SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hui Xia, Bo Li, Li Lu, 1.8 V symmetric supercapacitors developed using nanocrystalline Ru films as electrodes, RSC Advances, 2014, 4, 22, 11111

  CrossRef

 2. 2
  Juan Yang, Chang Yu, Xiaoming Fan, Jieshan Qiu, 3D Architecture Materials Made of NiCoAl-LDH Nanoplates Coupled with NiCo-Carbonate Hydroxide Nanowires Grown on Flexible Graphite Paper for Asymmetric Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 3. 3
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Zhipeng Sun, Jingshan Luo, Zhanxi Fan, Xintang Huang, Hua Zhang, Ting Yu, 3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors, Small, 2014, 10, 14
 4. 4
  Miao Du, Min Chen, Xiao-Gang Yang, Jiong Wen, Xi Wang, Shao-Ming Fang, Chun-Sen Liu, A channel-type mesoporous In(iii)–carboxylate coordination framework with high physicochemical stability for use as an electrode material in supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9828

  CrossRef

 5. 5
  Minho Kim, Fan Xu, Jin Hong Lee, Cheolsoo Jung, Soon Man Hong, Q. M. Zhang, Chong Min Koo, A fast and efficient pre-doping approach to high energy density lithium-ion hybrid capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10029

  CrossRef

 6. 6
  Yue Zhou, Noa Lachman, Mehdi Ghaffari, Haiping Xu, Dhiman Bhattacharya, Pouria Fattahi, Mohammad Reza Abidian, Shan Wu, Karen K. Gleason, Brian L. Wardle, Q. M. Zhang, A high performance hybrid asymmetric supercapacitor via nano-scale morphology control of graphene, conducting polymer, and carbon nanotube electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 9964

  CrossRef

 7. 7
  Jae Hee Han, Jin Ho Bang, A hollow titanium oxynitride nanorod array as an electrode substrate prepared by the hot ammonia-induced Kirkendall effect, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10568

  CrossRef

 8. 8
  Xinhui Xia, Dongliang Chao, Zhanxi Fan, Cao Guan, Xiehong Cao, Hua Zhang, Hong Jin Fan, A New Type of Porous Graphite Foams and Their Integrated Composites with Oxide/Polymer Core/Shell Nanowires for Supercapacitors: Structural Design, Fabrication, and Full Supercapacitor Demonstrations, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1651

  CrossRef

 9. 9
  Fengqiao Zhang, Dong Zhu, Xi'an Chen, Xin Xu, Zhi Yang, Chao Zou, Keqin Yang, Shaoming Huang, A nickel hydroxide-coated 3D porous graphene hollow sphere framework as a high performance electrode material for supercapacitors, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 9, 4186

  CrossRef

 10. 10
  Chongyang Yang, Jiali Shen, Chunyan Wang, Haojie Fei, Hua Bao, Gengchao Wang, All-solid-state asymmetric supercapacitor based on reduced graphene oxide/carbon nanotube and carbon fiber paper/polypyrrole electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1458

  CrossRef

 11. 11
  Deyu Qu, Lili Wang, Dong Zheng, Liang Xiao, Bohua Deng, Deyang Qu, An asymmetric supercapacitor with highly dispersed nano-Bi2O3 and active carbon electrodes, Journal of Power Sources, 2014, 269, 129

  CrossRef

 12. 12
  Guanhua Cheng, Junling Xu, Chaoqun Dong, Wanfeng Yang, Tianyi Kou, Zhonghua Zhang, Anodization driven synthesis of nickel oxalate nanostructures with excellent performance for asymmetric supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17307

  CrossRef

 13. 13
  Fenghua Su, Menghe Miao, Asymmetric carbon nanotube–MnO2two-ply yarn supercapacitors for wearable electronics, Nanotechnology, 2014, 25, 13, 135401

  CrossRef

 14. 14
  L. Y. Chen, Y. Hou, J. L. Kang, A. Hirata, M. W. Chen, Asymmetric metal oxide pseudocapacitors advanced by three-dimensional nanoporous metal electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8448

  CrossRef

 15. 15
  Huanwen Wang, Huan Yi, Xiao Chen, Xuefeng Wang, Asymmetric supercapacitors based on nano-architectured nickel oxide/graphene foam and hierarchical porous nitrogen-doped carbon nanotubes with ultrahigh-rate performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3223

  CrossRef

 16. 16
  Cao Guan, Zhiyuan Zeng, Xianglin Li, Xiehong Cao, Yu Fan, Xinhui Xia, Guoxiang Pan, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Atomic-Layer-Deposition-Assisted Formation of Carbon Nanoflakes on Metal Oxides and Energy Storage Application, Small, 2014, 10, 2
 17. 17
  Qi Li, Xue-Feng Lu, Han Xu, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Carbon/MnO2Double-Walled Nanotube Arrays with Fast Ion and Electron Transmission for High-Performance Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2726

