SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Huiqiao Liu, Yongchang Liu, Yijing Wang, Zaiping Guo, Huatang Yuan, 3D Hierarchical Porous α-Fe2O3 Nanosheets for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 4
 2. 2
  Zhen Fang, Tingting Qiang, Jiaxin Fang, Yixuan Song, Qiuyang Ma, Ming Ye, Feiqiang Qiang, Baoyou Geng, 3D hollow framework of GeOx with ultrathin shell for improved anode performance in lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 151, 453

  CrossRef

 3. 3
  Jiangfeng Ni, Ling Zhang, Shidong Fu, S.V. Savilov, S.M. Aldoshin, Li Lu, A review on integrating nano-carbons into polyanion phosphates and silicates for rechargeable lithium batteries, Carbon, 2015, 92, 15

  CrossRef

 4. 4
  Md. Arafat Rahman, Yat Choy Wong, Guangsheng Song, Cuie Wen, A review on porous negative electrodes for high performance lithium-ion batteries, Journal of Porous Materials, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Xiaona Li, Jianwen Liang, Zhiguo Hou, Yongchun Zhu, Yan Wang, Yitai Qian, A synchronous approach for facile production of Ge–carbon hybrid nanoparticles for high-performance lithium batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 18, 3882

  CrossRef

 6. 6
  Lei Wang, Boyang Ruan, Jiantie Xu, Hua Kun Liu, Jianmin Ma, Amorphous carbon layer contributing Li storage capacity to Nb2O5@C nanosheets, RSC Adv., 2015, 5, 45, 36104

  CrossRef

 7. 7
  Xiaoyan Jin, Kanyaporn Adpakpang, In Young Kim, Seung Mi Oh, Nam-Suk Lee, Seong-Ju Hwang, An Effective Way to Optimize the Functionality of Graphene-Based Nanocomposite: Use of the Colloidal Mixture of Graphene and Inorganic Nanosheets, Scientific Reports, 2015, 5, 11057

  CrossRef

 8. 8
  Xin Xu, Hui Tan, Kai Xi, Shujiang Ding, Demei Yu, Shaodong Cheng, Guang Yang, Xiaoyu Peng, Amir Fakeeh, R. Vasant Kumar, Bamboo-like amorphous carbon nanotubes clad in ultrathin nickel oxide nanosheets for lithium-ion battery electrodes with long cycle life, Carbon, 2015, 84, 491

  CrossRef

 9. 9
  Xinyong Tao, Weicong Chai, Feiqiang Xu, Jianmin Luo, Han Xiao, Chu Liang, Yongping Gan, Hui Huang, Yang Xia, Wenkui Zhang, Bio-templated Fabrication of Highly Defective Carbon Anchored MnO Anode Materials with High Reversible Capacity, Electrochimica Acta, 2015, 169, 159

  CrossRef

 10. 10
  Su Min Lee, You Na Ko, Seung Ho Choi, Jong Hwa Kim, Yun Chan Kang, Capacitive properties of reduced graphene oxide microspheres with uniformly dispersed nickel sulfide nanocrystals prepared by spray pyrolysis, Electrochimica Acta, 2015, 167, 287

  CrossRef

 11. 11
  Ying Xiao, Minhua Cao, Carbon-Anchored MnO Nanosheets as an Anode for High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 23, 12840

  CrossRef

 12. 12
  Xin Gu, Jie Yue, Liang Chen, Shuo Liu, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, Xuebo Zhao, Coaxial MnO/N-doped carbon nanorods for advanced lithium-ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1037

  CrossRef

 13. 13
  Huanlei Wang, Nan Mao, Jing Shi, Qigang Wang, Wenhua Yu, Xin Wang, Cobalt Oxide-Carbon Nanosheet Nanoarchitecture as an Anode for High-Performance Lithium-Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2882

  CrossRef

 14. 14
  Zhenfang Zhou, Kun Zhang, Jinghao Liu, Hongrui Peng, Guicun Li, Comparison study of electrochemical properties of porous zinc oxide/N-doped carbon and pristine zinc oxide polyhedrons, Journal of Power Sources, 2015, 285, 406

