SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Run Li, Caibao Chen, Jing Li, Liming Xu, Guyu Xiao, Deyue Yan, A facile approach to superhydrophobic and superoleophilic graphene/polymer aerogels, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3057

  CrossRef

 2. 2
  Victor Chabot, Drew Higgins, Aiping Yu, Xingcheng Xiao, Zhongwei Chen, Jiujun Zhang, A review of graphene and graphene oxide sponge: material synthesis and applications to energy and the environment, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1564

  CrossRef

 3. 3
  Han Kim, Sung-Oong Kang, Sungyoul Park, Ho Seok Park, Adsorption isotherms and kinetics of cationic and anionic dyes on three-dimensional reduced graphene oxide macrostructure, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Yong Cao, Xinbao Li, Adsorption of graphene for the removal of inorganic pollutants in water purification: a review, Adsorption, 2014, 20, 5-6, 713

  CrossRef

 5. 5
  Feng Jiang, You-Lo Hsieh, Amphiphilic superabsorbent cellulose nanofibril aerogels, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6337

  CrossRef

 6. 6
  Yuan-Qing Li, Yarjan Abdul Samad, Kyriaki Polychronopoulou, Saeed M. Alhassan, Kin Liao, Carbon Aerogel from Winter Melon for Highly Efficient and Recyclable Oils and Organic Solvents Absorption, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 6, 1492

  CrossRef

 7. 7
  Hengchang Bi, Xiao Huang, Xing Wu, Xiehong Cao, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Xuehong Lu, Litao Sun, Hua Zhang, Carbon Microbelt Aerogel Prepared by Waste Paper: An Efficient and Recyclable Sorbent for Oils and Organic Solvents, Small, 2014, 10, 13
 8. 8
  Zhen-Yu Wu, Chao Li, Hai-Wei Liang, Yu-Ning Zhang, Xin Wang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Carbon nanofiber aerogels for emergent cleanup of oil spillage and chemical leakage under harsh conditions, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 9. 9
  Han Hu, Zongbin Zhao, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Compressible Carbon Nanotube–Graphene Hybrid Aerogels with Superhydrophobicity and Superoleophilicity for Oil Sorption, Environmental Science & Technology Letters, 2014, 1, 3, 214

  CrossRef

 10. 10
  Jin An, Jin-Feng Cui, Zhao-Qi Zhu, Wei-Dong Liang, Chun-Juan Pei, Han-Xue Sun, Bao-Ping Yang, An Li, Conductive polymer-coated mesh films with tunable surface wettability for separation of oils and organics from water, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 18
 11. 11
  Yanxiong Pan, Kai Shi, Chao Peng, Weicai Wang, Zhi Liu, Xiangling Ji, Evaluation of Hydrophobic Polyvinyl-Alcohol Formaldehyde Sponges As Absorbents for Oil Spill, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8651

  CrossRef

 12. 12
  Yuning Chen, Zhongxin Xue, Na Liu, Fei Lu, Yingze Cao, Zhongxue Sun, Lin Feng, Fabrication of a silica gel coated quartz fiber mesh for oil–water separation under strong acidic and concentrated salt conditions, RSC Advances, 2014, 4, 22, 11447

  CrossRef

 13. 13
  Xue-Mei Bao, Jin-Feng Cui, Han-Xue Sun, Wei-Dong Liang, Zhao-Qi Zhu, Jin An, Bao-Ping Yang, Pei-Qing La, An Li, Facile preparation of superhydrophobic surfaces based on metal oxide nanoparticles, Applied Surface Science, 2014, 303, 473

  CrossRef

 14. 14
  Chun Li, Gaoquan Shi, Functional Gels Based on Chemically Modified Graphenes, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 15. 15
  Xi Luo, FeiFang Zhang, Shunli Ji, Bingcheng Yang, Xinmiao Liang, Graphene nanoplatelets as a highly efficient solid-phase extraction sorbent for determination of phthalate esters in aqueous solution, Talanta, 2014, 120, 71

  CrossRef

 16. 16
  Qifeng Zheng, Zhiyong Cai, Shaoqin Gong, Green synthesis of polyvinyl alcohol (PVA)–cellulose nanofibril (CNF) hybrid aerogels and their use as superabsorbents, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3110

  CrossRef

 17. 17
  Shuijian He, Wei Chen, High performance supercapacitors based on three-dimensional ultralight flexible manganese oxide nanosheets/carbon foam composites, Journal of Power Sources, 2014, 262, 391

