SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Bin Chen, Xin Li, Wenjun Wu, Quanzheng Zha, Yongshu Xie, A novel trigeminal zinc porphyrin and corresponding porphyrin monomers for dye-sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10439

  CrossRef

 2. 2
  Yinglin Wang, Lin Yang, Jing Zhang, Renzhi Li, Min Zhang, Peng Wang, Altering the Self-organization of Dyes on Titania with Dyeing Solvents to Tune the Charge-transfer Dynamics of Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, 2014, 15, 6
 3. 3
  Yinglin Wang, Lin Yang, Mingfei Xu, Min Zhang, Yanchun Cai, Renzhi Li, Peng Wang, Correlating Multichannel Charge Transfer Dynamics with Tilt Angles of Organic Donor–Acceptor Dyes Anchored on Titania, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140206155619006

  CrossRef

 4. 4
  Kai Pei, Yongzhen Wu, Ashraful Islam, Shiqin Zhu, Liyuan Han, Zhiyuan Geng, Weihong Zhu, Dye-Sensitized Solar Cells Based on Quinoxaline Dyes: Effect of π-Linker on Absorption, Energy Levels, and Photovoltaic Performances, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140210085346000

  CrossRef

 5. 5
  Haibo Zhu, Wenqin Li, Yongzhen Wu, Bo Liu, Shiqin Zhu, Xin Li, Hans Ågren, Weihong Zhu, Insight into Benzothiadiazole Acceptor in D–A−π–A Configuration on Photovoltaic Performances of Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 4, 1026

  CrossRef

 6. 6
  Zhihui Wang, Mao Liang, He Wang, Peng Wang, Fangyi Cheng, Zhe Sun, Xue Song, Joint Electrical, Photophysical, and Photovoltaic Studies on Truxene Dye-Sensitized Solar Cells: Impact of Arylamine Electron Donors, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 7. 7
  Zhihui Wang, He Wang, Mao Liang, Yulin Tan, Fangyi Cheng, Zhe Sun, Song Xue, Judicious Design of Indoline Chromophores for High-Efficiency Iodine-Free Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140403080129007

  CrossRef

 8. 8
  Vellaiappillai Tamilavan, A-Young Kim, Hojeong Lee, Hye-Bin Kim, Sangjun Kim, Misook Kang, Myung Ho Hyun, N-Aryl group influences on the properties of umbrella-shaped thiophene-(N-aryl)pyrrole-thiophene dyes, Synthetic Metals, 2014, 191, 141

  CrossRef

 9. 9
  Chuanjiang Qin, Youhei Numata, Shufang Zhang, Xudong Yang, Ashraful Islam, Kun Zhang, Han Chen, Liyuan Han, Novel Near-Infrared Squaraine Sensitizers for Stable and Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 16
 10. 10
  Takurou N. Murakami, Nagatoshi Koumura, Mutsumi Kimura, Shogo Mori, Structural Effect of Donor in Organic Dye on Recombination in Dye-Sensitized Solar Cells with Cobalt Complex Electrolyte, Langmuir, 2014, 30, 8, 2274

  CrossRef

 11. 11
  Vellaiappillai Tamilavan, A-Young Kim, Hye-Bin Kim, Misook Kang, Myung Ho Hyun, Structural optimization of thiophene-(N-aryl)pyrrole-thiophene-based metal-free organic sensitizer for the enhanced dye-sensitized solar cell performance, Tetrahedron, 2014, 70, 2, 371

  CrossRef

 12. 12
  Yu Bai, Iván Mora-Seró, Filippo De Angelis, Juan Bisquert, Peng Wang, Titanium Dioxide Nanomaterials for Photovoltaic Applications, Chemical Reviews, 2014, 140325063612004

  CrossRef

 13. 13
  Min Zhang, Yinglin Wang, Mingfei Xu, Wentao Ma, Renzhi Li, Peng Wang, Design of high-efficiency organic dyes for titania solar cells based on the chromophoric core of cyclopentadithiophene-benzothiadiazole, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 2944

  CrossRef

 14. 14
  Quanyou Feng, Qian Zhang, Xuefeng Lu, Hong Wang, Gang Zhou, Zhong-Sheng Wang, Facile and Selective Synthesis of Oligothiophene-Based Sensitizer Isomers: An Approach toward Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 18, 8982

  CrossRef

 15. 15
  Zhihui Wang, Mao Liang, Yujie Hao, Yue Zhang, Lina Wang, Zhe Sun, Song Xue, Influence of the N-heterocycle substituent of the dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyrrole (DTP) spacer as well as sensitizer adsorption time on the photovoltaic properties of arylamine organic dyes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 38, 11809

  CrossRef

 16. 16
  Zhihui Wang, Mao Liang, Lina Wang, Yujie Hao, Chunbo Wang, Zhe Sun, Song Xue, New triphenylamine organic dyes containing dithieno[3,2-b:2′,3′-d]pyrrole (DTP) units for iodine-free dye-sensitized solar cells, Chemical Communications, 2013, 49, 51, 5748

  CrossRef

 17. 17
  Lauren E. Polander, Aswani Yella, Joël Teuscher, Robin Humphry-Baker, Basile F. E. Curchod, Negar Ashari Astani, Peng Gao, Jacques-E. Moser, Ivano Tavernelli, Ursula Rothlisberger, Michael Grätzel, Md. Khaja Nazeeruddin, Julien Frey, Unravelling the Potential for Dithienopyrrole Sensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry of Materials, 2013, 25, 13, 2642

  CrossRef

 18. 18
  Xuefeng Lu, Xiaowei Jia, Zhong-Sheng Wang, Gang Zhou, X-shaped organic dyes with a quinoxaline bridge for use in dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9697

  CrossRef