SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dan Xu, Yan Xie, Yu-Jiang Song, Wei-Qiao Deng, A green and facile method toward synthesis of waste paper-derived 3D functional porous graphene via in situ activation of cobalt(ii), J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 31, 16072

  CrossRef

 2. 2
  Lifang Tan, Mengqi Zeng, Tao Zhang, Lei Fu, Design of catalytic substrates for uniform graphene films: from solid-metal to liquid-metal, Nanoscale, 2015, 7, 20, 9105

  CrossRef

 3. 3
  Adriano Ambrosi, Martin Pumera, Electrochemically Exfoliated Graphene and Graphene Oxide for Energy Storage and Electrochemistry Applications, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 50
 4. 4
  Linfeng Chen, Zhizhi Kong, Shuanglin Yue, Jinxin Liu, Jingwen Deng, Yao Xiao, Rafael G. Mendes, Mark H. Rümmeli, Lianmao Peng, Lei Fu, Growth of Uniform Monolayer Graphene using Iron-Group Metals via Forming Antiperovskite Layer, Chemistry of Materials, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Elif Ozceri, Yusuf Selamet, Influence of buffer layers on Ni thin film structure and graphene growth by CVD, Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, 48, 45, 455302

  CrossRef

 6. 6
  Xiangping Chen, Lili Zhang, Shanshan Chen, Large area CVD growth of graphene, Synthetic Metals, 2015,

  CrossRef

 7. 7
  Menggai Jiao, Kai Li, Ying Wang, Zhijian Wu, Quantum Chemical Molecular Dynamics Studies of Bilayer Graphene Growth on a Ni(111) Surface, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 22, 12643

  CrossRef

 8. 8
  Jingxue Yu, Jie Li, Wenfeng Zhang, Haixin Chang, Synthesis of high quality two-dimensional materials via chemical vapor deposition, Chem. Sci., 2015, 6, 12, 6705

  CrossRef

 9. 9
  Junfeng Gao, Feng Ding, The Study on the Medium-Sized Carbon Islands on Ru(0001) Surface, Journal of Cluster Science, 2015, 26, 2, 347

  CrossRef

 10. 10
  Xin Zhang, Jiaqi Pan, Chengquan Zhu, Yingzhuo Sheng, Zhengxin Yan, Yamin Wang, Boxue Feng, The visible light catalytic properties of carbon quantum dots/ZnO nanoflowers composites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, 26, 5, 2861

  CrossRef

 11. 11
  Ma Prado Lavin-Lopez, Jose Luis Valverde, Ma Inmaculada Ruiz-Enrique, Luz Sanchez-Silva, Amaya Romero, Thickness control of graphene deposited over polycrystalline nickel, New J. Chem., 2015, 39, 6, 4414

  CrossRef

 12. 12
  Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma, Hui-Ming Cheng, 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 13. 13
  Haining Huang, Hui Bi, Mi Zhou, Feng Xu, Tianquan Lin, Fengxin Liu, Lingyan Zhang, Hui Zhang, Fuqiang Huang, A three-dimensional elastic macroscopic graphene network for thermal management application, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18215

  CrossRef

 14. 14
  Zhiqiang Tu, Zhuchen Liu, Yongfeng Li, Fan Yang, Liqiang Zhang, Zhen Zhao, Chunming Xu, Shangfei Wu, Hongwen Liu, Haitao Yang, Pierre Richard, Controllable growth of 1–7 layers of graphene by chemical vapour deposition, Carbon, 2014, 73, 252

  CrossRef

 15. 15
  Adriano Ambrosi, Chun Kiang Chua, Alessandra Bonanni, Martin Pumera, Electrochemistry of Graphene and Related Materials, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7150

  CrossRef

 16. 16
  Mingsheng Long, Youpin Gong, Xiangfei Wei, Chao Zhu, Jianbao Xu, Ping Liu, Yufen Guo, Weiwei Li, Guangtong Liu, Liwei Liu, Electron-electron interaction, weak localization and spin valve effect in vertical-transport graphene devices, Applied Physics Letters, 2014, 104, 15, 153114

  CrossRef

 17. 17
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 18. 18
  Arjun Dahal, Matthias Batzill, Graphene–nickel interfaces: a review, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2548

  CrossRef

 19. 19
  Xiaokun Fan, Li Tao, Ya Deng, Gang Wang, Jian Zhang, Yun Zhao, Wenbin Huang, Huiyou Zhao, Lianfeng Sun, Wettability of graphene nanoribbon/single-walled carbon nanotube hybrid film, RSC Adv., 2014, 4, 103, 59486

  CrossRef

 20. 20
  Wei Wang, Hailiang Cao, Xufeng Zhou, Zhaoping Liu, Graphene, 2014,

  CrossRef

 21. 21
  Chundong Wang, Ying-San Chui, Ruguang Ma, Tailun Wong, Jian-Guo Ren, Qi-Hui Wu, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang, A three-dimensional graphene scaffold supported thin film silicon anode for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10092

  CrossRef

 22. 22
  Yaping Wu, Yufeng Hao, Hu Young Jeong, Zonghoon Lee, Shanshan Chen, Wei Jiang, Qingzhi Wu, Richard D. Piner, Junyong Kang, Rodney S. Ruoff, Crystal Structure Evolution of Individual Graphene Islands During CVD Growth on Copper Foil, Advanced Materials, 2013, 25, 46
 23. 23
  Gang Wang, Guqiao Ding, Yun Zhu, Da Chen, Lin Ye, Li Zheng, Miao Zhang, Zengfeng Di, Su Liu, Growth of controlled thickness graphene by ion implantation for field-effect transistor, Materials Letters, 2013, 107, 170

  CrossRef

 24. 24
  Weiwei Li, Song Gao, Liqiong Wu, Shengqiang Qiu, Yufen Guo, Xiumei Geng, Mingliang Chen, Shutian Liao, Chao Zhu, Youpin Gong, Mingsheng Long, Jianbao Xu, Xiangfei Wei, Mengtao Sun, Liwei Liu, High-Density Three-Dimension Graphene Macroscopic Objects for High-Capacity Removal of Heavy Metal Ions, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 25. 25
  Seon Joon Kim, Dae Woo Kim, Hee-Tae Jung, Key growth parameters affecting the domain structure of chemical vapor deposition (CVD)-grown graphene on nickel, RSC Advances, 2013, 3, 45, 22909

  CrossRef

 26. 26
  Adriano Ambrosi, Alessandra Bonanni, Zdeněk Sofer, Martin Pumera, Large-scale quantification of CVD graphene surface coverage, Nanoscale, 2013, 5, 6, 2379

  CrossRef

 27. 27
  J.J. Ying, X.H. Xiao, Z.G. Dai, W. Wu, W.Q. Li, F. Mei, G.X. Cai, F. Ren, C.Z. Jiang, Synthesis of graphene by MEVVA source ion implantation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2013, 305, 29

  CrossRef