  CrossRef

 18. 18
  Zhi Li, Zhanwei Xu, Huanlei Wang, Jia Ding, Beniamin Zahiri, Chris M. B. Holt, Xuehai Tan, David Mitlin, Colossal pseudocapacitance in a high functionality–high surface area carbon anode doubles the energy of an asymmetric supercapacitor, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1708

  CrossRef

 19. 19
  Jie Shao, Xinyong Li, Yuanlei Ding, Zhongming Wan, Hongmei Liu, Jiaojiao Yun, Yang Liu, Qunting Qu, Honghe Zheng, Construction of symmetric aqueous rechargeable battery with high voltage based on NiFe2O4 hollow microspheres, Electrochemistry Communications, 2014, 40, 9

  CrossRef

 20. 20
  Shengjie Peng, Linlin Li, Hao Bin Wu, Srinivasan Madhavi, Xiong Wen (David) Lou, Controlled Growth of NiMoO4 Nanosheet and Nanorod Arrays on Various Conductive Substrates as Advanced Electrodes for Asymmetric Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 21. 21
  Kyoung-Yong Chun, Controlling the doping level of double-walled carbon nanotubes by using aromatic hydrocarbon complexes, RSC Advances, 2014, 4, 17, 8879

  CrossRef

 22. 22
  Xue-Jing Ma, Ling-Bin Kong, Wei-Bin Zhang, Mao-Cheng Liu, Yong-Chun Luo, Long Kang, Design and synthesis of 3D Co3O4@MMoO4 (M=Ni, Co) nanocomposites as high-performance supercapacitor electrodes, Electrochimica Acta, 2014, 130, 660

  CrossRef

 23. 23
  Kaibing Xu, Rujia Zou, Wenyao Li, Qian Liu, Xijian Liu, Lei An, Junqing Hu, Design and synthesis of 3D interconnected mesoporous NiCo2O4@CoxNi1−x(OH)2 core–shell nanosheet arrays with large areal capacitance and high rate performance for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10090

  CrossRef

 24. 24
  Wei-Bin Zhang, Ling-Bin Kong, Xue-Jing Ma, Yong-Chun Luo, Long Kang, Design, synthesis and evaluation of three-dimensional Co3O4/Co3(VO4)2 hybrid nanorods on nickel foam as self-supported electrodes for asymmetric supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 269, 61

  CrossRef

 25. 25
  Ying Tian, Jingwang Yan, Liping Huang, Rong Xue, Lixing Hao, Baolian Yi, Effects of single electrodes of Ni(OH)2 and activated carbon on electrochemical performance of Ni(OH)2–activated carbon asymmetric supercapacitor, Materials Chemistry and Physics, 2014, 143, 3, 1164

  CrossRef

 26. 26
  Min Kuang, Zhong Quan Wen, Xiao Long Guo, Sheng Mao Zhang, Yu Xin Zhang, Engineering firecracker-like beta-manganese dioxides@spinel nickel cobaltates nanostructures for high-performance supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 270, 426

  CrossRef

 27. 27
  Wei Song, Guangjie Shao, Guiling Wang, Zhipeng Ma, Shuang Liu, Jianjun Song, Caixia Wang, Enhanced electrochemical performance of nano-MnO2 modified by Ni(OH)2 as electrode material for supercapacitor, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014,

  CrossRef

 28. 28
  Hanlin Cheng, Aldwin D. Su, Siheng Li, Son T. Nguyen, Li Lu, Christina Y.H. Lim, Hai M. Duong, Facile synthesis and advanced performance of Ni(OH)2/CNTs nanoflake composites on supercapacitor applications, Chemical Physics Letters, 2014, 601, 168

  CrossRef

 29. 29
  Weimin Du, Zhiyong Wang, Zhaoqiang Zhu, Sen Hu, Xiaoyan Zhu, Yunfeng Shi, Huan Pang, Xuefeng Qian, Facile synthesis and superior electrochemical performances of CoNi2S4/graphene nanocomposite suitable for supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9613

  CrossRef

 30. 30
  Pengyi Tang, Lijuan Han, Li Zhang, Facile Synthesis of Graphite/PEDOT/MnO2Composites on Commercial Supercapacitor Separator Membranes as Flexible and High-Performance Supercapacitor Electrodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10506

  CrossRef

 31. 31
  Li Chen Wu, Yue Jiao Chen, Ming Lei Mao, Qiu Hong Li, Ming Zhang, Facile Synthesis of Spike-Piece-Structured Ni(OH)2Interlayer Nanoplates on Nickel Foam as Advanced Pseudocapacitive Materials for Energy Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5168

