SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guoxin Gao, Hao Bin Wu, Bitao Dong, Shujiang Ding, Xiong Wen (David) Lou, Growth of Ultrathin ZnCo2O4 Nanosheets on Reduced Graphene Oxide with Enhanced Lithium Storage Properties, Advanced Science, 2015, 2, 1-2
 2. 2
  Yifan Dong, Shuo Li, Kangning Zhao, Chunhua Han, Wei Chen, Bingliang Wang, Lei Wang, Boan Xu, Qiulong Wei, Lei Zhang, Xu Xu, Liqiang Mai, Hierarchical zigzag Na1.25V3O8nanowires with topotactically encoded superior performance for sodium-ion battery cathodes, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 4, 1267

  CrossRef

 3. 3
  Yifan Dong, Xiaoming Xu, Shuo Li, Chunhua Han, Kangning Zhao, Lei Zhang, Chaojiang Niu, Zhe Huang, Liqiang Mai, Inhibiting effect of Na+ pre-intercalation in MoO3 nanobelts with enhanced electrochemical performance, Nano Energy, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Yuxing Wang, Bo Liu, Qiuyan Li, Samuel Cartmell, Seth Ferrara, Zhiqun Daniel Deng, Jie Xiao, Lithium and lithium ion batteries for applications in microelectronic devices: A review, Journal of Power Sources, 2015, 286, 330

  CrossRef

 5. 5
  Shuangqiang Chen, Yufei Zhao, Bing Sun, Zhimin Ao, Xiuqiang Xie, Yiying Wei, Guoxiu Wang, Microwave-assisted Synthesis of Mesoporous Co3O4Nanoflakes for Applications in Lithium Ion Batteries and Oxygen Evolution Reactions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 5, 3306

  CrossRef

 6. 6
  Chuanlong Wang, Monica Sawicki, Satya Emani, Caihong Liu, Leon L. Shaw, Na3MnCO3PO4 – A High Capacity, Multi-Electron Transfer Redox Cathode Material for Sodium Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 161, 322

  CrossRef

 7. 7
  Delai Ye, Chenghua Sun, Yu Chen, Kiyoshi Ozawa, Denisa Hulicova-Jurcakova, Jin Zou, Lianzhou Wang, Ni-induced stepwise capacity increase in Ni-poor Li-rich cathode materials for high performance lithium ion batteries, Nano Research, 2015, 8, 3, 808

  CrossRef

 8. 8
  Guanghui Yuan, Gang Wang, Hui Wang, Jintao Bai, Synthesis and electrochemical investigation of radial ZnO microparticles as anode materials for lithium-ion batteries, Ionics, 2015, 21, 2, 365

  CrossRef

 9. 9
  Nadia Garino, Andrea Lamberti, Rossana Gazia, Angelica Chiodoni, Claudio Gerbaldi, Cycling behaviour of sponge-like nanostructured ZnO as thin-film Li-ion battery anodes, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, S454

  CrossRef

 10. 10
  Jianchao Chen, Yongda Yan, Tao Sun, Yue Qi, Xiaodong Li, Deformation and fracture behaviors of microporous polymer separators for lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 29, 14904

  CrossRef

 11. 11
  Shuo Li, Yifan Dong, Lin Xu, Xu Xu, Liang He, Liqiang Mai, Effect of Carbon Matrix Dimensions on the Electrochemical Properties of Na3V2(PO4)3 Nanograins for High-Performance Symmetric Sodium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 12. 12
  Zheng Chang, Yaqiong Yang, Minxia Li, Xiaowei Wang, Yuping Wu, Green energy storage chemistries based on neutral aqueous electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10739

  CrossRef

 13. 13
  Yanzhu Luo, Xu Xu, Yuxiang Zhang, Yuqiang Pi, Yunlong Zhao, Xiaocong Tian, Qinyou An, Qiulong Wei, Liqiang Mai, Hierarchical Carbon Decorated Li3V2(PO4)3 as a Bicontinuous Cathode with High-Rate Capability and Broad Temperature Adaptability, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 14. 14
  Shuo Li, Yi-Fan Dong, Dan-Dan Wang, Wei Chen, Lei Huang, Chang-Wei Shi, Li-Qiang Mai, Hierarchical nanowires for high-performance electrochemical energy storage, Frontiers of Physics, 2014, 9, 3, 303

