 32
  Lei Dong, Zhongxin Chen, Dong Yang, Hongbin Lu, Hierarchically structured graphene-based supercapacitor electrodes, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21183

  CrossRef

 33. 33
  Montree Sawangphruk, Montakan Suksomboon, Kawita Kongsupornsak, Jakkrit Khuntilo, Pattarachai Srimuk, Yanisa Sanguansak, Panupong Klunbud, Phansiri Suktha, Poramane Chiochan, High-performance supercapacitors based on silver nanoparticle–polyaniline–graphene nanocomposites coated on flexible carbon fiber paper, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9630

  CrossRef

 34. 34
  Pingping Yu, Yingzhi Li, Xin Zhao, Lihao Wu, Qinghua Zhang, In situ growth of ordered polyaniline nanowires on surfactant stabilized exfoliated graphene as high-performance supercapacitor electrodes, Synthetic Metals, 2013, 185-186, 89

  CrossRef

 35. 35
  Xianwen Mao, Fritz Simeon, Demetra S. Achilleos, Gregory C. Rutledge, T. Alan Hatton, Metallocene/carbon hybrids prepared by a solution process for supercapacitor applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13120

  CrossRef

 36. 36
  Sheng Chen, Wei Xing, Jingjing Duan, Xijun Hu, Shi Zhang Qiao, Nanostructured morphology control for efficient supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 9, 2941

  CrossRef

 37. 37
  Wenwen Liu, Xingbin Yan, Jiangtao Chen, Yaqiang Feng, Qunji Xue, Novel and high-performance asymmetric micro-supercapacitors based on graphene quantum dots and polyaniline nanofibers, Nanoscale, 2013, 5, 13, 6053

  CrossRef

 38. 38
  Bin Yao, Longyan Yuan, Xu Xiao, Jing Zhang, Yanyuan Qi, Jing Zhou, Jun Zhou, Bin Hu, Wen Chen, Paper-based solid-state supercapacitors with pencil-drawing graphite/polyaniline networks hybrid electrodes, Nano Energy, 2013, 2, 6, 1071

  CrossRef

 39. 39
  Jared F. Mike, Jodie L. Lutkenhaus, Recent advances in conjugated polymer energy storage, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2013, 51, 7
 40. 40
  Gordana Ćirić-Marjanović, Recent advances in polyaniline composites with metals, metalloids and nonmetals, Synthetic Metals, 2013, 170, 31

  CrossRef

 41. 41
  Lotta E. Delle, Ruben Lanche, Jessica Ka-Yan Law, Maryam Weil, Xuan Thang Vu, Patrick Wagner, Sven Ingebrandt, Reduced graphene oxide micropatterns as an interface for adherent cells, physica status solidi (a), 2013, 210, 5
 42. 42
  Li Li, Xin Zhang, Jingjing Qiu, Brandon L. Weeks, Shiren Wang, Reduced graphene oxide-linked stacked polymer forests for high energy-density supercapacitor, Nano Energy, 2013, 2, 5, 628

  CrossRef

 43. 43
  Shuiping Zhou, Hongming Zhang, Xianhong Wang, Ji Li, Fosong Wang, Sandwich nanocomposites of polyaniline embedded between graphene layers and multi-walled carbon nanotubes for cycle-stable electrode materials of organic supercapacitors, RSC Advances, 2013, 3, 6, 1797

  CrossRef

 44. 44
  Maher F. El-Kady, Richard B. Kaner, Scalable fabrication of high-power graphene micro-supercapacitors for flexible and on-chip energy storage, Nature Communications, 2013, 4, 1475

  CrossRef

 45. 45
  Wen-Wen Liu, Ya-Qiang Feng, Xing-Bin Yan, Jiang-Tao Chen, Qun-Ji Xue, Superior Micro-Supercapacitors Based on Graphene Quantum Dots, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 33
 46. 46
  Xue Wang, Chao Yang, Haidong Li, Peng Liu, Synthesis and electrochemical performance of well-defined flake-shaped sulfonated graphene/polypyrrole composites via facile in situ doping polymerization, Electrochimica Acta, 2013, 111, 729

  CrossRef

 47. 47
  Panbo Liu, Ying Huang, Synthesis of reduced graphene oxide-conducting polymers-Co3O4 composites and their excellent microwave absorption properties, RSC Advances, 2013, 3, 41, 19033

  CrossRef

 48. 48
  Yueming Tan, Chaofa Xu, Guangxu Chen, Zhaohui Liu, Ming Ma, Qingji Xie, Nanfeng Zheng, Shouzhuo Yao, Synthesis of Ultrathin Nitrogen-Doped Graphitic Carbon Nanocages as Advanced Electrode Materials for Supercapacitor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 2241

  CrossRef

 49. 49
  X. W. Wang, C.-A. Zhang, P. L. Wang, J. Zhao, W. Zhang, J. H. Ji, K. Hua, J. Zhou, X. B. Yang, X. P. Li, Enhanced Performance of Biodegradable Poly(butylene succinate)/Graphene Oxide Nanocomposites via in Situ Polymerization, Langmuir, 2012, 28, 18, 7091

  CrossRef

 50. 50
  Taemin Lee, Taeyeong Yun, Byeongho Park, Bhawana Sharma, Hyun-Kon Song, Byeong-Su Kim, Hybrid multilayer thin film supercapacitor of graphene nanosheets with polyaniline: importance of establishing intimate electronic contact through nanoscale blending, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 39, 21092

  CrossRef

 51. 51
  Lei Wang, Guang Mu, Chungui Tian, Li Sun, Wei Zhou, Taixing Tan, Honggang Fu, In Situ Intercalating Expandable Graphite for Mesoporous Carbon/Graphite Nanosheet Composites as High-Performance Supercapacitor Electrodes, ChemSusChem, 2012, 5, 12