  CrossRef

 32. 32
  Xun-Hui Xiong, Zhi-Xing Wang, Hua-Jun Guo, Xin-Hai Li, Facile synthesis of ultrathin nickel hydroxides nanoflakes on nickel foam for High-performance High-performance supercapacitors, Materials Letters, 2014,

  CrossRef

 33. 33
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 34. 34
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 35. 35
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 36. 36
  Meng Li, Zhe Tang, Mei Leng, Junmin Xue, Flexible Solid-State Supercapacitor Based on Graphene-based Hybrid Films, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 37
 37. 37
  Mai Li, Shaohui Xu, Yiping Zhu, Pingxiong Yang, Lianwei Wang, Paul K. Chu, Heterostructured Ni(OH)2–Co(OH)2 composites on 3D ordered Ni–Co nanoparticles fabricated on microchannel plates for advanced miniature supercapacitor, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 589, 364

  CrossRef

 38. 38
  Wei Ni, Bin Wang, Jianli Cheng, Xiaodong Li, Qun Guan, Guifang Gu, Ling Huang, Hierarchical foam of exposed ultrathin nickel nanosheets supported on chainlike Ni-nanowires and the derivative chalcogenide for enhanced pseudocapacitance, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2618

  CrossRef

 39. 39
  Kaibing Xu, Wenyao Li, Qian Liu, Bo Li, Xijian Liu, Lei An, Zhigang Chen, Rujia Zou, Junqing Hu, Hierarchical mesoporous NiCo2O4@MnO2 core–shell nanowire arrays on nickel foam for aqueous asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4795

  CrossRef

 40. 40
  Bo Wang, Gareth R. Williams, Zheng Chang, Meihong Jiang, Junfeng Liu, Xiaodong Lei, Xiaoming Sun, Hierarchical NiAl Layered Double Hydroxide/Multiwalled Carbon Nanotube/Nickel Foam Electrodes with Excellent Pseudocapacitive Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 18, 16304

  CrossRef

 41. 41
  Jingwen Zhao, Jiale Chen, Simin Xu, Mingfei Shao, Qiang Zhang, Fei Wei, Jing Ma, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Hierarchical NiMn Layered Double Hydroxide/Carbon Nanotubes Architecture with Superb Energy Density for Flexible Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 42. 42
  Hae Woong Park, Yong Tek Ju, Sun-Min Park, Kwang Chul Roh, Hierarchical porous α-Ni(OH)2 grown from a compact ion layer as an electrode by using one-pot synthesis and its pseudocapacitive behaviour, RSC Advances, 2014, 4, 2, 567

  CrossRef

 43. 43
  Huan Yi, Xiao Chen, Huanwen Wang, Xuefeng Wang, Hierarchical TiN@Ni(OH)2 core/shell nanowire arrays for supercapacitor application, Electrochimica Acta, 2014, 116, 372

  CrossRef

 44. 44
  Wendan Yu, Worong Lin, Xiaofeng Shao, Zhaoxia Hu, Ruchun Li, Dingsheng Yuan, High performance supercapacitor based on Ni3S2/carbon nanofibers and carbon nanofibers electrodes derived from bacterial cellulose, Journal of Power Sources, 2014, 272, 137

  CrossRef

 45. 45
  Bo Li, Yongsheng Fu, Hui Xia, Xin Wang, High-performance asymmetric supercapacitors based on MnFe2O4/graphene nanocomposite as anode material, Materials Letters, 2014, 122, 193

  CrossRef

 46. 46
  Young Soo Yun, Gabin Yoon, Kisuk Kang, Hyoung-Joon Jin, High-performance supercapacitors based on defect-engineered carbon nanotubes, Carbon, 2014,

  CrossRef

 47. You have free access to this content47
  Pierre Vialat, Christine Mousty, Christine Taviot-Gueho, Guillaume Renaudin, Herve Martinez, Jean-Charles Dupin, Erik Elkaim, Fabrice Leroux, High-Performing Monometallic Cobalt Layered Double Hydroxide Supercapacitor with Defined Local Structure, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 30
 48. 48
  Chun-Tsung Hsu, Chi-Chang Hu, Tzu-Ho Wu, Jia-Cing Chen, Muniyandi Rajkumar, How the electrochemical reversibility of a battery-type material affects the charge balance and performances of asymmetric supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 146, 759

  CrossRef

 49. 49
  Yang Jiao, Yang Liu, Bosi Yin, Siwen Zhang, Fengyu Qu, Xiang Wu, Hybrid α-Fe2O3@NiO heterostructures for flexible and high performance supercapacitor electrodes and visible light driven photocatalysts, Nano Energy, 2014, 10, 90

