SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guoping Dong, Yuanhao Zhang, Qiwen Pan, Jianrong Qiu, A fantastic graphitic carbon nitride (g-C3N4) material: Electronic structure, photocatalytic and photoelectronic properties, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 20, 33

  CrossRef

 2. 2
  Zheng Xing, Zhigang Chen, Xu Zong, Lianzhou Wang, A new type of carbon nitride-based polymer composite for enhanced photocatalytic hydrogen production, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6762

  CrossRef

 3. 3
  Huanxin Zhao, Hongtao Yu, Xie Quan, Shuo Chen, Huimin Zhao, Hua Wang, Atomic single layer graphitic-C3N4: fabrication and its high photocatalytic performance under visible light irradiation, RSC Advances, 2014, 4, 2, 624

  CrossRef

 4. 4
  Songmei Sun, Wenzhong Wang, Dong Jiang, Ling Zhang, Xiaoman Li, Yali Zheng, Qi An, Bi2WO6 quantum dot-intercalated ultrathin montmorillonite nanostructure and its enhanced photocatalytic performance, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 5. 5
  Lei-Lei Tian, Xian-Yong Wei, Quan-Chao Zhuang, Chen-Hui Jiang, Chao Wu, Guang-Yao Ma, Xing Zhao, Zhi-Min Zong, Shi-Gang Sun, Bottom-up synthesis of nitrogen-doped graphene sheets for ultrafast lithium storage, Nanoscale, 2014, 6, 11, 6075

  CrossRef

 6. 6
  Yang Hou, Fan Zuo, Alexander P. Dagg, Jikai Liu, Pingyun Feng, Branched WO3 Nanosheet Array with Layered C3N4 Heterojunctions and CoOx Nanoparticles as a Flexible Photoanode for Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 7. 7
  Huijun Yu, Yufei Zhao, Chao Zhou, Lu Shang, Yong Peng, Yinhu Cao, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang, Carbon quantum dots/TiO2 composites for efficient photocatalytic hydrogen evolution, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3344

  CrossRef

 8. 8
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Weibin Fan, Cellulose generated-microporous carbon nanosheets with nitrogen doping, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9126

  CrossRef

 9. 9
  Zhengyuan Jin, Naoya Murakami, Toshiki Tsubota, Teruhisa Ohno, Complete oxidation of acetaldehyde over a composite photocatalyst of graphitic carbon nitride and tungsten(VI) oxide under visible-light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 150-151, 479

  CrossRef

 10. 10
  Fei Chang, Yunchao Xie, Jian Zhang, Juan Chen, Chenlu Li, Jie Wang, Jieru Luo, Baoqing Deng, Xuefeng Hu, Construction of exfoliated g-C3N4 nanosheets–BiOCl hybrids with enhanced photocatalytic performance, RSC Advances, 2014, 4, 54, 28519

  CrossRef

 11. 11
  Shengping Wang, Changjiang Li, Tuo Wang, Peng Zhang, Ang Li, Jinlong Gong, Controllable synthesis of nanotube-type graphitic C3N4 and their visible-light photocatalytic and fluorescent properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2885

  CrossRef

 12. 12
  Lin Chen, Sudong Yang, Edith Mäder, Peng-Cheng Ma, Controlled synthesis of hierarchical TiO2nanoparticles on glass fibres and their photocatalytic performance, Dalton Transactions, 2014, 43, 33, 12743

  CrossRef

 13. 13
  Katharina Schwinghammer, Maria B. Mesch, Viola Duppel, Christian Ziegler, Jürgen Senker, Bettina V. Lotsch, Crystalline Carbon Nitride Nanosheets for Improved Visible-Light Hydrogen Evolution, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 5, 1730

  CrossRef

 14. 14
  Fan Dong, Meiya Ou, Yanke Jiang, Sen Guo, Zhongbiao Wu, Efficient and Durable Visible Light Photocatalytic Performance of Porous Carbon Nitride Nanosheets for Air Purification, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 6, 2318

