SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xinlai Xiao, Lei Ge, Changcun Han, Yujing Li, Zhen Zhao, Yongji Xin, Siman Fang, Linen Wu, Ping Qiu, A facile way to synthesize Ag@AgBr cubic cages with efficient visible-light-induced photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 564

  CrossRef

 2. 2
  Rui Hao, Jie Lin, Hua Wang, Bo Li, Fengshi Li, Lin Guo, A fast self-cleaning SERS-active substrate based on an inorganic–organic hybrid nanobelt film, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 32, 20840

  CrossRef

 3. 3
  Z. Y. Lin, J. Xiao, J. H. Yan, P. Liu, L. H. Li, G. W. Yang, Ag/AgCl plasmonic cubes with ultrahigh activity as advanced visible-light photocatalysts for photodegrading dyes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7649

  CrossRef

 4. 4
  Yuyu Zheng, Jinxia Shu, Zhonghua Wang, AgCl@Ag composites with rough surfaces as bifunctional catalyst for the photooxidation and catalytic reduction of 4-nitrophenol, Materials Letters, 2015, 158, 339

  CrossRef

 5. 5
  Hao Tian, Fei Teng, Juan Xu, Sunqi Lou, Na Li, Yunxuan Zhao, Mindong Chen, An Innovative Anion Regulation Strategy for Energy Bands of Semiconductors: A Case from Bi2O3 to Bi2O(OH)2SO4, Scientific Reports, 2015, 5, 7770

  CrossRef

 6. 6
  Jianzhong Min, Fei Wang, Yunliang Cai, Shuai Liang, Zhenwei Zhang, Xingmao Jiang, Azeotropic distillation assisted fabrication of silver nanocages and their catalytic property for reduction of 4-nitrophenol, Chem. Commun., 2015, 51, 4, 761

  CrossRef

 7. 7
  Shifei Kang, Yao Fang, Yongkui Huang, Li-Feng Cui, Yunzhu Wang, Hengfei Qin, Yanmei Zhang, Xi Li, Yangang Wang, Critical influence of g-C3N4 self-assembly coating on the photocatalytic activity and stability of Ag/AgCl microspheres under visible light, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 168-169, 472

  CrossRef

 8. 8
  Wei Li, Zhiyuan Ma, Guoqiang Bai, Jiamei Hu, Xuhong Guo, Bin Dai, Xin Jia, Dopamine-assisted one-step fabrication of Ag@AgCl nanophotocatalyst with tunable morphology, composition and improved photocatalytic performance, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 174-175, 43

  CrossRef

 9. 9
  Hongjun Dong, Gang Chen, Jingxue Sun, Chunmei Li, Chade Lv, Yidong Hu, Durability, inactivation and regeneration of silver tetratantalate in photocatalytic H2evolution, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 2, 795

  CrossRef

 10. 10
  Dawei Wang, Yi Li, Gianluca Li Puma, Chao Wang, Peifang Wang, Wenlong Zhang, Qing Wang, Dye-sensitized photoelectrochemical cell on plasmonic Ag/AgCl @ chiral TiO2 nanofibers for treatment of urban wastewater effluents, with simultaneous production of hydrogen and electricity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 168-169, 25

  CrossRef

 11. 11
  Hongyan Li, Tongshun Wu, Bin Cai, Weiguang Ma, Yingjuan Sun, Shiyu Gan, Dongxue Han, Li Niu, Efficiently photocatalytic reduction of carcinogenic contaminant Cr (VI) upon robust AgCl:Ag hollow nanocrystals, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 164, 344

  CrossRef

 12. 12
  Li Fu, Aiwu Wang, Yuhong Zheng, Wen Cai, Zhuxian Fu, Electrodeposition of Ag dendrites/AgCl hybrid film as a novel photodetector, Materials Letters, 2015, 142, 119

  CrossRef

 13. 13
  Sonja Kracht, Matthias Messerer, Matthieu Lang, Sonja Eckhardt, Miriam Lauz, Bernard Grobéty, Katharina M. Fromm, Bernd Giese, Electron Transfer in Peptides: On the Formation of Silver Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 10
 14. 14
  Sonja Kracht, Matthias Messerer, Matthieu Lang, Sonja Eckhardt, Miriam Lauz, Bernard Grobéty, Katharina M. Fromm, Bernd Giese, Elektronentransfer in Peptiden: Bildung von Silbernanopartikeln, Angewandte Chemie, 2015, 127, 10
 15. 15
  Xiaotian Wang, Chihao Liow, Ankit Bisht, Xinfeng Liu, Tze Chien Sum, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Engineering Interfacial Photo-Induced Charge Transfer Based on Nanobamboo Array Architecture for Efficient Solar-to-Chemical Energy Conversion, Advanced Materials, 2015, 27, 13
 16. 16
  Kemeng Ji, Jiguang Deng, Hongjun Zang, Jiuhui Han, Hamidreza Arandiyan, Hongxing Dai, Fabrication and high photocatalytic performance of noble metal nanoparticles supported on 3DOM InVO4–BiVO4 for the visible-light-driven degradation of rhodamine B and methylene blue, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 165, 285