  CrossRef

 18. 18
  Guiju Tao, Lingxia Zhang, Zile Hua, Yu Chen, Limin Guo, Jiamin Zhang, Zhu Shu, Jianhua Gao, Hangrong Chen, Wei Wu, Ziwei Liu, Jianlin Shi, Highly efficient adsorbents based on hierarchically macro/mesoporous carbon monoliths with strong hydrophobicity, Carbon, 2014, 66, 547

  CrossRef

 19. 19
  Yang Gao, Yun Shen Zhou, Wei Xiong, Mengmeng Wang, Lisha Fan, Hossein Rabiee-Golgir, Lijia Jiang, Wenjia Hou, Xi Huang, Lan Jiang, Jean-Francois Silvain, Yong Feng Lu, Highly Efficient and Recyclable Carbon Soot Sponge for Oil Cleanup, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5924

  CrossRef

 20. 20
  Yuanqing Li, Yarjan Abdul Samad, Kyriaki Polychronopoulou, Saeed M. Alhassan, Kin Liao, Highly Electrically Conductive Nanocomposites Based on PolymerInfused Graphene Sponges, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 21. 21
  Hengchang Bi, Xiao Xie, Kuibo Yin, Yilong Zhou, Shu Wan, Rodney S. Ruoff, Litao Sun, Highly enhanced performance of spongy graphene as an oil sorbent, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1652

  CrossRef

 22. 22
  Yao Zeng, Kun Wang, Jianfeng Yao, Huanting Wang, Hollow carbon beads fabricated by phase inversion method for efficient oil sorption, Carbon, 2014, 69, 25

  CrossRef

 23. 23
  Hanxue Sun, Peiqing La, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Baoping Yang, Xinhong Zhao, Chunjuan Pei, An Li, Hydrophobic carbon nanotubes for removal of oils and organics from water, Journal of Materials Science, 2014,

  CrossRef

 24. 24
  Weifei Li, Xuan Liu, Guangyue Qian, Jianping Deng, Immobilization of Optically Active Helical Polyacetylene-Derived Nanoparticles on Graphene Oxide by Chemical Bonds and Their Use in Enantioselective Crystallization, Chemistry of Materials, 2014, 26, 5, 1948

  CrossRef

 25. 25
  Kyu Hyung Lee, Byeongno Lee, Son-Jong Hwang, Jae-Ung Lee, Hyeonsik Cheong, Oh-Sun Kwon, Kwanwoo Shin, Nam Hwi Hur, Large scale production of highly conductive reduced graphene oxide sheets by a solvent-free low temperature reduction, Carbon, 2014, 69, 327

  CrossRef

 26. 26
  Shouying Huang, Jiafu Shi, Monolithic Macroporous Carbon Materials as High-Performance and Ultralow-Cost Sorbents for Efficiently Solving Organic Pollution, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 12, 4888

  CrossRef

 27. 27
  Yu Yang, Yonghong Deng, Zhen Tong, Chaoyang Wang, Multifunctional foams derived from poly(melamine formaldehyde) as recyclable oil absorbents, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 9994

  CrossRef

 28. 28
  Hou Wang, Xingzhong Yuan, New generation material for oil spill cleanup, Environmental Science and Pollution Research, 2014, 21, 2, 1248

  CrossRef

 29. 29
  Yu Yang, Zhen Tong, To Ngai, Chaoyang Wang, Nitrogen-Rich and Fire-Resistant Carbon Aerogels for the Removal of Oil Contaminants from Water, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6351

  CrossRef

 30. 30
  Zhongjun Cheng, Hua Lai, Ying Du, Kewei Fu, Rui Hou, Chong Li, Naiqing Zhang, Kening Sun, pH-Induced Reversible Wetting Transition between the Underwater Superoleophilicity and Superoleophobicity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 636

  CrossRef

 31. 31
  Yanlan Liu, Kelong Ai, Lehui Lu, Polydopamine and Its Derivative Materials: Synthesis and Promising Applications in Energy, Environmental, and Biomedical Fields, Chemical Reviews, 2014, 114, 9, 5057

  CrossRef

 32. 32
  Han Hu, Zongbin Zhao, Wubo Wan, Yury Gogotsi, Jieshan Qiu, Polymer/Graphene Hybrid Aerogel with High Compressibility, Conductivity, and “Sticky” Superhydrophobicity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3242

