SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hyun Hwi Lee, Jeong-Hwan Lee, Jang-Joo Kim, Hyo Jung Kim, Crystallinity and interface of 1,4,5,8,9,11-hexaazatriphenylene-hexacarbonitrile thin films between organic and transparent conductive oxide layers, Applied Physics Express, 2015, 8, 5, 051601

  CrossRef

 2. 2
  M. Brast, S. Axmann, M. Slawinski, M. Weingarten, F. Lindla, M. Bösing, M. Heuken, A. Vescan, H. Kalisch, Efficient Stacked OLED processed by Organic Vapor Phase Deposition (OVPD), MRS Proceedings, 2015, 1788,

  CrossRef

 3. 3
  José L. Segura, Rafael Juárez, Mar Ramos, Carlos Seoane, Hexaazatriphenylene (HAT) derivatives: from synthesis to molecular design, self-organization and device applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 19, 6850

  CrossRef

 4. 4
  Hengda Sun, Qingxun Guo, Dezhi Yang, Yonghua Chen, Jiangshan Chen, Dongge Ma, High Efficiency Tandem Organic Light Emitting Diode Using an Organic Heterojunction as the Charge Generation Layer: An Investigation into the Charge Generation Model and Device Performance, ACS Photonics, 2015, 2, 2, 271

  CrossRef

 5. 5
  Hengda Sun, Yonghua Chen, Liping Zhu, Qingxun Guo, Dezhi Yang, Jiangshan Chen, Dongge Ma, Realization of Optimal Interconnector for Tandem Organic Light-Emitting Diodes with Record Efficiency, Advanced Electronic Materials, 2015, 1, 9
 6. 6
  Cheng Han, Du Xiang, Minrui Zheng, Jiadan Lin, Jianqiang Zhong, Chorng Haur Sow, Wei Chen, Tuning the electronic properties of ZnO nanowire field effect transistors via surface functionalization, Nanotechnology, 2015, 26, 9, 095202

  CrossRef

 7. 7
  Yibin Jiang, Shuming Chen, Guijun Li, He Li, Hoi-Sing Kwok, A Low-Cost Nano-modified Substrate Integrating both Internal and External Light Extractors for Enhancing Light Out-Coupling in Organic Light-Emitting Diodes, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 5
 8. 8
  Ji-Hoon Kim, Jaewon Seo, Dae-Gyeon Kwon, Jong-Am Hong, Joohyun Hwang, Hong Kyw Choi, Jaehyun Moon, Jeong-Ik Lee, Dae Yool Jung, Sung-Yool Choi, Yongsup Park, Carrier injection efficiencies and energy level alignments of multilayer graphene anodes for organic light-emitting diodes with different hole injection layers, Carbon, 2014, 79, 623

  CrossRef

 9. 9
  Hyun-Sub Shim, Jung-Hung Chang, Seung-Jun Yoo, Chih-I. Wu, Jang-Joo Kim, Correlation of the electronic structure of an interconnection unit with the device performance of tandem organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5450

  CrossRef

 10. 10
  Zhaoyue Lü, Xiong Li, Yue Wang, Jing Xiao, Penglai Xu, Field- and thickness-dependent performance of tandem organic light-emitting diodes with buffer-modified fullerene/copper phthalocyanine heterojunction as interconnector, Current Applied Physics, 2014, 14, 11, 1465

  CrossRef

 11. 11
  Rong-Bin Wang, Qian-Kun Wang, Hao-Jun Xie, Lu-Hai Xu, Steffen Duhm, Yan-Qing Li, Jian-Xin Tang, HATCN-based Charge Recombination Layers as Effective Interconnectors for Tandem Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140825124835002

  CrossRef

 12. 12
  Sunghun Lee, Hyun Shin, Jang-Joo Kim, High-Efficiency Orange and Tandem White Organic Light-Emitting Diodes Using Phosphorescent Dyes with Horizontally Oriented Emitting Dipoles, Advanced Materials, 2014, 26, 33
 13. 13
  Yi-Lin Wu, Chien-Yu Chen, Yi-Hsiang Huang, Yin-Jui Lu, Cheng-Hsu Chou, Chung-Chih Wu, Highly efficient tandem organic light-emitting devices utilizing the connecting structure based on n-doped electron-transport layer/HATCN/hole-transport layer, Applied Optics, 2014, 53, 22, E1

