SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Qiang Tao, Shuai Li, Chunyu Ma, Kun Liu, Qing-Yu Zhang, A highly sensitive and recyclable SERS substrate based on Ag-nanoparticle-decorated ZnO nanoflowers in ordered arrays, Dalton Trans., 2015, 44, 7, 3447

  CrossRef

 2. 2
  Kundan Sivashanmugan, Jiunn-Der Liao, Bernard Haochih Liu, Chih-Kai Yao, Shyh-Chyang Luo, Ag nanoclusters on ZnO nanodome array as hybrid SERS-active substrate for trace detection of malachite green, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 207, 430

  CrossRef

 3. 3
  Hui Fang, Hong Jun Yin, Ming Yang Lv, Hai Jun Xu, Yong Mei Zhao, Xin Zhang, Zheng Long Wu, Luo Liu, Tian Wei Tan, Approach for determination of ATP:ADP molar ratio in mixed solution by surface-enhanced Raman scattering, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 69, 71

  CrossRef

 4. 4
  Anirban Dandapat, Tae Kyung Lee, Yiming Zhang, Sang Kyu Kwak, Eun Chul Cho, Dong-Hwan Kim, Attomolar Level Detection of Raman Molecules with Hierarchical Silver Nanostructures Including Tiny Nanoparticles between Nanosized Gaps Generated in Silver Petals, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 27, 14793

  CrossRef

 5. 5
  Anastasios C. Manikas, Antonio Papa, Filippo Causa, Giovanni Romeo, Paolo A. Netti, Bimetallic Au/Ag nanoparticle loading on PNIPAAm–VAA–CS8 thermoresponsive hydrogel surfaces using ss-DNA coupling, and their SERS efficiency, RSC Adv., 2015, 5, 18, 13507

  CrossRef

 6. 6
  Meiling Wang, Guowen Meng, Qing Huang, Haibin Tang, Zhongbo Li, Zhuo Zhang, CNTs-anchored egg shell membrane decorated with Ag-NPs as cheap but effective SERS substrates, Science China Materials, 2015, 58, 3, 198

  CrossRef

 7. 7
  Hui He, Huoquan Li, Weiwei Xia, Xiaoshuang Shen, Min Zhou, Jiurong Han, Xianghua Zeng, Weiping Cai, Electrophoretic fabrication of silver nanostructure/zinc oxide nanorod heterogeneous arrays with excellent SERS performance, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 8, 1724

  CrossRef

 8. 8
  R. Udayabhaskar, R. V. Mangalaraja, B. Karthikeyan, Enhanced Fluorescence, Raman Scattering, and Higher Order Raman Modes in ZnO:Ag Nanorods, Plasmonics, 2015, 10, 4, 893

  CrossRef

 9. 9
  Daiming Liu, Qingkang Wang, Jing Hu, Fabrication and characterization of highly ordered Au nanocone array-patterned glass with enhanced SERS and hydrophobicity, Applied Surface Science, 2015, 356, 364

  CrossRef

 10. 10
  Rongrong Fu, Guangqiang Liu, Chong Jia, Xinhua Li, Xia Tang, Guotao Duan, Yue Li, Weiping Cai, Fabrication of silver nanoplate hierarchical turreted ordered array and its application in trace analyses, Chem. Commun., 2015, 51, 30, 6609

  CrossRef

 11. 11
  Zhuo Deng, Xuexu Chen, Yiru Wang, Enhua Fang, Zhigang Zhang, Xi Chen, Headspace Thin-Film Microextraction Coupled with Surface-Enhanced Raman Scattering as a Facile Method for Reproducible and Specific Detection of Sulfur Dioxide in Wine, Analytical Chemistry, 2015, 87, 1, 633

  CrossRef

 12. 12
  Zewen Zuo, Kai Zhu, Lixin Ning, Guanglei Cui, Jun Qu, Ying Cheng, Junzhuan Wang, Yi Shi, Dongsheng Xu, Yu Xin, Highly sensitive surface enhanced Raman scattering substrates based on Ag decorated Si nanocone arrays and their application in trace dimethyl phthalate detection, Applied Surface Science, 2015, 325, 45

  CrossRef

 13. 13
  Manuel Macias-Montero, Ramón J. Peláez, Victor J. Rico, Zineb Saghi, Paul Midgley, Carmen N. Afonso, Agustín R. González-Elipe, Ana Borras, Laser Treatment of Ag@ZnO Nanorods as Long-Life-Span SERS Surfaces, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2331