  CrossRef

 17. 17
  Qing Yan, Meng Sun, Tao Yan, Mengmeng Li, Liangguo Yan, Dong Wei, Bin Du, Fabrication of a heterostructured Ag/AgCl/Bi2MoO6plasmonic photocatalyst with efficient visible light activity towards dyes, RSC Adv., 2015, 5, 22, 17245

  CrossRef

 18. 18
  Qingyao Wang, Jianlei Qiao, Rencheng Jin, Xiaohui Xu, Shanmin Gao, Fabrication of plasmonic AgBr/Ag nanoparticles-sensitized TiO2 nanotube arrays and their enhanced photo-conversion and photoelectrocatalytic properties, Journal of Power Sources, 2015, 277, 480

  CrossRef

 19. 19
  Deliang Chen, Qianqian Chen, Wenjie Zhang, Lianfang Ge, Gang Shao, Bingbing Fan, Hongxia Lu, Rui Zhang, Daoyuan Yang, Guosheng Shao, Freeze-dried PVP–Ag+ precursors to novel AgBr/AgCl–Ag hybrid nanocrystals for visible-light-driven photodegradation of organic pollutants, Superlattices and Microstructures, 2015, 80, 136

  CrossRef

 20. 20
  Hongyan Li, Yingjuan Sun, Bin Cai, Shiyu Gan, Dongxue Han, Li Niu, Tongshun Wu, Hierarchically Z-scheme photocatalyst of Ag@AgCl decorated on BiVO4 (040) with enhancing photoelectrochemical and photocatalytic performance, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 170-171, 206

  CrossRef

 21. 21
  Ying Liu, Man Wang, Lu-Jie Cao, Ming-Yang Yang, Samson Ho-Sum Cheng, Chen-Wei Cao, Kwan-Lan Leung, Chi-Yuen Chung, Zhou-Guang Lu, Interfacial redox reaction-directed synthesis of silver@cerium oxide core–shell nanocomposites as catalysts for rechargeable lithium–air batteries, Journal of Power Sources, 2015, 286, 136

  CrossRef

 22. 22
  Monica Pica, Morena Nocchetti, Berardo Ridolfi, Anna Donnadio, Ferdinando Costantino, Pier Luigi Gentili, Mario Casciola, Nanosized zirconium phosphate/AgCl composite materials: a new synergy for efficient photocatalytic degradation of organic dye pollutants, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 10, 5525

  CrossRef

 23. 23
  Ping Yang, Changchao Jia, Haiyan He, Ling Chen, Katarzyna Matras-Postolek, Preparation and characteristics of molecularly homogeneous Ag/AgCl nano-heterostructures via a two-step synthesis, RSC Adv., 2015, 5, 22, 17210

  CrossRef

 24. 24
  Yuanguo Xu, Teng Zhou, Shuquan Huang, Meng Xie, Hongping Li, Hui Xu, Jiexiang Xia, Huaming Li, Preparation of magnetic Ag/AgCl/CoFe2O4composites with high photocatalytic and antibacterial ability, RSC Adv., 2015, 5, 52, 41475

  CrossRef

 25. 25
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Xiangke Wang, Yongshun Huang, Meiyi Zeng, Jinzhang Xu, Rationally designed 1D Ag@AgVO3nanowire/graphene/protonated g-C3N4nanosheet heterojunctions for enhanced photocatalysis via electrostatic self-assembly and photochemical reduction methods, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 10119

  CrossRef

 26. 26
  Yang Li, Jianbin Zheng, Qinglin Sheng, Bini Wang, Synthesis of Ag@AgCl nanoboxes, and their application to electrochemical sensing of hydrogen peroxide at very low potential, Microchimica Acta, 2015, 182, 1-2, 61

  CrossRef

 27. 27
  Shikui Wu, Xiaoping Shen, Zhenyuan Ji, Guoxing Zhu, Chaojun Chen, Kangmin Chen, Ren Bu, Limin Yang, Synthesis of AgCl hollow cubes and their application in photocatalytic degradation of organic pollutants, CrystEngComm, 2015, 17, 12, 2517