  CrossRef

 15. 15
  Xiaojian Jiang, Yuyan Wang, Lishan Yang, Dongwei Li, Huayun Xu, Yi Ding, Dealloying to porous hybrid manganese oxides microspheres for high performance anodes in lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 274, 862

  CrossRef

 16. 16
  Xiu Li, Jiantie Xu, Lin Mei, Zhijia Zhang, Chunyu Cui, Huakun Liu, Jianmin Ma, Shixue Dou, Electrospinning of crystalline MoO3@C nanofibers for high-rate lithium storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 7, 3257

  CrossRef

 17. 17
  Shibing Ni, Jianjun Ma, Jicheng Zhang, Xuelin Yang, Lulu Zhang, Excellent electrochemical performance of NiV3O8/natural graphite anodes via novel in situ electrochemical reconstruction, Chem. Commun., 2015, 51, 27, 5880

  CrossRef

 18. 18
  Mei Yang, Yiren Zhong, Jingjing Ren, Xianlong Zhou, Jinping Wei, Zhen Zhou, Fabrication of High-Power Li-Ion Hybrid Supercapacitors by Enhancing the Exterior Surface Charge Storage, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 12
 19. 19
  Yong Yang, Jingchao Zhang, Shitong Wang, Xiaobin Xu, Zhicheng Zhang, Pengpeng Wang, Zilong Tang, Xun Wang, Facile and generalized encapsulations of inorganic nanocrystals with nitrogen-doped carbonaceous coating for multifunctionality, Nanoscale, 2015, 7, 7, 3254

  CrossRef

 20. 20
  Changtai Zhao, Chang Yu, Shaohong Liu, Juan Yang, Xiaoming Fan, Jieshan Qiu, Facile Fabrication of Bicomponent CoO/CoFe2O4-N-Doped Graphene Hybrids with Ultrahigh Lithium Storage Capacity, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 1
 21. 21
  Qiaobao Zhang, Jiexi Wang, Jichen Dong, Feng Ding, Xinhai Li, Bao Zhang, Shihe Yang, Kaili Zhang, Facile general strategy toward hierarchical mesoporous transition metal oxides arrays on three-dimensional macroporous foam with superior lithium storage properties, Nano Energy, 2015, 13, 77

  CrossRef

 22. 22
  Hao Hu, Haoyan Cheng, Zhengfei Liu, Ying Yu, Facile Synthesis of Carbon Spheres with Uniformly Dispersed MnO Nanoparticles for Lithium Ion Battery Anode, Electrochimica Acta, 2015, 152, 44

  CrossRef

 23. 23
  Kailian Sun, Hongbin Zhao, Jian Yao, Shouquan Zhang, Jiaxiang Xu, Foam carbon loading Fe3O4 nanoparticles for superior lithium-ion batteries anode material, Ionics, 2015, 21, 7, 1901

  CrossRef

 24. 24
  Hang Su, Yue-Feng Xu, Shan-Cheng Feng, Zhen-Guo Wu, Xue-Ping Sun, Chong-Heng Shen, Jian-Qiang Wang, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Hierarchical Mn2O3Hollow Microspheres as Anode Material of Lithium Ion Battery and Its Conversion Reaction Mechanism Investigated by XANES, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 16, 8488

  CrossRef

 25. 25
  Rui Liu, Shiqiang Zhao, Miaomiao Zhang, Fan Feng, Qiang Shen, High interfacial lithium storage capability of hollow porous Mn2O3nanostructures obtained from carbonate precursors, Chem. Commun., 2015, 51, 26, 5728

  CrossRef

 26. 26
  Wenpei Kang, Yongbing Tang, Wenyue Li, Xia Yang, Hongtao Xue, Qingdan Yang, Chun-Sing Lee, High interfacial storage capability of porous NiMn2O4/C hierarchical tremella-like nanostructures as the lithium ion battery anode, Nanoscale, 2015, 7, 1, 225

  CrossRef

 27. 27
  Yanli Zhou, Dong Yan, Huayun Xu, Jinkui Feng, Xiaolei Jiang, Jie Yue, Jian Yang, Yitai Qian, Hollow nanospheres of mesoporous Co9S8 as a high-capacity and long-life anode for advanced lithium ion batteries, Nano Energy, 2015, 12, 528