  CrossRef

 14. 14
  Long Zhang, Shulin Zhao, Yafei Li, Yaqian Lan, Min Han, Zhihui Dai, Jianchun Bao, Monoclinic Copper(I) Selenide Nanocrystals and Copper(I) Selenide/Palladium Heterostructures: Synthesis, Characterization, and Surface-Enhanced Raman Scattering Performance, European Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 2015, 13
 15. 15
  Gui-qiang Liu, Mei-dong Yu, Zheng-qi Liu, Xiao-shan Liu, Shan Huang, Ping-ping Pan, Yan Wang, Mu-lin Liu, Gang Gu, One-process fabrication of metal hierarchical nanostructures with rich nanogaps for highly-sensitive surface-enhanced Raman scattering, Nanotechnology, 2015, 26, 18, 185702

  CrossRef

 16. 16
  Xiaoli Chong, Bing Zhao, Ran Li, Weidong Ruan, Xuwei Yang, Photocatalytic degradation of rhodamine 6G on Ag modified TiO2 nanotubes: Surface-enhanced Raman scattering study on catalytic kinetics and substrate recyclability, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, 481, 7

  CrossRef

 17. 17
  Hyun Wook Kang, Juyoung Leem, Hyung Jin Sung, Photoinduced synthesis of Ag nanoparticles on ZnO nanowires for real-time SERS systems, RSC Adv., 2015, 5, 1, 51

  CrossRef

 18. 18
  Meng-Jing Hou, Xian Zhang, Xiao-Yang Cui, Can Liu, Zheng-Cao Li, Zheng-Jun Zhang, Preparation of SiO2@ Au nanorod array as novel surface enhanced Raman substrate for trace pollutants detection, Chinese Physics B, 2015, 24, 3, 034203

  CrossRef

 19. 19
  Yuting Jing, Huanwen Wang, Jie Zhao, Huan Yi, Xuefeng Wang, Pulsed laser deposition of Ag nanoparticles on titanium hydroxide/oxide nanobelt arrays for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy, Applied Surface Science, 2015, 347, 499

  CrossRef

 20. 20
  Chuan-hai Xiao, Bing-xin Xiao, Yu-da Wang, Jian Zhang, Shuang-ming Wang, Pan Wang, Tian-ye Yang, Rui Zhao, Hai Yu, Zhi-fang Li, Ming-zhe Zhang, Synthesis of ZnO nanosheets decorated with Au nanoparticles and its application in recyclable 3D surface-enhanced Raman scattering substrates, RSC Adv., 2015, 5, 23, 17945

  CrossRef

 21. 21
  Lei Ouyang, Lihua Zhu, Jizhou Jiang, Wei Xie, Heqing Tang, Three-dimensional plasmonic hydrogel architecture: facile synthesis and its macroscale effective space, RSC Adv., 2015, 5, 3, 2231

  CrossRef

 22. 22
  Tung-Han Yang, Yeu-Wei Harn, Ming-Yang Pan, Li-De Huang, Miao-Chun Chen, Ben-Yuan Li, Pei-Hsuan Liu, Po-Yen Chen, Chun-Cheng Lin, Pei-Kuen Wei, Lih-Juann Chen, Jenn-Ming Wu, Ultrahigh Density Plasmonic Hot Spots with Ultrahigh Electromagnetic Field for Improved Photocatalytic Activities, Applied Catalysis B: Environmental, 2015,

  CrossRef

 23. 23
  Andrea Lamberti, Alessandro Virga, Alessandro Chiadò, Angelica Chiodoni, Katarzyna Bejtka, Paola Rivolo, Fabrizio Giorgis, Ultrasensitive Ag-coated TiO2nanotube arrays for flexible SERS-based optofluidic devices, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 26, 6868

  CrossRef

 24. 24
  Xuan He, Hui Wang, Zhongbo Li, Dong Chen, Jiahui Liu, Qi Zhang, Ultrasensitive SERS detection of trinitrotoluene through capillarity-constructed reversible hot spots based on ZnO–Ag nanorod hybrids, Nanoscale, 2015, 7, 18, 8619

  CrossRef

 25. 25
  Limiao Chen, Min Wu, Chengyuan Xiao, Yifan Yu, Xiaohe Liu, Guanzhou Qiu, Urchin-like LaVO4/Au composite microspheres for surface-enhanced Raman scattering detection, Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 443, 80