  CrossRef

 33. 33
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Porous Graphene Materials for Water Remediation, Small, 2014, 10, 13
 34. 34
  Wufeng Chen, Yu-Xi Huang, Dao-Bo Li, Han-Qing Yu, Lifeng Yan, Preparation of a macroporous flexible three dimensional graphene sponge using an ice-template as the anode material for microbial fuel cells, RSC Advances, 2014, 4, 41, 21619

  CrossRef

 35. 35
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 36. 36
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 37. 37
  Weidong Liang, Ye Liu, Hanxue Sun, Zhaoqi Zhu, Xinhong Zhao, An Li, Weiqiao Deng, Robust and all-inorganic absorbent based on natural clay nanocrystals with tunable surface wettability for separation and selective absorption, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12590

  CrossRef

 38. 38
  Song Hee Koo, Seung Goo Lee, Hyojin Bong, Young-Je Kwark, Kilwon Cho, Ho Sun Lim, Jeong Ho Cho, Robust multifunctional superhydrophobic organic–inorganic hybrid macroporous coatings and films, Polymer, 2014, 55, 11, 2661

  CrossRef

 39. 39
  Junfei Liang, Zhi Cai, Lidong Li, Lin Guo, Jianxin Geng, Scalable and facile preparation of graphene aerogel for air purification, RSC Advances, 2014, 4, 10, 4843

  CrossRef

 40. 40
  Qile Fang, Baoliang Chen, Self-assembly of graphene oxide aerogels by layered double hydroxides cross-linking and their application in water purification, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8941

  CrossRef

 41. 41
  Zhongxin Xue, Yingze Cao, Na Liu, Lin Feng, Lei Jiang, Special wettable materials for oil/water separation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2445

  CrossRef

 42. 42
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 43. 43
  Barbara Cortese, Daniela Caschera, Fulvio Federici, Gabriel M. Ingo, Giuseppe Gigli, Superhydrophobic fabrics for oil–water separation through a diamond like carbon (DLC) coating, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6781

  CrossRef

 44. 44
  Shan Yun, Hongjie Luo, Yanfeng Gao, Superhydrophobic silica aerogel microspheres from methyltrimethoxysilane: rapid synthesis via ambient pressure drying and excellent absorption properties, RSC Advances, 2014, 4, 9, 4535

  CrossRef

 45. 45
  Sulki Park, Sung-Oong Kang, Euiyoung Jung, Sungyoul Park, Ho Seok Park, Surface modification and partial reduction of three-dimensional macroporous graphene oxide scaffolds for greatly improved adsorption capacity, RSC Advances, 2014, 4, 2, 899

  CrossRef

 46. 46
  Xinling Liu, Yanfeng Gao, Hongjie Luo, Renhua Jin, Synergistically constructed polyamine/nanosilica/graphene composites: preparation, features and removal of Hg2+ and dyes from contaminated water, RSC Advances, 2014, 4, 19, 9594

  CrossRef

 47. 47
  Pei Fang, Panpan Mao, Jie Chen, Yang Du, Xin Hou, Synthesis and properties of a ternary polyacrylate copolymer resin for the absorption of oil spills, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 8
 48. 48
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 49. 49
  Jihao Li, Jingye Li, Hu Meng, Siyuan Xie, Bowu Zhang, Linfan Li, Hongjuan Ma, Jianyong Zhang, Ming Yu, Ultra-light, compressible and fire-resistant graphene aerogel as a highly efficient and recyclable absorbent for organic liquids, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2934

  CrossRef

 50. 50
  Yuqiang Qian, Issam M. Ismail, Andreas Stein, Ultralight, high-surface-area, multifunctional graphene-based aerogels from self-assembly of graphene oxide and resol, Carbon, 2014, 68, 221

  CrossRef

 51. 51
  Jian Zhao, Changfa Xiao, Yan Feng, Naiku Xu, A Review: Polymethacrylate Fibers as Oil Absorbents, Polymer Reviews, 2013, 53, 4, 527

  CrossRef

 52. 52
  Baowei Yu, Jing Xu, Jia-Hui Liu, Sheng-Tao Yang, Jianbin Luo, Qinghan Zhou, Jing Wan, Rong Liao, Haifang Wang, Yuanfang Liu, Adsorption behavior of copper ions on graphene oxide–chitosan aerogel, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2013, 1, 4, 1044

