SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dongmei Dai, Dongwei Yan, Bao Li, Kun Chang, Zhaorong Chang, Hongwei Tang, Yanping Li, Shaoxiong Zhou, A facile and scalable self-assembly strategy to prepare two-dimensional nanoplates: a precursor for a Li-rich layered cathode material Li 1.2 Mn 0.54 Ni 0.13 Co 0.13 O 2 with high capacity and rate performance, Electrochimica Acta, 2017, 235, 632

  CrossRef

 2. 2
  Fu-Da Yu, Lan-Fang Que, Zhen-Bo Wang, Yuan Xue, Yin Zhang, Bao-Sheng Liu, Da-Ming Gu, Controllable synthesis of hierarchical ball-in-ball hollow microspheres for a high performance layered Li-rich oxide cathode material, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 19, 9365

  CrossRef

 3. 3
  Shi Chen, Yu Zheng, Yun Lu, Yuefeng Su, Liying Bao, Ning Li, Yitong Li, Jing Wang, Renjie Chen, Feng Wu, Enhanced Electrochemical Performance of Layered Lithium-Rich Cathode Materials by Constructing Spinel-Structure Skin and Ferric Oxide Islands, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9, 10, 8669

  CrossRef

 4. 4
  Wangda Li, Bohang Song, Arumugam Manthiram, High-voltage positive electrode materials for lithium-ion batteries, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 10, 3006

  CrossRef

 5. 5
  Ya-Ping Deng, Zu-Wei Yin, Zhen-Guo Wu, Shao-Jian Zhang, Fang Fu, Tao Zhang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Layered/Spinel Heterostructured and Hierarchical Micro/Nanostructured Li-Rich Cathode Materials with Enhanced Electrochemical Properties for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017,

  CrossRef

 6. 6
  Errui Wang, Chunfeng Shao, Shujun Qiu, Hailiang Chu, Yongjin Zou, Cuili Xiang, Fen Xu, Lixian Sun, Organic carbon gel assisted-synthesis of Li1.2Mn0.6Ni0.2O2for a high-performance cathode material for Li-ion batteries, RSC Adv., 2017, 7, 3, 1561

  CrossRef

 7. 7
  Yanxia Sun, Yuan Zhou, Lijuan Zhang, Yue Shen, Jinbo Zeng, Preparation and characterization of lithium-rich ternary cathode materials using novel chelating agent and solvent, Journal of Alloys and Compounds, 2017,

  CrossRef

 8. 8
  Chenglong Zhao, Qidi Wang, Yaxiang Lu, Yong-Sheng Hu, Baohua Li, Liquan Chen, Review on anionic redox for high-capacity lithium- and sodium-ion batteries, Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, 50, 18, 183001

  CrossRef

 9. 9
  Fang Fu, Yuze Yao, Haiyan Wang, Gui-Liang Xu, Khalil Amine, Shi-Gang Sun, Minhua Shao, Structure dependent electrochemical performance of Li-rich layered oxides in lithium-ion batteries, Nano Energy, 2017, 35, 370

  CrossRef

 10. 10
  Weibo Hua, Wenyuan Liu, Mingzhe Chen, Sylvio Indris, Zhuo Zheng, Xiaodong Guo, Michael Bruns, Tai-Hsien Wu, Yanxiao Chen, Benhe Zhong, Shulei Chou, Yong-Mook Kang, Helmut Ehrenberg, Unravelling the growth mechanism of hierarchically structured Ni 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 (OH) 2 and their application as precursors for high-power cathode materials, Electrochimica Acta, 2017, 232, 123

  CrossRef

 11. 11
  Zu-Wei Yin, Zhen-Guo Wu, Ya-Ping Deng, Tao Zhang, Hang Su, Jun-Chuan Fang, Bin-Bin Xu, Jian-Qiang Wang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Xiao-Dong Zhou, Shi-Gang Sun, A Synergistic Effect in a Composite Cathode Consisting of Spinel and Layered Structures To Increase the Electrochemical Performance for Li-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120, 45, 25647

  CrossRef

 12. 12
  Yu Li, Ying Bai, Xuanxuan Bi, Ji Qian, Lu Ma, Jun Tian, Chuan Wu, Feng Wu, Jun Lu, Khalil Amine, An Effectively Activated Hierarchical Nano-/Microspherical Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 Cathode for Long-Life and High-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2016, 9, 7
 13. 13
  Shaokun Chong, Yongning Liu, Wuwei Yan, Yuanzhen Chen, Effect of valence states of Ni and Mn on the structural and electrochemical properties of Li1.2NixMn0.8−xO2cathode materials for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2016, 6, 59, 53662

