SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Sainan Yang, Kui Cheng, Ke Ye, Yiju Li, Jun Qu, Jinling Yin, Guiling Wang, Dianxue Cao, A novel asymmetric supercapacitor with buds-like Co(OH)2 used as cathode materials and activated carbon as anode materials, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, 741, 93

  CrossRef

 2. 2
  Yanan Xu, Yanying Dong, Xiao Han, Xiaofeng Wang, Yijing Wang, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Application for Simply Recovered LiCoO2Material as a High-Performance Candidate for Supercapacitor in Aqueous System, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2015, 150916062148009

  CrossRef

 3. 3
  J. L. Yin, J. Y. Park, Asymmetric supercapacitors based on the in situ-grown mesoporous nickel oxide and activated carbon, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 8, 2391

  CrossRef

 4. 4
  Yang Bai, Weiqi Wang, Ranran Wang, Jing Sun, Lian Gao, Controllable synthesis of 3D binary nickel–cobalt hydroxide/graphene/nickel foam as a binder-free electrode for high-performance supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 23, 12530

  CrossRef

 5. 5
  Jun Yang, Yu Zhang, Chencheng Sun, Guilue Guo, Wenping Sun, Wei Huang, Qingyu Yan, Xiaochen Dong, Controlled synthesis of zinc cobalt sulfide nanostructures in oil phase and their potential applications in electrochemical energy storage, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 21, 11462

  CrossRef

 6. 6
  Sun-Hwa Yeon, Dong-Ha Kim, Daewi Kim, Se-Kook Park, Hana Yoon, Jungjoon Yoo, Kyoung-Hee Shin, Chang-Soo Jin, Yun Jung Lee, Sang-Young Lee, Cyclic ultracapacitor for fast-charging and scalable energy storage system, Energy, 2015, 93, 210

  CrossRef

 7. 7
  Hyounmyung Park, Junyoung Seo, Minjae Kim, Sung-Hyeon Baeck, Sang Eun Shim, Development of a carbon foam supercapacitor electrode from resorcinol–formaldehyde using a double templating method, Synthetic Metals, 2015, 199, 121

  CrossRef

 8. 8
  Xiaoliang Wu, Lili Jiang, Conglai Long, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Dual Support System Ensuring Porous Co–Al Hydroxide Nanosheets with Ultrahigh Rate Performance and High Energy Density for Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 11
 9. 9
  Yanan Xu, Yanyin Dong, Xiaofeng Wang, Yijing Wang, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Jing Li, Electrochemical performances of cobalt oxide–carbon nanotubes electrodes via different methods as negative material for alkaline rechargeable batteries, RSC Adv., 2015, 5, 90, 73410

  CrossRef

 10. 10
  Dandan Xia, Haichao Chen, Jianjun Jiang, Li Zhang, Yuandong Zhao, Danqing Guo, Jingwen Yu, Facilely synthesized α phase nickel–cobalt bimetallic hydroxides: Tuning the composition for high pseudocapacitance, Electrochimica Acta, 2015, 156, 108

  CrossRef

 11. 11
  J. Zhang, J.P. Cheng, M. Li, L. Liu, F. Liu, X.B. Zhang, Flower-like nickel–cobalt binary hydroxides with high specific capacitance: Tuning the composition and asymmetric capacitor application, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, 743, 38

  CrossRef

 12. 12
  Xinxin Zhao, Chenggang Zhou, Bo Han, Zhuan Ji, Liang Wang, Jinping Wu, Growth mechanism of curved Mg–Al–CO3layered double hydroxide nanostructures in a one-pot assembly procedure under ambient pressure, RSC Adv., 2015, 5, 26, 19955

  CrossRef

 13. 13
  Jun Yang, Mingze Ma, Chencheng Sun, Yufei Zhang, Wei Huang, Xiaochen Dong, Hybrid NiCo2S4@MnO2heterostructures for high-performance supercapacitor electrodes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1258

  CrossRef

 14. 14
  Xiao-Pei Li, Hao Yang, Zheng-Fang Tian, Jian-Lan Liu, Xiao-Ming Ren, Investigation of the structure and ionic conductivity of intercalated kaolinites with potassium acetate in hydrous and anhydrous phases, Dalton Trans., 2015, 44, 10, 4665

  CrossRef

 15. 15
  Wei Zhou, Lin Guo, Iron triad (Fe, Co, Ni) nanomaterials: structural design, functionalization and their applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 19, 6697