  CrossRef

 15. 15
  Guohui Dong, Zhihui Ai, Lizhi Zhang, Efficient anoxic pollutant removal with oxygen functionalized graphitic carbon nitride under visible light, RSC Advances, 2014, 4, 11, 5553

  CrossRef

 16. 16
  Yaguang Guo, Shunhong Zhang, Qian Wang, Electronic and optical properties of silicon based porous sheets, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 31, 16832

  CrossRef

 17. 17
  YuLin Min, Xian Feng Qi, QunJie Xu, YouCun Chen, Enhanced reactive oxygen species on a phosphate modified C3N4/graphene photocatalyst for pollutant degradation, CrystEngComm, 2014, 16, 7, 1287

  CrossRef

 18. 18
  Xiaojie She, Hui Xu, Yuanguo Xu, Jia Yan, Jiexiang Xia, Li Xu, Yanhua Song, Yan Jiang, Qi Zhang, Huaming Li, Exfoliated graphene-like carbon nitride in organic solvents: enhanced photocatalytic activity and highly selective and sensitive sensor for the detection of trace amounts of Cu2+, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2563

  CrossRef

 19. 19
  Huanxin Zhao, Hongtao Yu, Xie Quan, Shuo Chen, Yaobin Zhang, Huimin Zhao, Hua Wang, Fabrication of atomic single layer graphitic-C3N4 and its high performance of photocatalytic disinfection under visible light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 46

  CrossRef

 20. 20
  Kexin Li, Liushui Yan, Zhenxing Zeng, Shenglian Luo, Xubiao Luo, Xiaoming Liu, Huiqin Guo, Yihang Guo, Fabrication of H3PW12O40-doped carbon nitride nanotubes by one-step hydrothermal treatment strategy and their efficient visible-light photocatalytic activity toward representative aqueous persistent organic pollutants degradation, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 156-157, 141

  CrossRef

 21. 21
  Fei Chang, Jian Zhang, Yunchao Xie, Juan Chen, Chenlu Li, Jie Wang, Jieru Luo, Baoqing Deng, Xuefeng Hu, Fabrication, characterization, and photocatalytic performance of exfoliated g-C3N4–TiO2 hybrids, Applied Surface Science, 2014, 311, 574

  CrossRef

 22. 22
  Fang He, Gang Chen, Yaoguang Yu, Sue Hao, Yansong Zhou, Yi Zheng, Facile Approach to Synthesize g-PAN/g-C3N4Composites with Enhanced Photocatalytic H2Evolution Activity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7171

  CrossRef

 23. 23
  Xue-Song Zhang, Jian-Yang Hu, Hong Jiang, Facile modification of a graphitic carbon nitride catalyst to improve its photoreactivity under visible light irradiation, Chemical Engineering Journal, 2014, 256, 230

  CrossRef

 24. 24
  Ying Yin, Jiecai Han, Xinghong Zhang, Yumin Zhang, Jigang Zhou, David Muir, Ronny Sutarto, Zhihua Zhang, Shengwei Liu, Bo Song, Facile synthesis of few-layer-thick carbon nitride nanosheets by liquid ammonia-assisted lithiation method and their photocatalytic redox properties, RSC Advances, 2014, 4, 62, 32690

  CrossRef

 25. 25
  Surendar Tonda, Santosh Kumar, Syam Kandula, Vishnu Shanker, Fe-doped and -mediated graphitic carbon nitride nanosheets for enhanced photocatalytic performance under natural sunlight, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6772

  CrossRef

 26. 26
  Fei Zhao, Huhu Cheng, Yue Hu, Long Song, Zhipan Zhang, Lan Jiang, Liangti Qu, Functionalized Graphitic Carbon Nitride for Metal-free, Flexible and Rewritable Nonvolatile Memory Device via Direct Laser-Writing, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 27. 27
  Lichan Chen, Xiaoting Zeng, Peng Si, Yingmei Chen, Yuwu Chi, Dong-Hwan Kim, Guonan Chen, Gold Nanoparticle-Graphite-Like C3N4Nanosheet Nanohybrids Used for Electrochemiluminescent Immunosensor, Analytical Chemistry, 2014, 86, 9, 4188