  CrossRef

 53. 53
  Ning Pan, Jianguo Deng, Debin Guan, Yongdong Jin, Chuanqin Xia, Adsorption characteristics of Th(IV) ions on reduced graphene oxide from aqueous solutions, Applied Surface Science, 2013, 287, 478

  CrossRef

 54. 54
  Zhuo Han, Zhihong Tang, Peng Li, Guangzhi Yang, Qingbin Zheng, Junhe Yang, Ammonia solution strengthened three-dimensional macro-porous graphene aerogel, Nanoscale, 2013, 5, 12, 5462

  CrossRef

 55. 55
  Yongqiang He, Yue Liu, Tao Wu, Junkui Ma, Xingrui Wang, Qiaojuan Gong, Weina Kong, Fubao Xing, Yu Liu, Jianping Gao, An environmentally friendly method for the fabrication of reduced graphene oxide foam with a super oil absorption capacity, Journal of Hazardous Materials, 2013, 260, 796

  CrossRef

 56. 56
  MeiJiao Lü, Jing Li, XuYu Yang, ChangAn Zhang, Jia Yang, Hao Hu, XianBao Wang, Applications of graphene-based materials in environmental protection and detection, Chinese Science Bulletin, 2013, 58, 22, 2698

  CrossRef

 57. 57
  Hengchang Bi, Zongyou Yin, Xiehong Cao, Xiao Xie, Chaoliang Tan, Xiao Huang, Bo Chen, Fangtao Chen, Qingling Yang, Xinyang Bu, Xuehong Lu, Litao Sun, Hua Zhang, Carbon Fiber Aerogel Made from Raw Cotton: A Novel, Efficient and Recyclable Sorbent for Oils and Organic Solvents, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 58. 58
  Yue Liu, Junkui Ma, Tao Wu, Xingrui Wang, Guanbo Huang, Yu Liu, Haixia Qiu, Yi Li, Wei Wang, Jianping Gao, Cost-Effective Reduced Graphene Oxide-Coated Polyurethane Sponge As a Highly Efficient and Reusable Oil-Absorbent, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10018

  CrossRef

 59. 59
  Hou Wang, Xingzhong Yuan, Yan Wu, Huajun Huang, Xin Peng, Guangming Zeng, Hua Zhong, Jie Liang, MiaoMiao Ren, Graphene-based materials: Fabrication, characterization and application for the decontamination of wastewater and wastegas and hydrogen storage/generation, Advances in Colloid and Interface Science, 2013, 195-196, 19

  CrossRef

 60. 60
  Haixin Chang, Hongkai Wu, Graphene-based nanocomposites: preparation, functionalization, and energy and environmental applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3483

  CrossRef

 61. 61
  Xiao Xie, Yilong Zhou, Hengchang Bi, Kuibo Yin, Shu Wan, Litao Sun, Large-range Control of the Microstructures and Properties of Three-dimensional Porous Graphene, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 62. 62
  Xuchun Gui, Zhiping Zeng, Zhiqiang Lin, Qiming Gan, Rong Xiang, Yuan Zhu, Anyuan Cao, Zikang Tang, Magnetic and Highly Recyclable Macroporous Carbon Nanotubes for Spilled Oil Sorption and Separation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5845

  CrossRef

 63. 63
  Chao Wu, Xingyi Huang, Xinfeng Wu, Rong Qian, Pingkai Jiang, Mechanically Flexible and Multifunctional Polymer-Based Graphene Foams for Elastic Conductors and Oil-Water Separators, Advanced Materials, 2013, 25, 39
 64. 64
  Haiyan Sun, Zhen Xu, Chao Gao, Multifunctional, Ultra-Flyweight, Synergistically Assembled Carbon Aerogels, Advanced Materials, 2013, 25, 18
 65. 65
  Hongcai Gao, Yimin Sun, Jiajing Zhou, Rong Xu, Hongwei Duan, Mussel-Inspired Synthesis of Polydopamine-Functionalized Graphene Hydrogel as Reusable Adsorbents for Water Purification, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 2, 425

  CrossRef

 66. 66
  Chonglei Ren, Yu Chen, Haiyang Zhang, Jianping Deng, Noncovalent Chiral Functionalization of Graphene with Optically Active Helical Polymers, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 17
 67. 67
  Yayang Tian, Guan Wu, Xike Tian, Xiaoming Tao, Wei Chen, Novel Erythrocyte-like Graphene Microspheres with High Quality and Mass Production Capability via Electrospray Assisted Self-Assembly, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 68. 68
  Xinghua Li, Hao Zhu, Juan Feng, Junwei Zhang, Xia Deng, Baofan Zhou, Haoli Zhang, Desheng Xue, Fashen Li, Nigel J. Mellors, Yanfeng Li, Yong Peng, One-pot polylol synthesis of graphene decorated with size- and density-tunable Fe3O4 nanoparticles for porcine pancreatic lipase immobilization, Carbon, 2013, 60, 488