  CrossRef

 26. 26
  Yang-Chun Lee, En-Yun Wang, Yu-Lun Liu, Hsuen-Li Chen, Using Metal-less Structures To Enhance the Raman Signals of Graphene by 100-fold while Maintaining the Band-to-Band Ratio and Peak Positions Precisely, Chemistry of Materials, 2015, 27, 3, 876

  CrossRef

 27. 27
  Chuhong Zhu, Guowen Meng, Qing Huang, Xiujuan Wang, Yiwu Qian, Xiaoye Hu, Haibin Tang, Nianqiang Wu, ZnO-nanotaper array sacrificial templated synthesis of noble-metal building-block assembled nanotube arrays as 3D SERS-substrates, Nano Research, 2015, 8, 3, 957

  CrossRef

 28. 28
  Xianming Hou, ZnO/Ag heterostructured nanoassemblies: Wet-chemical preparation and improved visible-light photocatalytic performance, Materials Letters, 2015, 139, 201

  CrossRef

 29. 29
  Kunyu Zhao, Jie Lin, Lin Guo, ZnO/Ag porous nanosheets used as substrate for surface-enhanced Raman scattering to detect organic pollutant, RSC Adv., 2015, 5, 66, 53524

  CrossRef

 30. 30
  Jingjing Wang, Fei Zhou, Guotao Duan, Yue Li, Guangqiang Liu, Fuhai Su, Weiping Cai, A controlled Ag–Au bimetallic nanoshelled microsphere array and its improved surface-enhanced Raman scattering effect, RSC Advances, 2014, 4, 17, 8758

  CrossRef

 31. 31
  Jing Liu, Guowen Meng, Xiangdong Li, Zhulin Huang, Ag-Nanoparticle-Decorated Ge Nanocap Arrays Protruding from Porous Anodic Aluminum Oxide as Sensitive and Reproducible Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates, Langmuir, 2014, 30, 46, 13964

  CrossRef

 32. 32
  Zhiwei Wang, Guowen Meng, Zhulin Huang, Zhongbo Li, Qitao Zhou, Ag-nanoparticle-decorated porous ZnO-nanosheets grafted on a carbon fiber cloth as effective SERS substrates, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15280

  CrossRef

 33. 33
  Qitao Zhou, Guowen Meng, Qing Huang, Chuhong Zhu, Haibin Tang, Yiwu Qian, Bin Chen, Bensong Chen, Ag-nanoparticles-decorated NiO-nanoflakes grafted Ni-nanorod arrays stuck out of porous AAO as effective SERS substrates, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 8, 3686

  CrossRef

 34. 34
  Y. Yin, Y. Sun, M. Yu, X. Liu, B. Yang, D. Liu, S. Liu, W. Cao, Michael N. R. Ashfold, Arrays of nanorods composed of ZnO nanodots exhibiting enhanced UV emission and stability, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10746

  CrossRef

 35. 35
  Lei Guo, Chang Xing Zhang, Li Deng, Guo Xin Zhang, Hai Jun Xu, Xiao Ming Sun, Cicada wing decorated by silver nanoparticles as low-cost and active/sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 21, 213101

  CrossRef

 36. 36
  Kh. A. Abdullin, N. B. Bakranov, D. V. Ismailov, J. K. Kalkozova, S. E. Kumekov, L. V. Podrezova, G. Cicero, Composite materials based on nanostructured zinc oxide, Semiconductors, 2014, 48, 4, 471

  CrossRef

 37. 37
  Juyoung Leem, Hyun Wook Kang, Seung Hwan Ko, Hyung Jin Sung, Controllable Ag nanostructure patterning in a microfluidic channel for real-time SERS systems, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2895

  CrossRef

 38. 38
  Long-Biao Huang, Ye Zhou, Su-Ting Han, Yan Yan, Li Zhou, Wei Chen, Peng Zhou, Xianfeng Chen, V. A. L. Roy, Controlled Assembly of Silver Nanoparticles Monolayer on 3D Polymer Nanotubes and their Applications, Small, 2014, 10, 22
 39. 39
  Q. Tao, S. Li, Q.Y. Zhang, D.W. Kang, J.S. Yang, W.W. Qiu, K. Liu, Controlled growth of ZnO nanorods on textured silicon wafer and the application for highly effective and recyclable SERS substrate by decorating Ag nanoparticles, Materials Research Bulletin, 2014, 54, 6