  CrossRef

 28. 28
  Hui Xu, Jia Yan, Xiaojie She, Li Xu, Jiexiang Xia, Yuanguo Xu, Yanhua Song, Liying Huang, Huaming Li, Graphene-analogue carbon nitride: novel exfoliation synthesis and its application in photocatalysis and photoelectrochemical selective detection of trace amount of Cu2+, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1406

  CrossRef

 29. 29
  Tianran Lin, Liangshuang Zhong, Jing Wang, Liangqia Guo, Hanyin Wu, Qingquan Guo, FengFu Fu, Guonan Chen, Graphite-like carbon nitrides as peroxidase mimetics and their applications to glucose detection, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 59, 89

  CrossRef

 30. 30
  Li Xu, Jiexiang Xia, Leigang Wang, Haiyan Ji, Jing Qian, Hui Xu, Kun Wang, Huaming Li, Graphitic Carbon Nitride Nanorods for Photoelectrochemical Sensing of Trace Copper(II) Ions, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 21
 31. 31
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 28
 32. 32
  Tian Yi Ma, Sheng Dai, Mietek Jaroniec, Shi Zhang Qiao, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet–Carbon Nanotube Three-Dimensional Porous Composites as High-Performance Oxygen Evolution Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 28
 33. 33
  Kaipei Qiu, Zheng Xiao Guo, Hierarchically porous graphene sheets and graphitic carbon nitride intercalated composites for enhanced oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3209

  CrossRef

 34. 34
  Feng Guo, Weilong Shi, Xue Lin, Guangbo Che, Hydrothermal synthesis of graphitic carbon nitride–BiVO4 composites with enhanced visible light photocatalytic activities and the mechanism study, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2014, 75, 11, 1217

  CrossRef

 35. 35
  S. Obregón, G. Colón, Improved H2 production of Pt-TiO2/g-C3N4-MnOx composites by an efficient handling of photogenerated charge pairs, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 144, 775

  CrossRef

 36. 36
  Zhihong Chen, Peng Sun, Bing Fan, Zhengguo Zhang, Xiaoming Fang, In Situ Template-Free Ion-Exchange Process to Prepare Visible-Light-Active g-C3N4/NiS Hybrid Photocatalysts with Enhanced Hydrogen Evolution Activity, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 15, 7801

  CrossRef

 37. 37
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Ionic Liquid Promoted Synthesis of Conjugated Carbon Nitride Photocatalysts from Urea, ChemSusChem, 2014, 7, 6
 38. 38
  Changjiang Li, Shengping Wang, Tuo Wang, Yijia Wei, Peng Zhang, Jinlong Gong, Monoclinic Porous BiVO4 Networks Decorated by Discrete g-C3N4 Nano-Islands with Tunable Coverage for Highly Efficient Photocatalysis, Small, 2014, 10, 14
 39. 39
  Jinshui Zhang, Mingwen Zhang, Can Yang, Xinchen Wang, Nanospherical Carbon Nitride Frameworks with Sharp Edges Accelerating Charge Collection and Separation at a Soft Photocatalytic Interface, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 40. 40
  Yilin Chen, Jianghua Li, Zhenhua Hong, Biao Shen, Bizhou Lin, Bifen Gao, Origin of the enhanced visible-light photocatalytic activity of CNT modified g-C3N4 for H2 production, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 17, 8106

  CrossRef

 41. 41
  Huiyu Zhang, Anchi Yu, Photophysics and Photocatalysis of Carbon Nitride Synthesized at Different Temperatures, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 22, 11628

  CrossRef

 42. 42
  Jie Chen, Shaohua Shen, Penghui Guo, Meng Wang, Jinzhan Su, Daming Zhao, Liejin Guo, Plasmonic Ag@SiO2 core/shell structure modified g-C3N4 with enhanced visible light photocatalytic activity, Journal of Materials Research, 2014, 29, 01, 64

