SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Peng Dou, Anni Jiang, Xin Fan, Daqian Ma, Xinhua Xu, A coral-inspired nanoscale design of Sn–Cu/PANi/GO hybrid anode materials for high performance lithium-ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 28, 21525

  CrossRef

 2. 2
  Jiangtao Hu, Jiaxin Zheng, Leilei Tian, Yandong Duan, Lingpiao Lin, Suihan Cui, Hao Peng, Tongchao Liu, Hua Guo, Xinwei Wang, Feng Pan, A core–shell nanohollow-γ-Fe2O3@graphene hybrid prepared through the Kirkendall process as a high performance anode material for lithium ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 37, 7855

  CrossRef

 3. 3
  Cheng Liu, Xinjing Wang, Peng Ma, Jilu Chen, Jianzhong Jiang, Yani Ai, Erqin Wang, Sheng Han, Shaofeng Rong, A new application of oily cold rolling mill sludge for preparing Fe2O3/graphene as anodes for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 71, 57383

  CrossRef

 4. 4
  Yuan Xu, Jingdong Feng, Xuecheng Chen, Krzysztof Kierzek, Wenbin Liu, Tao Tang, Ewa Mijowska, Beaded structured CNTs-Fe3O4@C with low Fe3O4content as anode materials with extra enhanced performances in lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 37, 28864

  CrossRef

 5. 5
  Hyun-Woo Shim, Sangbaek Park, Hee Jo Song, Jae-Chan Kim, Eunjin Jang, Kug Sun Hong, T. Doohun Kim, Dong-Wan Kim, Biomineralized Multifunctional Magnetite/Carbon Microspheres for Applications in Li-Ion Batteries and Water Treatment, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 12
 6. 6
  Xiaohan Chai, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Jiajun Li, Naiqin Zhao, Chunnian He, Carbon-coated Fe2O3 nanocrystals with enhanced lithium storage capability, Applied Surface Science, 2015, 347, 178

  CrossRef

 7. 7
  Wei Yao, Jianguang Xu, Jia Wang, Juhua Luo, Qingle Shi, Qi Zhang, Chemically Integrated Multiwalled Carbon Nanotubes/Zinc Manganate Nanocrystals as Ultralong-Life Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 3, 9, 2170

  CrossRef

 8. 8
  Prakash Sengodu, Abhay D. Deshmukh, Conducting polymers and their inorganic composites for advanced Li-ion batteries: a review, RSC Adv., 2015, 5, 52, 42109

  CrossRef

 9. 9
  Jung Sang Cho, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Design and Synthesis of Bubble-Nanorod-Structured Fe2O3–Carbon Nanofibers as Advanced Anode Material for Li-Ion Batteries, ACS Nano, 2015, 9, 4, 4026

  CrossRef

 10. 10
  Jung Sang Cho, Young Jun Hong, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, Design and synthesis of micron-sized spherical aggregates composed of hollow Fe2O3nanospheres for use in lithium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 18, 8361

  CrossRef

 11. 11
  Xiaohui Yu, Anni Jiang, Hongyan Yang, Haowen Meng, Peng Dou, Daqian Ma, Xinhua Xu, Facile synthesis of hollow Sn–Co@PMMA nanospheres as high performance anodes for lithium-ion batteries via galvanic replacement reaction and in situ polymerization, Applied Surface Science, 2015, 347, 624

  CrossRef

 12. 12
  Xiao-Bin Zhong, Hui-Yuan Wang, Zhi-Zheng Yang, Bo Jin, Qi-Chuan Jiang, Facile synthesis of mesoporous ZnCo2O4 coated with polypyrrole as an anode material for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 296, 298

  CrossRef

 13. 13
  Seung Ho Choi, Sun Kyu Park, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Facile synthesis of multi-shell structured binary metal oxide powders with a Ni/Co mole ratio of 1:2 for Li-Ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 284, 481

  CrossRef

 14. 14
  Jinxing Wang, Gang Wang, Hui Wang, Flexible free-standing Fe2O3/graphene/carbon nanotubes hybrid films as anode materials for high performance lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 182, 192