  CrossRef

 28. 28
  Xiaxi Yao, Xiaoheng Liu, Dan Zhu, Chunbao Zhao, Lude Lu, Synthesis of cube-like Ag/AgCl plasmonic photocatalyst with enhanced visible light photocatalytic activity, Catalysis Communications, 2015, 59, 151

  CrossRef

 29. 29
  Shiyun Lou, Xianbin Jia, Yongqiang Wang, Shaomin Zhou, Template-assisted in-situ synthesis of porous AgBr/Ag composite microspheres as highly efficient visible-light photocatalyst, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 176-177, 586

  CrossRef

 30. 30
  M. Aslam, M. Tahir Soomro, Iqbal M.I. Ismail, Numan Salah, M. Waqar Ashraf, Huda A. Qari, A. Hameed, The performance of silver modified tungsten oxide for the removal of 2-CP and 2-NP in sunlight exposure: Optical, electrochemical and photocatalytic properties, Arabian Journal of Chemistry, 2015,

  CrossRef

 31. 31
  Tung-Han Yang, Yeu-Wei Harn, Ming-Yang Pan, Li-De Huang, Miao-Chun Chen, Ben-Yuan Li, Pei-Hsuan Liu, Po-Yen Chen, Chun-Cheng Lin, Pei-Kuen Wei, Lih-Juann Chen, Jenn-Ming Wu, Ultrahigh Density Plasmonic Hot Spots with Ultrahigh Electromagnetic Field for Improved Photocatalytic Activities, Applied Catalysis B: Environmental, 2015,

  CrossRef

 32. 32
  Wei-Li Dai, Hai Xu, Li-Xia Yang, Xu-Biao Luo, Xin-Man Tu, Yan Luo, Ultrasonic-assisted facile synthesis of plasmonic Ag@AgCl cuboids with high visible light photocatalytic performance for Rhodamine B degradation, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2015, 115, 2, 773

  CrossRef

 33. 33
  Harnchana Gatemala, Chuchaat Thammacharoen, Sanong Ekgasit, 3D AgCl microstructures selectively fabricated via Cl−-induced precipitation from [Ag(NH3)2]+, CrystEngComm, 2014, 16, 29, 6688

  CrossRef

 34. 34
  Bin Cai, Jing Wang, Shiyu Gan, Dongxue Han, Zhijian Wu, Li Niu, A distinctive red Ag/AgCl photocatalyst with efficient photocatalytic oxidative and reductive activities, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5280

  CrossRef

 35. 35
  Yu Wang, Gang Chen, Andi Di, Haiming Xu, A Facile, Template-Free Synthesis of AgCl Hierarchical Architectures: Precursors of Highly Efficient Visible-Light Plasmonic Photocatalysts of Ag@AgCl, ChemPlusChem, 2014, 79, 4
 36. 36
  Mingce Long, Weimin Cai, Advanced nanoarchitectures of silver/silver compound composites for photochemical reactions, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7730

  CrossRef

 37. 37
  Anand A. Kulkarni, Bhalchandra M. Bhanage, Ag@AgCl Nanomaterial Synthesis Using Sugar Cane Juice and Its Application in Degradation of Azo Dyes, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 4, 1007

  CrossRef

 38. 38
  Hongjun Dong, Jingxue Sun, Gang Chen, Chunmei Li, Yidong Hu, Chade Lv, An advanced Ag-based photocatalyst Ag2Ta4O11with outstanding activity, durability and universality for removing organic dyes, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 43, 23915

  CrossRef

 39. 39
  Lihong Dong, Junyi Zhu, Guangqing Xia, Bifunctional AgCl/Ag composites for SERS monitoring and low temperature visible light photocatalysis degradation of pollutant, Solid State Sciences, 2014, 38, 7

  CrossRef

 40. 40
  Xiangchao Ma, Ying Dai, Lin Yu, Zaizhu Lou, Baibiao Huang, Myung-Hwan Whangbo, Electron–Hole Pair Generation of the Visible-Light Plasmonic Photocatalyst Ag@AgCl: Enhanced Optical Transitions Involving Midgap Defect States of AgCl, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 23, 12133

  CrossRef

 41. 41
  Pengfei Hu, Yali Cao, Dianzeng Jia, Qiang Li, Ruili Liu, Engineering the metathesis and oxidation-reduction reaction in solid state at room temperature for nanosynthesis, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 42. 42
  Chenghe Hua, Xiaoli Dong, Xiuying Wang, Mang Xue, Xiufang Zhang, Hongchao Ma, Enhanced Photocatalytic Activity of W-Doped and W-La-Codoped TiO2Nanomaterials under Simulated Sunlight, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 43. 43
  Chengtao Yang, Jinliang Wang, Lirun Mei, Xiaoyu Wang, Enhanced Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Cu2O Coated Silicon Nanowire Arrays in Presence of H2O2, Journal of Materials Science & Technology, 2014, 30, 11, 1124

  CrossRef

 44. 44
  Hongyan Hu, Zhengbo Jiao, Gongxuan Lu, Jinhua Ye, Yingpu Bi, Enhanced photocatalytic properties of biomimetic Ag/AgCl heterostructures, RSC Advances, 2014, 4, 60, 31795

  CrossRef

 45. 45
  Yuxin Yang, Wan Guo, Yingna Guo, Yahui Zhao, Xing Yuan, Yihang Guo, Fabrication of Z-scheme plasmonic photocatalyst Ag@AgBr/g-C3N4 with enhanced visible-light photocatalytic activity, Journal of Hazardous Materials, 2014, 271, 150

  CrossRef

 46. 46
  Chao Zhou, Yufei Zhao, Lu Shang, Yinhu Cao, Li-Zhu Wu, Chen-Ho Tung, Tierui Zhang, Facile preparation of black Nb4+self-doped K4Nb6O17microspheres with high solar absorption and enhanced photocatalytic activity, Chemical Communications, 2014, 50, 67, 9554

  CrossRef

 47. 47
  Qingsong Dong, Zhengbo Jiao, Hongchao Yu, Jinhua Ye, Yingpu Bi, Facile synthesis of hollow Ag@AgBr heterostructures with highly efficient visible-light photocatalytic properties, CrystEngComm, 2014, 16, 36, 8317

  CrossRef

 48. 48
  Zhikun Xu, Lei Han, Peng Hu, Shaojun Dong, Facile synthesis of small Ag@AgCl nanoparticles via a vapor diffusion strategy and their highly efficient visible-light-driven photocatalytic performance, Catal. Sci. Technol., 2014, 4, 10, 3615

  CrossRef

 49. 49
  Teng Zhou, Yuanguo Xu, Hui Xu, Hefei Wang, Zulin Da, Shuquan Huang, Haiyan Ji, Huaming Li, In situ oxidation synthesis of visible-light-driven plasmonic photocatalyst Ag/AgCl/g-C3N4 and its activity, Ceramics International, 2014, 40, 7, 9293

  CrossRef

 50. 50
  Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Xiangke Wang, Yongshun Huang, Meiyi Zeng, Jinzhang Xu, In SituIon Exchange Synthesis of Strongly Coupled Ag@AgCl/g-C3N4Porous Nanosheets as Plasmonic Photocatalyst for Highly Efficient Visible-Light Photocatalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22116

  CrossRef

 51. 51
  Xing-Hua Su, Ben-Pan Wang, Lei-Chao Meng, Peng Zhao, Tao Ai, Xin Yan, Low temperature synthesis of ITO nanoparticles with cubic structure by calcining a mixture of indium tin hydroxide and sodium chloride, Rare Metals, 2014,

  CrossRef

 52. 52
  Xiaxi Yao, Xiaoheng Liu, One-pot synthesis of Ag/AgCl@SiO2 core–shell plasmonic photocatalyst in natural geothermal water for efficient photocatalysis under visible light, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2014, 393, 30

  CrossRef

 53. 53
  Xiaxi Yao, Xiaoheng Liu, One-pot synthesis of ternary Ag2CO3/Ag/AgCl photocatalyst in natural geothermal water with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation, Journal of Hazardous Materials, 2014, 280, 260

  CrossRef

 54. 54
  Huijie Yu, Christopher J. Miller, Atsushi Ikeda-Ohno, T. David Waite, Photodegradation of contaminants using Ag@AgCl/rGO assemblages: Possibilities and limitations, Catalysis Today, 2014, 224, 122

  CrossRef

 55. 55
  Lei Sun, Ruizhong Zhang, Yuan Wang, Wei Chen, Plasmonic Ag@AgCl Nanotubes Fabricated from Copper Nanowires as High-Performance Visible Light Photocatalyst, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140822100030002

  CrossRef

 56. 56
  Xiaotian Wang, Chihao Liow, Dianpeng Qi, Bowen Zhu, Wan Ru Leow, Hua Wang, Can Xue, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Programmable Photo-Electrochemical Hydrogen Evolution Based on Multi-Segmented CdS-Au Nanorod Arrays, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 57. 57
  Do Xuan Huy, Ha-Jin Lee, Young Boo Lee, Won San Choi, Rattle-type hierarchical particles containing multilevel cores (Ag@AgCl@SiO2 and Au/Ag@AgCl@SiO2) as versatile catalysts, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 425, 178

  CrossRef

 58. 58
  Yuri Diaz Fernandez, Lanlan Sun, Tina Gschneidtner, Kasper Moth-Poulsen, Research Update: Progress in synthesis of nanoparticle dimers by self-assembly, APL Materials, 2014, 2, 1, 010702

  CrossRef

 59. 59
  Changcun Han, Lei Ge, Changfeng Chen, Yujing Li, Zhen Zhao, Xinlai Xiao, Zhiliang Li, Junlong Zhang, Site-selected synthesis of novel Ag@AgCl nanoframes with efficient visible light induced photocatalytic activity, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12594

  CrossRef

 60. 60
  Hongjun Dong, Gang Chen, Jingxue Sun, Yujie Feng, Chunmei Li, Chade Lv, Stability, durability and regeneration ability of a novel Ag-based photocatalyst, Ag2Nb4O11, Chemical Communications, 2014, 50, 50, 6596

  CrossRef

 61. 61
  Xiaxi Yao, Xiaoheng Liu, Xiuli Hu, Synthesis of the Ag/AgCl/g-C3N4 Composite with High Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation, ChemCatChem, 2014, 6, 12
 62. 62
  Yuri A. Diaz Fernandez, Tina A. Gschneidtner, Carl Wadell, Louise H. Fornander, Samuel Lara Avila, Christoph Langhammer, Fredrik Westerlund, Kasper Moth-Poulsen, The conquest of middle-earth: combining top-down and bottom-up nanofabrication for constructing nanoparticle based devices, Nanoscale, 2014, 6, 24, 14605

  CrossRef

 63. 63
  Yu-Long Sun, Jian Wang, Shou-Yi Li, Xin He, Cheng-Wei Wang, The preparation and characterization of nanoparticle Ag–SiO2 composite films with super low refractive index, Superlattices and Microstructures, 2014, 73, 136

  CrossRef

 64. 64
  Rupashree Balia Singh, Hiroyuki Matsuzaki, Yohichi Suzuki, Kazuhiko Seki, Tsutomu Minegishi, Takashi Hisatomi, Kazunari Domen, Akihiro Furube, Trapped State Sensitive Kinetics in LaTiO2N Solid Photocatalyst with and without Cocatalyst Loading, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 49, 17324

  CrossRef

 65. 65
  Tung-Han Yang, Li-De Huang, Ming-Yang Pan, Yeu-Wei Harn, Miao-Chun Chen, Chun-Cheng Lin, Pei-Kuen Wei, Jenn-Ming Wu, Ultrahigh-Density Plasmonic-Nanoparticle-Sensitized Semiconductor Photocatalysts Profit from Cooperative Light Harvesting and Charge Separation Processes: Experiments, Simulations, and Multifunctional Plasmonics, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 8
 66. 66
  Changchao Jia, Ping Yang, Baibiao Huang, Uniform Ag/AgCl Necklace-Like Nano-Heterostructures: Fabrication and Highly Efficient Plasmonic Photocatalysis, ChemCatChem, 2014, 6, 2
 67. 67
  Dawei Wang, Yi Li, Gianluca Li Puma, Chao Wang, Peifang Wang, Wenlong Zhang, Qing Wang, Ag/AgCl@helical chiral TiO2 nanofibers as a visible-light driven plasmon photocatalyst, Chemical Communications, 2013, 49, 88, 10367

  CrossRef

 68. 68
  Won San Choi, Gyo Yeon Byun, Tae Sung Bae, Ha-Jin Lee, Evolution of AgX Nanowires into Ag Derivative Nano/microtubes for Highly Efficient Visible-Light Photocatalysts, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11225

  CrossRef

 69. 69
  Lei Han, Zhikun Xu, Ping Wang, Shaojun Dong, Facile synthesis of a free-standing Ag@AgCl film for a high performance photocatalyst and photodetector, Chemical Communications, 2013, 49, 43, 4953

  CrossRef

 70. 70
  Mingshan Zhu, Penglei Chen, Minghua Liu, High-Performance Visible-Light-Driven Plasmonic Photocatalysts Ag/AgCl with Controlled Size and Shape Using Graphene Oxide as Capping Agent and Catalyst Promoter, Langmuir, 2013, 29, 29, 9259

  CrossRef

 71. 71
  Bin Cai, Jing Wang, Dongxue Han, Shiyu Gan, Qixian Zhang, Zhijian Wu, Li Niu, Ternary alloyed AgClxBr1−x nanocrystals: facile modulation of electronic structures toward advanced photocatalytic performance, Nanoscale, 2013, 5, 22, 10989

  CrossRef