  CrossRef

 15. 15
  Yingwen Cheng, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Vincent L. Sprenkle, Jun Liu, Guosheng Li, High performance batteries based on hybrid magnesium and lithium chemistry, Chemical Communications, 2014, 50, 68, 9644

  CrossRef

 16. 16
  Ryoung-Hee Kim, Ju-Sik Kim, Hyun-Jin Kim, Won-Seok Chang, Dong-Wook Han, Seok-Soo Lee, Seok-Gwang Doo, Highly reduced VOxnanotube cathode materials with ultra-high capacity for magnesium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20636

  CrossRef

 17. 17
  Gang Pang, Ping Nie, Changzhou Yuan, Laifa Shen, Xiaogang Zhang, Hongsen Li, Cunliang Zhang, Mesoporous NaTi2(PO4)3/CMK-3 nanohybrid as anode for long-life Na-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20659

  CrossRef

 18. 18
  Valentina Cauda, Diego Pugliese, Nadia Garino, Adriano Sacco, Stefano Bianco, Federico Bella, Andrea Lamberti, Claudio Gerbaldi, Multi-functional energy conversion and storage electrodes using flower-like Zinc oxide nanostructures, Energy, 2014, 65, 639

  CrossRef

 19. 19
  Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Martin Kupsta, Elmira Memarzadeh, Peter Kalisvaart, David Mitlin, Nanometer-scale Sn coatings improve the performance of silicon nanowire LIB anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11261

  CrossRef

 20. 20
  Zheng Chang, Xujiong Wang, Yaqiong Yang, Jie Gao, Minxia Li, Lili Liu, Yuping Wu, Rechargeable Li//Br battery: a promising platform for post lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 45, 19444

  CrossRef

 21. 21
  Subrahmanyam Goriparti, Ermanno Miele, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Remo Proietti Zaccaria, Claudio Capiglia, Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 421

  CrossRef

 22. 22
  Jan Kaspar, Magdalena Graczyk-Zajac, Stefan Lauterbach, Hans-Joachim Kleebe, Ralf Riedel, Silicon oxycarbide/nano-silicon composite anodes for Li-ion batteries: Considerable influence of nano-crystalline vs. nano-amorphous silicon embedment on the electrochemical properties, Journal of Power Sources, 2014, 269, 164

  CrossRef

 23. 23
  Jizhang Chen, Li Yang, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Aniruddha Deb, Shin-ichi Hirano, Sn-contained N-rich carbon nanowires for high-capacity and long-life lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 127, 390

  CrossRef

 24. 24
  Delai Ye, Bei Wang, Yu Chen, Guang Han, Zhi Zhang, Denisa Hulicova-Jurcakova, Jin Zou, Lianzhou Wang, Understanding the stepwise capacity increase of high energy low-Co Li-rich cathode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18767

  CrossRef

 25. 25
  Kelsey B. Hatzell, Majid Beidaghi, Jonathan W. Campos, Christopher R. Dennison, Emin C. Kumbur, Yury Gogotsi, A high performance pseudocapacitive suspension electrode for the electrochemical flow capacitor, Electrochimica Acta, 2013, 111, 888

  CrossRef

 26. 26
  Boris Dyatkin, Volker Presser, Min Heon, Maria R. Lukatskaya, Majid Beidaghi, Yury Gogotsi, Development of a Green Supercapacitor Composed Entirely of Environmentally Friendly Materials, ChemSusChem, 2013, 6, 12
 27. 27
  Jizhang Chen, Li Yang, Saibihai Rousidan, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Shin-ichi Hirano, Facile fabrication of Si mesoporous nanowires for high-capacity and long-life lithium storage, Nanoscale, 2013, 5, 21, 10623

  CrossRef

 28. 28
  Manab Kundu, Cheuk Chi Albert Ng, Dmitri Y. Petrovykh, Lifeng Liu, Nickel foam supported mesoporous MnO2 nanosheet arrays with superior lithium storage performance, Chemical Communications, 2013, 49, 76, 8459

  CrossRef