SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kimfung Li, Xiaoqiang An, Kyeong Hyeon Park, Majeda Khraisheh, Junwang Tang, A critical review of CO2 photoconversion: Catalysts and reactors, Catalysis Today, 2014, 224, 3

  CrossRef

 2. 2
  Changyuan Hu, Fei Chen, Tiewen Lu, Chengjiang Lian, Shizheng Zheng, Rongbin Zhang, Aqueous production of TiO2–graphene nanocomposites by a combination of electrostatic attraction and hydrothermal process, Materials Letters, 2014, 121, 209

  CrossRef

 3. 3
  Lianjun Liu, Cunyu Zhao, Daniel Pitts, Huilei Zhao, Ying Li, CO2 photoreduction with H2O vapor by porous MgO–TiO2 microspheres: effects of surface MgO dispersion and CO2 adsorption–desorption dynamics, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 6, 1539

  CrossRef

 4. 4
  Siqi Liu, Nan Zhang, Yi-Jun Xu, Core–Shell Structured Nanocomposites for Photocatalytic Selective Organic Transformations, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 5
 5. 5
  Xiaoqiang An, Kimfung Li, Junwang Tang, Cu2O/Reduced Graphene Oxide Composites for the Photocatalytic Conversion of CO2, ChemSusChem, 2014, 7, 4
 6. 6
  Luca Malfatti, Paolo Falcaro, Alessandra Pinna, Barbara Lasio, Maria F. Casula, Danilo Loche, Andrea Falqui, Benedetta Marmiroli, Heinz Amenitsch, Roberta Sanna, Alberto Mariani, Plinio Innocenzi, Exfoliated Graphene into Highly Ordered Mesoporous Titania Films: Highly Performing Nanocomposites from Integrated Processing, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 795

  CrossRef

 7. 7
  Natalya S. Andryushina, Oleksandr L. Stroyuk, Influence of colloidal graphene oxide on photocatalytic activity of nanocrystalline TiO2 in gas-phase ethanol and benzene oxidation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 148-149, 543

  CrossRef

 8. 8
  Bizhou Lin, Ping Sun, Yi Zhou, Shaofeng Jiang, Bifen Gao, Yilin Chen, Interstratified nanohybrid assembled by alternating cationic layered double hydroxide nanosheets and anionic layered titanate nanosheets with superior photocatalytic activity, Journal of Hazardous Materials, 2014, 280, 156

  CrossRef

 9. 9
  Xing Cui, Jianwen Shi, Zhilong Ye, Zhaoji Zhang, Bin Xu, Shaohua Chen, Layer-by-Layer Assembly and Photocatalytic Activity of Titania Nanosheets on Coal Fly Ash Microspheres, International Journal of Photoenergy, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 10. 10
  Shichao Feng, Xiaoyu Chen, Yong Zhou, Wenguang Tu, Ping Li, Haijin Li, Zhigang Zou, Na2V6O16·xH2O nanoribbons: large-scale synthesis and visible-light photocatalytic activity of CO2 into solar fuels, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1896

  CrossRef

 11. 11
  Siqi Liu, Min-Quan Yang, Nan Zhang, Yi-Jun Xu, Nanocomposites of graphene-CdS as photoactive and reusable catalysts for visible-light-induced selective reduction process, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 2, 145

  CrossRef

 12. 12
  Dengrong Sun, Wenjun Liu, Yanghe Fu, Zhenxing Fang, Fangxiang Sun, Xianzhi Fu, Yongfan Zhang, Zhaohui Li, Noble Metals Can Have Different Effects on Photocatalysis Over Metal–Organic Frameworks (MOFs): A Case Study on M/NH2-MIL-125(Ti) (M=Pt and Au), Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 16
 13. 13
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Photocatalytic Conversion of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuels: State-of-the-Art Accomplishment, Challenges, and Prospects, Advanced Materials, 2014, 26, 27
 14. 14
  Jun Cheng, Meng Zhang, Gai Wu, Xin Wang, Junhu Zhou, Kefa Cen, Photoelectrocatalytic Reduction of CO2into Chemicals Using Pt-Modified Reduced Graphene Oxide Combined with Pt-Modified TiO2Nanotubes, Environmental Science & Technology, 2014, 48, 12, 7076