  CrossRef

 40. 40
  Xuan Wang, Yiping Du, Qingqing Li, Ting Wu, Huilian Hu, Ying Xu, Han Zhang, Yingcheng Pan, Fabrication of uniform substrate based on silver nanoparticles decorated glycidyl methacrylate-ethylene dimethacrylate porous material for ultrasensitive surface-enhanced Raman scattering detection, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 45, 1
 41. 41
  Kailin Long, Deyang Du, Xiaoguang Luo, Weiwei Zhao, Zhangting Wu, Lifang Si, Teng Qiu, Facile synthesis of gold coated copper(II) hydroxide pine-needle-like micro/nanostructures for surface-enhanced Raman scattering, Applied Surface Science, 2014, 311, 666

  CrossRef

 42. 42
  Yiwu Qian, Guowen Meng, Qing Huang, Chuhong Zhu, Zhulin Huang, Kexi Sun, Bin Chen, Flexible membranes of Ag-nanosheet-grafted polyamide-nanofibers as effective 3D SERS substrates, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4781

  CrossRef

 43. 43
  Maofeng Zhang, Aiwu Zhao, Da Li, Henghui Sun, Dapeng Wang, Hongyan Guo, Qian Gao, Zibao Gan, Wenyu Tao, Generalized green synthesis of diverse LnF3–Ag hybrid architectures and their shape-dependent SERS performances, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9205

  CrossRef

 44. 44
  Jitao Li, Chunxiang Xu, Haiyan Nan, Mingming Jiang, Guangyu Gao, Yi Lin, Jun Dai, Gangyi Zhu, Zhenhua Ni, Shufeng Wang, Yan Li, Graphene Surface Plasmon Induced Optical Field Confinement and Lasing Enhancement in ZnO Whispering-Gallery Microcavity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10469

  CrossRef

 45. 45
  Yi-Ching Huang, Shou-Yi Chang, Lisa Huang, Chia-Feng Lin, Growing metal trees on tubular semiconductor land: TiO2/(Zn,Sn)Pd heterostructures with high SERS and photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 22, 8456

  CrossRef

 46. 46
  Qi Zhang, Yih Hong Lee, In Yee Phang, Choon Keong Lee, Xing Yi Ling, Hierarchical 3D SERS Substrates Fabricated by Integrating Photolithographic Microstructures and Self-Assembly of Silver Nanoparticles, Small, 2014, 10, 13
 47. 47
  Feng Shao, Zhicheng Lu, Chen Liu, Heyou Han, Kun Chen, Wentao Li, Qigai He, Hui Peng, Juanni Chen, Hierarchical Nanogaps within Bioscaffold Arrays as a High-Performance SERS Substrate for Animal Virus Biosensing, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6281

  CrossRef

 48. 48
  Yunwen Wu, Tao Hang, Jason Komadina, Huiqin Ling, Ming Li, High-adhesive superhydrophobic 3D nanostructured silver films applied as sensitive, long-lived, reproducible and recyclable SERS substrates, Nanoscale, 2014, 6, 16, 9720

  CrossRef

 49. 49
  Anastasios C. Manikas, Giovanni Romeo, Antonio Papa, Paolo A. Netti, Highly Efficient Surface-Enhanced Raman Scattering Substrate Formulation by Self-Assembled Gold Nanoparticles Physisorbed on Poly(N-isopropylacrylamide) Thermoresponsive Hydrogels, Langmuir, 2014, 30, 13, 3869

  CrossRef

 50. 50
  Ya Chen, Guoguo Kang, Ali Shah, Ville Pale, Ying Tian, Zhipei Sun, Ilkka Tittonen, Seppo Honkanen, Harri Lipsanen, Improved SERS Intensity from Silver-Coated Black Silicon by Tuning Surface Plasmons, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1
 51. 51
  Yiping Wu, Pan Li, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, Individual SERS substrate with core–satellite structure decorated in shrinkable hydrogel template for pesticide detection, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 45, 1
 52. 52
  Yilin Lu, Qing Huang, Guowen Meng, Lijun Wu, Zhang Jingjing, Label-free selective SERS detection of PCB-77 based on DNA aptamer modified SiO2@Au core/shell nanoparticles, The Analyst, 2014, 139, 12, 3083