  CrossRef

 14. 14
  Haoyuan Li, Lian Duan, Yong Qiu, Mechanisms of Charge Transport in Transition Metal Oxide Doped Organic Semiconductors, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 51, 29636

  CrossRef

 15. 15
  Dong-Ying Zhou, Xiao-Bo Shi, Yuan Liu, Chun-Hong Gao, Kun Wang, Liang-Sheng Liao, Role of hole injection layer in intermediate connector of tandem organic light-emitting devices, Organic Electronics, 2014, 15, 12, 3694

  CrossRef

 16. 16
  Dashan Qin, Mingxia Wang, Yuhuan Chen, Lei Chen, Guifang Li, Wenbo Wang, The charge generation layer incorporating two p-doped hole transport layers for improving the performance of tandem organic light emitting diodes, The European Physical Journal Applied Physics, 2014, 67, 3, 30201

  CrossRef

 17. 17
  Dong-Ying Zhou, Hossein Zamani Siboni, Qi Wang, Liang-Sheng Liao, Hany Aziz, The influence of charge injection from intermediate connectors on the performance of tandem organic light-emitting devices, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 22, 223708

  CrossRef

 18. 18
  Hyun-Sub Shim, Sei-Yong Kim, Ji Whan Kim, Tae-Min Kim, Chang-Heon Lee, Jang-Joo Kim, An efficient interconnection unit composed of electron-transporting layer/metal/p-doped hole-transporting layer for tandem organic photovoltaics, Applied Physics Letters, 2013, 102, 20, 203903

  CrossRef

 19. 19
  Xiaoming Wu, Wentao Bi, Yulin Hua, Jin'e Sun, Zhihui Xiao, Li Wang, Shougen Yin, C60/N,N′-bis(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine:MoO3 as the interconnection layer for high efficient tandem blue fluorescent organic light-emitting diodes, Applied Physics Letters, 2013, 102, 24, 243302

  CrossRef

 20. 20
  Hisahiro Sasabe, Junji Kido, Development of high performance OLEDs for general lighting, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 9, 1699

  CrossRef

 21. 21
  Jeong-Hwan Lee, Jang-Joo Kim, Electron injection and transport for high-performance inverted organic light-emitting diodes, Journal of Information Display, 2013, 14, 1, 39

  CrossRef

 22. 22
  Sunghun Lee, Daniel Limbach, Kwon-Hyeon Kim, Seung-Jun Yoo, Young-Seo Park, Jang-Joo Kim, High efficiency and non-color-changing orange organic light emitting diodes with red and green emitting layers, Organic Electronics, 2013, 14, 7, 1856

  CrossRef

 23. 23
  Sunghun Lee, Kwon-Hyeon Kim, Daniel Limbach, Young-Seo Park, Jang-Joo Kim, Low Roll-Off and High Efficiency Orange Organic Light Emitting Diodes with Controlled Co-Doping of Green and Red Phosphorescent Dopants in an Exciplex Forming Co-Host, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 33
 24. 24
  Hyo Jung Kim, Jeong-Hwan Lee, Ji Whan Kim, Sunghun Lee, Junhyuk Jang, Hyun Hwi Lee, Jang-Joo Kim, Molecular alignment and nanostructure of 1,4,5,8,9,11-hexaazatriphenylene-hexanitrile (HATCN) thin films on organic surfaces, J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 6, 1260

  CrossRef

 25. 25
  Jeong-Hwan Lee, Sunghun Lee, Jung-Bum Kim, JunHyuk Jang, Jang-Joo Kim, A high performance transparent inverted organic light emitting diode with 1,4,5,8,9,11-hexaazatriphenylenehexacarbonitrile as an organic buffer layer, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 30, 15262

  CrossRef

 26. 26
  Sunghun Lee, Jeong-Hwan Lee, Kwon Hyeon Kim, Seung-Jun Yoo, Tae Gun Kim, Jeong Won Kim, Jang-Joo Kim, Determination of the interface energy level alignment of a doped organic hetero-junction using capacitance–voltage measurements, Organic Electronics, 2012, 13, 11, 2346

  CrossRef

 27. 27
  Jae-Hyun Lee, Jang-Joo Kim, Interfacial doping for efficient charge injection in organic semiconductors, physica status solidi (a), 2012, 209, 8
 28. 28
  Jae-Hyun Lee, Jang-Joo Kim, Interfacial Doping for Efficient Charge Injection in Organic Semiconductors,