  CrossRef

 14. 14
  Zhiyuan Wang, Shaohua Luo, Jie Ren, Dan Wang, Xiwei Qi, Enhanced electrochemical performance of Li-rich cathode Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2 by surface modification with lithium ion conductor Li3PO4, Applied Surface Science, 2016, 370, 437

  CrossRef

 15. 15
  Quanxin Ma, Deying Mu, Yuanlong Liu, Shibo Yin, Changsong Dai, Enhancing coulombic efficiency and rate capability of high capacity lithium excess layered oxide cathode material by electrocatalysis of nanogold, RSC Adv., 2016, 6, 24, 20374

  CrossRef

 16. 16
  Jiong Zeng, Yanhui Cui, Deyang Qu, Qian Zhang, Junwei Wu, Xiaomeng Zhu, Zuohua Li, Xinhe Zhang, Facile Synthesis of Platelike Hierarchical Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2with Exposed {010} Planes for High-Rate and Long Cycling-Stable Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 39, 26082

  CrossRef

 17. 17
  Yangmei Han, Huiyu Li, Jinfeng Li, Huinan Si, Wentao Zhu, Xinping Qiu, Hierarchical Mesoporous Iron Fluoride with Superior Rate Performance for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 48, 32869

  CrossRef

 18. 18
  Yu Li, Chuan Wu, Ying Bai, Lu Liu, Hui Wang, Feng Wu, Na Zhang, Yufeng Zou, Hierarchical Mesoporous Lithium-Rich Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2Cathode Material Synthesized via Ice Templating for Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 29, 18832

  CrossRef

 19. 19
  S. Basu, P.P. Dahiya, Mainul Akhtar, S.K. Ray, J.K. Chang, S.B. Majumder, High energy density layered-spinel hybrid cathodes for lithium ion rechargeable batteries, Materials Science and Engineering: B, 2016, 213, 148

  CrossRef

 20. 20
  Jun Tian, Yuefeng Su, Feng Wu, Shaoyu Xu, Fen Chen, Renjie Chen, Qing Li, Jinghui Li, Fengchun Sun, Shi Chen, High-Rate and Cycling-Stable Nickel-Rich Cathode Materials with Enhanced Li+Diffusion Pathway, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 1, 582

  CrossRef

 21. 21
  Fang Fu, Jiayu Tang, Yuze Yao, Minhua Shao, Hollow Porous Hierarchical-Structured 0.5Li2MnO3·0.5LiMn0.4Co0.3Ni0.3O2as a High-Performance Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 39, 25654

  CrossRef

 22. 22
  Ya-Ping Deng, Fang Fu, Zhen-Guo Wu, Tao Zhang, Zu-Wei Yin, Shao-Jian Zhang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Layered Li1.3Mn0.58Ni0.12Co0.11O2+δ Cathode Material for Lithium-Ion Batteries with High Reversible Capacity, ChemElectroChem, 2016, 3, 12
 23. 23
  Fu-Da Yu, Lan-Fang Que, Zhen-Bo Wang, Yin Zhang, Yuan Xue, Bao-Sheng Liu, Da-Ming Gu, Layered-spinel capped nanotube assembled 3D Li-rich hierarchitectures for high performance Li-ion battery cathodes, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 47, 18416

  CrossRef

 24. 24
  Ya-Ping Deng, Fang Fu, Zhen-Guo Wu, Zu-Wei Yin, Tao Zhang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Layered/spinel heterostructured Li-rich materials synthesized by a one-step solvothermal strategy with enhanced electrochemical performance for Li-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 1, 257

  CrossRef

 25. 25
  Mingquan Xu, Qingwang Lian, Yuxin Wu, Cheng Ma, Pengfei Tan, Qingbing Xia, Jinfang Zhang, Douglas G. Ivey, Weifeng Wei, Li+-conductive Li2SiO3stabilized Li-rich layered oxide with an in situ formed spinel nano-coating layer: toward enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2016, 6, 41, 34245