  CrossRef

 53. 53
  Yi Lin, Jitao Li, Chunxiang Xu, Xuemei Fan, Baoping Wang, Localized surface plasmon resonance enhanced ultraviolet emission and F-P lasing from single ZnO microflower, Applied Physics Letters, 2014, 105, 14, 142107

  CrossRef

 54. 54
  Xiaoye Hu, Guowen Meng, Qing Huang, Chuhong Zhu, Bensong Chen, Zhulin Huang, Fadi Li, Zhaoming Wang, Nano-petri-dish Array Assisted Glancing Angle Sputtering for Ag-NP Assembled Bi-nanoring Arrays as Effective SERS Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 7991

  CrossRef

 55. 55
  Ding-Shiang Wang, Shou-Yi Chang, Yi-Chung Huang, Jin-Bao Wu, Hong-Jen Lai, Ming-Sheng Leu, Nanoscopic observations of stress-induced formation of graphitic nanocrystallites at amorphous carbon surfaces, Carbon, 2014, 74, 302

  CrossRef

 56. 56
  Zhigao Dai, Gongming Wang, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Wenqing Li, Jianjian Ying, Junfeng Zheng, Fei Mei, Lei Fu, Jiao Wang, Changzhong Jiang, Obviously Angular, Cuboid-Shaped TiO2Nanowire Arrays Decorated with Ag Nanoparticle as Ultrasensitive 3D Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 39, 22711

  CrossRef

 57. 57
  Bensong Chen, Guowen Meng, Fei Zhou, Qing Huang, Chuhong Zhu, Xiaoye Hu, Mingguang Kong, Ordered arrays of Au-nanobowls loaded with Ag-nanoparticles as effective SERS substrates for rapid detection of PCBs, Nanotechnology, 2014, 25, 14, 145605

  CrossRef

 58. 58
  Yi-Fan Huang, Chiung-Yi Chen, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen, Surojit Chattopadhyay, Plasmon management in index engineered 2.5D hybrid nanostructures for surface-enhanced Raman scattering, NPG Asia Materials, 2014, 6, 9, e123

  CrossRef

 59. 59
  Sandra M.A. Cruz, Helena I.S. Nogueira, Paula A.A.P. Marques, Potentialities of polymeric electrospun membranes decorated with silver nanoparticles and graphene oxide for biodetection by SERS, Ciência & Tecnologia dos Materiais, 2014, 26, 2, 102

  CrossRef

 60. 60
  Yuting Jing, Huanwen Wang, Xiao Chen, Xuefeng Wang, Huige Wei, Zhanhu Guo, Pulsed laser deposited Ag nanoparticles on nickel hydroxide nanosheet arrays for highly sensitive surface-enhanced Raman scattering spectroscopy, Applied Surface Science, 2014, 316, 66

  CrossRef

 61. 61
  Zhenli Sun, Jingjing Du, Li Yan, Chuanyong Jing, Rapid detection of 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) using a portable Au-colloid SERS sensor, Journal of Raman Spectroscopy, 2014, 45, 9
 62. 62
  Da-Wei Li, Wen-Lei Zhai, Yuan-Ting Li, Yi-Tao Long, Recent progress in surface enhanced Raman spectroscopy for the detection of environmental pollutants, Microchimica Acta, 2014, 181, 1-2, 23

  CrossRef

 63. 63
  Zhigao Dai, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Lei Liao, Fei Mei, Xuefeng Yu, Shishang Guo, Jianjian Ying, Feng Ren, Changzhong Jiang, Side-to-side alignment of gold nanorods with polarization-free characteristic for highly reproducible surface enhanced Raman scattering, Applied Physics Letters, 2014, 105, 21, 211902

  CrossRef

 64. 64
  Shih-Yu Fu, Yu-Kuei Hsu, Mei-Hsin Chen, Chin-Jung Chuang, Ying-Chu Chen, Yan-Gu Lin, Silver-decorated hierarchical cuprous oxide micro/nanospheres as highly effective surface-enhanced Raman scattering substrates, Optics Express, 2014, 22, 12, 14617

  CrossRef

 65. 65
  Ahmad Esmaielzadeh Kandjani, Mahsa Mohammadtaheri, Akshi Thakkar, Suresh Kumar Bhargava, Vipul Bansal, Zinc oxide/silver nanoarrays as reusable SERS substrates with controllable ‘hot-spots’ for highly reproducible molecular sensing, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 436, 251