  CrossRef

 15. 15
  Xiangfei Meng, Youlong Xu, Xiaofei Sun, Jie Wang, Lilong Xiong, Xianfeng Du, Shengchun Mao, Graphene oxide sheets-induced growth of nanostructured Fe3O4for a high-performance anode material of lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 24, 12938

  CrossRef

 16. 16
  Jinxue Guo, Fenfen Li, Yanfang Sun, Xiao Zhang, Lin Tang, Graphene-encapsulated cobalt sulfides nanocages with excellent anode performances for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 167, 32

  CrossRef

 17. 17
  Dongfei Sun, Xingbin Yan, Juan Yang, Peng Zhang, Qunji Xue, Hierarchically Porous and Nitrogen-Doped Graphene-Like Microspheres as Stable Anodes for Lithium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2015, 2, 9
 18. 18
  Bin He, Wen-Cui Li, An-Hui Lu, High nitrogen-content carbon nanosheets formed using the Schiff-base reaction in a molten salt medium as efficient anode materials for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 579

  CrossRef

 19. 19
  Yingying Lv, Yin Fang, Zhangxiong Wu, Xufang Qian, Yanfang Song, Renchao Che, Abdullah M. Asiri, Yongyao Xia, Bo Tu, Dongyuan Zhao, In-Situ Confined Growth of Monodisperse Pt Nanoparticle@Graphene Nanobox Composites as Electrocatalytic Nanoreactors, Small, 2015, 11, 8
 20. 20
  Wei Zhou, Lin Guo, Iron triad (Fe, Co, Ni) nanomaterials: structural design, functionalization and their applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 19, 6697

  CrossRef

 21. 21
  Jun Zhou, Jinghua Li, Xingwei Ding, Junjie Liu, Zhong Luo, Yun Liu, Qichun Ran, Kaiyong Cai, Multifunctional Fe2O3@PPy-PEG nanocomposite for combination cancer therapy with MR imaging, Nanotechnology, 2015, 26, 42, 425101

  CrossRef

 22. 22
  Fangcai Zheng, Mengni He, Yang Yang, Qianwang Chen, Nano electrochemical reactors of Fe2O3nanoparticles embedded in shells of nitrogen-doped hollow carbon spheres as high-performance anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 8, 3410

  CrossRef

 23. 23
  Hongyan Yang, Xiaohui Yu, Haowen Meng, Peng Dou, Daqian Ma, Xinhua Xu, Nanoengineered three-dimensional hybrid Fe2O3@PPy nanotube arrays with enhanced electrochemical performances as lithium–ion anodes, Journal of Materials Science, 2015, 50, 16, 5504

  CrossRef

 24. 24
  De-Cai Guo, Fei Han, An-Hui Lu, Porous Carbon Anodes for a High Capacity Lithium-Ion Battery Obtained by Incorporating Silica into Benzoxazine During Polymerization, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 4
 25. 25
  Guoxin Gao, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Preparation of Carbon-Coated NiCo2O4@SnO2 Hetero-nanostructures and Their Reversible Lithium Storage Properties, Small, 2015, 11, 4
 26. 26
  Zhibin Yang, Jing Ren, Zhitao Zhang, Xuli Chen, Guozhen Guan, Longbin Qiu, Ye Zhang, Huisheng Peng, Recent Advancement of Nanostructured Carbon for Energy Applications, Chemical Reviews, 2015, 115, 11, 5159

  CrossRef

 27. 27
  Zhigang Yin, Wenbin Fan, Yunhai Ding, Jiaxin Li, Lunhui Guan, Qingdong Zheng, Shell Structure Control of PPy-Modified CuO Composite Nanoleaves for Lithium Batteries with Improved Cyclic Performance, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 3, 3, 507

  CrossRef

 28. 28
  Yang Zhao, Xifei Li, Bo Yan, Dejun Li, Stephen Lawes, Xueliang Sun, Significant impact of 2D graphene nanosheets on large volume change tin-based anodes in lithium-ion batteries: A review, Journal of Power Sources, 2015, 274, 869

