SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lifang He, Ning Du, Chundong Wang, Xianfeng Chen, Wenjun Zhang, A facile synthesis of graphene-supported mesoporous TiO2 hybrid sheets with uniform coverage and controllable pore diameters, Microporous and Mesoporous Materials, 2015, 206, 95

  CrossRef

 2. 2
  Ping Li, Yong Zhou, Haijin Li, Qinfeng Xu, Xiangguang Meng, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Zhigang Zou, All-solid-state Z-scheme system arrays of Fe2V4O13/RGO/CdS for visible light-driving photocatalytic CO2reduction into renewable hydrocarbon fuel, Chem. Commun., 2015, 51, 4, 800

  CrossRef

 3. 3
  K. A. Shiral Fernando, Sushant Sahu, Yamin Liu, William K. Lewis, Elena A. Guliants, Amirhossein Jafariyan, Ping Wang, Christopher E. Bunker, Ya-Ping Sun, Carbon Quantum Dots and Applications in Photocatalytic Energy Conversion, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 16, 8363

  CrossRef

 4. 4
  Qin Li, Xin Li, S. Wageh, Ahmed. A. Al-Ghamdi, Jiaguo Yu, CdS/Graphene Nanocomposite Photocatalysts, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 10
 5. 5
  Qian Zhang, Cheng-Fang Lin, Bor-Yann Chen, Tong Ouyang, Chang-Tang Chang, Deciphering Visible Light Photoreductive Conversion of CO2to Formic Acid and Methanol Using Waste Prepared Material, Environmental Science & Technology, 2015, 49, 4, 2405

  CrossRef

 6. 6
  Q. Wu, L. Liao, Q. Zhang, Y. Nie, J. Xiao, S. Wang, S. Dai, Q. Gao, Y. Zhang, X. Sun, B. Liu, Y. Tang, Design of N-graphene-NbOx hybrid nanosheets with sandwich-like structure and electrocatalytic performance towards oxygen reduction reaction, Electrochimica Acta, 2015, 158, 42

  CrossRef

 7. 7
  Jingyun Ye, Qingfeng Ge, Chang-jun Liu, Effect of PdIn bimetallic particle formation on CO2 reduction over the Pd–In/SiO2 catalyst, Chemical Engineering Science, 2015,

  CrossRef

 8. 8
  Xueli Gou, Yongliang Cheng, Bin Liu, Bingjun Yang, Xingbin Yan, Fabrication and Photocatalytic Properties of TiO2/Reduced Graphene Oxide/Ag Nanocomposites with UV/Vis Response, European Journal of Inorganic Chemistry, 2015, 2015, 13
 9. 9
  Wee-Jun Ong, Lling-Lling Tan, Siang-Piao Chai, Siek-Ting Yong, Graphene oxide as a structure-directing agent for the two-dimensional interface engineering of sandwich-like graphene–g-C3N4hybrid nanostructures with enhanced visible-light photoreduction of CO2to methane, Chem. Commun., 2015, 51, 5, 858

  CrossRef

 10. 10
  Xiaoyang Pan, Yi-Jun Xu, Graphene-Templated Bottom-up Fabrication of Ultralarge Binary CdS–TiO2Nanosheets for Photocatalytic Selective Reduction, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 13, 7184

  CrossRef

 11. 11
  Tao Wang, Xianguang Meng, Guigao Liu, Kun Chang, Peng Li, Qing Kang, Lequan Liu, Mu Li, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye, In situ synthesis of ordered mesoporous Co-doped TiO2and its enhanced photocatalytic activity and selectivity for the reduction of CO2, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9491

  CrossRef

 12. 12
  Pingtao Dou, Fatang Tan, Wei Wang, Ali Sarreshteh, Xueliang Qiao, Xiaolin Qiu, Jianguo Chen, One-step microwave-assisted synthesis of Ag/ZnO/graphene nanocomposites with enhanced photocatalytic activity, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2015, 302, 17

  CrossRef

 13. 13
  Lan Yuan, Yi-Jun Xu, Photocatalytic conversion of CO2 into value-added and renewable fuels, Applied Surface Science, 2015, 342, 154

  CrossRef

 14. 14
  Juanrong Chen, Fengxian Qiu, Wanzhen Xu, Shunsheng Cao, Huijun Zhu, Recent progress in enhancing photocatalytic efficiency of TiO2-based materials, Applied Catalysis A: General, 2015, 495, 131

  CrossRef

 15. 15
  Michal Marszewski, Shaowen Cao, Jiaguo Yu, Mietek Jaroniec, Semiconductor-based photocatalytic CO2conversion, Mater. Horiz., 2015, 2, 3, 261

  CrossRef

 16. 16
  Haijin Li, Yong Zhou, Wenguang Tu, Jinhua Ye, Zhigang Zou, State-of-the-Art Progress in Diverse Heterostructured Photocatalysts toward Promoting Photocatalytic Performance, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 7
 17. 17
  Lixin Zhang, Na Li, Hongfang Jiu, Guisheng Qi, Yunjie Huang, ZnO-reduced graphene oxide nanocomposites as efficient photocatalysts for photocatalytic reduction of CO2, Ceramics International, 2015, 41, 5, 6256

  CrossRef

 18. 18
  Dunpu Zhang, Wei Wang, Fengping Peng, Jiahui Kou, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, A bio-inspired inner-motile photocatalyst film: a magnetically actuated artificial cilia photocatalyst, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5516

  CrossRef

 19. 19
  Kimfung Li, Xiaoqiang An, Kyeong Hyeon Park, Majeda Khraisheh, Junwang Tang, A critical review of CO2 photoconversion: Catalysts and reactors, Catalysis Today, 2014, 224, 3

  CrossRef

 20. 20
  Yan Feng, Ningning Feng, Yuzhen Wei, Guoying Zhang, An in situ gelatin-assisted hydrothermal synthesis of ZnO–reduced graphene oxide composites with enhanced photocatalytic performance under ultraviolet and visible light, RSC Advances, 2014, 4, 16, 7933

  CrossRef

 21. 21
  Min-Quan Yang, Nan Zhang, Mario Pagliaro, Yi-Jun Xu, Artificial photosynthesis over graphene–semiconductor composites. Are we getting better?, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 24, 8240

  CrossRef

 22. 22
  Xiaoqiang An, Jimmy C. Yu, Junwang Tang, Biomolecule-assisted fabrication of copper doped SnS2nanosheet–reduced graphene oxide junctions with enhanced visible-light photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4, 1000

  CrossRef

 23. 23
  Xiaoqiang An, Kimfung Li, Junwang Tang, Cu2O/Reduced Graphene Oxide Composites for the Photocatalytic Conversion of CO2, ChemSusChem, 2014, 7, 4
 24. 24
  Xin Li, Jiuqing Wen, Jingxiang Low, Yueping Fang, Jiaguo Yu, Design and fabrication of semiconductor photocatalyst for photocatalytic reduction of CO2 to solar fuel, Science China Materials, 2014, 57, 1, 70

  CrossRef

 25. 25
  Satyajit Gupta, Vaidyanathan (Ravi) Subramanian, Encapsulating Bi2Ti2O7(BTO) with Reduced Graphene Oxide (RGO): An Effective Strategy to Enhance Photocatalytic and Photoelectrocatalytic activity of BTO, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 18597

  CrossRef

 26. 26
  Wei Yu, Xinjuan Liu, Likun Pan, Jinliang Li, Junying Liu, Jing Zhang, Ping Li, Chen Chen, Zhuo Sun, Enhanced visible light photocatalytic degradation of methylene blue by F-doped TiO2, Applied Surface Science, 2014, 319, 107

  CrossRef

 27. 27
  Chuang Han, Min-Quan Yang, Nan Zhang, Yi-Jun Xu, Enhancing the visible light photocatalytic performance of ternary CdS–(graphene–Pd) nanocomposites via a facile interfacial mediator and co-catalyst strategy, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 45, 19156

  CrossRef

 28. 28
  Yuvaraj Haldorai, Arunkumar Rengaraj, Cheol Hwan Kwak, Yun Suk Huh, Young-Kyu Han, Fabrication of nano TiO2@graphene composite: Reusable photocatalyst for hydrogen production, degradation of organic and inorganic pollutants, Synthetic Metals, 2014, 198, 10

  CrossRef

 29. 29
  Jiayi Zhu, Yang Cao, Junhui He, Facile fabrication of transparent, broadband photoresponse, self-cleaning multifunctional graphene–TiO2 hybrid films, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 420, 119

  CrossRef

 30. 30
  Sunli Wang, Jingjing Li, Xiaodan Zhou, Changcheng Zheng, Jiqiang Ning, Yijun Zhong, Yong Hu, Facile preparation of 2D sandwich-like CdS nanoparticles/nitrogen-doped reduced graphene oxide hybrid nanosheets with enhanced photoelectrochemical properties, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19815

  CrossRef

 31. 31
  Fang Wang, Yong Zhou, Ping Li, Haijin Li, Wenguang Tu, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Formation of 3D interconnectively macro/mesoporous TiO2sponges through gelation of lotus root starch toward CO2photoreduction into hydrocarbon fuels, RSC Adv., 2014, 4, 81, 43172

  CrossRef

 32. 32
  Yunqian Dai, Yibai Sun, Jing Yao, Dandan Ling, Yueming Wang, Huan Long, Xiaotian Wang, Baoping Lin, Tingying Helen Zeng, Yueming Sun, Graphene-wrapped TiO2nanofibers with effective interfacial coupling as ultrafast electron transfer bridges in novel photoanodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4, 1060

  CrossRef

 33. 33
  Yu-Peng Yuan, Lin-Wei Ruan, James Barber, Say Chye Joachim Loo, Can Xue, Hetero-nanostructured suspended photocatalysts for solar-to-fuel conversion, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 12, 3934

  CrossRef

 34. 34
  Peng Gao, Darren Delai Sun, Hierarchical sulfonated graphene oxide–TiO2 composites for highly efficient hydrogen production with a wide pH range, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 888

  CrossRef

 35. 35
  Yan Wang, Qinghua Lai, Fan Zhang, Xiaodong Shen, Maohong Fan, Yiming He, Shenqiang Ren, High efficiency photocatalytic conversion of CO2with H2O over Pt/TiO2nanoparticles, RSC Adv., 2014, 4, 84, 44442

  CrossRef

 36. 36
  Yun-Pei Zhu, Tie-Zhen Ren, Yu-Ping Liu, Zhong-Yong Yuan, In situ simultaneous reduction–doping route to synthesize hematite/N-doped graphene nanohybrids with excellent photoactivity, RSC Advances, 2014, 4, 60, 31754

  CrossRef

 37. 37
  Xiaoyang Pan, Min-Quan Yang, Zi-Rong Tang, Yi-Jun Xu, Noncovalently Functionalized Graphene-Directed Synthesis of Ultralarge Graphene-Based TiO2Nanosheet Composites: Tunable Morphology and Photocatalytic Applications, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 47, 27325

  CrossRef

 38. 38
  Yan Feng, Ningning Feng, Guoying Zhang, Guixiang Du, One-pot hydrothermal synthesis of ZnS–reduced graphene oxide composites with enhanced photocatalytic properties, CrystEngComm, 2014, 16, 2, 214

  CrossRef

 39. 39
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Photocatalytic Conversion of CO2 into Renewable Hydrocarbon Fuels: State-of-the-Art Accomplishment, Challenges, and Prospects, Advanced Materials, 2014, 26, 27
 40. 40
  Qian Zhang, Cheng-Fang Lin, You Hai Jing, Chang-Tang Chang, Photocatalytic reduction of carbon dioxide to methanol and formic acid by graphene-TiO2, Journal of the Air & Waste Management Association, 2014, 64, 5, 578

  CrossRef

 41. 41
  Tao Wang, Xianguang Meng, Peng Li, Shuxin Ouyang, Kun Chang, Guigao Liu, Zongwei Mei, Jinhua Ye, Photoreduction of CO2 over the well-crystallized ordered mesoporous TiO2 with the confined space effect, Nano Energy, 2014, 9, 50

  CrossRef

 42. 42
  Jinfeng Liu, Haiyan Li, Qiuye Li, Xiaodong Wang, Min Zhang, Jianjun Yang, Preparation of Cerium Modified Titanium Dioxide Nanoparticles and Investigation of Their Visible Light Photocatalytic Performance, International Journal of Photoenergy, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 43. 43
  Hua Xu, Shuxin Ouyang, Lequan Liu, Pakpoom Reunchan, Naoto Umezawa, Jinhua Ye, Recent advances in TiO2-based photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12642

  CrossRef

 44. 44
  Hongqi Sun, Shaobin Wang, Research Advances in the Synthesis of Nanocarbon-Based Photocatalysts and Their Applications for Photocatalytic Conversion of Carbon Dioxide to Hydrocarbon Fuels, Energy & Fuels, 2014, 28, 1, 22

  CrossRef

 45. 45
  Wee-Jun Ong, Lling-Lling Tan, Siang-Piao Chai, Siek-Ting Yong, Abdul Rahman Mohamed, Self-assembly of nitrogen-doped TiO2 with exposed {001} facets on a graphene scaffold as photo-active hybrid nanostructures for reduction of carbon dioxide to methane, Nano Research, 2014, 7, 10, 1528

  CrossRef

 46. 46
  Wee-Jun Ong, Jia-Jun Yeong, Lling-Lling Tan, Boon Tong Goh, Siek-Ting Yong, Siang-Piao Chai, Synergistic effect of graphene as a co-catalyst for enhanced daylight-induced photocatalytic activity of Zn0.5Cd0.5S synthesized via an improved one-pot co-precipitation-hydrothermal strategy, RSC Adv., 2014, 4, 103, 59676

  CrossRef

 47. 47
  Yongji Gu, Mingyang Xing, Jinlong Zhang, Synthesis and photocatalytic activity of graphene based doped TiO2 nanocomposites, Applied Surface Science, 2014, 319, 8

  CrossRef

 48. 48
  Min-Quan Yang, Bo Weng, Yi-Jun Xu, Synthesis of In2S3–CNT nanocomposites for selective reduction under visible light, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 6, 1710

  CrossRef

 49. 49
  Chao Liu, Liang Wu, Jing Chen, Ji-yuan Liang, Chang-shun Li, Hong-mei Ji, Wen-hua Hou, The nanocomposite of polyaniline and nitrogen-doped layered HTiNbO5 with excellent visible-light photocatalytic performance, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 26, 13409

  CrossRef

 50. 50
  Yi Ma, Xiuli Wang, Yushuai Jia, Xiaobo Chen, Hongxian Han, Can Li, Titanium Dioxide-Based Nanomaterials for Photocatalytic Fuel Generations, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 9987

  CrossRef

 51. 51
  Nan Zhang, Min-Quan Yang, Zi-Rong Tang, Yi-Jun Xu, Toward Improving the Graphene–Semiconductor Composite Photoactivityviathe Addition of Metal Ions as Generic Interfacial Mediator, ACS Nano, 2014, 8, 1, 623

  CrossRef

 52. 52
  Xue Bai, Xiaoyuan Zhang, Zulin Hua, Wenqiang Ma, Zhangyan Dai, Xin Huang, Haixin Gu, Uniformly distributed anatase TiO2 nanoparticles on graphene: Synthesis, characterization, and photocatalytic application, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 599, 10

  CrossRef

 53. 53
  Qi Chen, Chunfeng Zhang, Fei Xue, Yong Zhou, Wei Li, Ye Wang, Wenguang Tu, Zhigang Zou, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Enhanced Hot-Carrier Luminescence in Multilayer Reduced Graphene Oxide Nanospheres, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 54. 54
  Chao Xu, Yao Yuan, Rusheng Yuan, Xianzhi Fu, Enhanced photocatalytic performances of TiO2-graphene hybrids on nitro-aromatics reduction to amino-aromatics, RSC Advances, 2013, 3, 39, 18002

  CrossRef

 55. 55
  Liang Chen, Yong Zhou, Wenguang Tu, Zhengdao Li, Chunxiong Bao, Hui Dai, Tao Yu, Jianguo Liu, Zhigang Zou, Enhanced photovoltaic performance of a dye-sensitized solar cell using graphene–TiO2 photoanode prepared by a novel in situ simultaneous reduction-hydrolysis technique, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3481

  CrossRef

 56. 56
  Min-Quan Yang, Yi-Jun Xu, Selective photoredox using graphene-based composite photocatalysts, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 44, 19102

  CrossRef

 57. 57
  Ping Li, Yong Zhou, Wenguang Tu, Rui Wang, Chunfeng Zhang, Qi Liu, Haijin Li, Zhengdao Li, Hui Dai, Jiajia Wang, Shicheng Yan, Zhigang Zou, Synthesis of Bi6Mo2O15 sub-microwires via a molten salt method and enhancing the photocatalytic reduction of CO2 into solar fuel through tuning the surface oxide vacancies by simple post-heating treatment, CrystEngComm, 2013, 15, 46, 9855

  CrossRef

 58. 58
  Fei He, Na Niu, Fengyu Qu, Shuquan Wei, Yujin Chen, Shili Gai, Peng Gao, Yan Wang, Piaoping Yang, Synthesis of three-dimensional reduced graphene oxide layer supported cobalt nanocrystals and their high catalytic activity in F–T CO2 hydrogenation, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8507

  CrossRef

 59. 59
  Peng Gao, Zhaoyang Liu, Darren Delai Sun, The synergetic effect of sulfonated graphene and silver as co-catalysts for highly efficient photocatalytic hydrogen production of ZnO nanorods, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 45, 14262

  CrossRef

 60. 60
  Min-Chien Hsiao, Chen-Chi M. Ma, Jen-Chi Chiang, Kuan-Ku Ho, Tsung-Yu Chou, Xiaofeng Xie, Cheng-Hsun Tsai, Li-Hsueh Chang, Chien-Kuo Hsieh, Thermally conductive and electrically insulating epoxy nanocomposites with thermally reduced graphene oxide–silica hybrid nanosheets, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5863

  CrossRef

 61. 61
  Wenguang Tu, Yong Zhou, Zhigang Zou, Versatile Graphene-Promoting Photocatalytic Performance of Semiconductors: Basic Principles, Synthesis, Solar Energy Conversion, and Environmental Applications, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 40
 62. 62
  Luisa M. Pastrana-Martínez, Sergio Morales-Torres, José L. Figueiredo, Joaquim L. Faria, Adrián M.T. Silva, Graphene Derivatives in Photocatalysis,