  CrossRef

 15. 15
  Peng Wang, Nada M. Dimitrijevic, Angela Y. Chang, Richard D. Schaller, Yuzi Liu, Tijana Rajh, Elena A. Rozhkova, Photoinduced Electron Transfer Pathways in Hydrogen-Evolving Reduced Graphene Oxide-Boosted Hybrid Nano-Bio Catalyst, ACS Nano, 2014, 8, 8, 7995

  CrossRef

 16. 16
  Tao Wang, Xianguang Meng, Peng Li, Shuxin Ouyang, Kun Chang, Guigao Liu, Zongwei Mei, Jinhua Ye, Photoreduction of CO2 over the well-crystallized ordered mesoporous TiO2 with the confined space effect, Nano Energy, 2014, 9, 50

  CrossRef

 17. 17
  Zhixing Gan, Xinglong Wu, Ming Meng, Xiaobin Zhu, Lun Yang, Paul K. Chu, Photothermal Contribution to Enhanced Photocatalytic Performance of Graphene-Based Nanocomposites, ACS Nano, 2014, 140827151328001

  CrossRef

 18. 18
  Lei Sun, Ruizhong Zhang, Yuan Wang, Wei Chen, Plasmonic Ag@AgCl Nanotubes Fabricated from Copper Nanowires as High-Performance Visible Light Photocatalyst, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140822100030002

  CrossRef

 19. 19
  Hua Xu, Shuxin Ouyang, Lequan Liu, Defa Wang, Tetsuya Kako, Jinhua Ye, Porous-structured Cu2O/TiO2nanojunction material toward efficient CO2photoreduction, Nanotechnology, 2014, 25, 16, 165402

  CrossRef

 20. 20
  Malgorzata Aleksandrzak, Magdalena Onyszko, Beata Zielińska, Ewa Mijowska, Reduced graphene oxide nanocomposites with different diameters and crystallinity of TiO2nanoparticles – synthesis, characterization and photocatalytic activity, International Journal of Materials Research, 2014, 140602010648009

  CrossRef

 21. 21
  Hongqi Sun, Shaobin Wang, Research Advances in the Synthesis of Nanocarbon-Based Photocatalysts and Their Applications for Photocatalytic Conversion of Carbon Dioxide to Hydrocarbon Fuels, Energy & Fuels, 2014, 28, 1, 22

  CrossRef

 22. 22
  Qi Liu, Di Wu, Yong Zhou, Haibin Su, R. Wang, Chunfeng Zhang, Shicheng Yan, Min Xiao, Zhigang Zou, Single-Crystalline, Ultrathin ZnGa2O4Nanosheet Scaffolds To Promote Photocatalytic Activity in CO2Reduction into Methane, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2356

  CrossRef

 23. 23
  Qi Liu, Yong Zhou, Wenguang Tu, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Solution-Chemical Route to Generalized Synthesis of Metal Germanate Nanowires with Room-Temperature, Light-Driven Hydrogenation Activity of CO2into Renewable Hydrocarbon Fuels, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 1, 359

  CrossRef

 24. 24
  Aleksandra B. Djurišić, Yu Hang Leung, Alan Man Ching Ng, Strategies for improving the efficiency of semiconductor metal oxide photocatalysis, Materials Horizons, 2014, 1, 4, 400

  CrossRef

 25. 25
  Yongji Gu, Mingyang Xing, Jinlong Zhang, Synthesis and photocatalytic activity of graphene based doped TiO2 nanocomposites, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 26. 26
  Min-Quan Yang, Bo Weng, Yi-Jun Xu, Synthesis of In2S3–CNT nanocomposites for selective reduction under visible light, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1710

