SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kangzhe Cao, Lifang Jiao, Huiqiao Liu, Yongchang Liu, Yijing Wang, Zaiping Guo, Huatang Yuan, 3D Hierarchical Porous α-Fe2O3 Nanosheets for High-Performance Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 4
 2. 2
  Cheng Liu, Xinjing Wang, Peng Ma, Jilu Chen, Jianzhong Jiang, Yani Ai, Erqin Wang, Sheng Han, Shaofeng Rong, A new application of oily cold rolling mill sludge for preparing Fe2O3/graphene as anodes for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2015, 5, 71, 57383

  CrossRef

 3. 3
  Jingjing Ma, Yu-Shi He, Weimin Zhang, Jiulin Wang, Xiaowei Yang, Xiao-Zhen Liao, Zi-Feng Ma, An experimental insight into the advantages of in situ solvothermal route to construct 3D graphene-based anode materials for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2015, 16, 235

  CrossRef

 4. 4
  Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Bottom-Up Synthesis of Chemically Precise Graphene Nanoribbons, The Chemical Record, 2015, 15, 1
 5. 5
  Junkai Hu, Malachi Noked, Eleanor Gillette, Zhe Gui, Sang Bok Lee, Capacitance behavior of ordered mesoporous carbon/Fe2O3 composites: Comparison between 1D cylindrical, 2D hexagonal, and 3D bicontinuous mesostructures, Carbon, 2015, 93, 903

  CrossRef

 6. 6
  Aojun Bai, Li Wang, Jiaoyang Li, Xiangming He, Jixian Wang, Jianlong Wang, Composite of graphite/phosphorus as anode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 289, 100

  CrossRef

 7. 7
  Bingjun Yang, Jinping Zhao, Jiangtao Chen, Mu He, Shan Xu, Controllable synthesis of graphene nanoscroll-wrapped Fe3O4nanoparticles and their lithium-ion battery performance, RSC Adv., 2015, 5, 71, 57906

  CrossRef

 8. 8
  Bin Luo, Linjie Zhi, Design and construction of three dimensional graphene-based composites for lithium ion battery applications, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2, 456

  CrossRef

 9. 9
  Perry T. Yin, Shreyas Shah, Manish Chhowalla, Ki-Bum Lee, Design, Synthesis, and Characterization of Graphene–Nanoparticle Hybrid Materials for Bioapplications, Chemical Reviews, 2015, 115, 7, 2483

  CrossRef

 10. 10
  Yongfei Liu, Junmin Xu, Xiaoying Qin, Hongxing Xin, Xueqin Yuan, Jian Zhang, Di Li, Chunjun Song, Electrode activation via vesiculation: improved reversible capacity of γ-Fe2O3@C/MWNT composite anodes for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18, 9682

  CrossRef

 11. 11
  Madhumita Sahoo, S. Ramaprabhu, Enhanced electrochemical performance by unfolding a few wings of graphene nanoribbons of multiwalled carbon nanotubes as an anode material for Li ion battery applications, Nanoscale, 2015, 7, 32, 13379

  CrossRef

 12. 12
  Yanfei Shen, Akinori Saeki, Shu Seki, Jeong-O Lee, Junko Aimi, Takashi Nakanishi, Exfoliation of Graphene and Assembly Formation with Alkylated-C60: A Nanocarbon Hybrid towards Photo-Energy Conversion Electrode Devices, Advanced Optical Materials, 2015, 3, 7
 13. 13
  Kyung Hyun Choi, Junaid Ali, Yang Hoi Doh, Exploring resistive switching in poly(4-vinylphenol)–graphene nano-composite films, Japanese Journal of Applied Physics, 2015, 54, 3, 035103

  CrossRef

 14. 14
  Kyung Hyun Choi, Junaid Ali, Kyoung-Hoan Na, Fabrication of graphene-nanoflake/poly(4-vinylphenol) polymer nanocomposite thin film by electrohydrodynamic atomization and its application as flexible resistive switching device, Physica B: Condensed Matter, 2015, 475, 148