  CrossRef

 26. 26
  Jun Wang, Xin He, Elie Paillard, Nina Laszczynski, Jie Li, Stefano Passerini, Lithium- and Manganese-Rich Oxide Cathode Materials for High-Energy Lithium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2016, 6, 21
 27. 27
  Arumugam Manthiram, James C. Knight, Seung-Taek Myung, Seung-Min Oh, Yang-Kook Sun, Nickel-Rich and Lithium-Rich Layered Oxide Cathodes: Progress and Perspectives, Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1
 28. 28
  Kai Cui, Shuchun Hu, Yongkui Li, Nitrogen-doped graphene nanosheets decorated Li3V2(PO4)3/C nanocrystals as high-rate and ultralong cycle-life cathode for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2016, 210, 45

  CrossRef

 29. 29
  Kun Luo, Matthew R. Roberts, Rong Hao, Niccoló Guerrini, Emanuela Liberti, Christopher S. Allen, Angus I. Kirkland, Peter G. Bruce, One-Pot Synthesis of Lithium-Rich Cathode Material with Hierarchical Morphology, Nano Letters, 2016, 16, 12, 7503

  CrossRef

 30. 30
  Cheng Chen, Tianfeng Geng, Chunyu Du, Pengjian Zuo, Xinqun Cheng, Yulin Ma, Geping Yin, Oxygen vacancies in SnO2 surface coating to enhance the activation of layered Li-Rich Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 cathode material for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2016, 331, 91

  CrossRef

 31. 31
  Sunny Hy, Haodong Liu, Minghao Zhang, Danna Qian, Bing-Joe Hwang, Ying Shirley Meng, Performance and design considerations for lithium excess layered oxide positive electrode materials for lithium ion batteries, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 6, 1931

  CrossRef

 32. 32
  Dongmei Dai, Bao Li, Hongwei Tang, Kun Chang, Kai Jiang, Zhaorong Chang, Xiaozi Yuan, Simultaneously improved capacity and initial coulombic efficiency of Li-rich cathode Li[Li 0.2 Mn 0.54 Co 0.13 Ni 0.13 ]O 2 by enlarging crystal cell from a nanoplate precursor, Journal of Power Sources, 2016, 307, 665

  CrossRef

 33. 33
  Shaokun Chong, Yuanzhen Chen, Wuwei Yan, Shengwu Guo, Qiang Tan, Yifang Wu, Tao Jiang, Yongning Liu, Suppressing capacity fading and voltage decay of Li-rich layered cathode material by a surface nano-protective layer of CoF 2 for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2016, 332, 230

  CrossRef

 34. 34
  Jianqing Zhao, Hao Wang, Zhiqiang Xie, Sara Ellis, Xiaoxiao Kuai, Jun Guo, Xing Zhu, Ying Wang, Lijun Gao, Tailorable electrochemical performance of spinel cathode materials via in-situ integrating a layered Li2MnO3 phase for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2016, 333, 43

  CrossRef

 35. 35
  Yu Li, Ying Bai, Chuan Wu, Ji Qian, Guanghai Chen, Lu Liu, Hui Wang, Xingzhen Zhou, Feng Wu, Three-dimensional fusiform hierarchical micro/nano Li1.2Ni0.2Mn0.6O2with a preferred orientation (110) plane as a high energy cathode material for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 16, 5942

  CrossRef

 36. 36
  Jicheng Zhang, Rui Gao, Limei Sun, Zhengyao Li, Heng Zhang, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu, Understanding the effect of an in situ generated and integrated spinel phase on a layered Li-rich cathode material using a non-stoichiometric strategy, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 36, 25711

  CrossRef

 37. 37
  Xiaoping Zhang, Yanfeng Yin, Yanwei Hu, Qing Wu, Ying Bai, Zr-containing phosphate coating to enhance the electrochemical performances of Li-rich layer-structured Li[Li 0.2 Ni 0.17 Co 0.07 Mn 0.56 ]O 2, Electrochimica Acta, 2016, 193, 96

  CrossRef

 38. 38
  Zhuo Zheng, Zhen-Guo Wu, Yan-Jun Zhong, Chong-Heng Shen, Wei-Bo Hua, Bin-Bin Xu, Chong Yu, Ben-He Zhong, Xiao-Dong Guo, A further electrochemical investigation on solutions to high energetical power sources: isomerous compound 0.75Li1.2Ni0.2Mn0.6O2·0.25LiNi0.5Mn1.5O4, RSC Adv., 2015, 5, 47, 37330

  CrossRef

 39. 39
  Qingbing Xia, Xinfu Zhao, Mingquan Xu, Zhengping Ding, Jiatu Liu, Libao Chen, Douglas G. Ivey, Weifeng Wei, A Li-rich Layered@Spinel@Carbon heterostructured cathode material for high capacity and high rate lithium-ion batteries fabricated via an in situ synchronous carbonization-reduction method, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3995

  CrossRef

 40. 40
  Zhiqiang Xie, Sarah Ellis, Wangwang Xu, Dara Dye, Jianqing Zhao, Ying Wang, A novel preparation of core–shell electrode materials via evaporation-induced self-assembly of nanoparticles for advanced Li-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 81, 15000

  CrossRef

 41. 41
  Yi-di Zhang, Yi Li, Xiao-qing Niu, Dong-huang Wang, Ding Zhou, Xiu-li Wang, Chang-dong Gu, Jiang-ping Tu, A peanut-like hierarchical micro/nano-Li1.2Mn0.54Ni0.18Co0.08O2cathode material for lithium-ion batteries with enhanced electrochemical performance, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 27, 14291

  CrossRef

 42. 42
  Peiyu Hou, Jie Wang, Jishun Song, Dawei Song, Xixi Shi, Xiaoqing Wang, Lianqi Zhang, A stable Li-deficient oxide as high-performance cathode for advanced lithium-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 15, 3231

  CrossRef

 43. 43
  Weibo Hua, Yanjie Wang, Yanjun Zhong, Guoping Wang, Benhe Zhong, Baizeng Fang, Xiaodong Guo, Shixuan Liao, Haijiang Wang, An Approach towards Synthesis of Nanoarchitectured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material for Lithium Ion Batteries, Chinese Journal of Chemistry, 2015, 33, 2
 44. 44
  Jianqing Zhao, Ruiming Huang, Wenpei Gao, Jian-Min Zuo, Xiao Feng Zhang, Scott T. Misture, Yuan Chen, Jenny V. Lockard, Boliang Zhang, Shengmin Guo, Mohammad Reza Khoshi, Kerry Dooley, Huixin He, Ying Wang, An Ion-Exchange Promoted Phase Transition in a Li-Excess Layered Cathode Material for High-Performance Lithium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 9
 45. 45
  Yu Wu, Chuanbao Cao, Youqi Zhu, Jili Li, Lin Wang, Cube-shaped hierarchical LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2with enhanced growth of nanocrystal planes as high-performance cathode materials for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 30, 15523

  CrossRef

 46. 46
  Di Wang, Ruizhi Yu, Xianyou Wang, Long Ge, Xiukang Yang, Dependence of structure and temperature for lithium-rich layered-spinel microspheres cathode material of lithium ion batteries, Scientific Reports, 2015, 5, 1

  CrossRef

 47. 47
  Taolin Zhao, Li Li, Renjie Chen, Huiming Wu, Xiaoxiao Zhang, Shi Chen, Man Xie, Feng Wu, Jun Lu, Khalil Amine, Design of surface protective layer of LiF/FeF 3 nanoparticles in Li-rich cathode for high-capacity Li-ion batteries, Nano Energy, 2015, 15, 164

  CrossRef

 48. 48
  Zhuo Zheng, Wei-Bo Hua, Chong Yu, Yan-Jun Zhong, Bin-Bin Xu, Jia-zhao Wang, Ben-He Zhong, Zhi-Ye Zhang, Heterogeneous intergrowth xLi1.5Ni0.25Mn0.75O2.5·(1 − x)Li0.5Ni0.25Mn0.75O2(0 ≤ x ≤ 1) composites: synergistic effect on electrochemical performance, Dalton Trans., 2015, 44, 32, 14255

  CrossRef

 49. 49
  Xiaoming Zhu, Yanxia Wang, Kehui Shang, Wei He, Xinping Ai, Hanxi Yang, Yuliang Cao, Improved rate capability of the conducting functionalized FTO-coated Li-[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2cathode material for Li-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 33, 17113

  CrossRef

 50. 50
  Cheng Yang, Qian Zhang, Weixiang Ding, Jun Zang, Ming Lei, Mingsen Zheng, Quanfeng Dong, Improving the electrochemical performance of layered lithium-rich cathode materials by fabricating a spinel outer layer with Ni3+, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7554

  CrossRef

 51. 51
  Seung-Taek Myung, Khalil Amine, Yang-Kook Sun, Nanostructured cathode materials for rechargeable lithium batteries, Journal of Power Sources, 2015, 283, 219