  CrossRef

 28. 28
  Ying Xiao, Lirong Zheng, Minhua Cao, Hybridization and pore engineering for achieving high-performance lithium storage of carbide as anode material, Nano Energy, 2015, 12, 152

  CrossRef

 29. 29
  Jianwen Liang, Xiaona Li, Yongchun Zhu, Cong Guo, Yitai Qian, Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteries, Nano Research, 2015, 8, 5, 1497

  CrossRef

 30. 30
  Renbing Wu, Dan Ping Wang, Xianhong Rui, Bo Liu, Kun Zhou, Adrian W. K. Law, Qingyu Yan, Jun Wei, Zhong Chen, In-Situ Formation of Hollow Hybrids Composed of Cobalt Sulfides Embedded within Porous Carbon Polyhedra/Carbon Nanotubes for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2015, 27, 19
 31. 31
  Di Zhao, Lirong Zheng, Ying Xiao, Xia Wang, Minhua Cao, Lithium Storage in Microstructures of Amorphous Mixed-Valence Vanadium Oxide as Anode Materials, ChemSusChem, 2015, 8, 12
 32. 32
  Zhu-Yin Sui, Caiyun Wang, Kewei Shu, Quan-Sheng Yang, Yu Ge, Gordon G. Wallace, Bao-Hang Han, Manganese dioxide-anchored three-dimensional nitrogen-doped graphene hybrid aerogels as excellent anode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 19, 10403

  CrossRef

 33. 33
  Zhengyang Cai, Lin Xu, Mengyu Yan, Chunhua Han, Liang He, Kalele Mulonda Hercule, Chaojiang Niu, Zefan Yuan, Wangwang Xu, Longbing Qu, Kangning Zhao, Liqiang Mai, Manganese Oxide/Carbon Yolk–Shell Nanorod Anodes for High Capacity Lithium Batteries, Nano Letters, 2015, 15, 1, 738

  CrossRef

 34. You have free access to this content34
  Liwei Su, Jiajia Jiang, Lianbang Wang, Yuanhao Wang, Manman Ren, MnO QD/Graphene Dot Fabrics: A Versatile Nanohybrid Material, ChemElectroChem, 2015, 2, 6
 35. 35
  Fangcai Zheng, Guoliang Xia, Yang Yang, Qianwang Chen, MOF-derived ultrafine MnO nanocrystals embedded in a porous carbon matrix as high-performance anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 21, 9637

  CrossRef

 36. 36
  Chencheng Sun, Jun Yang, Xianhong Rui, Weina Zhang, Qingyu Yan, Peng Chen, Fengwei Huo, Wei Huang, Xiaochen Dong, MOF-directed templating synthesis of a porous multicomponent dodecahedron with hollow interiors for enhanced lithium-ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16, 8483

  CrossRef

 37. 37
  Yanli Zhou, Dong Yan, Huayun Xu, Shuo Liu, Jian Yang, Yitai Qian, Multiwalled carbon nanotube@a-C@Co9S8nanocomposites: a high-capacity and long-life anode material for advanced lithium ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 8, 3520

  CrossRef

 38. 38
  Yu Ding, Jun Du, Liangui Guo, Huanbo Zhou, Haiping Yang, Wang Feng, Nanoscale MnO and natural graphite hybrid materials as high-performance anode for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 170, 9

  CrossRef

 39. 39
  Kai Zhang, Xiaopeng Han, Zhe Hu, Xiaolong Zhang, Zhanliang Tao, Jun Chen, Nanostructured Mn-based oxides for electrochemical energy storage and conversion, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 3, 699

  CrossRef

 40. 40
  Xianluo Hu, Wei Zhang, Xiaoxiao Liu, Yueni Mei, Yunhui Huang, Nanostructured Mo-based electrode materials for electrochemical energy storage, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 8, 2376

  CrossRef

 41. 41
  Wenpei Kang, Denis Yau Wai Yu, Wenyue Li, Zhenyu Zhang, Xia Yang, Tsz-Wai Ng, Rujia Zou, Yongbing Tang, Wenjun Zhang, Chun-Sing Lee, Nanostructured porous manganese carbonate spheres with capacitive effects on the high lithium storage capability, Nanoscale, 2015, 7, 22, 10146