  CrossRef

 16. 16
  Pan Xiong, Xiaobo Ji, Xin Zhao, Wei Lv, Taiang Liu, Wencong Lu, Materials design and control synthesis of the layered double hydroxide with the desired basal spacing, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2015, 144, 11

  CrossRef

 17. 17
  Tianhao Xu, Xiaochao Wu, Yingjie Li, Wenwen Xu, Zhiyi Lu, Yaping Li, Xiaodong Lei, Xiaoming Sun, Morphology and Phase Evolution of CoAl Layered Double Hydroxides in an Alkaline Environment with Enhanced Pseudocapacitive Performance, ChemElectroChem, 2015, 2, 5
 18. 18
  Sangmi Bae, Ji-Hyun Cha, Jong Hyeon Lee, Duk-Young Jung, Nanostructured cobalt hydroxide thin films as high performance pseudocapacitor electrodes by graphene oxide wrapping, Dalton Trans., 2015, 44, 36, 16119

  CrossRef

 19. 19
  Xijun Liu, Junfeng Liu, Xiaoming Sun, NiCo2O4@NiO hybrid arrays with improved electrochemical performance for pseudocapacitors, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 26, 13900

  CrossRef

 20. 20
  Yanan Xu, Liangzhong Ding, Tongsheng Zhong, Xiao Han, Lifang Jiao, Huatang Yuan, Yijing Wang, Novel application of LiCoO2 as a high-performance candidate material for supercapacitor, Journal of Energy Chemistry, 2015, 24, 2, 193

  CrossRef

 21. 21
  Haichao Chen, Jianjun Jiang, Li Zhang, Yuandong Zhao, Danqing Guo, Yunjun Ruan, Dandan Xia, One-Pot Fabrication of Layered α-Phase Nickel–Cobalt Hydroxides as Advanced Electrode Materials for Pseudocapacitors, ChemPlusChem, 2015, 80, 1
 22. 22
  Lei Wang, Chong Lin, Dekang Huang, Jianmei Chen, Lin Jiang, Mingkui Wang, Lifeng Chi, Lin Shi, Jian Jin, Optimizing the Volmer Step by Single-Layer Nickel Hydroxide Nanosheets in Hydrogen Evolution Reaction of Platinum, ACS Catalysis, 2015, 5, 6, 3801

  CrossRef

 23. 23
  Mingze Ma, Jing Guo, Yufei Zhang, Ziyang Dai, Wei Huang, Xiaochen Dong, Si/NiCo2O4heterostructures electrodes with enhanced performance for supercapacitor, RSC Adv., 2015, 5, 77, 62813

  CrossRef

 24. 24
  Guizhen Jin, Xuxian Xiao, Shun Li, Kuangmin Zhao, Yuanzhan Wu, Dan Sun, Fen Wang, Strongly coupled graphene/Mn3O4 composite with enhanced electrochemical performance for supercapacitor electrode, Electrochimica Acta, 2015, 178, 689

  CrossRef

 25. 25
  Tuyen Nguyen, Michel Boudard, Laetitia Rapenne, Odette Chaix-Pluchery, M. João Carmezim, M. Fátima Montemor, Structural evolution, magnetic properties and electrochemical response of MnCo2O4nanosheet films, RSC Adv., 2015, 5, 35, 27844

  CrossRef

 26. 26
  Chao Feng, Jinfeng Zhang, Yu He, Cheng Zhong, Wenbin Hu, Lei Liu, Yida Deng, Sub-3 nm Co3O4Nanofilms with Enhanced Supercapacitor Properties, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1730

  CrossRef

 27. 27
  Palanisamy Vinothbabu, Perumal Elumalai, Supercapacitor performances of polyethylene glycol-intercalated Co(OH)2 nanoflakes by potentiodynamic deposition, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015, 19, 3, 813

  CrossRef

 28. 28
  HaoXiang Wang, Wei Zhang, Hong Chen, WeiTao Zheng, Towards unlocking high-performance of supercapacitors: From layered transition-metal hydroxide electrode to redox electrolyte, Science China Technological Sciences, 2015,

  CrossRef

 29. 29
  Juan Yang, Chang Yu, Xiaoming Fan, Changtai Zhao, Jieshan Qiu, Ultrafast Self-Assembly of Graphene Oxide-Induced Monolithic NiCo–Carbonate Hydroxide Nanowire Architectures with a Superior Volumetric Capacitance for Supercapacitors, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 14
 30. 30
  Lei Wang, Chong Lin, Dekang Huang, Fengxing Zhang, Mingkui Wang, Jian Jin, A Comparative Study of Composition and Morphology Effect of NixCo1–x(OH)2on Oxygen Evolution/Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10172