  CrossRef

 15. 15
  Feng Lin, Justin B. Bult, Sanjini Nanayakkara, Anne C. Dillon, Ryan M. Richards, Jeffrey L. Blackburn, Chaiwat Engtrakul, Graphene as an Efficient Interfacial Layer for Electrochromic Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 21, 11330

  CrossRef

 16. 16
  Songping Wu, Rui Xu, Mingjia Lu, Rongyun Ge, James Iocozzia, Cuiping Han, Beibei Jiang, Zhiqun Lin, Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 16
 17. 17
  Zheng-Long Xu, Biao Zhang, Yang Gang, Ke Cao, Mohammad Akbari Garakani, Sara Abouali, Jiaqiang Huang, Jian-Qiu Huang, Elham Kamali Heidari, Hongtao Wang, Jang-Kyo Kim, In-situ TEM examination and exceptional long-term cyclic stability of ultrafine Fe3O4 nanocrystal/carbon nanofiber composite electrodes, Energy Storage Materials, 2015,

  CrossRef

 18. 18
  Xiaonan Shang, Xiuwan Li, Hongwei Yue, Song Xue, Zhengjiao Liu, Xiaoyi Hou, Deyan He, Interconnected porous NiO@MnO2 nanosheets as anodes with excellent rate capability for lithium-ion batteries, Materials Letters, 2015, 157, 7

  CrossRef

 19. 19
  Junhua Wang, Mingxia Gao, Hongge Pan, Yongfeng Liu, Ze Zhang, Jixue Li, Qingmei Su, Gaohui Du, Min Zhu, Liuzhang Ouyang, Congxiao Shang, Zhengxiao Guo, Mesoporous Fe2O3flakes of high aspect ratio encased within thin carbon skeleton for superior lithium-ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 27, 14178

  CrossRef

 20. 20
  Gang Huang, Feifei Zhang, Xinchuan Du, Yuling Qin, Dongming Yin, Limin Wang, Metal Organic Frameworks Route toin SituInsertion of Multiwalled Carbon Nanotubes in Co3O4Polyhedra as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1592

  CrossRef

 21. 21
  Gi Dae Park, Jung Sang Cho, Yun Chan Kang, Multiphase and Double-Layer NiFe2O4@NiO-Hollow-Nanosphere-Decorated Reduced Graphene Oxide Composite Powders Prepared by Spray Pyrolysis Applying Nanoscale Kirkendall Diffusion, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 30, 16842

  CrossRef

 22. 22
  Paulraj Arunkumar, Ajithan G. Ashish, Binson Babu, Som Sarang, Abhin Suresh, Chithra H. Sharma, Madhu Thalakulam, Manikoth M. Shaijumon, Nb2O5/graphene nanocomposites for electrochemical energy storage, RSC Adv., 2015, 5, 74, 59997

  CrossRef

 23. 23
  Yuan Zhong, Huiqing Fan, Ling Chang, Haibo Shao, Jianming Wang, Jianqing Zhang, Chu-nan Cao, Novel iron oxide nanotube arrays as high-performance anodes for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 296, 255

  CrossRef

 24. 24
  Kuo-Ching Mei, Yukuang Guo, Jie Bai, Pedro M. Costa, Houmam Kafa, Andrea Protti, Robert C. Hider, Khuloud T. Al-Jamal, Organic Solvent-Free, One-Step Engineering of Graphene-Based Magnetic-Responsive Hybrids Using Design of Experiment-Driven Mechanochemistry, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 26, 14176

  CrossRef

 25. 25
  Guolin Hou, Benli Cheng, Yuebin Cao, Mingshui Yao, Fei Ding, Peng Hu, Fangli Yuan, Scalable synthesis of highly dispersed silicon nanospheres by RF thermal plasma and their use as anode materials for high-performance Li-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 35, 18136

  CrossRef

 26. 26
  Gi Dae Park, Yun Chan Kang, Superior Lithium-Ion Storage Properties of Mesoporous CuO–Reduced Graphene Oxide Composite Powder Prepared by a Two-Step Spray-Drying Process, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 25
 27. 27
  Haoliang Shen, Yi Shi, Xinran Wang, Synthesis, charge transport and device applications of graphene nanoribbons, Synthetic Metals, 2015,

