SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xingyi Huang, Pingkai Jiang, Core–Shell Structured High-k Polymer Nanocomposites for Energy Storage and Dielectric Applications, Advanced Materials, 2015, 27, 3
 2. 2
  Elizabeth K. Michael, Susan Trolier-McKinstry, Cubic Pyrochlore Bismuth Zinc Niobate Thin Films for High-Temperature Dielectric Energy Storage, Journal of the American Ceramic Society, 2015, 98, 4
 3. 3
  Wei Hu, Suki Naifang Zhang, Xiaofan Niu, Chao Liu, Qibing Pei, An aluminum nanoparticle–acrylate copolymer nanocomposite as a dielectric elastomer with a high dielectric constant, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 9, 1658

  CrossRef

 4. 4
  Ke Yang, Xingyi Huang, Ming Zhu, Liyuan Xie, Toshikatsu Tanaka, Pingkai Jiang, Combining RAFT Polymerization and Thiol–Ene Click Reaction for Core–Shell Structured Polymer@BaTiO3Nanodielectrics with High Dielectric Constant, Low Dielectric Loss, and High Energy Storage Capability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1812

  CrossRef

 5. 5
  Ming Zhu, Xingyi Huang, Ke Yang, Xing Zhai, Jun Zhang, Jinliang He, Pingkai Jiang, Energy Storage in Ferroelectric Polymer Nanocomposites Filled with Core–Shell Structured Polymer@BaTiO3Nanoparticles: Understanding the Role of Polymer Shells in the Interfacial Regions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 19644

  CrossRef

 6. 6
  Wenhui Xu, Yichun Ding, Shaohua Jiang, Jian Zhu, Wan Ye, Youliang Shen, Haoqing Hou, Mechanical flexible PI/MWCNTs nanocomposites with high dielectric permittivity by electrospinning, European Polymer Journal, 2014, 59, 129

  CrossRef

 7. 7
  Liyuan Xie, Xingyi Huang, Bao-Wen Li, Chunyi Zhi, Toshikatsu Tanaka, Pingkai Jiang, Core–satellite Ag@BaTiO3 nanoassemblies for fabrication of polymer nanocomposites with high discharged energy density, high breakdown strength and low dielectric loss, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 40, 17560

  CrossRef

 8. 8
  Ke Yang, Xingyi Huang, Yanhui Huang, Liyuan Xie, Pingkai Jiang, Fluoro-Polymer@BaTiO3Hybrid Nanoparticles Prepared via RAFT Polymerization: Toward Ferroelectric Polymer Nanocomposites with High Dielectric Constant and Low Dielectric Loss for Energy Storage Application, Chemistry of Materials, 2013, 25, 11, 2327

  CrossRef