  CrossRef

 27. 27
  Linxia Fang, Baoliang Zhang, Wei Li, Xiangjie Li, Tiejun Xin, Qiuyu Zhang, Time-dependent control of phase and morphology transformation of porous ZnO hollow microspheres by a facile one-step solution route, RSC Advances, 2014, 4, 14, 7167

  CrossRef

 28. 28
  Yi Ma, Xiuli Wang, Yushuai Jia, Xiaobo Chen, Hongxian Han, Can Li, Titanium Dioxide-Based Nanomaterials for Photocatalytic Fuel Generations, Chemical Reviews, 2014, 140807065738009

  CrossRef

 29. 29
  Lianzhou Wang, Takayoshi Sasaki, Titanium Oxide Nanosheets: Graphene Analogues with Versatile Functionalities, Chemical Reviews, 2014, 140422123653006

  CrossRef

 30. 30
  Nan Zhang, Min-Quan Yang, Zi-Rong Tang, Yi-Jun Xu, Toward Improving the Graphene–Semiconductor Composite Photoactivityviathe Addition of Metal Ions as Generic Interfacial Mediator, ACS Nano, 2014, 8, 1, 623

  CrossRef

 31. 31
  Lan Yuan, Min-Quan Yang, Yi-Jun Xu, Tuning the surface charge of graphene for self-assembly synthesis of a SnNb2O6 nanosheet–graphene (2D–2D) nanocomposite with enhanced visible light photoactivity, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6335

  CrossRef

 32. 32
  Zhuxing Sun, Zhenmei Yang, Hongfeng Liu, Haiqiang Wang, Zhongbiao Wu, Visible-light CO2 photocatalytic reduction performance of ball-flower-like Bi2WO6 synthesized without organic precursor: Effect of post-calcination and water vapor, Applied Surface Science, 2014, 315, 360

  CrossRef

 33. 33
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Qi Liu, Shicheng Yan, Shanshan Bao, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Zhigang Zou, An In Situ Simultaneous Reduction-Hydrolysis Technique for Fabrication of TiO2-Graphene 2D Sandwich-Like Hybrid Nanosheets: Graphene-Promoted Selectivity of Photocatalytic-Driven Hydrogenation and Coupling of CO2 into Methane and Ethane, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 14
 34. 34
  Hua Xu, Pakpoom Reunchan, Shuxin Ouyang, Hua Tong, Naoto Umezawa, Tetsuya Kako, Jinhua Ye, Anatase TiO2Single Crystals Exposed with High-Reactive {111} Facets Toward Efficient H2Evolution, Chemistry of Materials, 2013, 25, 3, 405

  CrossRef

 35. 35
  Min-Quan Yang, Yi-Jun Xu, Basic Principles for Observing the Photosensitizer Role of Graphene in the Graphene–Semiconductor Composite Photocatalyst from a Case Study on Graphene–ZnO, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 42, 21724

  CrossRef

 36. 36
  Ai-Ling Li, Fei Ke, Ling-Guang Qiu, Xia Jiang, Yi-Min Wang, Xing-You Tian, Controllable synthesis of metal–organic framework hollow nanospheres by a versatile step-by-step assembly strategy, CrystEngComm, 2013, 15, 18, 3554

  CrossRef

 37. 37
  Lin Lai, Amanda S. Barnard, Diamond nanoparticles as a new platform for the sequestration of waste carbon, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 9156

  CrossRef

 38. 38
  Ping Li, Yong Zhou, Wenguang Tu, Qi Liu, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Direct Growth of Fe2V4O13 Nanoribbons on a Stainless-Steel Mesh for Visible-Light Photoreduction of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuel and Degradation of Gaseous Isopropyl Alcohol, ChemPlusChem, 2013, 78, 3
 39. 39
  Jiye Zhang, Yonghao Wang, Jian Jin, Jun Zhang, Zhang Lin, Feng Huang, Jiaguo Yu, Efficient Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Evolution and Enhanced Photostability of Core/Shell CdS/g-C3N4Nanowires, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10317