  CrossRef

 43. 43
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Meiyi Zeng, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Wenping Hu, Polymer nanodots of graphitic carbon nitride as effective fluorescent probes for the detection of Fe3+ and Cu2+ ions, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4157

  CrossRef

 44. 44
  Tian Yi Ma, Youhong Tang, Sheng Dai, Shi Zhang Qiao, Proton-Functionalized Two-Dimensional Graphitic Carbon Nitride Nanosheet: An Excellent Metal-/Label-Free Biosensing Platform, Small, 2014, 10, 12
 45. 45
  Huajie Huang, Shubin Yang, Robert Vajtai, Xin Wang, Pulickel M. Ajayan, Pt-Decorated 3D Architectures Built from Graphene and Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Methanol Oxidation Catalysts, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 46. 46
  Hongqi Sun, Shaobin Wang, Research Advances in the Synthesis of Nanocarbon-Based Photocatalysts and Their Applications for Photocatalytic Conversion of Carbon Dioxide to Hydrocarbon Fuels, Energy & Fuels, 2014, 28, 1, 22

  CrossRef

 47. 47
  Xiaobo Li, Antony J. Ward, Anthony F. Masters, Thomas Maschmeyer, Solar Hydrogen from an Aqueous, Noble-Metal-Free Hybrid System in a Continuous-Flow Sampling Reaction System, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 24
 48. 48
  Jie Chen, Shaohua Shen, Penghui Guo, Po Wu, Liejin Guo, Spatial engineering of photo-active sites on g-C3N4 for efficient solar hydrogen generation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4605

  CrossRef

 49. 49
  Xue Lu Wang, Wen Qi Fang, Shuang Yang, Pengfei Liu, Huijun Zhao, Hua Gui Yang, Structure disorder of graphitic carbon nitride induced by liquid-assisted grinding for enhanced photocatalytic conversion, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10676

  CrossRef

 50. 50
  Cuicui Wang, Yong Guo, Yu Yang, Sheng Chu, Chenkun Zhou, Ying Wang, Zhigang Zou, Sulfur-Doped Polyimide Photocatalyst with Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4321

  CrossRef

 51. 51
  Wei Liu, Xinzhi Wang, Jianguo Song, Qian Zhang, Chang-Tang Chang, Synthesis and visible catalytic applications of graphene–titania dioxide nanotube composites, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 27, 273

  CrossRef

 52. 52
  Faheem K. Butt, Chuanbao Cao, R. Ahmed, Waheed S. Khan, Tai Cao, Noriah Bidin, Ping Li, Qi Wan, Xuanhui Qu, Muhammad Tahir, Faryal Idrees, Synthesis of novel ZnV2O4 spinel oxide nanosheets and their hydrogen storage properties, CrystEngComm, 2014, 16, 5, 894

  CrossRef

 53. 53
  Ming Wu, Jun-Min Yan, Xian-nian Tang, Ming Zhao, Qing Jiang, Synthesis of Potassium-Modified Graphitic Carbon Nitride with High Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 54. 54
  Jian Liu, Rémi Cazelles, Zu Peng Chen, Han Zhou, Anne Galarneau, Markus Antonietti, The bioinspired construction of an ordered carbon nitride array for photocatalytic mediated enzymatic reduction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 28, 14699

  CrossRef

 55. 55
  Hong-Zhang Wu, Li-Min Liu, Shi-Jin Zhao, The effect of water on the structural, electronic and photocatalytic properties of graphitic carbon nitride, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7, 3299

  CrossRef

 56. 56
  Fan Dong, Ji Bian, Yanjuan Sun, Ting Xiong, Wendong Zhang, The rapid synthesis of photocatalytic (BiO)2CO3 single-crystal nanosheets via an eco-friendly approach, CrystEngComm, 2014, 16, 17, 3592

  CrossRef

 57. 57
  Baihua Long, Jinliang Lin, Xinchen Wang, Thermally-induced desulfurization and conversion of guanidine thiocyanate into graphitic carbon nitride catalysts for hydrogen photosynthesis, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2942