  CrossRef

 29. 29
  Yinzhu Jiang, Yong Li, Wenping Sun, Wei Huang, Jiabin Liu, Ben Xu, Chuanhong Jin, Tianyu Ma, Changzheng Wu, Mi Yan, Spatially-confined lithiation–delithiation in highly dense nanocomposite anodes towards advanced lithium-ion batteries, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 5, 1471

  CrossRef

 30. 30
  Jung Hyun Kim, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Yun Ju Choi, Yang Soo Kim, Superior electrochemical properties of α-Fe2O3 nanofibers with a porous core/dense shell structure formed from iron acetylacetonate-polyvinylpyrrolidone composite fibers, Electrochimica Acta, 2015, 154, 211

  CrossRef

 31. 31
  Beibei Wang, Gang Wang, Hui Wang, Synthesis and electrochemical investigation of hollow hierarchical metal oxide microspheres for high performance lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 156, 1

  CrossRef

 32. 32
  Zehui Zhang, Fei Wang, Qiao An, Wei Li, Peiyi Wu, Synthesis of graphene@Fe3O4@C core–shell nanosheets for high-performance lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 13, 7036

  CrossRef

 33. 33
  Shibing Ni, Jianjun Ma, Jicheng Zhang, Xuelin Yang, Lulu Zhang, The electrochemical performance of commercial ferric oxide anode with natural graphite adding and sodium alginate binder, Electrochimica Acta, 2015, 153, 546

  CrossRef

 34. 34
  Peng Li, Jingyan Liu, Yang Liu, Yuwei Wang, Zhongtao Li, Wenting Wu, Yang Wang, Linghong Yin, Hui Xie, Mingbo Wu, Xiaojun He, Jieshan Qiu, Three-dimensional ZnMn2O4/porous carbon framework from petroleum asphalt for high performance lithium-ion battery, Electrochimica Acta, 2015, 180, 164

  CrossRef

 35. 35
  Taotao Li, Chunli Guo, Bo Sun, Ting Li, Yonggang Li, Lifeng Hou, Yinghui Wei, Well-shaped Mn3O4tetragonal bipyramids with good performance for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7248

  CrossRef

 36. 36
  Yi Zhao, Zhenxing Feng, Zhichuan J. Xu, Yolk–shell Fe2O3⊙ C composites anchored on MWNTs with enhanced lithium and sodium storage, Nanoscale, 2015, 7, 21, 9520

  CrossRef

 37. 37
  Gen Chen, Rodrigo Rodriguez, Ling Fei, Yun Xu, Shuguang Deng, Sergei Smirnov, Hongmei Luo, A facile hydrothermal route to iron(III) oxide with conductive additives as composite anode for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 259, 227

  CrossRef

 38. 38
  Xiaodong Zheng, Jianlong Li, A review of research on hematite as anode material for lithium-ion batteries, Ionics, 2014, 20, 12, 1651

  CrossRef

 39. 39
  Yinzhu Jiang, Dan Zhang, Yong Li, Tianzhi Yuan, Naoufal Bahlawane, Chu Liang, Wenping Sun, Yunhao Lu, Mi Yan, Amorphous Fe2O3 as a high-capacity, high-rate and long-life anode material for lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 4, 23

  CrossRef

 40. 40
  Bo Wang, Songmei Li, Jianhua Liu, Mei Yu, Bin Li, Xiaoyu Wu, An efficient route to a hierarchical CoFe2O4@graphene hybrid films with superior cycling stability and rate capability for lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 146, 679

  CrossRef

 41. 41
  Wen-Hui Qu, Fei Han, An-Hui Lu, Chao Xing, Mo Qiao, Wen-Cui Li, Combination of a SnO2–C hybrid anode and a tubular mesoporous carbon cathode in a high energy density non-aqueous lithium ion capacitor: preparation and characterisation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6549

  CrossRef

 42. 42
  Cheng Lei, Fei Han, Qiang Sun, Wen-Cui Li, An-Hui Lu, Confined Nanospace Pyrolysis for the Fabrication of Coaxial Fe3O4@C Hollow Particles with a Penetrated Mesochannel as a Superior Anode for Li-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 1
 43. 43
  Shuai Wang, Ling Zhang, Fei Han, Wen-Cui Li, Yuan-Yuan Xu, Wen-Hui Qu, An-Hui Lu, Diaminohexane-Assisted Preparation of Coral-like, Poly(benzoxazine)-Based Porous Carbons for Electrochemical Energy Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11101

  CrossRef

 44. 44
  Yin Fang, Gengfeng Zheng, Jianping Yang, Haosha Tang, Yafeng Zhang, Biao Kong, Yingying Lv, Congjian Xu, Abdullah M. Asiri, Jian Zi, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Dual-Pore Mesoporous Carbon@Silica Composite Core–Shell Nanospheres for Multidrug Delivery, Angewandte Chemie, 2014, 126, 21
 45. 45
  Yin Fang, Gengfeng Zheng, Jianping Yang, Haosha Tang, Yafeng Zhang, Biao Kong, Yingying Lv, Congjian Xu, Abdullah M. Asiri, Jian Zi, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Dual-Pore Mesoporous Carbon@Silica Composite Core–Shell Nanospheres for Multidrug Delivery, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 21
 46. 46
  Xiang Zhang, Huihui Liu, Shaikshavali Petnikota, Seeram Ramakrishna, Hong Jin Fan, Electrospun Fe2O3–carbon composite nanofibers as durable anode materials for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10835

  CrossRef

 47. 47
  Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, De-long Ma, Heng-guo Wang, Fan-zhi Meng, Xin-bo Zhang, Engraving Copper Foil to Give Large-Scale Binder-Free Porous CuO Arrays for a High-Performance Sodium-Ion Battery Anode, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 48. 48
  Seung-Deok Seo, Duk-Hee Lee, Hyun-Woo Shim, Sungjun Lee, Dong-Wan Kim, Enhanced Cycle Stability of Magnetite/Carbon Nanoparticles for Li Ion Battery Electrodes, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 5
 49. 49
  Fangcai Zheng, Dequan Zhu, Qianwang Chen, Facile Fabrication of Porous NixCo3–xO4Nanosheets with Enhanced Electrochemical Performance As Anode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9256

  CrossRef

 50. 50
  Keyan Li, Hao Chen, Fenfen Shua, Dongfeng Xue, Xinwen Guo, Facile synthesis of iron-based compounds as high performance anode materials for Li-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 69, 36507

  CrossRef

 51. 51
  Dan Zhang, Yong Li, Mi Yan, Yinzhu Jiang, Fe2O3–Ag Porous Film Anodes for Ultrahigh-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 7
 52. 52
  Jianfeng Zhao, Shichao Zhang, Wenbo Liu, Zhijia Du, Hua Fang, Fe3O4/PPy composite nanospheres as anode for lithium-ion batteries with superior cycling performance, Electrochimica Acta, 2014, 121, 428

  CrossRef

 53. 53
  Xin Gu, Liang Chen, Shuo Liu, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, Hierarchical core–shell α-Fe2O3@C nanotubes as a high-rate and long-life anode for advanced lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3439

  CrossRef

 54. 54
  Guoxin Gao, Le Yu, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Hierarchical Tubular Structures Constructed by Carbon-coated α-Fe2O3 Nanorods for Highly Reversible Lithium Storage, Small, 2014, 10, 9
 55. 55
  Shengjie Peng, Linlin Li, Subodh G. Mhaisalkar, Madhavi Srinivasan, Seeram Ramakrishna, Qingyu Yan, Hollow Nanospheres Constructed by CoS2 Nanosheets with a Nitrogen-Doped-Carbon Coating for Energy-Storage and Photocatalysis, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 56. 56
  Fei Han, Wen-Cui Li, Duo Li, An-Hui Lu, In Situ Electrochemical Generation of Mesostructured Cu2S/C Composite for Enhanced Lithium Storage: Mechanism and Material Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 57. 57
  Youlan Zou, Xiangyang Zhou, Juan Yang, In situ fabrication of graphene–carbon nanochain webs as anodes for Li-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 22, 10429

  CrossRef

 58. 58
  Li-Feng Chen, Zi-You Yu, Xiao Ma, Zhe-Yang Li, Shu-Hong Yu, In situ hydrothermal growth of ferric oxides on carbon cloth for low-cost and scalable high-energy-density supercapacitors, Nano Energy, 2014, 9, 345

  CrossRef

 59. 59
  Kun Liang, Taoli Gu, Zeyuan Cao, Xianzhong Tang, Wencheng Hu, Bingqing Wei, In situ synthesis of SWNTs@MnO2/polypyrrole hybrid film as binder-free supercapacitor electrode, Nano Energy, 2014, 9, 245

  CrossRef

 60. 60
  Zhen-guo Wu, Yan-jun Zhong, Jun-tao Li, Xiao-dong Guo, Ling Huang, Ben-he Zhong, Shi-gang Sun, l-Histidine-assisted template-free hydrothermal synthesis of α-Fe2O3porous multi-shelled hollow spheres with enhanced lithium storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12361

  CrossRef

 61. 61
  Jinkui Feng, Lijie Ci, Yongxin Qi, Ning Lun, Shenglin Xiong, Yitai Qian, Low temperature synthesis of lead germanate (PbGeO3)/polypyrrole (PPy) nanocomposites and their lithium storage performance, Materials Research Bulletin, 2014, 57, 238

  CrossRef

 62. 62
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie, 2014, 126, 12
 63. 63
  Yanfeng Yue, Andrew J. Binder, Bingkun Guo, Zhiyong Zhang, Zhen-An Qiao, Chengcheng Tian, Sheng Dai, Mesoporous Prussian Blue Analogues: Template-Free Synthesis and Sodium-Ion Battery Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 12
 64. 64
  Mi-Hee Jung, Polypyrrole/poly(vinyl alcohol-co-ethylene) quasi-solid gel electrolyte for iodine-free dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 268, 557

  CrossRef

 65. 65
  Tao Yang, Yangai Liu, Zhaohui Huang, Qian Yang, Yongbo Chen, Meiling Hu, Ming Guan, Minghao Fang, Porous peony-like α-Fe2O3hierarchical micro/nanostructures: synthesis, characterization and its lithium storage properties, RSC Adv., 2014, 4, 78, 41578

  CrossRef

 66. 66
  Huilong Fei, Zhiwei Peng, Lei Li, Yang Yang, Wei Lu, Errol L. G. Samuel, Xiujun Fan, James M. Tour, Preparation of carbon-coated iron oxide nanoparticles dispersed on graphene sheets and applications as advanced anode materials for lithium-ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 4, 502

  CrossRef

 67. 67
  Huayun Xu, Yunpo Wang, Long Zheng, Xinhui Duan, Lihui Wang, Jian Yang, Yitai Qian, Preparation of polypyrrole-coated CuFe2O4 and their improved electrochemical performance as lithium-ion anodes, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 3, 354

  CrossRef

 68. 68
  Fei Han, Lingjuan Ma, Qiang Sun, Cheng Lei, Anhui Lu, Rationally designed carbon-coated Fe3O4 coaxial nanotubes with hierarchical porosity as high-rate anodes for lithium ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 11, 1706

  CrossRef

 69. 69
  Fei Han, Wen-Cui Li, Cheng Lei, Bin He, Kyoichi Oshida, An-Hui Lu, Selective Formation of Carbon-Coated, Metastable Amorphous ZnSnO3 Nanocubes Containing Mesopores for Use as High-Capacity Lithium-Ion Battery, Small, 2014, 10, 13
 70. 70
  Gen Chen, Meng Zhou, Joshua Catanach, Tiffany Liaw, Ling Fei, Shuguang Deng, Hongmei Luo, Solvothermal route based in situ carbonization to Fe3O4@C as anode material for lithium ion battery, Nano Energy, 2014, 8, 126

  CrossRef

 71. 71
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Meng Du, Jing Sun, Lian Gao, Peng Zhang, Heliang Yao, Chucheng Lin, Solvothermal-Induced Self-Assembly of Fe2O3/GS Aerogels for High Li-Storage and Excellent Stability, Small, 2014, 10, 11
 72. 72
  Jianwen Liang, Denghu Wei, Qiushi Cheng, Yongchun Zhu, Xiaona Li, Long Fan, Jingjing Zhang, Yitai Qian, Stable Cycling of Fe2O3 Nanorice as an Anode through Electrochemical Porousness and the Solid–Electrolyte Interphase Thermolysis Approach, ChemPlusChem, 2014, 79, 1
 73. 73
  Zhanwei Xu, Huanlei Wang, Zhi Li, Alireza Kohandehghan, Jia Ding, Jian Chen, Kai Cui, David Mitlin, Sulfur Refines MoO2Distribution Enabling Improved Lithium Ion Battery Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 32, 18387

  CrossRef

 74. 74
  Hongwei Zhang, Liang Zhou, Owen Noonan, Darren J. Martin, Andrew K. Whittaker, Chengzhong Yu, Tailoring the Void Size of Iron Oxide@Carbon Yolk–Shell Structure for Optimized Lithium Storage, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 75. 75
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Lian Gao, Three-Dimensional Fe2O3 Nanocubes/Nitrogen-doped Graphene Aerogels: Nucleation Mechanism and Lithium Storage Properties, Scientific Reports, 2014, 4, 7171

  CrossRef

 76. 76
  Xin Fan, Anni Jiang, Peng Dou, Daqian Ma, Xinhua Xu, Three-dimensional ultrathin Sn/polypyrrole nanosheet network as high performance lithium-ion battery anode, RSC Adv., 2014, 4, 94, 52074

  CrossRef

 77. 77
  Xiao Zhang, Haoxin Chen, Yaping Xie, Jinxue Guo, Ultralong life lithium-ion battery anode with superior high-rate capability and excellent cyclic stability from mesoporous Fe2O3@TiO2 core–shell nanorods, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3912

  CrossRef

 78. 78
  X.X. Zhang, Q.S. Xie, G.H. Yue, Y. Zhang, X.Q. Zhang, A.L. Lu, D.L. Peng, A novel hierarchical network-like Co3O4 anode material for lithium batteries, Electrochimica Acta, 2013, 111, 746

  CrossRef

 79. 79
  Linlin Li, Shengjie Peng, Yanling Cheah, Yahwen Ko, Peifen Teh, Grace Wee, Chuiling Wong, Madhavi Srinivasan, Electrospun Hierarchical CaCo2O4 Nanofibers with Excellent Lithium Storage Properties, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 44
 80. 80
  Denghu Wei, Jianwen Liang, Yongchun Zhu, Jingjing Zhang, Xiaona Li, Kailong Zhang, Zhengqiu Yuan, Yitai Qian, Facile formation of graphene-encapsulated α-Fe2O3 nanorice as enhanced anode materials for lithium storage, Electrochimica Acta, 2013, 114, 779

  CrossRef

 81. 81
  Nan Yan, Xuhui Zhou, Yan Li, Fang Wang, Hao Zhong, Hui Wang, Qianwang Chen, Fe2O3 Nanoparticles Wrapped in Multi-walled Carbon Nanotubes With Enhanced Lithium Storage Capability, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 82. 82
  Yongqiang Yang, Kun Wu, Ruiqing Pang, Xuejiao Zhou, Yan Zhang, Xiaochen Wu, Congyu Wu, Haixia Wu, Shouwu Guo, Graphene sheets coated with a thin layer of nitrogen-enriched carbon as a high-performance anode for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 33, 14016

  CrossRef

 83. 83
  Duo Li, Fei Han, Shuai Wang, Fei Cheng, Qiang Sun, Wen-Cui Li, High Sulfur Loading Cathodes Fabricated Using Peapodlike, Large Pore Volume Mesoporous Carbon for Lithium–Sulfur Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 2208

  CrossRef

 84. 84
  Lei Wang, Jianmin Ma, Libao Chen, Zhi Xu, Taihong Wang, Tailoring the subunits of α-Fe2O3 nanoplates for optimizing electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2013, 113, 194

  CrossRef

 85. 85
  Qingsheng Gao, Lichun Yang, Ning Liu, Conjugated-Polymer/Inorganic Nanocomposites as Electrode Materials for Li-Ion Batteries,