SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Paola Mantilla-Perez, Alberto Martinez-Otero, Pablo Romero-Gomez, Jordi Martorell, 4-Terminal Tandem Photovoltaic Cell Using Two Layers of PTB7:PC71BM for Optimal Light Absorption, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 33, 18435

  CrossRef

 2. 2
  Shunmian Lu, Xing Guan, Xinchen Li, Wei E. I. Sha, Fengxian Xie, Hongchao Liu, Jiannong Wang, Fei Huang, Wallace C. H. Choy, A New Interconnecting Layer of Metal Oxide/Dipole Layer/Metal Oxide for Efficient Tandem Organic Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 16
 3. 3
  Dong Jun Kim, Sung Hoon Ahn, Chang Soo Lee, Jong Hak Kim, A triple-layered, hierarchical 1D core–shell nanostructure with a plasmonic Ag octahedral core for use in solid-state dye-sensitized solar cells, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 34, 17644

  CrossRef

 4. 4
  Chen Zhang, Weizhong Zhou, Shang Sun, Ningbo Yi, Qinghai Song, Shumin Xiao, Absorption enhancement in thin-film organic solar cells through electric and magnetic resonances in optical metamaterial, Optical Materials Express, 2015, 5, 9, 1954

  CrossRef

 5. 5
  Christopher E. Petoukhoff, Deirdre M. O’Carroll, Absorption-induced scattering and surface plasmon out-coupling from absorber-coated plasmonic metasurfaces, Nature Communications, 2015, 6, 7899

  CrossRef

 6. 6
  Jingyu Hao, Ying Xu, Shufen Chen, Yupei Zhang, Jiangquan Mai, Tsz-Ki Lau, Ran Zhang, Yang Mei, Lianhui Wang, Xinhui Lu, Wei Huang, Broadband plasmon-enhanced polymer solar cells with power conversion efficiency of 9.26% using mixed Au nanoparticles, Optics Communications, 2015,

  CrossRef

 7. 7
  Tsukasa Mizutaru, Taro Sakuraba, Toru Nakayama, Galina Marzun, Philipp Wagener, Christoph Rehbock, Stephan Barcikowski, Katsuhisa Murakami, Junichi Fujita, Noriyuki Ishii, Yohei Yamamoto, Cysteine-containing oligopeptide β-sheets as redispersants for agglomerated metal nanoparticles, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 34, 17612

  CrossRef

 8. 8
  Li Zhou, Jinya Yang, Ye Zhou, Su-Ting Han, Longbiao Huang, Yan Yan, V. A. L. Roy, Dual plasmonic-enhanced bulk-heterojunction solar cell incorporating gold nanoparticles into solution-processed anode buffer layer and active layer, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2015, 9, 2
 9. 9
  M. Krassas, G. Kakavelakis, M. M. Stylianakis, N. Vaenas, E. Stratakis, E. Kymakis, Efficiency enhancement of organic photovoltaic devices by embedding uncapped Al nanoparticles in the hole transport layer, RSC Adv., 2015, 5, 88, 71704

  CrossRef

 10. 10
  Chung-Lei Chen, Ming-Kai Chuang, Chyong-Hua Chen, Chih-Wei Chu, Muchamed L Keshtov, Fang-Chung Chen, Efficient and stable polymer solar cells prepared using plasmonic graphene oxides as anode buffers, Semiconductor Science and Technology, 2015, 30, 8, 085013

  CrossRef

 11. 11
  Jung-Yao Chen, Yu-Cheng Chiu, Chien-Chung Shih, Wen-Chung Wu, Wen-Chang Chen, Electrospun nanofibers with dual plasmonic-enhanced luminescent solar concentrator effects for high-performance organic photovoltaic cells, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 29, 15039

  CrossRef

 12. 12
  Fan Ye, Michael J. Burns, Michael J. Naughton, Embedded metal nanopatterns as a general scheme for enhanced broadband light absorption, physica status solidi (a), 2015, 212, 3
 13. 13
  Hsiang-Lin Hsu, Tzong-Yuan Juang, Chih-Ping Chen, Cheng-Ming Hsieh, Chun-Chen Yang, Cheng-Liang Huang, Ru-Jong Jeng, Enhanced efficiency of organic and perovskite photovoltaics from shape-dependent broadband plasmonic effects of silver nanoplates, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 140, 224

  CrossRef

 14. 14
  Sungjun In, Daniel R. Mason, Hyunho Lee, Mi Jung, Changhee Lee, Namkyoo Park, Enhanced Light Trapping and Power Conversion Efficiency in Ultrathin Plasmonic Organic Solar Cells: A Coupled Optical-Electrical Multiphysics Study on the Effect of Nanoparticle Geometry, ACS Photonics, 2015, 2, 1, 78

  CrossRef

 15. 15
  Maria Sygletou, George Kakavelakis, Barbara Paci, Amanda Generosi, Emmanuel Kymakis, Emmanuel Stratakis, Enhanced Stability of Aluminum Nanoparticle-Doped Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 32, 17756

  CrossRef

 16. 16
  Xuanhua Li, Xingang Ren, Fengxian Xie, Yongxing Zhang, Tingting Xu, Bingqing Wei, Wallace C. H. Choy, High-Performance Organic Solar Cells with Broadband Absorption Enhancement and Reliable Reproducibility Enabled by Collective Plasmonic Effects, Advanced Optical Materials, 2015, 3, 8
 17. 17
  Yang Hao, Jingcheng Song, Fan Yang, Yuying Hao, Qinjun Sun, Junjie Guo, Yanxia Cui, Hua Wang, Furong Zhu, Improved performance of organic solar cells by incorporating silica-coated silver nanoparticles in the buffer layer, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 5, 1082

  CrossRef

 18. 18
  Yeyuan He, Chunyu Liu, Jinfeng Li, Xinyuan Zhang, Zhiqi Li, Liang Shen, Wenbin Guo, Shengping Ruan, Improved Power Conversion Efficiency of Inverted Organic Solar Cells by Incorporating Au Nanorods into Active Layer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 29, 15848

  CrossRef

 19. 19
  Michał Kotkowiak, Bartłomiej Grześkiewicz, Elżbieta Robak, Eryk Wolarz, Interaction between Nanoprisms with Different Coupling Strength, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 11, 6195

  CrossRef

 20. 20
  Amit Bansal, S.S. Verma, Optical response of noble metal alloy nanostructures, Physics Letters A, 2015, 379, 3, 163

  CrossRef

 21. 21
  Na Zhou, Vanesa López-Puente, Qing Wang, Lakshminarayana Polavarapu, Isabel Pastoriza-Santos, Qing-Hua Xu, Plasmon-enhanced light harvesting: applications in enhanced photocatalysis, photodynamic therapy and photovoltaics, RSC Adv., 2015, 5, 37, 29076

  CrossRef

 22. 22
  Kamalakannan Ranganathan, Daniel Wamwangi, Neil J. Coville, Plasmonic Ag nanoparticle interlayers for organic photovoltaic cells: An investigation of dielectric properties and light trapping, Solar Energy, 2015, 118, 256

  CrossRef

 23. 23
  Peng Du, Pengtao Jing, Di Li, Yinghui Cao, Zhenyu Liu, Zaicheng Sun, Plasmonic Ag@Oxide Nanoprisms for Enhanced Performance of Organic Solar Cells, Small, 2015, 11, 20
 24. 24
  Eunyong Seo, Seo-Jin Ko, Sa Hoon Min, Jin Young Kim, Byeong-Su Kim, Plasmonic Transition via Interparticle Coupling of Au@Ag Core–Shell Nanostructures Sheathed in Double Hydrophilic Block Copolymer for High-Performance Polymer Solar Cell, Chemistry of Materials, 2015, 27, 13, 4789

  CrossRef

 25. 25
  Luyao Lu, Tianyue Zheng, Qinghe Wu, Alexander M. Schneider, Donglin Zhao, Luping Yu, Recent Advances in Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells, Chemical Reviews, 2015, 150807151721002

  CrossRef

 26. 26
  Xi Yang, Wenqing Liu, Hongzheng Chen, Recent advances in plasmonic organic photovoltaics, Science China Chemistry, 2015, 58, 2, 210

  CrossRef

 27. 27
  Chu-Chen Chueh, Chang-Zhi Li, Alex K.-Y. Jen, Recent progress and perspective in solution-processed Interfacial materials for efficient and stable polymer and organometal perovskite solar cells, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 4, 1160

  CrossRef

 28. 28
  Wei-Hsuan Tseng, Chun-Ya Chiu, Shang-Wei Chou, Hsieh-Chih Chen, Meng-Lin Tsai, Ya-Ching Kuo, Der-Hsien Lien, Yu-Chi Tsao, Kuo-You Huang, Chih-Ting Yeh, Jr-Hau He, Chih-I Wu, Michael H. Huang, Pi-Tai Chou, Shape-Dependent Light Harvesting of 3D Gold Nanocrystals on Bulk Heterojunction Solar Cells: Plasmonic or Optical Scattering Effect?, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 14, 7554

  CrossRef

 29. 29
  Su-Hun Jeong, Hyosung Choi, Jin Young Kim, Tae-Woo Lee, Silver-Based Nanoparticles for Surface Plasmon Resonance in Organic Optoelectronics, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 2
 30. 30
  Inho Kim, Kyu-Sung Lee, Taek-Sung Lee, Doo Seok Jung, Wook-Seong Lee, Won Mok Kim, Kyeong-Seok Lee, Size dependence of spherical metal nanoparticles on absorption enhancements of plasmonic organic solar cells, Synthetic Metals, 2015, 199, 174

  CrossRef

 31. 31
  Sihui Li, Wenhua Li, Qian Liu, Hedi Wei, Enquan Jin, Huan Wang, Yang Dong, Heng Lu, Xuejuan Zhang, Xiuxiu Zhao, Mingzhao Wang, Zhishan Bo, Spin-coated Ag nanoparticles onto ITO substrates for efficient improvement of polymer solar cell performance, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 6, 1319

  CrossRef

 32. 32
  Ming-Kai Chuang, Fang-Chung Chen, Synergistic Plasmonic Effects of Metal Nanoparticle–Decorated PEGylated Graphene Oxides in Polymer Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 13, 7397

  CrossRef

 33. 33
  Jing-Yu Hao, Ying Xu, Yu-Pei Zhang, Shu-Fen Chen, Xing-Ao Li, Lian-Hui Wang, Wei Huang, The enhancement of 21.2%-power conversion efficiency in polymer photovoltaic cells by using mixed Au nanoparticles with a wide absorption spectrum of 400 nm–1000 nm, Chinese Physics B, 2015, 24, 4, 045201

  CrossRef

 34. 34
  Chunyu Liu, Xinyuan Zhang, Jinfeng Li, Yeyuan He, Zhiqi Li, Hao Li, Wenbin Guo, Wenfa Xie, The role of phosphor nanoparticles in high efficiency organic solar cells, Synthetic Metals, 2015, 204, 65

  CrossRef

 35. 35
  Pei Cheng, Xiaowei Zhan, Versatile third components for efficient and stable organic solar cells, Mater. Horiz., 2015, 2, 5, 462

  CrossRef

 36. 36
  Kai Yao, Michael Salvador, Chu-Chen Chueh, Xu-Kai Xin, Yun-Xiang Xu, Dane W. deQuilettes, Ting Hu, Yiwang Chen, David S. Ginger, Alex K.-Y. Jen, A General Route to Enhance Polymer Solar Cell Performance using Plasmonic Nanoprisms, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 37. 37
  Se-Woong Baek, Garam Park, Jonghyeon Noh, Changsoon Cho, Chun-Ho Lee, Min-Kyo Seo, Hyunjoon Song, Jung-Yong Lee, Au@Ag Core–Shell Nanocubes for Efficient Plasmonic Light Scattering Effect in Low Bandgap Organic Solar Cells, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3302

  CrossRef

 38. 38
  Wei E. I. Sha, Xuanhua Li, Wallace C. H. Choy, Breaking the Space Charge Limit in Organic Solar Cells by a Novel Plasmonic-Electrical Concept, Scientific Reports, 2014, 4, 6236

  CrossRef

 39. 39
  Takayuki Sasaki, Kenichi Tabata, Kazuhito Tsukagoshi, Andreas Beckel, Axel Lorke, Yohei Yamamoto, Control of molecular orientation and morphology in organic bilayer solar cells: Copper phthalocyanine on gold nanodots, Thin Solid Films, 2014, 562, 467

  CrossRef

 40. 40
  Till Jägeler-Hoheisel, Franz Selzer, Moritz Riede, Karl Leo, Direct Electrical Evidence of Plasmonic Near-Field Enhancement in Small Molecule Organic Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 28, 15128

  CrossRef

 41. 41
  Ming Xu, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yu Jin, Hai-Yu Wang, Hong-Bo Sun, Effective and tunable light trapping in bulk heterojunction organic solar cells by employing Au-Ag alloy nanoparticles, Applied Physics Letters, 2014, 105, 15, 153303

  CrossRef

 42. 42
  Qiang Zhang, Wen-jing Qin, Huan-qi Cao, Li-ying Yang, Feng-ling Zhang, Shou-gen Yin, Effects of the position of silver nanoprisms on the performance of organic solar cells, Optoelectronics Letters, 2014, 10, 4, 253

  CrossRef

 43. 43
  Xiong Li, Zhenbo Deng, Yuehong Yin, Lijie Zhu, Denghui Xu, Yongsheng Wang, Feng Teng, Efficiency enhancement of polymer solar cells with Ag nanoparticles incorporated into PEDOT:PSS layer, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 1, 140

  CrossRef

 44. 44
  Xinfeng Liu, Bo Wu, Qing Zhang, Jing Ngei Yip, Guannan Yu, Qihua Xiong, Nripan Mathews, Tze Chien Sum, Elucidating the Localized Plasmonic Enhancement Effects from a Single Ag Nanowire in Organic Solar Cells, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10101

  CrossRef

 45. 45
  Wenfei Shen, Jianguo Tang, Renqiang Yang, Hailin Cong, Xichang Bao, Yao Wang, Xinzhi Wang, Zhen Huang, Jixian Liu, Linjun Huang, Jiqing Jiao, Qingsong Xu, Weichao Chen, Laurence A. Belfiore, Enhanced efficiency of polymer solar cells by incorporated Ag–SiO2core–shell nanoparticles in the active layer, RSC Adv., 2014, 4, 9, 4379

  CrossRef

 46. 46
  Xiaoyan Xu, Aung Ko Ko Kyaw, Bo Peng, Qingguo Du, Lei Hong, Hilmi Volkan Demir, Terence K. S. Wong, Qihua Xiong, Xiao Wei Sun, Enhanced efficiency of solution-processed small-molecule solar cells upon incorporation of gold nanospheres and nanorods into organic layers, Chemical Communications, 2014, 50, 34, 4451

  CrossRef

 47. 47
  Aniket Rana, Richa Baronia, Renu Pasricha, Rajiv K Singh, Enhanced performance of organic solar cell doped with gold nanorods into hole transporting layer, Materials Research Express, 2014, 1, 4, 045506

  CrossRef

 48. 48
  Fangming Jin, Bei Chu, Wenlian Li, Zisheng Su, Haifeng Zhao, C. S. Lee, Enhanced performances in inverted small molecule solar cells by Ag nanoparticles, Optics Express, 2014, 22, S7, A1669

  CrossRef

 49. 49
  Shouyi Xie, Zi Ouyang, Nicholas Stokes, Baohua Jia, Min Gu, Enhancing the optical transmittance by using circular silver nanowire networks, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 19, 193102

  CrossRef

 50. 50
  Ming-Kai Chuang, Shih-Wei Lin, Fang-Chung Chen, Chih-Wei Chu, Chain-Shu Hsu, Gold nanoparticle-decorated graphene oxides for plasmonic-enhanced polymer photovoltaic devices, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1573

  CrossRef

 51. 51
  Ming-Kai Chuang, Fang-Chung Chen, Chain-Shu Hsu, Gold Nanoparticle-Graphene Oxide Nanocomposites That Enhance the Device Performance of Polymer Solar Cells, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 52. 52
  Hyung Il Park, Seunghoon Lee, Ju Min Lee, Soo Ah Nam, Taewoo Jeon, Sang Woo Han, Sang Ouk Kim, High Performance Organic Photovoltaics with Plasmonic-Coupled Metal Nanoparticle Clusters, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10305

  CrossRef

 53. 53
  Lin Zhou, Xiaoqiang Yu, Jia Zhu, Metal-Core/Semiconductor-Shell Nanocones for Broadband Solar Absorption Enhancement, Nano Letters, 2014, 14, 2, 1093

  CrossRef

 54. 54
  Woochul Lee, Joohyun Lim, Jin-Kyu Lee, Jong-In Hong, Oligothiophene-modified silver/silica core–shell nanoparticles for inhibiting open-circuit voltage drop and aggregation in polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15357

  CrossRef

 55. 55
  Wen-Pin Liao, Yen-Hsun Su, Yun-Kai Huang, Chen-Sheng Yeh, Li-Wen Huang, Jih-Jen Wu, P3HT-Based Nanoarchitectural Fano Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17993

  CrossRef

 56. 56
  Mengyu Chen, Lei Shao, Stephen V. Kershaw, Hui Yu, Jianfang Wang, Andrey L. Rogach, Ni Zhao, Photocurrent Enhancement of HgTe Quantum Dot Photodiodes by Plasmonic Gold Nanorod Structures, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8208

  CrossRef

 57. 57
  Hsin-Ping Wang, Der-Hsien Lien, Meng-Lin Tsai, Chin-An Lin, Hung-Chih Chang, Kun-Yu Lai, Jr-Hau He, Photon management in nanostructured solar cells, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 17, 3144

  CrossRef

 58. 58
  Jung-Yao Chen, Hung-Chin Wu, Yu-Cheng Chiu, Wen-Chang Chen, Plasmon-Enhanced Polymer Photovoltaic Device Performance Using Different Patterned Ag/PVP Electrospun Nanofibers, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 59. 59
  Chun-Hsien Chou, Fang-Chung Chen, Plasmonic nanostructures for light trapping in organic photovoltaic devices, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8444

  CrossRef

 60. 60
  Yupei Zhang, Jingyu Hao, Xue Li, Shufen Chen, Lianhui Wang, Xingao Li, Wei Huang, Plasmonic-enhanced polymer photovoltaic cells based on Au nanoparticles with wide absorption spectra of 300–1000 nm, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 43, 9303

  CrossRef

 61. 61
  Xian-Hao Liu, Li-Xin Hou, Jin-Feng Wang, Bin Liu, Zheng-Sen Yu, Li-Qian Ma, Shao-Peng Yang, Guang-Sheng Fu, Plasmonic-enhanced polymer solar cells with high efficiency by addition of silver nanoparticles of different sizes in different layers, Solar Energy, 2014, 110, 627

  CrossRef

 62. 62
  Wallace C. H. Choy, Wai Kin Chan, Yuping Yuan, Recent Advances in Transition Metal Complexes and Light-Management Engineering in Organic Optoelectronic Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 63. 63
  George Kakavelakis, Emmanuel Stratakis, Emmanuel Kymakis, Synergetic plasmonic effect of Al and Au nanoparticles for efficiency enhancement of air processed organic photovoltaic devices, Chemical Communications, 2014, 50, 40, 5285

  CrossRef

 64. 64
  Min-Ji Kim, Gyu-Chae Choi, Young-Kuk Kim, Yang-Do Kim, Youn-Kyoung Baek, Synthesis of Highly Dispersible Metal Nanoparticles in P3HT:PCBM Layers and Their Effects on the Performance of Polymer Solar Cells, Journal of Korean Powder Metallurgy Institute, 2014, 21, 3, 179

  CrossRef

 65. 65
  Wallace C. H. Choy, The emerging multiple metal nanostructures for enhancing the light trapping of thin film organic photovoltaic cells, Chem. Commun., 2014, 50, 81, 11984

  CrossRef

 66. 66
  George Kakavelakis, Emmanuel Stratakis, Emmanuel Kymakis, Aluminum nanoparticles for efficient and stable organic photovoltaics, RSC Advances, 2013, 3, 37, 16288

  CrossRef

 67. 67
  Yingchi Liu, Cary A. Tippets, Christoph Kirsch, Sorin Mitran, Edward T. Samulski, Rene Lopez, Balance between light trapping and charge carrier collection: Electro-photonic optimization of organic photovoltaics with ridge-patterned back electrodes, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 24, 244503

  CrossRef

 68. 68
  Luzhou Chen, Wallace C. H. Choy, Wei E. I. Sha, Broadband absorption enhancement of organic solar cells with interstitial lattice patterned metal nanoparticles, Applied Physics Letters, 2013, 102, 25, 251112

  CrossRef

 69. 69
  Devika Kataria, S. Sundar Kumar Iyer, Effect of metal nanoparticles' contact angle on absorption of light in organic solar cell active layer, Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2013, 5, 3, 031617

  CrossRef

 70. 70
  Hyosung Choi, Jung-Pil Lee, Seo-Jin Ko, Jae-Woo Jung, Hyungmin Park, Seungmin Yoo, Okji Park, Jong-Ryul Jeong, Soojin Park, Jin Young Kim, Multipositional Silica-Coated Silver Nanoparticles for High-Performance Polymer Solar Cells, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2204

  CrossRef

 71. 71
  Xuanhua Li, Wallace C. H. Choy, Xingang Ren, Jianzhuo Xin, Peng Lin, Dennis C. W. Leung, Polarization-independent efficiency enhancement of organic solar cells by using 3-dimensional plasmonic electrode, Applied Physics Letters, 2013, 102, 15, 153304

  CrossRef

 72. 72
  Kim-Shih Tan, Ming-Kai Chuang, Fang-Chung Chen, Chain-Shu Hsu, Solution-Processed Nanocomposites Containing Molybdenum Oxide and Gold Nanoparticles as Anode Buffer Layers in Plasmonic-Enhanced Organic Photovoltaic Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12419

  CrossRef