  CrossRef

 58. 58
  Mingwen Zhang, Xinchen Wang, Two dimensional conjugated polymers with enhanced optical absorption and charge separation for photocatalytic hydrogen evolution, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1902

  CrossRef

 59. 59
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Khalid A. Alamry, Xuping Sun, Ultrathin Graphitic C3N4 Nanosheets/Graphene Composites: Efficient Organic Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 60. 60
  Jian Liu, Jianhui Huang, Han Zhou, Markus Antonietti, Uniform Graphitic Carbon Nitride Nanorod for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution and Sustained Photoenzymatic Catalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8434

  CrossRef

 61. 61
  Li Xu, Jiexiang Xia, Leigang Wang, Jing Qian, Huaming Li, Kun Wang, Kaiyong Sun, Minqiang He, α-Fe2O3 Cubes with High Visible-Light-Activated Photoelectrochemical Activity towards Glucose: Hydrothermal Synthesis Assisted by a Hydrophobic Ionic Liquid, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 8
 62. 62
  Fei Chang, Yunchao Xie, Chenlu Li, Juan Chen, Jieru Luo, Xuefeng Hu, Jiaowen Shen, A facile modification of g-C3N4 with enhanced photocatalytic activity for degradation of methylene blue, Applied Surface Science, 2013, 280, 967

  CrossRef

 63. 63
  Jinshui Zhang, Fangsong Guo, Xinchen Wang, An Optimized and General Synthetic Strategy for Fabrication of Polymeric Carbon Nitride Nanoarchitectures, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 23
 64. 64
  Ningyan Cheng, Jingqi Tian, Qian Liu, Chenjiao Ge, Abdullah H. Qusti, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun, Au-Nanoparticle-Loaded Graphitic Carbon Nitride Nanosheets: Green Photocatalytic Synthesis and Application toward the Degradation of Organic Pollutants, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 6815

  CrossRef

 65. 65
  Sheng Chu, Ying Wang, Yong Guo, Jianyong Feng, Cuicui Wang, Wenjun Luo, Xiaoxing Fan, Zhigang Zou, Band Structure Engineering of Carbon Nitride: In Search of a Polymer Photocatalyst with High Photooxidation Property, ACS Catalysis, 2013, 3, 5, 912

  CrossRef

 66. 66
  Yabo Wang, Jindui Hong, Wei Zhang, Rong Xu, Carbon nitride nanosheets for photocatalytic hydrogen evolution: remarkably enhanced activity by dye sensitization, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 7, 1703

  CrossRef

 67. 67
  Jing Xu, Liwu Zhang, Rui Shi, Yongfa Zhu, Chemical exfoliation of graphitic carbon nitride for efficient heterogeneous photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14766

  CrossRef

 68. 68
  Yang Hou, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Xiaoru Guo, Junhong Chen, Constructing 2D Porous Graphitic C3N4 Nanosheets/Nitrogen-Doped Graphene/Layered MoS2 Ternary Nanojunction with Enhanced Photoelectrochemical Activity, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 69. 69
  Fan Dong, Zhenyu Wang, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, Haidong Zhang, Engineering the nanoarchitecture and texture of polymeric carbon nitride semiconductor for enhanced visible light photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 401, 70

  CrossRef

 70. 70
  Shubin Yang, Yongji Gong, Jinshui Zhang, Liang Zhan, Lulu Ma, Zheyu Fang, Robert Vajtai, Xinchen Wang, Pulickel M. Ajayan, Exfoliated Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Catalysts for Hydrogen Evolution Under Visible Light, Advanced Materials, 2013, 25, 17
 71. 71
  Miao Xu, Lei Han, Shaojun Dong, Facile Fabrication of Highly Efficient g-C3N4/Ag2O Heterostructured Photocatalysts with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12533

  CrossRef

 72. 72
  Wanjun Wang, Jimmy C. Yu, Dehua Xia, Po Keung Wong, Yecheng Li, Graphene and g-C3N4Nanosheets Cowrapped Elemental α-Sulfur As a Novel Metal-Free Heterojunction Photocatalyst for Bacterial Inactivation under Visible-Light, Environmental Science & Technology, 2013, 130729094335007