  CrossRef

 69. 69
  Seung Jae Yang, Jong Hun Kang, Haesol Jung, Taehoon Kim, Chong Rae Park, Preparation of a freestanding, macroporous reduced graphene oxide film as an efficient and recyclable sorbent for oils and organic solvents, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 33, 9427

  CrossRef

 70. 70
  Zhen Liu, Qian Wang, Fuxin Liang, Xiaozhong Qu, Chengliang Zhang, Jiaoli Li, Zhenzhong Yang, Responsive nanotubular organo-gelator, Polymer, 2013, 54, 18, 4948

  CrossRef

 71. 71
  Qing Zhu, Ying Chu, Zhikui Wang, Ning Chen, Li Lin, Fatang Liu, Qinmin Pan, Robust superhydrophobic polyurethane sponge as a highly reusable oil-absorption material, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 17, 5386

  CrossRef

 72. 72
  Hanxue Sun, An Li, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Xinhong Zhao, Peiqing La, Weiqiao Deng, Superhydrophobic Activated Carbon-Coated Sponges for Separation and Absorption, ChemSusChem, 2013, 6, 6
 73. 73
  Zong-Liang Fan, Xiao-Juan Qin, Han-Xue Sun, Zhao-Qi Zhu, Chun-juan Pei, Wei-Dong Liang, Xue-Mei Bao, Jin An, Pei-Qing La, An Li, Wei-Qiao Deng, Superhydrophobic Mesoporous Graphene for Separation and Absorption, ChemPlusChem, 2013, 78, 10
 74. 74
  Barun Kumar Barman, Karuna Kar Nanda, The dual role of Zn–acid medium for one-step rapid synthesis of M@rGO (M = Au, Pt, Pd and Ag) hybrid nanostructures at room temperature, Chemical Communications, 2013, 49, 79, 8949

  CrossRef

 75. 75
  Stefania Nardecchia, Daniel Carriazo, M. Luisa Ferrer, María C. Gutiérrez, Francisco del Monte, Three dimensional macroporous architectures and aerogels built of carbon nanotubes and/or graphene: synthesis and applications, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 2, 794

  CrossRef

 76. 76
  Tao Wu, Mingxi Chen, Lei Zhang, Xiaoyang Xu, Yu Liu, Jing Yan, Wei Wang, Jianping Gao, Three-dimensional graphene-based aerogels prepared by a self-assembly process and its excellent catalytic and absorbing performance, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7612

  CrossRef

 77. 77
  Hanxue Sun, An Li, Xiaojuan Qin, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Jin An, Peiqing La, Weiqiao Deng, Three-Dimensional Superwetting Mesh Film Based On Graphene Assembly for Liquid Transportation and Selective Absorption, ChemSusChem, 2013, 6, 12
 78. 78
  Zhen-Yu Wu, Chao Li, Hai-Wei Liang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Ultralight, Flexible, and Fire-Resistant Carbon Nanofiber Aerogels from Bacterial Cellulose, Angewandte Chemie, 2013, 125, 10
 79. 79
  Zhen-Yu Wu, Chao Li, Hai-Wei Liang, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Ultralight, Flexible, and Fire-Resistant Carbon Nanofiber Aerogels from Bacterial Cellulose, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 10
 80. 80
  Zhongjun Cheng, Hua Lai, Ying Du, Kewei Fu, Rui Hou, Naiqing Zhang, Kening Sun, Underwater Superoleophilic to Superoleophobic Wetting Control on the Nanostructured Copper Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11363

  CrossRef

 81. 81
  Ning Chen, Qinmin Pan, Versatile Fabrication of Ultralight Magnetic Foams and Application for Oil–Water Separation, ACS Nano, 2013, 7, 8, 6875

  CrossRef

 82. 82
  Ling Qiu, Jeffery Z. Liu, Shery L.Y. Chang, Yanzhe Wu, Dan Li, Biomimetic superelastic graphene-based cellular monoliths, Nature Communications, 2012, 3, 1241

  CrossRef