  CrossRef

 42. 42
  Jiangan Wang, Cunbao Zhang, Feiyu Kang, Nitrogen-Enriched Porous Carbon Coating for Manganese Oxide Nanostructures toward High-Performance Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 17, 9185

  CrossRef

 43. 43
  Guoxin Gao, Shiyao Lu, Bitao Dong, Zhicheng Zhang, Yuansuo Zheng, Shujiang Ding, One-pot synthesis of carbon coated Fe3O4nanosheets with superior lithium storage capability, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 8, 4716

  CrossRef

 44. 44
  Yiren Zhong, Mei Yang, Xianlong Zhou, Yuting Luo, Jinping Wei, Zhen Zhou, Orderly Packed Anodes for High-Power Lithium-Ion Batteries with Super-Long Cycle Life: Rational Design of MnCO3/Large-Area Graphene Composites, Advanced Materials, 2015, 27, 5
 45. 45
  Guobao Xu, Feng Jiang, Zhi-ang Ren, Li-wen Yang, Polyhedral MnO nanocrystals anchored on reduced graphene oxide as an anode material with superior lithium storage capability, Ceramics International, 2015,

  CrossRef

 46. 46
  Shuzhen Zhang, Wen He, Xudong Zhang, Xuena Yang, Rational design of carbon-coated hollow MnO nanotubes for Li-ion batteries, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2015, 26, 4, 2189

  CrossRef

 47. 47
  Manish Srivastava, Jay Singh, Tapas Kuila, Rama K. Layek, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee, Recent advances in graphene and its metal-oxide hybrid nanostructures for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2015, 7, 11, 4820

  CrossRef

 48. 48
  Baidan Zhao, Qiuyue Wang, Sen Zhang, Chao Deng, Self-assembled wafer-like porous NaTi2(PO4)3decorated with hierarchical carbon as a high-rate anode for aqueous rechargeable sodium batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 22, 12089

  CrossRef

 49. 49
  Jiexi Wang, Qiaobao Zhang, Xinhai Li, Bao Zhang, Liqiang Mai, Kaili Zhang, Smart construction of three-dimensional hierarchical tubular transition metal oxide core/shell heterostructures with high-capacity and long-cycle-life lithium storage, Nano Energy, 2015, 12, 437

  CrossRef

 50. 50
  Zhaoxia Cao, Yanmin Ding, Jun Zhang, Qiuxian Wang, Zhenpu Shi, Ningning Huo, Shuting Yang, Submicron peanut-like MnCO3as an anode material for lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 69, 56299

  CrossRef

 51. 51
  Guixia Zhao, Xiubing Huang, Xiangke Wang, Paul Connor, Jiaxing Li, Shouwei Zhang, John T. S. Irvine, Synthesis and lithium-storage properties of MnO/reduced graphene oxide composites derived from graphene oxide plus the transformation of Mn(vi) to Mn(ii) by the reducing power of graphene oxide, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 297

  CrossRef

 52. 52
  Jian-Gan Wang, Cunbao Zhang, Dandan Jin, Keyu Xie, Bingqing Wei, Synthesis of ultralong MnO/C coaxial nanowires as freestanding anodes for high-performance lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 26, 13699

  CrossRef

 53. 53
  Jiantao Zai, Xuefeng Qian, Three dimensional metal oxides–graphene composites and their applications in lithium ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 12, 8814

  CrossRef

 54. 54
  Qinyou An, Pengfei Zhang, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang, Liqiang Mai, Three-dimensional porous V2O5 hierarchical octahedrons with adjustable pore architectures for long-life lithium batteries, Nano Research, 2015, 8, 2, 481

  CrossRef

 55. 55
  Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Yongchang Liu, Huiqiao Liu, Yijing Wang, Huatang Yuan, Ultra-High Capacity Lithium-Ion Batteries with Hierarchical CoO Nanowire Clusters as Binder Free Electrodes, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 7
 56. 56
  Huiqiao Liu, Kangzhe Cao, Xiaohong Xu, Lifang Jiao, Yijing Wang, Huatang Yuan, Ultrasmall TiO2Nanoparticles in Situ Growth on Graphene Hybrid as Superior Anode Material for Sodium/Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 21, 11239