  CrossRef

 28. 28
  Meng Ju, Jian Lv, Xiao-Yu Kuang, Li-Ping Ding, Cheng Lu, Jing-Jing Wang, Yuan-Yuan Jin, George Maroulis, Systematic theoretical investigation of geometries, stabilities and magnetic properties of iron oxide clusters (FeO)nμ(n = 1–8, μ = 0, ±1): insights and perspectives, RSC Adv., 2015, 5, 9, 6560

  CrossRef

 29. 29
  Zhaoyang Fan, Jin Liang, Wei Yu, Shujiang Ding, Shaodong Cheng, Guang Yang, Yonglong Wang, Yingxin Xi, Kai Xi, R. Vasant Kumar, Ultrathin NiO nanosheets anchored on a highly ordered nanostructured carbon as an enhanced anode material for lithium ion batteries, Nano Energy, 2015, 16, 152

  CrossRef

 30. 30
  Yi Zhao, Zhenxing Feng, Zhichuan J. Xu, Yolk–shell Fe2O3⊙ C composites anchored on MWNTs with enhanced lithium and sodium storage, Nanoscale, 2015, 7, 21, 9520

  CrossRef

 31. 31
  Qinyou An, Fan Lv, Qiuqi Liu, Chunhua Han, Kangning Zhao, Jinzhi Sheng, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Liqiang Mai, Amorphous Vanadium Oxide Matrixes Supporting Hierarchical Porous Fe3O4/Graphene Nanowires as a High-Rate Lithium Storage Anode, Nano Letters, 2014, 14, 11, 6250

  CrossRef

 32. 32
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Wei Ai, Zhanxi Fan, Xintang Huang, Hua Zhang, Ting Yu, Encapsulation of nanoscale metal oxides into an ultra-thin Ni matrix for superior Li-ion batteries: a versatile strategy, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12990

  CrossRef

 33. 33
  Jian Jiang, Jianhui Zhu, Wei Ai, Zhanxi Fan, Xiaonan Shen, Chenji Zou, Jinping Liu, Hua Zhang, Ting Yu, Evolution of disposable bamboo chopsticks into uniform carbon fibers: a smart strategy to fabricate sustainable anodes for Li-ion batteries, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 8, 2670

  CrossRef

 34. 34
  Keyan Li, Hao Chen, Fenfen Shua, Dongfeng Xue, Xinwen Guo, Facile synthesis of iron-based compounds as high performance anode materials for Li-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 69, 36507

  CrossRef

 35. 35
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Fe3O4-decorated hollow graphene balls prepared by spray pyrolysis process for ultrafast and long cycle-life lithium ion batteries, Carbon, 2014, 79, 58

  CrossRef

 36. 36
  Gang Huang, Feifei Zhang, Leilei Zhang, Xinchuan Du, Jianwei Wang, Limin Wang, Hierarchical NiFe2O4/Fe2O3 nanotubes derived from metal organic frameworks for superior lithium ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 8048

  CrossRef

 37. 37
  Jiří Tuček, Kingsley Christian Kemp, Kwang Soo Kim, Radek Zbořil, Iron-Oxide-Supported Nanocarbon in Lithium-Ion Batteries, Medical, Catalytic, and Environmental Applications, ACS Nano, 2014, 8, 8, 7571

  CrossRef

 38. 38
  Jing Zhong, Jing Meng, Xuchun Gui, Tao Hu, Ning Xie, Xiaoyan Lu, Zhenyu Yang, Nikhil Koratkar, Nanocarbon aerogel complexes inspired by the leaf structure, Carbon, 2014, 77, 637

  CrossRef

 39. 39
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Lian Gao, Three-Dimensional Fe2O3 Nanocubes/Nitrogen-doped Graphene Aerogels: Nucleation Mechanism and Lithium Storage Properties, Scientific Reports, 2014, 4, 7171

  CrossRef

 40. 40
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 49
 41. 41
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Jiaqi Wei, Shengyan Yin, Zhili Dong, Rachid Yazami, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 49