SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Song Zhang, Li-Sha Xue, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, Hong-Yan Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, 1-(N-phenylamino)naphthalene oligomers as novel hole transport materials for highly efficient green electrophosphorescence, Dyes and Pigments, 2015, 118, 1

  CrossRef

 2. 2
  Shitong Zhang, Liang Yao, Qiming Peng, Weijun Li, Yuyu Pan, Ran Xiao, Yu Gao, Cheng Gu, Zhiming Wang, Ping Lu, Feng Li, Shijian Su, Bing Yang, Yuguang Ma, Achieving a Significantly Increased Efficiency in Nondoped Pure Blue Fluorescent OLED: A Quasi-Equivalent Hybridized Excited State, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 11
 3. 3
  Chang-Jin Ou, Zhen-Feng Lei, Ming-Li Sun, Ling-Hai Xie, Yan Qian, Xin-Wen Zhang, Wei Huang, Dumbbell effects of solution-processed pyrene-based organic semiconductors on electronic structure, morphology and electroluminescence, Synthetic Metals, 2015, 200, 135

  CrossRef

 4. 4
  Qi Zhang, Yan Zhang, Weidong Xu, Xiangchun Li, Jingguan Liu, Xiangru Guo, Ruidong Xia, Wei Huang, Efficient amplified spontaneous emission from oligofluorene-pyrene starbursts with improved electron affinity property, Optics Express, 2015, 23, 11, A465

  CrossRef

 5. 5
  Shanfeng Xue, Xu Qiu, Liang Yao, Lingling Wang, Mingming Yao, Cheng Gu, Yan Wang, Zengqi Xie, Hongbin Wu, Fully solution-processed and multilayer blue organic light-emitting diodes based on efficient small molecule emissive layer and intergrated interlayer optimization, Organic Electronics, 2015, 27, 35

  CrossRef

 6. 6
  Hua Ye, Baofeng Zhao, Dongyun Li, Dongcheng Chen, Gaozhan Xie, Shi-Jian Su, Wei Yang, Yong Cao, Highly efficient non-doped single-layer blue organic light-emitting diodes based on light-emitting conjugated polymers containing trifluoren-2-ylamine and dibenzothiophene-S,S-dioxide, Synthetic Metals, 2015, 205, 228

  CrossRef

 7. 7
  Jwo-Huei Jou, Sudhir Kumar, Po-Hsun Fang, A. Venkateswararao, K. R. Justin Thomas, Jing-Jong Shyue, Ya-Chi Wang, Tsung-Han Li, Hui-Huan Yu, Highly efficient ultra-deep blue organic light-emitting diodes with a wet- and dry-process feasible cyanofluorene acetylene based emitter, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 10, 2182

  CrossRef

 8. 8
  Lianpeng Xia, Yuyuan Xue, Kang Xiong, Chaosheng Cai, Zuosheng Peng, Ying Wu, Yuan Li, Jingsheng Miao, Dongcheng Chen, Zhanhao Hu, Jianbin Wang, Xiaobin Peng, Yueqi Mo, Lintao Hou, Highly improved efficiency of deep-blue fluorescent polymer light-emitting device based on a novel hole interface modifier with 1,3,5-triazine core, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150930173251004

  CrossRef

 9. 9
  Chuan-Lin Liu, Cai-Jun Zheng, Xiao-Ke Liu, Zhan Chen, Ji-Ping Yang, Fan Li, Xue-Mei Ou, Xiao-Hong Zhang, Multifunctional terpyridine/diphenylamine derivatives as highly efficient blue fluorescent emitters and red phosphorescent hosts, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 5, 1068

  CrossRef

 10. 10
  Jun Ye, Lulu Fu, Huan Liu, Chen Chang, Chi Zhang, New fluorescent emitter for efficient deep-blue electroluminescence with unusual roll-up character, Materials Letters, 2015, 158, 392

  CrossRef

 11. 11
  Xianbin Xu, Xiaolong Yang, Jiang Zhao, Guijiang Zhou, Wai-Yeung Wong, Recent Advances in Solution-Processable Dendrimers for Highly Efficient Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes (PHOLEDs), Asian Journal of Organic Chemistry, 2015, 4, 5
 12. 12
  Xiaolong Yang, Xianbin Xu, Guijiang Zhou, Recent advances of the emitters for high performance deep-blue organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 5, 913

  CrossRef

 13. 13
  Yafei Wang, Junwei Shi, Jianhua Chen, Weiguo Zhu, Etienne Baranoff, Recent progress in luminescent liquid crystal materials: design, properties and application for linearly polarised emission, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 31, 7993

  CrossRef

 14. 14
  Xuehan He, Lei Chen, Yongbiao Zhao, Siu Choon Ng, Xizu Wang, Xiaowei Sun, Xiao (Matthew) Hu, Soluble bipolar star-shaped molecule as highly stable and efficient blue light emitter, RSC Adv., 2015, 5, 20, 15399

  CrossRef

 15. 15
  Dianming Sun, Xiaokang Zhou, Junteng Liu, Xiaoli Sun, Huihui Li, Zhongjie Ren, Dongge Ma, Martin R. Bryce, Shouke Yan, Solution-Processed Blue/Deep Blue and White Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes (PhOLEDs) Hosted by a Polysiloxane Derivative with Pendant mCP (1,3-bis(9-carbazolyl)benzene), ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150204094434000

  CrossRef

 16. 16
  Xiaojun Yin, Jingsheng Miao, Yepeng Xiang, Hongbing Wu, Yong Cao, Chuluo Yang, Star-Shaped Macromolecules with the Core of Hexakis-(fluoren-2-yl)benzene and the Periphery of Pyridine: Synthesis and Application as Solution-Processable Electron-Transport Materials, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 18
 17. 17
  Jinchong Xiao, Zhenying Liu, Xuemin Zhang, Weichen Wu, Tiejun Ren, Bo Lv, Li Jiang, Xuefei Wang, Hua Chen, Wenming Su, Jianwen Zhao, Substituent effects in twisted dibenzotetracene derivatives: Blue emitting materials for organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2015, 112, 176

  CrossRef

 18. 18
  S. Kula, A. Szlapa, J.G. Malecki, A. Maroń, M. Matussek, E. Schab-Balcerzak, M. Siwy, M. Domanski, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec, M. Filapek, Synthesis and photophysical properties of novel multisubstituted benzene and naphthalene derivatives with high 2D-π-conjugation, Optical Materials, 2015, 47, 118

  CrossRef

 19. 19
  Yang Wang, Shumeng Wang, Shiyang Shao, Junqiao Ding, Lixiang Wang, Xiabin Jing, Fosong Wang, Synthesis and properties of greenish-blue-emitting iridium dendrimers with N-phenylcarbazole-based polyether dendrons by a post-dendronization route, Dalton Trans., 2015, 44, 3, 1052

  CrossRef

 20. 20
  Xiao-Ke Liu, Cai-Jun Zheng, Ming-Fai Lo, Jing Xiao, Chun-Sing Lee, Man-Keung Fung, Xiao-Hong Zhang, A multifunctional phosphine oxide–diphenylamine hybrid compound as a high performance deep-blue fluorescent emitter and green phosphorescent host, Chemical Communications, 2014, 50, 16, 2027

  CrossRef

 21. 21
  Tomasz Jarosz, Mieczyslaw Lapkowski, Przemyslaw Ledwon, Advances in Star-Shaped π-Conjugated Systems: Properties and Applications, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 11
 22. 22
  Guang Zhang, Martin Baumgarten, Manuel Auer, Roman Trattnig, Emil J. W. List-Kratochvil, Klaus Müllen, Core-and-Surface-Functionalized Polyphenylene Dendrimers for Solution-Processed, Pure-Blue Light-Emitting Diodes Through Surface-to-Core Energy Transfer, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 22
 23. 23
  Zhao Gao, Zhiming Wang, Tong Shan, Yulong Liu, Fangzhong Shen, Yuyu Pan, Huanhuan Zhang, Xin He, Ping Lu, Bing Yang, Yuguang Ma, High-efficiency deep blue fluorescent emitters based on phenanthro[9,10-d]imidazole substituted carbazole and their applications in organic light emitting diodes, Organic Electronics, 2014, 15, 11, 2667

  CrossRef

 24. 24
  Shuanghong Wu, Masaki Aonuma, Qisheng Zhang, Shuping Huang, Tetsuya Nakagawa, Kazuhiro Kuwabara, Chihaya Adachi, High-efficiency deep-blue organic light-emitting diodes based on a thermally activated delayed fluorescence emitter, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 3, 421

  CrossRef

 25. 25
  Zhao Gao, Gang Cheng, Fangzhong Shen, Shitong Zhang, Yunan Zhang, Ping Lu, Yuguang Ma, Highly efficient deep blue light emitting devices based on triphenylsilane modified phenanthro[9, 10-d]imidazole, Laser & Photonics Reviews, 2014, 8, 1
 26. 26
  Cui Liu, Qiang Fu, Yang Zou, Chuluo Yang, Dongge Ma, Jingui Qin, Low Turn-on Voltage, High-Power-Efficiency, Solution-Processed Deep-Blue Organic Light-Emitting Diodes Based on Starburst Oligofluorenes with Diphenylamine End-Capper to Enhance the HOMO Level, Chemistry of Materials, 2014, 26, 10, 3074

  CrossRef

 27. 27
  Abhishek Baheti, K. R. Justin Thomas, Chuan-Pei Lee, Chun-Ting Li, Kuo-Chuan Ho, Organic dyes containing fluoren-9-ylidene chromophores for efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5766

  CrossRef

 28. 28
  Hong Chi, Siew Lay Lim, Fuke Wang, Xizu Wang, Chaobin He, Wee Shong Chin, Pure Blue-Light Emissive Poly(oligofluorenes) with Bifunctional POSS in the Main Chain, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 8
 29. 29
  Dongcheng Chen, Hu Zhou, Xinchao Li, Ming Liu, Hua Ye, Shi-Jian Su, Yong Cao, Solution-processed cathode-interlayer-free deep blue organic light-emitting diodes, Organic Electronics, 2014, 15, 6, 1197

  CrossRef

 30. 30
  Jiang Peng, Kaiqi Ye, Gonghe Zhang, Yong Zhan, Junhui Jia, Pengchong Xue, Ran Lu, Synthesis, photophysical and electroluminescent properties of phenanthroimidazole derivatives with terminal carbazole or pyrene, Synthetic Metals, 2014, 193, 94

  CrossRef

 31. 31
  Minrong Zhu, Yanhu Li, Xiaosong Cao, Bei Jiang, Hongbin Wu, Jingui Qin, Yong Cao, Chuluo Yang, White Polymer Light-Emitting Diodes Based on Star-Shaped Polymers with an Orange Dendritic Phosphorescent Core, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 24
 32. 32
  Shanyong Chen, Jinbei Wei, Kai Wang, Chenguang Wang, Dong Chen, Yu Liu, Yue Wang, Constructing high-performance blue, yellow and red electroluminescent devices based on a class of multifunctional organic materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6594

  CrossRef

 33. 33
  Cui Liu, Yanhu Li, Yifan Li, Chuluo Yang, Hongbin Wu, Jingui Qin, Yong Cao, Efficient Solution-Processed Deep-Blue Organic Light-Emitting Diodes Based on Multibranched Oligofluorenes with a Phosphine Oxide Center, Chemistry of Materials, 2013, 25, 16, 3320

  CrossRef

 34. 34
  Giuseppe Leone, Umberto Giovanella, Fabio Bertini, Sajjad Hoseinkhani, William Porzio, Giovanni Ricci, Chiara Botta, Francesco Galeotti, Hierarchically structured, blue-emitting polymer hybrids through surface-initiated nitroxide-mediated polymerization and water templated assembly, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6585

  CrossRef

 35. 35
  Zhiming Wang, Zhao Gao, Ying Feng, Yulong Liu, Bing Yang, Dandan Liu, Ying Lv, Ping Lu, Yuguang Ma, Highly π-extended polymers based on phenanthro-pyrazine: Synthesis, characterization, theoretical calculation and photovoltaic properties, Polymer, 2013, 54, 22, 6191

  CrossRef

 36. 36
  Umberto Giovanella, Chiara Botta, Francesco Galeotti, Barbara Vercelli, Salvatore Battiato, Mariacecilia Pasini, Perfluorinated polymer with unexpectedly efficient deep blue electroluminescence for full-colour OLED displays and light therapy applications, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 34, 5322

  CrossRef

 37. 37
  Zhenying Liu, Jinchong Xiao, Qiang Fu, Huanran Feng, Xuemin Zhang, Tiejun Ren, Sujuan Wang, Dongge Ma, Xuefei Wang, Hua Chen, Synthesis and Physical Properties of the Conjugated Dendrons Bearing Twisted Acenes Used in Solution Processing of Organic Light-Emitting Diodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11136

  CrossRef