  CrossRef

 57. 57
  Xiaoting Zhang, Jisheng Zhou, Huaihe Song, Xiaohong Chen, Yu. V. Fedoseeva, A. V. Okotrub, L. G. Bulusheva, “Butterfly Effect” in CuO/Graphene Composite Nanosheets: A Small Interfacial Adjustment Triggers Big Changes in Electronic Structure and Li-Ion Storage Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 17236

  CrossRef

 58. 58
  Weihua Chen, Juanjuan Zhao, Yanyang Li, Shao Li, Chuanchuan Jin, Changchun Yang, Xiangming Feng, Jianmin Zhang, Liwei Mi, Aluminum Insertion-Induced Enhanced Performance of Li(Ni0.83-xCo0.10Mn0.07Aly)O2 Microspheres for Lithium-Ion Batteries Design, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 59. 59
  Jin Liang, Xin-Yao Yu, Han Zhou, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Bowl-like SnO2@Carbon Hollow Particles as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 47
 60. 60
  Jin Liang, Xin-Yao Yu, Han Zhou, Hao Bin Wu, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Bowl-like SnO2@Carbon Hollow Particles as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 47
 61. 61
  Yang Zhao, Tingting Liu, Hui Xia, Ling Zhang, Jiaxing Jiang, Ming Shen, Jiangfeng Ni, Lijun Gao, Branch-structured Bi2S3–CNT hybrids with improved lithium storage capability, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13854

  CrossRef

 62. 62
  Pan Xiong, Borui Liu, Vincent Teran, Yu Zhao, Lele Peng, Xin Wang, Guihua Yu, Chemically Integrated Two-Dimensional Hybrid Zinc Manganate/Graphene Nanosheets with Enhanced Lithium Storage Capability, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8610

  CrossRef

 63. 63
  S.J. Richard Prabakar, R. Suresh Babu, Minhak Oh, Myoung Soo Lah, Su Cheol Han, Jaehyang Jeong, Myoungho Pyo, Dense CoO/graphene stacks via self-assembly for improved reversibility as high performance anode in lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 272, 1037

  CrossRef

 64. 64
  Feng Gao, Jiang-ying Qu, Zong-bin Zhao, Yan-feng Dong, Juan Yang, Qiang Dong, Jie-shan Qiu, Easy synthesis of MnO-graphene hybrids for high-performance lithium storage, New Carbon Materials, 2014, 29, 4, 316

  CrossRef

 65. 65
  Zhongqiang Liang, Ruijie Huo, Suhong Yin, Fazhi Zhang, Sailong Xu, Eco-efficient synthesis route of carbon-encapsulated transition metal phosphide with improved cycle stability for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4, 921

  CrossRef

 66. 66
  Jung Hyun Kim, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of cobalt sulfide-carbon composite powders prepared by simple sulfidation process of spray-dried precursor powders, Electrochimica Acta, 2014, 137, 336

  CrossRef

 67. 67
  Su Min Lee, Seung Ho Choi, Jung-Kul Lee, Yun Chan Kang, Electrochemical properties of graphene-MnO composite and hollow-structured MnO powders prepared by a simple one-pot spray pyrolysis process, Electrochimica Acta, 2014, 132, 441

  CrossRef

 68. 68
  Jingbo Chen, Yaowu Wang, Xiangming He, Shengming Xu, Mou Fang, Xiao Zhao, Yuming Shang, Electrochemical properties of MnO2 nanorods as anode materials for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 142, 152

  CrossRef

 69. 69
  Bin Liu, Xianluo Hu, Henghui Xu, Wei Luo, Yongming Sun, Yunhui Huang, Encapsulation of MnO Nanocrystals in Electrospun Carbon Nanofibers as High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 70. 70
  Ying Xiao, Xia Wang, Wei Wang, Di Zhao, Minhua Cao, Engineering Hybrid between MnO and N-Doped Carbon to Achieve Exceptionally High Capacity for Lithium-Ion Battery Anode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 2051

  CrossRef

 71. 71
  Su Zhang, Lingxiang Zhu, Huaihe Song, Xiaohong Chen, Jisheng Zhou, Enhanced electrochemical performance of MnO nanowire/graphene composite during cycling as the anode material for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 10, 172