  CrossRef

 40. 40
  Qi Chen, Chunfeng Zhang, Fei Xue, Yong Zhou, Wei Li, Ye Wang, Wenguang Tu, Zhigang Zou, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Enhanced Hot-Carrier Luminescence in Multilayer Reduced Graphene Oxide Nanospheres, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 41. 41
  Chao Xu, Yao Yuan, Rusheng Yuan, Xianzhi Fu, Enhanced photocatalytic performances of TiO2-graphene hybrids on nitro-aromatics reduction to amino-aromatics, RSC Advances, 2013, 3, 39, 18002

  CrossRef

 42. 42
  Zhongping Tian, Yong Zhou, Zhengdao Li, Qi Liu, Zhigang Zou, Generalized synthesis of a family of multishelled metal oxide hollow microspheres, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 11, 3575

  CrossRef

 43. 43
  Da Chen, Hao Zhang, Yang Liu, Jinghong Li, Graphene and its derivatives for the development of solar cells, photoelectrochemical, and photocatalytic applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1362

  CrossRef

 44. 44
  Jian Zhang, Zhenping Zhu, Yanping Tang, Xinliang Feng, Graphene encapsulated hollow TiO2 nanospheres: efficient synthesis and enhanced photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 11, 3752

  CrossRef

 45. 45
  Longfei Wu, Hongbin Feng, Mengjia Liu, Kaixiang Zhang, Jinghong Li, Graphene-based hollow spheres as efficient electrocatalysts for oxygen reduction, Nanoscale, 2013, 5, 22, 10839

  CrossRef

 46. 46
  Yanjuan Li, Xiao Yan, Wenfu Yan, Xiaoyong Lai, Nan Li, Yue Chi, Yingjin Wei, Xiaotian Li, Hierarchical tubular structure constructed by mesoporous TiO2 nanosheets: Controlled synthesis and applications in photocatalysis and lithium ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2013, 232, 356

  CrossRef

 47. 47
  Min-Quan Yang, Bo Weng, Yi-Jun Xu, Improving the Visible Light Photoactivity of In2S3–Graphene Nanocomposite via a Simple Surface Charge Modification Approach, Langmuir, 2013, 29, 33, 10549

  CrossRef

 48. 48
  Yan-Qing Zhang, De-Kun Ma, Yan-Ge Zhang, Wei Chen, Shao-Ming Huang, N-doped carbon quantum dots for TiO2-based photocatalysts and dye-sensitized solar cells, Nano Energy, 2013, 2, 5, 545

  CrossRef

 49. 49
  Baiyi Zu, Yanan Guo, Xincun Dou, Nanostructure-based optoelectronic sensing of vapor phase explosives – a promising but challenging method, Nanoscale, 2013, 5, 22, 10693

  CrossRef

 50. 50
  Severin N. Habisreutinger, Lukas Schmidt-Mende, Jacek K. Stolarczyk, Photocatalytic Reduction of CO2 on TiO2 and Other Semiconductors, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 29
 51. 51
  Severin N. Habisreutinger, Lukas Schmidt-Mende, Jacek K. Stolarczyk, Photokatalytische Reduktion von CO2 an TiO2 und anderen Halbleitern, Angewandte Chemie, 2013, 125, 29
 52. 52
  Jin Mao, Kan Li, Tianyou Peng, Recent advances in the photocatalytic CO2 reduction over semiconductors, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 10, 2481

  CrossRef

 53. 53
  Jianwei CHEN, Jianwen SHI, Xu WANG, Haojie CUI, Minglai FU, Recent progress in the preparation and application of semiconductor/graphene composite photocatalysts, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 4, 621

  CrossRef

 54. 54
  Min-Quan Yang, Yi-Jun Xu, Selective photoredox using graphene-based composite photocatalysts, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 44, 19102