  CrossRef

 52. 52
  Dipan Kundu, Elahe Talaie, Victor Duffort, Linda F. Nazar, Natriumionenbatterien für die elektrochemische Energiespeicherung, Angewandte Chemie, 2015, 127, 11
 53. 53
  Shumei Dou, Review and prospects of Mn-based spinel compounds as cathode materials for lithium-ion batteries, Ionics, 2015, 21, 11, 3001

  CrossRef

 54. 54
  Linjing Zhang, Ning Li, Borong Wu, Hongliang Xu, Lei Wang, Xiao-Qing Yang, Feng Wu, Sphere-Shaped Hierarchical Cathode with Enhanced Growth of Nanocrystal Planes for High-Rate and Cycling-Stable Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2015, 15, 1, 656

  CrossRef

 55. 55
  Dapeng Wang, Ilias Belharouak, Luis H. Ortega, Xiaofeng Zhang, Rui Xu, Dehua Zhou, Guangwen Zhou, Khalil Amine, Synthesis of high capacity cathodes for lithium-ion batteries by morphology-tailored hydroxide co-precipitation, Journal of Power Sources, 2015, 274, 451

  CrossRef

 56. 56
  Dipan Kundu, Elahe Talaie, Victor Duffort, Linda F. Nazar, The Emerging Chemistry of Sodium Ion Batteries for Electrochemical Energy Storage, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 11
 57. 57
  Hongsen Li, Laifa Shen, Bing Ding, Gang Pang, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Ultralong SrLi2Ti6O14 nanowires composed of single-crystalline nanoparticles: Promising candidates for high-power lithium ions batteries, Nano Energy, 2015, 13, 18

  CrossRef

 58. 58
  Dawei Song, Peiyu Hou, Xiaoqing Wang, Xixi Shi, Lianqi Zhang, Understanding the Origin of Enhanced Performances in Core–Shell and Concentration-Gradient Layered Oxide Cathode Materials, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 23, 12864

  CrossRef

 59. 59
  Chao Deng, Sen Zhang, 1D Nanostructured Na7V4(P2O7)4(PO4) as High-Potential and Superior-Performance Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9111

  CrossRef

 60. 60
  Fang Fu, Ya-Ping Deng, Chong-Heng Shen, Gui-Liang Xu, Xin-Xing Peng, Qi Wang, Yue-Feng Xu, Jun-Chuan Fang, Ling Huang, Shi-Gang Sun, A hierarchical micro/nanostructured 0.5Li2MnO3·0.5LiMn0.4Ni0.3Co0.3O2 material synthesized by solvothermal route as high rate cathode of lithium ion battery, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 54

  CrossRef

 61. 61
  Pengxian Han, Bo Zhang, Changshui Huang, Lin Gu, Hong Li, Guanglei Cui, Anticorrosive flexible pyrolytic polyimide graphite film as a cathode current collector in lithium bis(trifluoromethane sulfonyl) imide electrolyte, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 70

  CrossRef

 62. 62
  Xiaofeng Zhang, Xiangbo Meng, Jeffrey W. Elam, Ilias Belharouak, Electrochemical characterization of voltage fade of Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 cathode, Solid State Ionics, 2014, 268, 231

  CrossRef

 63. 63
  Bao Qiu, Qian Zhang, Huasheng Hu, Jun Wang, Juanjuan Liu, Yonggao Xia, Yongfeng Zeng, Xiaolan Wang, Zhaoping Liu, Electrochemical investigation of Li-excess layered oxide cathode materials/mesocarbon microbead in 18650 batteries, Electrochimica Acta, 2014, 123, 317

  CrossRef

 64. 64
  Yufang Chen, Kai Xie, Chunman Zheng, Zhongyun Ma, Zhongxue Chen, Enhanced Li Storage Performance of LiNi0.5Mn1.5O4–Coated 0.4Li2MnO3·0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2Cathode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 16888

  CrossRef

 65. 65
  Jianqing Zhao, Saad Aziz, Ying Wang, Hierarchical functional layers on high-capacity lithium-excess cathodes for superior lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 95

  CrossRef

 66. 66
  Lai Chen, Yuefeng Su, Shi Chen, Ning Li, Liying Bao, Weikang Li, Zhao Wang, Meng Wang, Feng Wu, Hierarchical Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 Nanoplates with Exposed {010} Planes as High-Performance Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 67. 67
  Linjing Zhang, Wu. Borong, Li. Ning, Wu. Feng, Hierarchically porous micro-rod lithium-rich cathode material Li1.2Ni0.13Mn0.54Co0.13O2 for high performance lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 118, 67

  CrossRef

 68. 68
  J. Q. Zhao, Y. Wang, High-capacity full lithium-ion cells based on nanoarchitectured ternary manganese–nickel–cobalt carbonate and its lithiated derivative, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14947

  CrossRef

 69. 69
  Yuanlu Yao, Huaicheng Liu, Guicun Li, Hongrui Peng, Kezheng Chen, Multi-shelled porous LiNi0.5Mn1.5O4 microspheres as a 5 V cathode material for lithium-ion batteries, Materials Chemistry and Physics, 2014, 143, 2, 867

  CrossRef

 70. 70
  Cong Liu, Zhiyuan Wang, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Chunnian He, Naiqin Zhao, Nanostructured Hybrid Layered-Spinel Cathode Material Synthesized by Hydrothermal Method for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8363

  CrossRef

 71. 71
  Junyoung Mun, Jin-Hwan Park, Wonchang Choi, Anass Benayad, Jun-Ho Park, Jae-Myung Lee, Seok-Gwang Doo, Seung M. Oh, New dry carbon nanotube coating of over-lithiated layered oxide cathode for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19670

  CrossRef

 72. 72
  Taolin Zhao, Shi Chen, Li Li, Xiaoxiao Zhang, Huiming Wu, Tianpin Wu, Cheng-Jun Sun, Renjie Chen, Feng Wu, Jun Lu, Khalil Amine, Organic-Acid-Assisted Fabrication of Low-Cost Li-Rich Cathode Material (Li[Li1/6Fe1/6Ni1/6Mn1/2]O2) for Lithium–Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22305

  CrossRef

 73. 73
  Pilgun Oh, Seungjun Myeong, Woongrae Cho, Min-Joon Lee, Minseong Ko, Hu Young Jeong, Jaephil Cho, Superior Long-Term Energy Retention and Volumetric Energy Density for Li-Rich Cathode Materials, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5965

  CrossRef

 74. 74
  Shaohua Guo, Haijun Yu, Pan Liu, Xizheng Liu, De Li, Mingwei Chen, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, Surface coating of lithium–manganese-rich layered oxides with delaminated MnO2 nanosheets as cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4422

  CrossRef

 75. 75
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 76. 76
  Gui-Liang Xu, Qi Wang, Jun-Chuan Fang, Yue-Feng Xu, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Tuning the structure and property of nanostructured cathode materials of lithium ion and lithium sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 19941

  CrossRef

 77. 77
  Li Li, Shaotang Song, Xiaoxiao Zhang, Renjie Chen, Jun Lu, Feng Wu, Khalil Amine, Ultrasonic-assisted co-precipitation to synthesize lithium-rich cathode Li1.3Ni0.21Mn0.64O2+d materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 272, 922

  CrossRef

 78. 78
  Zhiyuan Wang, Enzuo Liu, Lichao Guo, Chunsheng Shi, Chunnian He, Jiajun Li, Naiqin Zhao, Cycle performance improvement of Li-rich layered cathode material Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2 by ZrO2 coating, Surface and Coatings Technology, 2013, 235, 570

  CrossRef

 79. 79
  Hongxiao Li, Li-Zhen Fan, Effects of fluorine substitution on the electrochemical performance of layered Li-excess nickel manganese oxides cathode materials for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 113, 407

  CrossRef

 80. 80
  WENJUAN HAO, HAN CHEN, YANHONG WANG, HANHUI ZHAN, QIANGQIANG TAN, FABING SU, FACILE SOL–GEL SYNTHESIS OF Li[Li0.2Mn0.56Ni0.16Co0.08]O2 AS IMPROVED CATHODE MATERIAL FOR LITHIUM-ION BATTERIES, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2013, 01, 04, 1340015

  CrossRef

 81. 81
  Qinggang Zhang, Xiaohong Hu, Dan Zhan, Tianyou Peng, Pyrolysis of in situ formed lithium stearate: An effective strategy to activate Li2MnO3, Electrochimica Acta, 2013, 113, 424

  CrossRef

 82. 82
  Linjing Zhang, Borong Wu, Ning Li, Daobin Mu, Cunzhong Zhang, Feng Wu, Rod-like hierarchical nano/micro Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 as high performance cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 240, 644

  CrossRef

 83. 83
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Haofang Shou, Liying Bao, Wen Yang, Linjing Zhang, Ran An, Shi Chen, Spinel/Layered Heterostructured Cathode Material for High-Capacity and High-Rate Li-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 27