  CrossRef

 72. 72
  Zhangpeng Li, Wenyue Li, Hongtao Xue, Wenpei Kang, Xia Yang, Mingliang Sun, Yongbing Tang, Chun-Sing Lee, Facile fabrication and electrochemical properties of high-quality reduced graphene oxide/cobalt sulfide composite as anode material for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 70, 37180

  CrossRef

 73. 73
  Tian Qiu, Juan Wang, Yanluo Lu, Wensheng Yang, Facile fabrication of Chinese lantern-like MnO@N–C: a high-performance anode material for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 44, 23027

  CrossRef

 74. 74
  Wei Wen, Jin-Ming Wu, Min-Hua Cao, Facile synthesis of a mesoporous Co3O4network for Li-storage via thermal decomposition of an amorphous metal complex, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12476

  CrossRef

 75. 75
  Seokhoon Ahn, Sang Myeong Kang, Soul-Hee Lee, Joon B. Park, Facile Synthesis of Graphene-supported MnO, Mn3O4, and MnO2Nanocomposites by Controlling Gas Environment, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2014, 35, 10, 2889

  CrossRef

 76. 76
  Yanjun Zhang, Yang Yan, Xueyun Wang, Gen Li, Dingrong Deng, Li Jiang, Chunying Shu, Chunru Wang, Facile Synthesis of Porous Mn2O3 Nanoplates and Their Electrochemical Behavior as Anode Materials for Lithium Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 20
 77. 77
  Feng Zou, Xianluo Hu, Long Qie, Yan Jiang, Xiaoqin Xiong, Yun Qiao, Yunhui Huang, Facile synthesis of sandwiched Zn2GeO4–graphene oxide nanocomposite as a stable and high-capacity anode for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 2, 924

  CrossRef

 78. 78
  Kai Su, Chao Wang, Honggang Nie, Yan Guan, Feng Liu, Jitao Chen, Facile template-free synthesis of 3D porous MnO/C microspheres with controllable pore size for high-performance lithium-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10000

  CrossRef

 79. 79
  Young Soo Yun, Hyoung-Joon Jin, Free-standing graphene-based nanohybrid paper electrode as an anode for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 72, 38310

  CrossRef

 80. 80
  Yuxuan Du, Xin Zhao, Zilong Huang, Yingzhi Li, Qinghua Zhang, Freestanding composite electrodes of MnOxembedded carbon nanofibers for high-performance supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 74, 39087

  CrossRef

 81. 81
  Jie Yue, Xin Gu, Liang Chen, Nana Wang, Xiaolei Jiang, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, General synthesis of hollow MnO2, Mn3O4and MnO nanospheres as superior anode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17421

  CrossRef

 82. 82
  Weiwei Sun, Yong Wang, Graphene-based nanocomposite anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11528

  CrossRef

 83. 83
  Y. Lu, X. L. Wang, X. Ge, X. Y. Zhao, T. Q. Wang, S. Huang, C. D. Gu, J. P. Tu, S. X. Mao, Graphene-wrapped Ni2P materials: a 3D porous architecture with improved electrochemical performance, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, 18, 8, 2245

  CrossRef

 84. 84
  Yu Jing, Zhen Zhou, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen, Graphene, inorganic graphene analogs and their composites for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12104

  CrossRef

 85. 85
  Xin Gu, Liang Chen, Shuo Liu, Huayun Xu, Jian Yang, Yitai Qian, Hierarchical core–shell α-Fe2O3@C nanotubes as a high-rate and long-life anode for advanced lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3439

  CrossRef

 86. 86
  Xiaojuan Hou, Xianfu Wang, Bin Liu, Qiufan Wang, Tao Luo, Di Chen, Guozhen Shen, Hierarchical MnCo2O4nanosheet arrays/carbon cloths as integrated anodes for lithium-ion batteries with improved performance, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8858

  CrossRef

 87. 87
  Ying Xiao, Minhua Cao, High-Performance Lithium Storage Achieved by Chemically Binding Germanium Nanoparticles with N-Doped Carbon, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12922