  CrossRef

 50. 50
  Jianxiao Zhu, Lei Huang, Yuxiu Xiao, Leo Shen, Qi Chen, Wangzhou Shi, Hydrogenated CoOx nanowire@Ni(OH)2 nanosheet core–shell nanostructures for high-performance asymmetric supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6772

  CrossRef

 51. 51
  Yongfu Tang, Yanyan Liu, Shengxue Yu, Yufeng Zhao, Shichun Mu, Faming Gao, Hydrothermal synthesis of a flower-like nano-nickel hydroxide for high performance supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 123, 158

  CrossRef

 52. 52
  Yong Cai, Jianmin Ma, Taihong Wang, Hydrothermal synthesis of α-Ni(OH)2 and its conversion to NiO with electrochemical properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 582, 328

  CrossRef

 53. 53
  Jun Yan, Qian Wang, Changpeng Lin, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Interconnected Frameworks with a Sandwiched Porous Carbon Layer/Graphene Hybrids for Supercapacitors with High Gravimetric and Volumetric Performances, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 54. 54
  Lei Yu, Zhongyu Qian, Nannan Shi, Qi Liu, Jun Wang, Xiaoyan Jing, Interface chemistry engineering in electrode systems for electrochemical energy storage, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37491

  CrossRef

 55. 55
  Xiaoyin Xiao, Thomas Beechem, David R. Wheeler, D. Bruce Burckel, Ronen Polsky, Lithographically defined porous Ni–carbon nanocomposite supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2629

  CrossRef

 56. 56
  Soheila Faraji, Farid Nasir Ani, Microwave-assisted synthesis of metal oxide/hydroxide composite electrodes for high power supercapacitors – A review, Journal of Power Sources, 2014, 263, 338

  CrossRef

 57. 57
  Yongfu Tang, Yanyan Liu, Shengxue Yu, Shichun Mu, Shaohua Xiao, Yufeng Zhao, Faming Gao, Morphology controlled synthesis of monodisperse cobalt hydroxide for supercapacitor with high performance and long cycle life, Journal of Power Sources, 2014, 256, 160

  CrossRef

 58. 58
  Ying Hou, Luyang Chen, Pan Liu, Jianli Kang, Takeshi Fujita, Mingwei Chen, Nanoporous metal based flexible asymmetric pseudocapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10910

  CrossRef

 59. 59
  Xin Wang, Jiyue Liu, Yayu Wang, Cuimei Zhao, Weitao Zheng, Ni(OH)2 nanoflakes electrodeposited on Ni foam-supported vertically oriented graphene nanosheets for application in asymmetric supercapacitors, Materials Research Bulletin, 2014, 52, 89

  CrossRef

 60. 60
  Hao Chen, Linfeng Hu, Min Chen, Yan Yan, Limin Wu, Nickel–Cobalt Layered Double Hydroxide Nanosheets for High-performance Supercapacitor Electrode Materials, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 7
 61. 61
  Huidi Liu, Jinglin Zhang, Bin Zhang, Lei Shi, Shaozao Tan, Langhuan Huang, Nitrogen-doped reduced graphene oxide-Ni(OH)2-built 3D flower composite with easy hydrothermal process and excellent electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2014, 138, 69

  CrossRef

 62. 62
  Yong Cai, Bote Zhao, Jie Wang, Zongping Shao, Non-aqueous hybrid supercapacitors fabricated with mesoporous TiO2 microspheres and activated carbon electrodes with superior performance, Journal of Power Sources, 2014, 253, 80

  CrossRef

 63. 63
  Shudi Min, Chongjun Zhao, Guorong Chen, Zhuomin Zhang, Xiuzhen Qian, One-pot Hydrothermal Synthesis of 3D Flower-like RGO/Co3O4/Ni(OH)2 Composite Film on Nickel Foam for High-performance Supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 135, 336

  CrossRef

 64. 64
  Wei Chen, Chuan Xia, Husam N. Alshareef, One-Step Electrodeposited Nickel Cobalt Sulfide Nanosheet Arrays for High-Performance Asymmetric Supercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 9, 9531

  CrossRef

 65. 65
  Hua Fang, Shichao Zhang, Tao Jiang, Ruoxu Lin, Ye Lin, One-Step Synthesis of Ni/Ni(OH)2@Multiwalled Carbon Nanotube Coaxial Nanocable Film For High Performance Supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 125, 427

  CrossRef

 66. 66
  Bin Wang, Xinyi He, Hongpeng Li, Qi Liu, Jun Wang, Lei Yu, Huijun Yan, Zhanshuang Li, Peng Wang, Optimizing the charge transfer process by designing Co3O4@PPy@MnO2ternary core–shell composite, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12968