  CrossRef

 31. 31
  Kian Keat Lee, Wee Shong Chin, Chorng Haur Sow, Cobalt-based compounds and composites as electrode materials for high-performance electrochemical capacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17212

  CrossRef

 32. 32
  Zhongyu Qian, Tao Peng, Jun Wang, Liangti Qu, Construction of Hybrid Supercapacitor–Batteries with dual-scale shelled architecture, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 33. 33
  Chen Li, Xiong Zhang, Kai Wang, Haitao Zhang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma, Dandelion-like cobalt hydroxide nanostructures: morphological evolution, soft template effect and supercapacitive application, RSC Adv., 2014, 4, 103, 59603

  CrossRef

 34. 34
  L. Liu, J.P. Cheng, J. Zhang, F. Liu, X.B. Zhang, Effects of dodecyl sulfate and nitrate anions on the supercapacitive properties of α-Co(OH)2, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 868

  CrossRef

 35. 35
  Chunrui Zheng, Chuanbao Cao, Zulfiqar Ali, Jianhua Hou, Enhanced electrochemical performance of ball milled CoO for supercapacitor applications, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16467

  CrossRef

 36. 36
  U.M. Patil, Su Chan Lee, J.S. Sohn, S.B. Kulkarni, K.V. Gurav, J.H. Kim, Jae Hun Kim, Seok Lee, Seong Chan Jun, Enhanced Symmetric Supercapacitive Performance of Co(OH)2 Nanorods Decorated Conducting Porous Graphene Foam Electrodes, Electrochimica Acta, 2014, 129, 334

  CrossRef

 37. 37
  Lei An, Kaibing Xu, Wenyao Li, Qian Liu, Bo Li, Rujia Zou, Zhigang Chen, Junqing Hu, Exceptional pseudocapacitive properties of hierarchical NiO ultrafine nanowires grown on mesoporous NiO nanosheets, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12799

  CrossRef

 38. 38
  Xiaohe Liu, Renzhi Ma, Yoshio Bando, Takayoshi Sasaki, High-Yield Preparation, Versatile Structural Modification, and Properties of Layered Cobalt Hydroxide Nanocones, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 39. 39
  J.P. Cheng, L. Liu, J. Zhang, F. Liu, X.B. Zhang, Influences of anion exchange and phase transformation on the supercapacitive properties of α-Co(OH)2, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2014, 722-723, 23

  CrossRef

 40. 40
  Lei Yu, Zhongyu Qian, Nannan Shi, Qi Liu, Jun Wang, Xiaoyan Jing, Interface chemistry engineering in electrode systems for electrochemical energy storage, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37491

  CrossRef

 41. 41
  X. Ge, C. D. Gu, X. L. Wang, J. P. Tu, Ionothermal synthesis of cobalt iron layered double hydroxides (LDHs) with expanded interlayer spacing as advanced electrochemical materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 40, 17066

  CrossRef

 42. 42
  Gen Chen, Steven S. Liaw, Binsong Li, Yun Xu, Marco Dunwell, Shuguang Deng, Hongyou Fan, Hongmei Luo, Microwave-assisted synthesis of hybrid CoxNi1−x(OH)2 nanosheets: Tuning the composition for high performance supercapacitor, Journal of Power Sources, 2014, 251, 338

  CrossRef

 43. 43
  Lei Wang, Chong Lin, Fengxing Zhang, Jian Jin, Phase Transformation Guided Single-Layer β-Co(OH)2Nanosheets for Pseudocapacitive Electrodes, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3724

  CrossRef

 44. 44
  J. P. Cheng, J. Zhang, F. Liu, Recent development of metal hydroxides as electrode material of electrochemical capacitors, RSC Advances, 2014, 4, 73, 38893

  CrossRef

 45. 45
  Chen-Xi Gui, Qian-Qian Wang, Shu-Meng Hao, Jin Qu, Pei-Pei Huang, Chang-Yan Cao, Wei-Guo Song, Zhong-Zhen Yu, Sandwichlike Magnesium Silicate/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Enhanced Pb2+and Methylene Blue Adsorption, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14653