  CrossRef

 66. 66
  Limiao Chen, Dan Jiang, Xiaohe Liu, Guanzhou Qiu, ZnGa2O4 Nanorod Arrays Decorated with Ag Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman-Scattering Substrates for Melamine Detection, ChemPhysChem, 2014, 15, 8
 67. 67
  Xuan He, Hui Wang, Zhongbo Li, Dong Chen, Qi Zhang, ZnO–Ag hybrids for ultrasensitive detection of trinitrotoluene by surface-enhanced Raman spectroscopy, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 28, 14706

  CrossRef

 68. 68
  Ran Li, Chu Han, Qian-Wang Chen, A facile synthesis of multifunctional ZnO/Ag sea urchin-like hybrids as highly sensitive substrates for surface-enhanced Raman detection, RSC Advances, 2013, 3, 29, 11715

  CrossRef

 69. 69
  Xiaoxin Zou, Rafael Silva, Xiaoxi Huang, Jafar F. Al-Sharab, Tewodros Asefa, A self-cleaning porous TiO2–Ag core–shell nanocomposite material for surface-enhanced Raman scattering, Chem. Commun., 2013, 49, 4, 382

  CrossRef

 70. 70
  Yiping Wu, Fei Zhou, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, A shrinking strategy for creating dynamic SERS hot spots on the surface of thermosensitive polymer nanospheres, Chemical Communications, 2013, 49, 44, 5025

  CrossRef

 71. 71
  Chang Xing Zhang, Lei Su, Yu Fei Chan, Zheng Long Wu, Yong Mei Zhao, Hai Jun Xu, Xiao Ming Sun, Ag@SiO2core–shell nanoparticles on silicon nanowire arrays as ultrasensitive and ultrastable substrates for surface-enhanced Raman scattering, Nanotechnology, 2013, 24, 33, 335501

  CrossRef

 72. 72
  Jiu-Ju Feng, Zhen-Zhen Wang, Yong-Fang Li, Jian-Rong Chen, Ai-Jun Wang, Control growth of single crystalline ZnO nanorod arrays and nanoflowers with enhanced photocatalytic activity, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 4

  CrossRef

 73. 73
  Peng Qi, Dun Zhang, Yi Wan, Determination of sulfate-reducing bacteria with chemical conversion from ZnO nanorods arrays to ZnS arrays, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 181, 274

  CrossRef

 74. 74
  Xiang Chen, Xiaoqin Yan, Zhiming Bai, Pei Lin, Yanwei Shen, Xin Zheng, Yaying Feng, Yue Zhang, Facile fabrication of large-scale patterned ZnO nanorod arrays with tunable arrangement, period and morphology, CrystEngComm, 2013, 15, 39, 8022

  CrossRef

 75. 75
  Kexi Sun, Guowen Meng, Qing Huang, Xianglong Zhao, Chuhong Zhu, Zhulin Huang, Yiwu Qian, Xiujuan Wang, Xiaoye Hu, Gap-tunable Ag-nanorod arrays on alumina nanotip arrays as effective SERS substrates, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 33, 5015

  CrossRef

 76. 76
  Guangju Zhou, Yun Yang, Shuhua Han, Wei Chen, Yunzhi Fu, Chao Zou, Lijie Zhang, Shaoming Huang, Growth of Nanobipyramid by Using Large Sized Au Decahedra as Seeds, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13340

  CrossRef

 77. 77
  Sio-Le Lin, Kai-Chih Hsu, Chih-Hsiung Hsu, Dong-Hwang Chen, Hydrogen treatment-improved uniform deposition of Ag nanoparticles on ZnO nanorod arrays and their visible-light photocatalytic and surface-enhanced Raman scattering properties, Nanoscale Research Letters, 2013, 8, 1, 325

  CrossRef

 78. 78
  Yi Lin, Chunxiang Xu, Jitao Li, Gangyi Zhu, Xiaoyong Xu, Jun Dai, Baoping Wang, Localized Surface Plasmon Resonance-Enhanced Two-Photon Excited Ultraviolet Emission of Au-Decorated ZnO Nanorod Arrays, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 12
 79. 79
  Essy Kouadio Fodjo, Da-Wei Li, Niamien Paulin Marius, Trokourey Albert, Yi-Tao Long, Low temperature synthesis and SERS application of silver molybdenum oxides, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 7, 2558