  CrossRef

 67. 67
  Mei Yang, Yiren Zhong, Liwei Su, Jinping Wei, Zhen Zhou, Rational Design of Ni Nanoparticles on N-Rich Ultrathin Carbon Nanosheets for High-Performance Supercapacitor Materials: Embedded- Versus Anchored-Type Dispersion, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 17
 68. 68
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 69. 69
  J. P. Cheng, J. Zhang, F. Liu, Recent development of metal hydroxides as electrode material of electrochemical capacitors, RSC Advances, 2014, 4, 73, 38893

  CrossRef

 70. 70
  Liangdong Feng, Yufu Zhu, Hongyan Ding, Chaoying Ni, Recent progress in nickel based materials for high performance pseudocapacitor electrodes, Journal of Power Sources, 2014, 267, 430

  CrossRef

 71. 71
  Yufei Zhang, Mingze Ma, Jun Yang, Chencheng Sun, Haiquan Su, Wei Huang, Xiaochen Dong, Shape-controlled synthesis of NiCo2S4and their charge storage characteristics in supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 16, 9824

  CrossRef

 72. 72
  Lu Li, Yongqi Zhang, Fan Shi, Yijun Zhang, Jiaheng Zhang, Changdong Gu, Xiuli Wang, Jiangping Tu, Spinel Manganese-Nickel-Cobalt Ternary Oxide Nanowire Array for High-Performance Electrochemical Capacitor Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140923101056000

  CrossRef

 73. 73
  Rutao Wang, Xingbin Yan, Superior asymmetric supercapacitor based on Ni-Co oxide nanosheets and carbon nanorods, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 74. 74
  Upendra Singh, Abhik Banerjee, Dattakumar Mhamane, Anil Suryawanshi, Kush Kumar Upadhyay, Satishchandra Ogale, Surfactant free gram scale synthesis of mesoporous Ni(OH)2–r-GO nanocomposite for high rate pseudocapacitor application, RSC Adv., 2014, 4, 75, 39875

  CrossRef

 75. 75
  Jiaqin Yang, Wei Guo, Di Li, Caiying Wei, Hongmin Fan, Liyan Wu, Wenjun Zheng, Synthesis and electrochemical performances of novel hierarchical flower-like nickel sulfide with tunable number of composed nanoplates, Journal of Power Sources, 2014, 268, 113

  CrossRef

 76. 76
  Chunhui Jiang, Beibei Zhan, Chen Li, Wei Huang, Xiaochen Dong, Synthesis of three-dimensional self-standing graphene/Ni(OH)2 composites for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 35, 18080

  CrossRef

 77. 77
  Fangze Deng, Lin Yu, Gao Cheng, Ting Lin, Ming Sun, Fei Ye, Yongfeng Li, Synthesis of ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets on carbon fiber paper as integrated high-performance electrodes for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 251, 202

  CrossRef

 78. 78
  Min Kuang, Wei Zhang, Xiao Long Guo, Liang Yu, Yu Xin Zhang, Template-free and large-scale synthesis of hierarchical dandelion-like NiCo2O4 microspheres for high-performance supercapacitors, Ceramics International, 2014, 40, 7, 10005

  CrossRef

 79. 79
  Yan Tao, Cai Jinfei, Yang Tingting, Li Zaijun, Template-free synthesis of α-Ni(OH)2 hollow microspheres with flower-like morphology for high-performance supercapacitors, Materials Research Bulletin, 2014, 60, 612

  CrossRef

 80. 80
  Songzhan Li, Jian Wen, Xiaoming Mo, Hao Long, Haoning Wang, Jianbo Wang, Guojia Fang, Three-dimensional MnO2 nanowire/ZnO nanorod arrays hybrid nanostructure for high-performance and flexible supercapacitor electrode, Journal of Power Sources, 2014, 256, 206

  CrossRef

 81. 81
  Liqun Wang, Xiaocheng Li, Tieming Guo, Xingbin Yan, Beng Kang Tay, Three-dimensional Ni(OH)2 nanoflakes/graphene/nickel foam electrode with high rate capability for supercapacitor applications, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 15, 7876

  CrossRef

 82. 82
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 83. 83
  Ming Gong, Yanguang Li, Hongbo Zhang, Bo Zhang, Wu Zhou, Ju Feng, Hailiang Wang, Yongye Liang, Zhuangjun Fan, Jie Liu, Hongjie Dai, Ultrafast high-capacity NiZn battery with NiAlCo-layered double hydroxide, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 2025

  CrossRef

 84. 84
  Shan Gao, Yongfu Sun, Fengcai Lei, Liang Liang, Jiawei Liu, Wentuan Bi, Bicai Pan, Yi Xie, Ultrahigh Energy Density Realized by a Single-Layer β-Co(OH)2 All-Solid-State Asymmetric Supercapacitor, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 41
 85. 85
  Shan Gao, Yongfu Sun, Fengcai Lei, Liang Liang, Jiawei Liu, Wentuan Bi, Bicai Pan, Yi Xie, Ultrahigh Energy Density Realized by a Single-Layer β-Co(OH)2 All-Solid-State Asymmetric Supercapacitor, Angewandte Chemie, 2014, 126, 41
 86. 86
  Youqi Zhu, Chuanbao Cao, Shi Tao, Wangsheng Chu, Ziyu Wu, Yadong Li, Ultrathin Nickel Hydroxide and Oxide Nanosheets: Synthesis, Characterizations and Excellent Supercapacitor Performances, Scientific Reports, 2014, 4, 5787

  CrossRef

 87. 87
  Liutao Yu, Yuanyuan Jin, Lanlan Li, Jie Ma, Guangfeng Wang, Baoyou Geng, Xiaojun Zhang, 3D porous gear-like copper oxide and their high electrochemical performance as supercapacitors, CrystEngComm, 2013, 15, 38, 7657

  CrossRef

 88. 88
  Ying Tian, Xiaohui Zhou, Liping Huang, Ming Liu, A Facile Gas–Liquid Co-deposition Method to Prepare Nanostructured Nickel Hydroxide for Electrochemical Capacitors, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2013, 23, 6, 1425

  CrossRef

 89. 89
  Guoge Zhang, Wenfang Li, Keyu Xie, Fei Yu, Haitao Huang, A One-Step and Binder-Free Method to Fabricate Hierarchical Nickel-Based Supercapacitor Electrodes with Excellent Performance, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 29
 90. 90
  H. B. Li, M. H. Yu, F. X. Wang, P. Liu, Y. Liang, J. Xiao, C. X. Wang, Y. X. Tong, G. W. Yang, Amorphous nickel hydroxide nanospheres with ultrahigh capacitance and energy density as electrochemical pseudocapacitor materials, Nature Communications, 2013, 4, 1894

  CrossRef

 91. 91
  Weifeng Zhang, Chao Ma, Jihong Fang, Jipeng Cheng, Xiaobin Zhang, Shurong Dong, Li Zhang, Asymmetric electrochemical capacitors with high energy and power density based on graphene/CoAl-LDH and activated carbon electrodes, RSC Advances, 2013, 3, 7, 2483

  CrossRef

 92. 92
  Jian Chang, Meihua Jin, Fei Yao, Tae Hyung Kim, Viet Thong Le, Hongyan Yue, Fethullah Gunes, Bing Li, Arunabha Ghosh, Sishen Xie, Young Hee Lee, Asymmetric Supercapacitors Based on Graphene/MnO2 Nanospheres and Graphene/MoO3 Nanosheets with High Energy Density, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 40
 93. 93
  Chaoqun Shang, Shanmu Dong, Shan Wang, Dongdong Xiao, Pengxian Han, Xiaogang Wang, Lin Gu, Guanglei Cui, Coaxial NixCo2x(OH)6x/TiN Nanotube Arrays as Supercapacitor Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 6, 5430

  CrossRef

 94. 94
  Jingwen Zhao, Jiale Chen, Simin Xu, Mingfei Shao, Dongpeng Yan, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, CoMn-layered double hydroxide nanowalls supported on carbon fibers for high-performance flexible energy storage devices, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8836

  CrossRef

 95. 95
  Nuha A. Alhebshi, R. B. Rakhi, H. N. Alshareef, Conformal coating of Ni(OH)2 nanoflakes on carbon fibers by chemical bath deposition for efficient supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14897

  CrossRef

 96. 96
  Cheng Zhou, Yangwei Zhang, Yuanyuan Li, Jinping Liu, Construction of High-Capacitance 3D CoO@Polypyrrole Nanowire Array Electrode for Aqueous Asymmetric Supercapacitor, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2078

  CrossRef

 97. 97
  Jian Zhi, Sheng Deng, Yuxuan Zhang, Youfu Wang, Aiguo Hu, Embedding Co3O4 nanoparticles in SBA-15 supported carbon nanomembrane for advanced supercapacitor materials, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 9, 3171

  CrossRef

 98. 98
  Juan Yang, Chang Yu, Xiaoming Fan, Zheng Ling, Jieshan Qiu, Yury Gogotsi, Facile fabrication of MWCNT-doped NiCoAl-layered double hydroxide nanosheets with enhanced electrochemical performances, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 6, 1963

  CrossRef

 99. 99
  Mao-Cheng Liu, Long Kang, Ling-Bin Kong, Chao Lu, Xue-Jing Ma, Xiao-Ming Li, Yong-Chun Luo, Facile synthesis of NiMoO4·xH2O nanorods as a positive electrode material for supercapacitors, RSC Advances, 2013, 3, 18, 6472

  CrossRef

 100. 100
  Jing Ren, Wenyu Bai, Guozhen Guan, Ye Zhang, Huisheng Peng, Flexible and Weaveable Capacitor Wire Based on a Carbon Nanocomposite Fiber, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 101. 101
  Jing Xu, Qiufan Wang, Xiaowei Wang, Qingyi Xiang, Bo Liang, Di Chen, Guozhen Shen, Flexible Asymmetric Supercapacitors Based upon Co9S8Nanorod//Co3O4@RuO2Nanosheet Arrays on Carbon Cloth, ACS Nano, 2013, 7, 6, 5453

  CrossRef

 102. 102
  Jingwen Zhao, Zhenzhi Lu, Mingfei Shao, Dongpeng Yan, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Flexible hierarchical nanocomposites based on MnO2 nanowires/CoAl hydrotalcite/carbon fibers for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 2013, 3, 4, 1045

  CrossRef

 103. 103
  Hui Xia, Dongdong Zhu, Zhentao Luo, Yue Yu, Xiaoqin Shi, Guoliang Yuan, Jianping Xie, Hierarchically Structured Co3O4@Pt@MnO2 Nanowire Arrays for High-Performance Supercapacitors, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 104. 104
  Jiali Shen, Chongyang Yang, Xingwei Li, Gengchao Wang, High-Performance Asymmetric Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphene/Carbon Nanotube and Activated Graphene Electrodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8467

  CrossRef

 105. 105
  Kyoung-Yong Chun, In-Kyu Moon, Joo-Hee Han, Seung-Hoe Do, Jin-Seo Lee, Seong-Yun Jeon, Highly water-soluble multi-walled carbon nanotubes amine-functionalized by supercritical water oxidation, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10171

  CrossRef

 106. 106
  Liang Huang, Dongchang Chen, Yong Ding, Zhong Lin Wang, Zhengzhi Zeng, Meilin Liu, Hybrid Composite Ni(OH)2@NiCo2O4Grown on Carbon Fiber Paper for High-Performance Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11159

  CrossRef

 107. 107
  Sheng Chen, Jingjing Duan, Yonghong Tang, Shi Zhang Qiao, Hybrid Hydrogels of Porous Graphene and Nickel Hydroxide as Advanced Supercapacitor Materials, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 22
 108. 108
  Junfeng Xie, Xu Sun, Ning Zhang, Kun Xu, Min Zhou, Yi Xie, Layer-by-layer β-Ni(OH)2/graphene nanohybrids for ultraflexible all-solid-state thin-film supercapacitors with high electrochemical performance, Nano Energy, 2013, 2, 1, 65

  CrossRef

 109. 109
  Xianwen Mao, Fritz Simeon, Demetra S. Achilleos, Gregory C. Rutledge, T. Alan Hatton, Metallocene/carbon hybrids prepared by a solution process for supercapacitor applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 42, 13120

  CrossRef

 110. 110
  Junyi Ji, Li Li Zhang, Hengxing Ji, Yang Li, Xin Zhao, Xin Bai, Xiaobin Fan, Fengbao Zhang, Rodney S. Ruoff, Nanoporous Ni(OH)2Thin Film on 3D Ultrathin-Graphite Foam for Asymmetric Supercapacitor, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6237

  CrossRef

 111. 111
  Fei Yang, Jianyu Yao, Feila Liu, Huichao He, Ming Zhou, Peng Xiao, Yunhuai Zhang, Ni–Co oxides nanowire arrays grown on ordered TiO2 nanotubes with high performance in supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 594

  CrossRef

 112. 112
  Franciele Wolfart, Ana Luiza Lorenzen, Noemi Nagata, Marcio Vidotti, Nickel/cobalt alloys modified electrodes: Synthesis, characterization and optimization of the electrocatalytical response, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 186, 528

  CrossRef

 113. 113
  Yaohang Gu, Zhiyi Lu, Zheng Chang, Junfeng Liu, Xiaodong Lei, Yaping Li, Xiaoming Sun, NiTi layered double hydroxide thin films for advanced pseudocapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10655

  CrossRef

 114. 114
  Minmin Wang, Wanzhong Ren, Yunan Zhao, Yan Liu, Hongtao Cui, One-pot synthesis of powder-form β-Ni(OH)2 monolayer nanosheets with high electrochemical performance, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 8