  CrossRef

 88. 88
  Huanlei Wang, Zhanwei Xu, Zhi Li, Kai Cui, Jia Ding, Alireza Kohandehghan, Xuehai Tan, Beniamin Zahiri, Brian C. Olsen, Chris M. B. Holt, David Mitlin, Hybrid Device Employing Three-Dimensional Arrays of MnO in Carbon Nanosheets Bridges Battery–Supercapacitor Divide, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1987

  CrossRef

 89. 89
  De-long Ma, Heng-guo Wang, Yang Li, Dan Xu, Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, Xin-bo Zhang, Yu Zhang, In situ generated FeF3 in homogeneous iron matrix toward high-performance cathode material for sodium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 10, 295

  CrossRef

 90. 90
  Kai Zhang, Zhe Hu, Zhanliang Tao, Jun Chen, Inorganic & organic materials for rechargeable Li batteries with multi-electron reaction, Science China Materials, 2014, 57, 1, 42

  CrossRef

 91. 91
  Hui Teng Tan, Xianhong Rui, Ziyang Lu, Chen Xu, Weiling Liu, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, Integrated Charge Transfer in Colloidal Cu–MnO Heterostructures for High-Performance Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 31, 17452

  CrossRef

 92. 92
  Yun-Kai Sun, Tao Li, Cheng Wei, Ning Zhao, Ning Lun, Gui-Xia Lu, Hui-Ling Zhu, Yong-Xin Qi, Yu-Jun Bai, Li-Ion Storage Performance of Carbon-Coated Mn–Al–O Composite Oxides, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 41, 23559

  CrossRef

 93. 93
  Shu Luo, Hengcai Wu, Yang Wu, Kaili Jiang, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Mn3O4 nanoparticles anchored on continuous carbon nanotube network as superior anodes for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 249, 463

  CrossRef

 94. 94
  Shengbin Wang, Yalan Xing, Huaizhe Xu, Shichao Zhang, MnO Nanoparticles Interdispersed in 3D Porous Carbon Framework for High Performance Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12713

  CrossRef

 95. 95
  Feng Zou, Xianluo Hu, Zhen Li, Long Qie, Chenchen Hu, Rui Zeng, Yan Jiang, Yunhui Huang, MOF-Derived Porous ZnO/ZnFe2O4/C Octahedra with Hollow Interiors for High-Rate Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 38
 96. 96
  Feng Ma, Anbao Yuan, Jiaqiang Xu, Nanoparticulate Mn3O4/VGCF Composite Conversion-Anode Material with Extraordinarily High Capacity and Excellent Rate Capability for Lithium Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18129

  CrossRef

 97. 97
  Wanfeng Yang, Guanhua Cheng, Chaoqun Dong, Qingguo Bai, Xiaoting Chen, Zhangquan Peng, Zhonghua Zhang, NiO nanorod array anchored Ni foam as a binder-free anode for high-rate lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20022

  CrossRef

 98. 98
  You Na Ko, Seung Bin Park, Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, One-pot synthesis of manganese oxide-carbon composite microspheres with three dimensional channels for Li-ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4, 5751

  CrossRef

 99. 99
  Laiying Jing, Aiping Fu, Hongliang Li, Jingquan Liu, Peizhi Guo, Yiqian Wang, Xiu Song Zhao, One-step solvothermal preparation of Fe3O4/graphene composites at elevated temperature and their application as anode materials for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 104, 59981

  CrossRef

 100. 100
  Hao Jiang, Yanjie Hu, Shaojun Guo, Chaoyi Yan, Pooi See Lee, Chunzhong Li, Rational Design of MnO/Carbon Nanopeapods with Internal Void Space for High-Rate and Long-Life Li-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 6, 6038

  CrossRef

 101. 101
  Yuanfu Deng, Lina Wan, Ye Xie, Xusong Qin, Guohua Chen, Recent advances in Mn-based oxides as anode materials for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 45, 23914

  CrossRef

 102. 102
  Jun Zang, Hang Qian, Zhikai Wei, Yong Cao, Mingsen Zheng, Quanfeng Dong, Reduced Graphene Oxide Supported MnO Nanoparticles with Excellent Lithium Storage Performance, Electrochimica Acta, 2014, 118, 112

  CrossRef

 103. 103
  Xianfu Wang, Bin Liu, Qingyi Xiang, Qiufan Wang., Xiaojuan Hou, Di Chen, Guozhen Shen, Spray-Painted Binder-Free SnSe Electrodes for High-Performance Energy-Storage Devices, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 104. 104
  Chunxiao Yang, Qiuming Gao, Weiqian Tian, Yanli Tan, Tao Zhang, Kai Yang, Lihua Zhu, Superlow load of nanosized MnO on a porous carbon matrix from wood fibre with superior lithium ion storage performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 19975

  CrossRef

 105. 105
  Minjae Lee, Bo-Hyun Kim, Yuna Lee, Beom-Tae Kim, Joon B. Park, Synthesis and Characterization of Graphene and Graphene Oxide Based Palladium Nanocomposites and Their Catalytic Applications in Carbon-Carbon Cross-Coupling Reactions, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2014, 35, 7, 1979

  CrossRef

 106. 106
  De-Long Ma, Shuang Yuan, Xiao-Lei Huang, Zhan-Yi Cao, Synthesis of Ultrathin GeO2–Reduced Graphene Oxide (RGO) Sheets for a High-Capacity Lithium-Ion Battery Anode, Energy Technology, 2014, 2, 4
 107. 107
  H. B. Lin, H. B. Rong, W. Z. Huang, Y. H. Liao, L. D. Xing, M. Q. Xu, X. P. Li, W. S. Li, Triple-shelled Mn2O3hollow nanocubes: force-induced synthesis and excellent performance as the anode in lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14189

  CrossRef

 108. 108
  Mei Yang, Yiren Zhong, Xianlong Zhou, Jingjing Ren, Liwei Su, Jinping Wei, Zhen Zhou, Ultrasmall MnO@N-rich carbon nanosheets for high-power asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12519

  CrossRef

 109. 109
  Long Fan, Yongchun Zhu, Jingjing Zhang, Jianwen Liang, Lili Wang, Denghu Wei, Xiaona Li, Yitai Qian, Uniformly dispersed Sn-MnO@C nanocomposite derived from MnSn(OH)6 precursor as anode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 121, 21

  CrossRef

 110. 110
  Chaojiang Niu, Jiashen Meng, Chunhua Han, Kangning Zhao, Mengyu Yan, Liqiang Mai, VO2Nanowires Assembled into Hollow Microspheres for High-Rate and Long-Life Lithium Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 5, 2873

  CrossRef

 111. 111
  Lianjun Liu, Cunyu Zhao, Huilei Zhao, Qianyi Zhang, Ying Li, ZnO-CoO Nanoparticles Encapsulated in 3D Porous Carbon Microspheres for High-performance Lithium-Ion Battery Anodes, Electrochimica Acta, 2014, 135, 224

  CrossRef

 112. 112
  LEI-LEI TIAN, XIAN-YONG WEI, QUAN-CHAO ZHUANG, CHAO WU, RUI-LUN XIE, ZHI-MIN ZONG, YONG-LI CUI, SHI-GANG SUN, CHISELED NICKEL HYDROXIDE NANOPLATES GROWTH ON GRAPHENE SHEETS FOR LITHIUM ION BATTERIES, Nano, 2013, 08, 06, 1350068

  CrossRef

 113. 113
  Wei Luo, Xianluo Hu, Yongming Sun, Yunhui Huang, Controlled Synthesis of Mesoporous MnO/C Networks by Microwave Irradiation and Their Enhanced Lithium-Storage Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 1997

  CrossRef

 114. 114
  Xiaona Li, Yongchun Zhu, Xing Zhang, Jianwen Liang, Yitai Qian, MnO@1-D carbon composites from the precursor C4H4MnO6 and their high-performance in lithium batteries, RSC Advances, 2013, 3, 25, 10001

  CrossRef

 115. 115
  Yiren Zhong, Liwei Su, Mei Yang, Jinping Wei, Zhen Zhou, Rambutan-Like FeCO3Hollow Microspheres: Facile Preparation and Superior Lithium Storage Performances, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11212

  CrossRef

 116. 116
  Wei Wen, Jin-Ming Wu, Min-Hua Cao, Rapid one-step synthesis and electrochemical performance of NiO/Ni with tunable macroporous architectures, Nano Energy, 2013, 2, 6, 1383

  CrossRef