  CrossRef

 80. 80
  Xu He, Chuang Yue, Yashu Zang, Jun Yin, Shibo Sun, Jing Li, Junyong Kang, Multi-hot spot configuration on urchin-like Ag nanoparticle/ZnO hollow nanosphere arrays for highly sensitive SERS, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 15010

  CrossRef

 81. 81
  Rakesh Singh Moirangthem, Pi-Ju Cheng, Paul Ching-Hang Chien, Buu Trong Huynh Ngo, Shu-Wei Chang, Chung-Hao Tien, Yia-Chung Chang, Optical cavity modes of a single crystalline zinc oxide microsphere, Optics Express, 2013, 21, 3, 3010

  CrossRef

 82. 82
  Kun Liu, Dawei Li, Rui Li, Qiao Wang, Shi Pan, Wei Peng, Maodu Chen, Silver-decorated ZnO hexagonal nanoplate arrays as SERS-active substrates: An experimental and simulation study, Journal of Materials Research, 2013, 28, 24, 3374

  CrossRef

 83. 83
  Minsung Park, Hyejin Chang, Dae Hong Jeong, Jinho Hyun, Spatial deformation of nanocellulose hydrogel enhances SERS, BioChip Journal, 2013, 7, 3, 234

  CrossRef

 84. 84
  Xiaoling Yang, Hua Zhong, Yihua Zhu, Jianhua Shen, Chunzhong Li, Ultrasensitive and recyclable SERS substrate based on Au-decorated Si nanowire arrays, Dalton Transactions, 2013, 42, 39, 14324

  CrossRef

 85. 85
  Teng Wang, Zhengbo Jiao, Tao Chen, Yawen Li, Wei Ren, Shengling Lin, Gongxuan Lu, Jinhua Ye, Yingpu Bi, Vertically aligned ZnO nanowire arrays tip-grafted with silver nanoparticles for photoelectrochemical applications, Nanoscale, 2013, 5, 16, 7552

  CrossRef

 86. 86
  Zhengcui Wu, Chengrong Xu, Yaqin Wu, Hao Yu, Yang Tao, Hao Wan, Feng Gao, ZnO nanorods/Ag nanoparticles heterostructures with tunable Ag contents: A facile solution-phase synthesis and applications in photocatalysis, CrystEngComm, 2013, 15, 30, 5994

  CrossRef

 87. 87
  Maofeng Zhang, Aiwu Zhao, Da Li, Henghui Sun, Dapeng Wang, Hongyan Guo, Qian Gao, Zibao Gan, Wenyu Tao, A simple and highly efficient route to the synthesis of NaLnF4–Ag hybrid nanorice with excellent SERS performances, The Analyst, 2012, 137, 19, 4584

  CrossRef

 88. 88
  Le Dac Tuyen, An Chi Liu, Chia-Chi Huang, Pei-Cheng Tsai, Jian Hung Lin, Chin-Wei Wu, Lai-Kwan Chau, Tzyy Schiuan Yang, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, Chia Chen Hsu, Doubly resonant surface-enhanced Raman scattering on gold nanorod decorated inverse opal photonic crystals, Optics Express, 2012, 20, 28, 29266

  CrossRef

 89. 89
  Hwan Chul Jeon, Chul-Joon Heo, Su Yeon Lee, Seung-Man Yang, Hierarchically Ordered Arrays of Noncircular Silicon Nanowires Featured by Holographic Lithography Toward a High-Fidelity Sensing Platform, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 20
 90. 90
  Xiaoye Hu, Guowen Meng, Qing Huang, Wei Xu, Fangming Han, Kexi Sun, Qiaoling Xu, Zhaoming Wang, Large-scale homogeneously distributed Ag-NPs with sub-10 nm gaps assembled on a two-layered honeycomb-like TiO2film as sensitive and reproducible SERS substrates, Nanotechnology, 2012, 23, 38, 385705

  CrossRef

 91. 91
  Yingcui Fang, Xiaxi Li, Kevin Blinn, Mahmoud A. Mahmoud, Meilin Liu, Resonant surface enhancement of Raman scattering of Ag nanoparticles on silicon substrates fabricated by dc sputtering, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2012, 30, 5, 050606

  CrossRef

 92. 92
  Si-in Kim, Hana Yoon, Kwanyong Seo, Youngdong Yoo, Sungyul Lee, Bongsoo Kim, Truncated Tetrahedron Seed Crystals Initiating Stereoaligned Growth of FeSi Nanowires, ACS Nano, 2012, 6, 10, 8652

  CrossRef