  CrossRef

 115. 115
  Hao Chen, Linfeng Hu, Yan Yan, Renchao Che, Min Chen, Limin Wu, One-Step Fabrication of Ultrathin Porous Nickel Hydroxide-Manganese Dioxide Hybrid Nanosheets for Supercapacitor Electrodes with Excellent Capacitive Performance, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 116. 116
  Hongqiang Wang, Lichao Jia, Liang Li, Xiangyou Li, Zaneta Swiatkowska-Warkocka, Kenji Kawaguchi, Alexander Pyatenko, Naoto Koshizaki, Photomediated assembly of single crystalline silver spherical particles with enhanced electrochemical performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 692

  CrossRef

 117. 117
  Euigyung Jeong, Min-Jung Jung, Young-Seak Lee, Role of fluorination in improvement of the electrochemical properties of activated carbon nanofiber electrodes, Journal of Fluorine Chemistry, 2013, 150, 98

  CrossRef

 118. 118
  Lengyuan Niu, Zhangpeng Li, Ye Xu, Jinfeng Sun, Wei Hong, Xiaohong Liu, Jinqing Wang, Shengrong Yang, Simple Synthesis of Amorphous NiWO4Nanostructure and Its Application as a Novel Cathode Material for Asymmetric Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 8044

  CrossRef

 119. 119
  Jiaqin Yang, Xiaochuan Duan, Qing Qin, Wenjun Zheng, Solvothermal synthesis of hierarchical flower-like β-NiS with excellent electrochemical performance for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 27, 7880

  CrossRef

 120. 120
  Min Jin, Guoge Zhang, Fei Yu, Wenfang Li, Wei Lu, Haitao Huang, Sponge-like Ni(OH)2–NiF2 composite film with excellent electrochemical performance, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 5, 1601

  CrossRef

 121. 121
  Conglai Long, Tong Wei, Jun Yan, Lili Jiang, Zhuangjun Fan, Supercapacitors Based on Graphene-Supported Iron Nanosheets as Negative Electrode Materials, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11325

  CrossRef

 122. 122
  Chun-hua Tang, Xuesong Yin, Hao Gong, Superior Performance Asymmetric Supercapacitors Based on a Directly Grown Commercial Mass 3D Co3O4@Ni(OH)2Core–Shell Electrode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 10574

  CrossRef

 123. 123
  Chun-Tsung Hsu, Chi-Chang Hu, Synthesis and characterization of mesoporous spinel NiCo2O4 using surfactant-assembled dispersion for asymmetric supercapacitors, Journal of Power Sources, 2013, 242, 662

  CrossRef

 124. 124
  Miaomiao Liu, Jie Chang, Jing Sun, Lian Gao, Synthesis of porous NiO using NaBH4 dissolved in ethylene glycol as precipitant for high-performance supercapacitor, Electrochimica Acta, 2013, 107, 9

  CrossRef

 125. 125
  Qiu Yang, Zhiyi Lu, Xiaoming Sun, Junfeng Liu, Ultrathin Co3O4 nanosheet arrays with high supercapacitive performance, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 126. 126
  Bishnu Prasad Bastakoti, Hou-Sheng Huang, Lin-Chi Chen, Kevin C.-W. Wu, Yusuke Yamauchi, Block copolymer assisted synthesis of porous α-Ni(OH)2 microflowers with high surface areas as electrochemical pseudocapacitor materials, Chemical Communications, 2012, 48, 73, 9150

  CrossRef

 127. 127
  Xin Wang, Yayu Wang, Cuimei Zhao, Yunxiao Zhao, Baoyu Yan, Weitao Zheng, Electrodeposited Ni(OH)2 nanoflakes on graphite nanosheets prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition for supercapacitor electrode, New Journal of Chemistry, 2012, 36, 9, 1902

  CrossRef

 128. 128
  R. P. Silva, S. Eugénio, T. M. Silva, M. J. Carmezim, M. F. Montemor, Fabrication of Three-Dimensional Dendritic Ni–Co Films By Electrodeposition on Stainless Steel Substrates, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 42, 22425

  CrossRef

 129. 129
  Wenjuan Wang, Qingli Hao, Wu Lei, Xifeng Xia, Xin Wang, Graphene/SnO2/polypyrrole ternary nanocomposites as supercapacitor electrode materials, RSC Advances, 2012, 2, 27, 10268

  CrossRef

 130. 130
  Jinxiu Li, Mei Yang, Jinping Wei, Zhen Zhou, Preparation and electrochemical performances of doughnut-like Ni(OH)2–Co(OH)2 composites as pseudocapacitor materials, Nanoscale, 2012, 4, 15, 4498

  CrossRef

 131. 131
  Energy Storage and Materials,