SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Haiping Li, Wanguo Hou, Xutang Tao, Na Du, Conjugated polyene-modified Bi2MO6 (MMo or W) for enhancing visible light photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 172-173, 27

  CrossRef

 2. 2
  Panpan Jing, Jianan Li, Lining Pan, Jianbo Wang, Xiaojun Sun, Qingfang Liu, Efficient photocatalytic degradation of acid fuchsin in aqueous solution using separate porous tetragonal-CuFe2O4 nanotubes, Journal of Hazardous Materials, 2015, 284, 163

  CrossRef

 3. 3
  Young-Il Kim, Seung-Joo Kim, Ionic conductivity of Dion-Jacobson type oxide LiLaTa2O7 and oxynitride LiLaTa2O6.15N0.57 measured by impedance spectroscopy, Ceramics International, 2015, 41, 2, 3318

  CrossRef

 4. 4
  Yibo Dou, Shitong Zhang, Ting Pan, Simin Xu, Awu Zhou, Min Pu, Hong Yan, Jingbin Han, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, TiO2@Layered Double Hydroxide Core–Shell Nanospheres with Largely Enhanced Photocatalytic Activity Toward O2 Generation, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 8
 5. 5
  Debdipta Basu, Amit Das, Klaus Werner Stöckelhuber, Udo Wagenknecht, Gert Heinrich, Advances in layered double hydroxide (LDH)-based elastomer composites, Progress in Polymer Science, 2014, 39, 3, 594

  CrossRef

 6. 6
  Seungho Cho, Ji-Wook Jang, Yoon Bin Park, Jae Young Kim, Ganesan Magesh, Jin Hyun Kim, Minsu Seol, Kijung Yong, Kun-Hong Lee, Jae Sung Lee, An exceptionally facile method to produce layered double hydroxides on a conducting substrate and their application for solar water splitting without an external bias, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2301

  CrossRef

 7. 7
  Ji-Wook Jang, Seungho Cho, Ganesan Magesh, Youn Jeong Jang, Jae Young Kim, Won Yong Kim, Jeong Kon Seo, Sungjee Kim, Kun-Hong Lee, Jae Sung Lee, Aqueous-Solution Route to Zinc Telluride Films for Application to CO2 Reduction, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 8. 8
  Ji-Wook Jang, Seungho Cho, Ganesan Magesh, Youn Jeong Jang, Jae Young Kim, Won Yong Kim, Jeong Kon Seo, Sungjee Kim, Kun-Hong Lee, Jae Sung Lee, Aqueous-Solution Route to Zinc Telluride Films for Application to CO2 Reduction, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 9. 9
  Dianqing Li, Leilei Qian, Yongjun Feng, Junting Feng, Pinggui Tang, Lan Yang, Co-intercalation of Acid Red 337 and a UV Absorbent into Layered Double Hydroxides: Enhancement of Photostability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 20603

  CrossRef

 10. 10
  Jingpei Huo, Liting Fang, Yaling Lei, Gongchang Zeng, Heping Zeng, Facile preparation of yttrium and aluminum co-doped ZnO via a sol–gel route for photocatalytic hydrogen production, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11040

  CrossRef

 11. 11
  Changming Li, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Layered Double Hydroxide-based Nanomaterials as Highly Efficient Catalysts and Adsorbents, Small, 2014, 10, 22
 12. 12
  Xing Sun, Qiang Li, Jiechao Jiang, Yuanbing Mao, Morphology-tunable synthesis of ZnO nanoforest and its photoelectrochemical performance, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8769

  CrossRef

 13. 13
  ZhangSheng Liu, HuaShen Ran, JiNan Niu, PeiZhong Feng, YaBo Zhu, One-pot synthesis of Bismuth Oxyhalide/Oxygen-rich bismuth oxyhalide Heterojunction and its photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 431, 187

  CrossRef

 14. 14
  Liangji Zhang, Jianqiang Liu, Hongdi Xiao, Dehe Liu, Yaowei Qin, Houzheng Wu, Haiping Li, Na Du, Wanguo Hou, Preparation and properties of mixed metal oxides based layered double hydroxide as anode materials for dye-sensitized solar cell, Chemical Engineering Journal, 2014, 250, 1

  CrossRef

 15. 15
  Seungho Cho, Seong Cheol Hong, Sungjee Kim, Quantum dot–layered double hydroxide composites for near-infrared emitting codes, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 3, 450

  CrossRef

 16. 16
  Seungho Cho, Ji-Wook Jang, Kun-Hong Lee, Jae Sung Lee, Research Update: Strategies for efficient photoelectrochemical water splitting using metal oxide photoanodes, APL Materials, 2014, 2, 1, 010703

  CrossRef

 17. 17
  Haiping Li, Jingyi Liu, Wanguo Hou, Na Du, Renjie Zhang, Xutang Tao, Synthesis and characterization of g-C3N4/Bi2MoO6 heterojunctions with enhanced visible light photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 160-161, 89

  CrossRef

 18. 18
  Haiping Li, Quanhua Deng, Jingyi Liu, Wanguo Hou, Na Du, Renjie Zhang, Xutang Tao, Synthesis, characterization and enhanced visible light photocatalytic activity of Bi2MoO6/Zn–Al layered double hydroxide hierarchical heterostructures, Catalysis Science & Technology, 2014, 4, 4, 1028

  CrossRef

 19. 19
  Shanshan Chen, Jingxiu Yang, Chunmei Ding, Rengui Li, Shaoqing Jin, Donge Wang, Hongxian Han, Fuxiang Zhang, Can Li, Nitrogen-doped layered oxide Sr5Ta4O15−xNx for water reduction and oxidation under visible light irradiation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 18, 5651

  CrossRef