  CrossRef

 55. 55
  Jayavant L. Gunjakar, In Young Kim, Jang Mee Lee, Nam-Suk Lee, Seong-Ju Hwang, Self-assembly of layered double hydroxide 2D nanoplates with graphene nanosheets: an effective way to improve the photocatalytic activity of 2D nanostructured materials for visible light-induced O2 generation, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 3, 1008

  CrossRef

 56. 56
  Wenqing Fan, Qinghong Zhang, Ye Wang, Semiconductor-based nanocomposites for photocatalytic H2 production and CO2 conversion, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 8, 2632

  CrossRef

 57. 57
  Fei He, Na Niu, Fengyu Qu, Shuquan Wei, Yujin Chen, Shili Gai, Peng Gao, Yan Wang, Piaoping Yang, Synthesis of three-dimensional reduced graphene oxide layer supported cobalt nanocrystals and their high catalytic activity in F–T CO2 hydrogenation, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8507

  CrossRef

 58. 58
  Jing Sun, Hui Zhang, Liang-Hong Guo, Lixia Zhao, Two-Dimensional Interface Engineering of a Titania–Graphene Nanosheet Composite for Improved Photocatalytic Activity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13035

  CrossRef

 59. 59
  Zhelong Jiang, Yuxin Tang, Qiuling Tay, Yanyan Zhang, Oleksandr I. Malyi, Danping Wang, Jiyang Deng, Yuekun Lai, Huanfu Zhou, Xiaodong Chen, Zhili Dong, Zhong Chen, Understanding the Role of Nanostructures for Efficient Hydrogen Generation on Immobilized Photocatalysts, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 60. 60
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Versatile Graphene-Promoting Photocatalytic Performance of Semiconductors: Basic Principles, Synthesis, Solar Energy Conversion, and Environmental Applications, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 40
 61. 61
  Qi Liu, Ze-Xian Low, Lunxi Li, Amir Razmjou, Kun Wang, Jianfeng Yao, Huanting Wang, ZIF-8/Zn2GeO4 nanorods with an enhanced CO2 adsorption property in an aqueous medium for photocatalytic synthesis of liquid fuel, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11563

  CrossRef

 62. 62
  Yong Liu, Haibao Jin, Shenmin Zhu, Yunchun Liu, Mingce Long, Yongfeng Zhou, Deyue Yan, A facile method for fabricating TiO2@mesoporous carbon and three-layered nanocomposites, Nanotechnology, 2012, 23, 32, 325602

  CrossRef

 63. 63
  Zhanwei Xu, Zhi Li, Chris M. B. Holt, Xuehai Tan, Huanlei Wang, Babak Shalchi Amirkhiz, Tyler Stephenson, David Mitlin, Electrochemical Supercapacitor Electrodes from Sponge-like Graphene Nanoarchitectures with Ultrahigh Power Density, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2012, 3, 20, 2928

  CrossRef

 64. 64
  Shanshan Bao, Zheng Hua, Xiaoyong Wang, Yong Zhou, Chunfeng Zhang, Wenguang Tu, Zhigang Zou, Min Xiao, Indirect optical transitions in hybrid spheres with alternating layers of titania and graphene oxide nanosheets, Optics Express, 2012, 20, 27, 28801

  CrossRef

 65. 65
  Wan-Sheng Wang, Dong-Hong Wang, Wen-Gang Qu, Li-Qiang Lu, An-Wu Xu, Large Ultrathin Anatase TiO2Nanosheets with Exposed {001} Facets on Graphene for Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 37, 19893

  CrossRef

 66. 66
  Na Li, Minhua Cao, Changwen Hu, Review on the latest design of graphene-based inorganic materials, Nanoscale, 2012, 4, 20, 6205

  CrossRef

 67. 67
  Xuelian Yu, Guangjin Zhang, Hongbin Cao, Xiaoqiang An, Yun Wang, Zhongjun Shu, Xiaoli An, Fei Hua, ZnO@ZnS hollow dumbbells–graphene composites as high-performance photocatalysts and alcohol sensors, New Journal of Chemistry, 2012, 36, 12, 2593

  CrossRef