  CrossRef

 73. 73
  Yanlong Tian, Binbin Chang, Jiangli Lu, Jie Fu, Fengna Xi, Xiaoping Dong, Hydrothermal Synthesis of Graphitic Carbon Nitride–Bi2WO6Heterojunctions with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activities, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 7079

  CrossRef

 74. 74
  Fan Dong, Zaiwang Zhao, Ting Xiong, Zilin Ni, Wendong Zhang, Yanjuan Sun, Wing-Kei Ho, In Situ Construction of g-C3N4/g-C3N4Metal-Free Heterojunction for Enhanced Visible-Light Photocatalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11392

  CrossRef

 75. 75
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Meiyi Zeng, Guixia Zhao, Jinzhang Xu, Wenping Hu, Xiangke Wang, In Situ Synthesis of Water-Soluble Magnetic Graphitic Carbon Nitride Photocatalyst and Its Synergistic Catalytic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12735

  CrossRef

 76. 76
  Shih-Jye Sun, Interior edges induced half-metallic ferromagnetism in graphitic carbon nitride structures, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2013, 344, 39

  CrossRef

 77. 77
  Jing Xu, Yajun Wang, Yongfa Zhu, Nanoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Performance, Langmuir, 2013, 29, 33, 10566

  CrossRef

 78. 78
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Nanostructure Engineering and Doping of Conjugated Carbon Nitride Semiconductors for Hydrogen Photosynthesis, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 6
 79. 79
  Zhenzhen Lin, Xinchen Wang, Nanostructure Engineering and Doping of Conjugated Carbon Nitride Semiconductors for Hydrogen Photosynthesis, Angewandte Chemie, 2013, 125, 6
 80. 80
  Lili Yang, Zhe Wang, Zhiqiang Zhang, Yunfei Sun, Ming Gao, Jinghai Yang, Yongsheng Yan, Surface effects on the optical and photocatalytic properties of graphene-like ZnO:Eu3+ nanosheets, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 3, 033514

  CrossRef

 81. 81
  Roberto C. Dante, Pablo Martín-Ramos, F.M. Sánchez-Arévalo, L. Huerta, M. Bizarro, Luis M. Navas-Gracia, Jesús Martín-Gil, Synthesis of crumpled nanosheets of polymeric carbon nitride from melamine cyanurate, Journal of Solid State Chemistry, 2013, 201, 153

  CrossRef

 82. 82
  Young-Si Jun, Jihee Park, Sun Uk Lee, Arne Thomas, Won Hi Hong, Galen D. Stucky, Three-Dimensional Macroscopic Assemblies of Low-Dimensional Carbon Nitrides for Enhanced Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 42
 83. 83
  Young-Si Jun, Jihee Park, Sun Uk Lee, Arne Thomas, Won Hi Hong, Galen D. Stucky, Three-Dimensional Macroscopic Assemblies of Low-Dimensional Carbon Nitrides for Enhanced Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie, 2013, 125, 42
 84. 84
  Xiufeng Song, Jinlian Hu, Haibo Zeng, Two-dimensional semiconductors: recent progress and future perspectives, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 17, 2952

  CrossRef

 85. 85
  Jingqi Tian, Qian Liu, Chenjiao Ge, Zhicai Xing, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun, Ultrathin graphitic carbon nitride nanosheets: a low-cost, green, and highly efficient electrocatalyst toward the reduction of hydrogen peroxide and its glucose biosensing application, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8921

  CrossRef

 86. 86
  Jingqi Tian, Qian Liu, Abdullah M. Asiri, Abdullah H. Qusti, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun, Ultrathin graphitic carbon nitride nanosheets: a novel peroxidase mimetic, Fe doping-mediated catalytic performance enhancement and application to rapid, highly sensitive optical detection of glucose, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11604

  CrossRef

 87. 87
  Gang Liu, Ping Niu, Hui-Ming Cheng, Visible-Light-Active Elemental Photocatalysts, ChemPhysChem, 2013, 14, 5