  CrossRef

 46. 46
  Yufei Zhang, Mingze Ma, Jun Yang, Haiquan Su, Wei Huang, Xiaochen Dong, Selective synthesis of hierarchical mesoporous spinel NiCo2O4 for high-performance supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4303

  CrossRef

 47. 47
  Xiaodi Guo, Lianying Wang, Shuang Yue, Dongyang Wang, Yanluo Lu, Yufei Song, Jing He, Single-Crystalline Organic–Inorganic Layered Cobalt Hydroxide Nanofibers: Facile Synthesis, Characterization, and Reversible Water-Induced Structural Conversion, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 24, 12841

  CrossRef

 48. 48
  Chen Li, Xiong Zhang, Peng Yu, Haitao Zhang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma, Soft template-assisted synthesis of single crystalline β-cobalt hydroxide with distinct morphologies, CrystEngComm, 2014, 16, 32, 7478

  CrossRef

 49. 49
  Lengyuan Niu, Jinqing Wang, Wei Hong, Jinfeng Sun, Zengjie Fan, Xiangyuan Ye, Honggang Wang, Shengrong Yang, Solvothermal Synthesis of Ni/Reduced Graphene Oxide Composites as Electrode Material for Supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 123, 560

  CrossRef

 50. 50
  Zhongyu Qian, Tao Peng, Liangti Qu, Jun Wang, Peng Wang, Stepwise assembled nickel–cobalt-hydroxide hetero-accumulated nanocrystalline walls on reduced graphene oxide/nickel foams: an adjustable interface design for capacitive charge storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 14, 4894

  CrossRef

 51. 51
  Yang Bai, Meng Du, Jie Chang, Jing Sun, Lian Gao, Supercapacitors with high capacitance based on reduced graphene oxide/carbon nanotubes/NiO composite electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3834

  CrossRef

 52. 52
  Fangze Deng, Lin Yu, Gao Cheng, Ting Lin, Ming Sun, Fei Ye, Yongfeng Li, Synthesis of ultrathin mesoporous NiCo2O4 nanosheets on carbon fiber paper as integrated high-performance electrodes for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 251, 202

  CrossRef

 53. 53
  Palanisamy Vinothbabu, Perumal Elumalai, Tunable supercapacitor performance of potentiodynamically deposited urea-doped cobalt hydroxide, RSC Advances, 2014, 4, 59, 31219

  CrossRef

 54. 54
  Bin Wang, Qi Liu, Zhongyu Qian, Xiaofei Zhang, Jun Wang, Zhanshuang Li, Huijun Yan, Zan Gao, Fangbo Zhao, Lianhe Liu, Two steps in situ structure fabrication of Ni–Al layered double hydroxide on Ni foam and its electrochemical performance for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 246, 747

  CrossRef

 55. 55
  J.P. Cheng, J.H. Fang, M. Li, W.F. Zhang, F. Liu, X.B. Zhang, Enhanced electrochemical performance of CoAl-layered double hydroxide nanosheet arrays coated by platinum films, Electrochimica Acta, 2013, 114, 68

  CrossRef

 56. 56
  Wei Zhu, Zhiyi Lu, Guoxin Zhang, Xiaodong Lei, Zheng Chang, Junfeng Liu, Xiaoming Sun, Hierarchical Ni0.25Co0.75(OH)2 nanoarrays for a high-performance supercapacitor electrode prepared by an in situ conversion process, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 29, 8327

  CrossRef

 57. 57
  Yihui Dai, Hao Jiang, Yanjie Hu, Chunzhong Li, Hydrothermal synthesis of hollow Mn2O3 nanocones as anode material for Li-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 43, 19778

  CrossRef

 58. 58
  Zan Gao, Wanlu Yang, Yanxia Yan, Jun Wang, Jing Ma, Xingming Zhang, Bohang Xing, Lianhe Liu, Synthesis and Exfoliation of Layered α-Co(OH)2 Nanosheets and Their Electrochemical Performance for Supercapacitors, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 2013, 27
 59. 59
  V.D. Nithya, R. Kalai Selvan, D. Kalpana, Leonid Vasylechko, C. Sanjeeviraja, Synthesis of Bi2WO6 nanoparticles and its electrochemical properties in different electrolytes for pseudocapacitor electrodes, Electrochimica Acta, 2013, 109, 720

  CrossRef

 60. 60
  Qiu Yang, Zhiyi Lu, Xiaoming Sun, Junfeng Liu, Ultrathin Co3O4 nanosheet arrays with high supercapacitive performance, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef