SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Muhammad E. Abdelhamid, Anthony P. O'Mullane, Graeme A. Snook, Storing energy in plastics: a review on conducting polymers & their role in electrochemical energy storage, RSC Adv., 2015, 5, 15, 11611

  CrossRef

 2. 2
  Huizhi Bao, Zhenhua Zhang, Qing Hua, Weixin Huang, Compositions, Structures, and Catalytic Activities of CeO2@Cu2O Nanocomposites Prepared by the Template-Assisted Method, Langmuir, 2014, 30, 22, 6427

  CrossRef

 3. 3
  Linli Tang, Jian Lv, Shaodong Sun, Xiaozhe Zhang, Chuncai Kong, Xiaoping Song, Zhimao Yang, Facile hydroxyl-assisted synthesis of morphological Cu2O architectures and their shape-dependent photocatalytic performances, New J. Chem., 2014, 38, 10, 4656

  CrossRef

 4. 4
  Jing Luo, Qun Zhou, Jun Sun, Ren Liu, Xiaoya Liu, Micelle-assisted synthesis of PANI nanoparticles and application as particulate emulsifier, Colloid and Polymer Science, 2014, 292, 3, 653

  CrossRef

 5. 5
  Genping Song, Lin Liu, Jie Han, Chengyin Wang, Guoxiu Wang, Polypyrrole single and double-shelled nanospheres templated by pyrrole–Hg(II) complex: Synthesis, characterization, formation mechanism and electrochemical performance, Synthetic Metals, 2014, 197, 126

  CrossRef

 6. 6
  G. Sree Theja, Rene Christena Lowrence, Venkatraman Ravi, Saisubramanian Nagarajan, Savarimuthu Philip Anthony, Synthesis of Cu2O micro/nanocrystals with tunable morphologies using coordinating ligands as structure controlling agents and antimicrobial studies, CrystEngComm, 2014, 16, 42, 9866

  CrossRef

 7. 7
  Fang Liao, Siwei Yang, Xiubing Li, Shuai Yan, Chenshu Hu, Ling He, Xinyuan Kang, Xun Song, Tongyan Ren, Synthesis of nanoscale poly(o-phenylenediamine) regular hexagonal prisms: A new way to build the 3D structure from 2D structure with amorphous structure, Synthetic Metals, 2014, 190, 79

  CrossRef

 8. 8
  Zhiyuan Wang, Fengping Wang, Mingyan Li, M. Zubair Iqbal, Qurat-Ul-Ain Javed, Yanzhen Lu, Mei Xu, Quanshui Li, Synthesis, characterization and hydrogen storage characteristics of flower-like SnO2 porous microspheres, Materials Letters, 2014, 119, 36

  CrossRef

 9. 9
  Sreela Pal Basak, Baishali Kanjilal, Priyabrata Sarkar, Anthony P.F. Turner, Application of electrical impedance spectroscopy and amperometry in polyaniline modified ammonia gas sensor, Synthetic Metals, 2013, 175, 127

  CrossRef

 10. 10
  Tetsuo Umegaki, Chihiro Takei, Qiang Xu, Yoshiyuki Kojima, Fabrication of hollow metal oxide–nickel composite spheres and their catalytic activity for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 3, 1397

  CrossRef

 11. 11
  Chen Chen, Haiyan Xu, Ling Xu, Fengjun Zhang, Jinkuang Dong, Hao Wang, One-pot synthesis of homogeneous core–shell Cu2O films with nanoparticle-composed multishells and their photocatalytic properties, RSC Advances, 2013, 3, 47, 25010

  CrossRef

 12. 12
  Xiufang Wang, Yuhua Shen, Anjian Xie, Shaohua Chen, One-step synthesis of Ag@PANI nanocomposites and their application to detection of mercury, Materials Chemistry and Physics, 2013, 140, 2-3, 487

  CrossRef

 13. 13
  Shuang Li, Dongqing Wu, Chong Cheng, Jinzuan Wang, Fan Zhang, Yuezeng Su, Xinliang Feng, Polyaniline-Coupled Multifunctional 2D Metal Oxide/Hydroxide Graphene Nanohybrids, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 46
 14. 14
  Shuang Li, Dongqing Wu, Chong Cheng, Jinzuan Wang, Fan Zhang, Yuezeng Su, Xinliang Feng, Polyaniline-Coupled Multifunctional 2D Metal Oxide/Hydroxide Graphene Nanohybrids, Angewandte Chemie, 2013, 125, 46
 15. 15
  Xiaomiao Feng, Yu Zhang, Zhenzhen Yan, Ningna Chen, Yanwen Ma, Xingfen Liu, Xiaoyan Yang, Wenhua Hou, Self-degradable template synthesis of polyaniline nanotubes and their high performance in the detection of dopamine, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9775

  CrossRef

 16. 16
  Yong-Tao Tan, Fen Ran, Ling-Ren Wang, Ling-Bin Kong, Long Kang, Synthesis and electrochemical properties of hollow polyaniline microspheres by a sulfonated polystyrene template, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 127, 3
 17. 17
  Xi Wang, Wei Tian, Tianyou Zhai, Chunyi Zhi, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Cobalt(ii,iii) oxide hollow structures: fabrication, properties and applications, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 44, 23310

  CrossRef

 18. 18
  S.J. Richard Prabakar, Myoungho Pyo, Corrosion protection of aluminum in LiPF6 by poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanosphere-coated multiwalled carbon nanotube, Corrosion Science, 2012, 57, 42

  CrossRef

 19. 19
  Q Javed, F P Wang, M Y Rafique, A M Toufiq, Q S Li, H Mahmood, W Khan, Diameter-controlled synthesis of α-Mn2O3nanorods and nanowires with enhanced surface morphology and optical properties, Nanotechnology, 2012, 23, 41, 415603

  CrossRef

 20. 20
  Yushan Liu, Haiming Nan, Qiang Cai, Hengde Li, Fabrication of halloysite@polypyrrole composite particles and polypyrrole nanotubes on halloysite templates, Journal of Applied Polymer Science, 2012, 125, S1
 21. 21
  Zhong Chun Li, Si Si Chen, Ai Jun Gu, Zhi Xian Wang, Xu Hong Chen, Facile hydrothermal synthesis and electrochemical properties of hollow urchin-like -FeOOH, Micro & Nano Letters, 2012, 7, 8, 757

  CrossRef

 22. 22
  Jie Han, Ping Fang, Jie Dai, Rong Guo, One-Pot Surfactantless Route to Polyaniline Hollow Nanospheres with Incontinuous Multicavities and Application for the Removal of Lead Ions from Water, Langmuir, 2012, 28, 15, 6468

  CrossRef

 23. 23
  Krystyna Kijewska, Gary J. Blanchard, Jakub Szlachetko , Jarosław Stolarski, Anna Kisiel, Agata Michalska, Krzysztof Maksymiuk, Marcin Pisarek, Paweł Majewski, Paweł Krysiński, Maciej Mazur, Photopolymerized Polypyrrole Microvessels, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 1
 24. 24
  Wenbin Zhong, Yuntao Li, Yujie Wang, Xiaohua Chen, Yongxin Wang, Wantai Yang, Superhydrophobic polyaniline hollow bars: Constructed with nanorod-arrays based on self-removing metal-monomeric template, Journal of Colloid and Interface Science, 2012, 365, 1, 28

  CrossRef

 25. 25
  Junjie Yuan, Zhengqi Wang, A facile method of synthesis of asymmetric hollow silica spheres, Journal of Colloid and Interface Science, 2011, 362, 1, 15

  CrossRef

 26. 26
  Guohua Sun, Kaixi Li, Jian Wang, Hongwei He, Jianlong Wang, Yanqiu Li, Yue Liu, Jianyu Gu, A novel approach for fabrication of hollow carbon spheres with large size and high specific surface area, Microporous and Mesoporous Materials, 2011, 139, 1-3, 207

  CrossRef

 27. 27
  Haibing Xia, Xutang Tao, In situ crystals as templates to fabricate rectangular shaped hollow polyaniline tubes and their application in drug release, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 8, 2463

  CrossRef

 28. 28
  Guicun Li, Yingmei Li, Yan Li, Hongrui Peng, Kezheng Chen, Polyaniline Nanorings and Flat Hollow Capsules Synthesized byin SituSacrificial Oxidative Templates, Macromolecules, 2011, 44, 23, 9319

  CrossRef

 29. 29
  Tongjie Yao, Tieyu Cui, Jie Wu, Qiuzhi Chen, Shiwen Lu, Kening Sun, Preparation of hierarchical porous polypyrrole nanoclusters and their application for removal of Cr(vi) ions in aqueous solution, Polymer Chemistry, 2011, 2, 12, 2893

  CrossRef

 30. 30
  Ivana Šeděnková, Elena N. Konyushenko, Jaroslav Stejskal, Miroslava Trchová, Jan Prokeš, Solid-state oxidation of aniline hydrochloride with various oxidants, Synthetic Metals, 2011, 161, 13-14, 1353

  CrossRef

 31. 31
  Yao Qin, Renchao Che, Chongyun Liang, Jie Zhang, Zhiwei Wen, Synthesis of Au and Au–CuO cubic microcages via an in situ sacrificial template approach, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 11, 3960

  CrossRef

 32. 32
  Henry D. Tran, Julio M. D'Arcy, Yue Wang, Peter J. Beltramo, Veronica A. Strong, Richard B. Kaner, The oxidation of aniline to produce “polyaniline”: a process yielding many different nanoscale structures, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 11, 3534

  CrossRef

 33. 33
  Lin Xia, Zhixiang Wei, Meixiang Wan, Conducting polymer nanostructures and their application in biosensors, Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 341, 1, 1

  CrossRef

 34. 34
  Lijia Pan, Hao Qiu, Chunmeng Dou, Yun Li, Lin Pu, Jianbin Xu, Yi Shi, Conducting Polymer Nanostructures: Template Synthesis and Applications in Energy Storage, International Journal of Molecular Sciences, 2010, 11, 7, 2636

  CrossRef

 35. 35
  Zhimao Yang, Shaodong Sun, Chuncai Kong, Xiaoping Song, Bingjun Ding, Designated-Tailoring on {100} Facets of Cu2O Nanostructures: From Octahedral to Its Different Truncated Forms, Journal of Nanomaterials, 2010, 2010, 1

  CrossRef

 36. 36
  Zhiyu Wang, Deyan Luan, Chang Ming Li, Fabing Su, Srinivasan Madhavi, Freddy Yin Chiang Boey, Xiong Wen Lou, Engineering Nonspherical Hollow Structures with Complex Interiors by Template-Engaged Redox Etching, Journal of the American Chemical Society, 2010, 132, 45, 16271

  CrossRef

 37. 37
  Hui-yan Ma, Yun-wu Li, Fei Cao, Yu Gao, Jian Gong, Yu-lin Deng, Facile synthesis of polyaniline hemispheres in diethyl ether/ice mixture solvent and growth mechanism study, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2010, 48, 16
 38. 38
  Ying Zhu, Guang Wang, Jiuming Li, Meixiang Wan, Lei Jiang, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanospheres Synthesized Using a Micelle Soft Template Associated with Cuprous Oxide, Macromolecular Chemistry and Physics, 2010, 211, 11
 39. 39
  R. Shen, B. Mu, W. Wang, P. Du, P. Liu, Preparation of degradable polymeric nanocapsules from hyperbranched poly (amine ester) grafted nanosilica templates, IET Nanobiotechnology, 2010, 4, 2, 35

  CrossRef

 40. 40
  S. Ashoka, G. Nagaraju, G.T. Chandrappa, Reduction of KMnO4 to Mn3O4 via hydrothermal process, Materials Letters, 2010, 64, 22, 2538

  CrossRef

 41. 41
  Siddaramanna Ashoka, Pallellappa Chithaiah, Chikka Nagappa Tharamani, Gujjarahalli Thimmanna Chandrappa, Synthesis and characterisation of microstructural α-Mn2O3materials, Journal of Experimental Nanoscience, 2010, 5, 4, 285

  CrossRef

 42. 42
  Xiaocong Wang, Yu Li, Yan Zhao, Jing Liu, Saide Tang, Wei Feng, Synthesis of PANI nanostructures with various morphologies from fibers to micromats to disks doped with salicylic acid, Synthetic Metals, 2010, 160, 17-18, 2008

  CrossRef

 43. 43
  K.-P. Lee, A. Gopalan, S. Komathi, D. Raghupathy, Physical Properties and Applications of Polymer Nanocomposites, 2010,

  CrossRef

 44. 44
  Xiaofeng Lu, Hui Mao, Wanjin Zhang, Fabrication of core-shell Fe3O4/polypyrrole and hollow polypyrrole microspheres, Polymer Composites, 2009, 30, 6
 45. 45
  Bin Mu, Ruoping Shen, Peng Liu, Facile Preparation of Crosslinked Polymeric Nanocapsules via Combination of Surface-Initiated Atom Transfer Radical Polymerization and Ultraviolet Irradiated Crosslinking Techniques, Nanoscale Research Letters, 2009, 4, 7, 773

  CrossRef

 46. 46
  Long Zhang, Tingmei Wang, Peng Liu, PREPARATION OF ROD-SHAPED POLYANILINE NANOCAPSULES WITH α-Fe2O3NANOROD AS TEMPLATE, Soft Materials, 2009, 7, 3, 105

  CrossRef

 47. 47
  Meixiang Wan, Some Issues Related to Polyaniline Micro-/Nanostructures, Macromolecular Rapid Communications, 2009, 30, 12
 48. 48
  B. Sreedhar, P. Radhika, B. Neelima, Neha Hebalkar, M. V. Basaveswara Rao, Synthesis and characterization of polyaniline: nanospheres, nanorods, and nanotubes—catalytic application for sulfoxidation reactions, Polymers for Advanced Technologies, 2009, 20, 12
 49. 49
  Min Wei, Yun Lu, Templating fabrication of polypyrrole nanorods/nanofibers, Synthetic Metals, 2009, 159, 11, 1061

  CrossRef

 50. 50
  Hui Mao, Xiaofeng Lu, Danming Chao, Lili Cui, Wanjin Zhang, Controlled growth of poly (N-methylaniline): From nanowires to microspheres, Materials Letters, 2008, 62, 6-7, 998

  CrossRef

 51. 51
  Wenbin Zhong, Yongxin Wang, Yan Yan, Wantai Yang, Facile Fabrication of Monolayered Hollow Submicrospheres of PANI on Surfaces of Modified Polymer Films, Macromolecular Symposia, 2008, 261, 1
 52. 52
  Chaxing Fan, Huibin Qiu, Juanfang Ruan, Osamu Terasaki, Yong Yan, Zhixiang Wei, Shunai Che, Formation of Chiral Mesopores in Conducting Polymers by Chiral-Lipid-Ribbon Templating and “Seeding” Route, Advanced Functional Materials, 2008, 18, 18
 53. 53
  Krystyna Jackowska, Aleksander T. Bieguński, Magdalena Tagowska, Hard template synthesis of conducting polymers: a route to achieve nanostructures, Journal of Solid State Electrochemistry, 2008, 12, 4, 437

  CrossRef

 54. 54
  Xiong Wen (David) Lou, Lynden A. Archer, Zichao Yang, Hollow Micro-/Nanostructures: Synthesis and Applications, Advanced Materials, 2008, 20, 21
 55. 55
  Mee Rahn Kim, Du-Jeon Jang, One-step fabrication of well-defined hollow CdS nanoboxes, Chemical Communications, 2008, 41, 5218

  CrossRef

 56. 56
  Li-juan Mao, Chun-yan Liu, Jing Li, Template-free synthesis of VOx hierarchical hollow spheres, Journal of Materials Chemistry, 2008, 18, 14, 1640

  CrossRef

 57. 57
  Ying Zhu, Jiuming Li, Meixiang Wan, Lei Jiang, Yen Wei, A New Route for the Preparation of Brain-Like Nanostructured Polyaniline, Macromolecular Rapid Communications, 2007, 28, 12
 58. 58
  Hua Bai, Chun Li, Feng'en Chen, Gaoquan Shi, Aligned three-dimensional microstructures of conducting polymer composites, Polymer, 2007, 48, 18, 5259

  CrossRef

 59. 59
  H. Ding, M. Wan, Y. Wei, