SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xing Qian, Huan-Huan Gao, Yi-Zhou Zhu, Lin Lu, Jian-Yu Zheng, 6H-Indolo[2,3-b]quinoxaline-based organic dyes containing different electron-rich conjugated linkers for highly efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2015, 280, 573

  CrossRef

 2. 2
  Xing Qian, Yi-Zhou Zhu, Wen-Ying Chang, Jian Song, Bin Pan, Lin Lu, Huan-Huan Gao, Jian-Yu Zheng, Benzo[a]carbazole-Based Donor−π–Acceptor Type Organic Dyes for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 17, 9015

  CrossRef

 3. 3
  Mathieu Turbiez, Djibril Faye, Philippe Leriche, Pierre Frère, Bis-EDOT end capped by n-hexyl or n-hexylsulfanyl groups: the effect of the substituents on the stability of the oxidized states, New J. Chem., 2015, 39, 3, 1678

  CrossRef

 4. 4
  Cancan Yan, Wentao Ma, Yameng Ren, Min Zhang, Peng Wang, Efficient Triarylamine–Perylene Dye-Sensitized Solar Cells: Influence of Triple-Bond Insertion on Charge Recombination, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 1, 801

  CrossRef

 5. 5
  Lin Yang, Yameng Ren, Zhaoyang Yao, Cancan Yan, Wentao Ma, Peng Wang, Electron-Acceptor-Dependent Light Absorption and Charge-Transfer Dynamics inN-Annulated Perylene Dye-Sensitized Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 2, 980

  CrossRef

 6. 6
  Renzhi Li, Min Zhang, Cancan Yan, Zhaoyang Yao, Jing Zhang, Peng Wang, Electron-Acceptor-Dependent Light Absorption, Excited-State Relaxation, and Charge Generation in Triphenylamine Dye-Sensitized Solar Cells, ChemSusChem, 2015, 8, 1
 7. 7
  Tian Lan, Xuefeng Lu, Lu Zhang, Yijing Chen, Gang Zhou, Zhong-Sheng Wang, Enhanced performance of quasi-solid-state dye-sensitized solar cells by tuning the building blocks in D–(π)–A′–π–A featured organic dyes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9869

  CrossRef

 8. 8
  Zhong-Yu Li, Zhiwei Zheng, Yue Hu, Yu Wang, Jianli Hua, Hai-Bo Yang, Wenjun Wu, Linker effect of ethylenedioxythiophenes in platinum acetylide sensitizers with hybrid starburst donors for dye-sensitized solar cells, Solar Energy, 2015, 118, 441

  CrossRef

 9. 9
  Jianfeng Lu, Yu-Cheng Chang, Hsu-Yang Cheng, Hui-Ping Wu, Yibing Cheng, Mingkui Wang, Eric Wei-Guang Diau, Molecular Engineering of Organic Dyes with a Hole-Extending Donor Tail for Efficient All-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells, ChemSusChem, 2015, 8, 12
 10. 10
  Dan Wang, Weijiang Ying, Xiaoyu Zhang, Yue Hu, Wenjun Wu, Jianli Hua, Near-infrared absorbing isoindigo sensitizers: Synthesis and performance for dye-sensitized solar cells, Dyes and Pigments, 2015, 112, 327

  CrossRef

 11. 11
  Xiangguang Li, Zhiwei Zheng, Wei Jiang, Wenjun Wu, Zhaohui Wang, He Tian, New D–A–π–A organic sensitizers for efficient dye-sensitized solar cells, Chem. Commun., 2015, 51, 17, 3590

  CrossRef

 12. 12
  Gang Wang, Yingying Wu, Wenhui Ding, Guipeng Yu, Zhubing Hu, Haizhen Wang, Suqin Liu, Yingping Zou, Chunyue Pan, Photovoltaic performance of long-chain poly(triphenylamine-phenothiazine) dyes with a tunable π-bridge for dye-sensitized solar cells, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 27, 14217

  CrossRef

 13. 13
  Yu Kyung Eom, In Taek Choi, Sung Ho Kang, Joori Lee, Jeongho Kim, Myung Jong Ju, Hwan Kyu Kim, Thieno[3,2-b][1]benzothiophene Derivative as a New π-Bridge Unit in D–π–A Structural Organic Sensitizers with Over 10.47% Efficiency for Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 12
 14. 14
  Yinglin Wang, Lin Yang, Jing Zhang, Renzhi Li, Min Zhang, Peng Wang, Altering the Self-organization of Dyes on Titania with Dyeing Solvents to Tune the Charge-transfer Dynamics of Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, 2014, 15, 6
 15. 15
  Antonio Abate, Miquel Planells, Derek J. Hollman, Samuel D. Stranks, Annamaria Petrozza, Ajay Ram Srimath Kandada, Yana Vaynzof, Sandeep K. Pathak, Neil Robertson, Henry J. Snaith, An Organic “Donor-Free” Dye with Enhanced Open-Circuit Voltage in Solid-State Sensitized Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 16. 16
  Yinglin Wang, Lin Yang, Mingfei Xu, Min Zhang, Yanchun Cai, Renzhi Li, Peng Wang, Correlating Multichannel Charge Transfer Dynamics with Tilt Angles of Organic Donor–Acceptor Dyes Anchored on Titania, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 30, 16441

  CrossRef

 17. 17
  Hong-Qiang Xia, Chui-Peng Kong, Jian Wang, Fu-Quan Bai, Hong-Xing Zhang, Design of D–A–π–A organic dyes with different acceptor and auxiliary acceptor for highly efficient dye-sensitized solar cells: a computational study, RSC Adv., 2014, 4, 92, 50338

  CrossRef

 18. 18
  Boyang Chu, Hong Wang, Bertrand Xerri, Ka-Ho Lee, Tingbin Yang, Zilong Wang, Zhenyang Lin, Yongye Liang, Carlo Adamo, Shihe Yang, Jianwei Sun, Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyran-containing organic D–π–A sensitizers for dye-sensitized solar cells, RSC Adv., 2014, 4, 107, 62472

  CrossRef

 19. 19
  XIAOYU ZHANG, FULING GUO, XIN LI, JINXIANG HE, WENJUN WU, HANS ÅGREN, JIANLI HUA, EFFECT OF THIOPHENE IN BITHIAZOLE-BRIDGED SENSITIZERS ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS, Nano, 2014, 09, 05, 1440009

  CrossRef

 20. 20
  Wusheng Ren, Hao Zhuang, Qing Bao, Shifeng Miao, Hua Li, Jianmei Lu, Lihua Wang, Enhancing the coplanarity of the donor moiety in a donor-acceptor molecule to improve the efficiency of switching phenomenon for flash memory devices, Dyes and Pigments, 2014, 100, 127

  CrossRef

 21. 21
  Yong Hua, Shuai Chang, Jian He, Caishun Zhang, Jianzhang Zhao, Tao Chen, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, Xunjin Zhu, Molecular Engineering of Simple Phenothiazine-Based Dyes To Modulate Dye Aggregation, Charge Recombination, and Dye Regeneration in Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 21
 22. 22
  Min Zhang, Lin Yang, Cancan Yan, Wentao Ma, Peng Wang, Multiple-state interfacial electron injection competes with excited state relaxation and de-excitation to determine external quantum efficiencies of organic dye-sensitized solar cells, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 38, 20578

  CrossRef

 23. 23
  Zhaoyang Yao, Cancan Yan, Min Zhang, Renzhi Li, Yanchun Cai, Peng Wang, N-Annulated Perylene as a Coplanar π-Linker Alternative to Benzene as a Low Energy-Gap, Metal-Free Dye in Sensitized Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 24. 24
  Xiaoyu Zhang, Long Chen, Xin Li, Jiangyi Mao, Wenjun Wu, Hans Ågren, Jianli Hua, Photovoltaic properties of bis(octyloxy)benzo-[c][1,2,5]thiadiazole sensitizers based on an N,N-diphenylthiophen-2-amine donor, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 20, 4063

  CrossRef

 25. 25
  Zhaoyang Yao, Lin Yang, Yanchun Cai, Cancan Yan, Min Zhang, Ning Cai, Xiandui Dong, Peng Wang, Rigidifying the π-Linker to Enhance Light Absorption of Organic Dye-Sensitized Solar Cells and Influences on Charge Transfer Dynamics, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 6, 2977

  CrossRef

 26. 26
  Weijiang Ying, Xiaoyu Zhang, Xin Li, Wenjun Wu, Fuling Guo, Jing Li, Hans Ågren, Jianli Hua, Synthesis and photovoltaic properties of new [1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine-based organic Broadly absorbing sensitizers for dye-sensitized solar cells, Tetrahedron, 2014, 70, 25, 3901

  CrossRef

 27. 27
  Yongfu Zhu, Ning Zhao, Jianshe Lian, Qing Jiang, Toward Tandem Photovoltaic Devices Employing Nanoarray Graphene-Based Sheets, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 5, 2385

  CrossRef

 28. 28
  Min Zhang, Zhaoyang Yao, Cancan Yan, Yanchun Cai, Yameng Ren, Jing Zhang, Peng Wang, Unraveling the Pivotal Impacts of Electron-Acceptors on Light Absorption and Carrier Photogeneration in Perylene Dye Sensitized Solar Cells, ACS Photonics, 2014, 1, 8, 710

  CrossRef

 29. 29
  Tao Tao, Bin-Bin Ma, Yu-Xin Peng, Xiao-Xu Wang, Wei Huang, Xiao-Zeng You, Asymmetrical/Symmetrical D−π–A/D−π–D Thiazole-Containing Aromatic Heterocyclic Fluorescent Compounds Having the Same Triphenylamino Chromophores, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 17, 8669

  CrossRef

 30. 30
  Huiyang Li, Yingqin Hou, Yizhou Yang, Runli Tang, Junnian Chen, Heng Wang, Hongwei Han, Tianyou Peng, Qianqian Li, Zhen Li, Attempt to Improve the Performance of Pyrrole-Containing Dyes in Dye Sensitized Solar Cells by Adjusting Isolation Groups, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12469

  CrossRef

 31. 31
  Jianfeng Lu, Xiaobao Xu, Kun Cao, Jin Cui, Yibo Zhang, Yan Shen, Xiaobo Shi, Liangsheng Liao, Yibing Cheng, Mingkui Wang, D–π–A structured porphyrins for efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 10008

  CrossRef

 32. 32
  Shufang Zhang, Xudong Yang, Youhei Numata, Liyuan Han, Highly efficient dye-sensitized solar cells: progress and future challenges, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1443

  CrossRef

 33. 33
  Samantha E. Brown-Xu, Malcolm H. Chisholm, Christopher B. Durr, Sharlene A. Lewis, Vesal Naseri, Thomas F. Spilker, MM quadruple bonds supported by cyanoacrylate ligands. Extending photon harvesting into the near infrared and studies of the MLCT states, Chemical Science, 2013, 4, 5, 2105

  CrossRef

 34. 34
  Aswani Yella, Robin Humphry-Baker, Basile F. E. Curchod, Negar Ashari Astani, Joël Teuscher, Lauren E. Polander, Simon Mathew, Jacques-E. Moser, Ivano Tavernelli, Ursula Rothlisberger, Michael Grätzel, Md. Khaja Nazeeruddin, Julien Frey, Molecular Engineering of a Fluorene Donor for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry of Materials, 2013, 25, 13, 2733

  CrossRef

 35. 35
  Wenqin Li, Bo Liu, Yongzhen Wu, Shiqin Zhu, Qiong Zhang, Weihong Zhu, Organic sensitizers incorporating 3,4-ethylenedioxythiophene as the conjugated bridge: Joint photophysical and electrochemical analysis of photovoltaic performance, Dyes and Pigments, 2013, 99, 1, 176

  CrossRef

 36. 36
  Haijun Tan, Chunyue Pan, Gang Wang, Yingying Wu, Yiping Zhang, Yingping Zou, Guipeng Yu, Min Zhang, Phenoxazine-based organic dyes with different chromophores for dye-sensitized solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 2795

  CrossRef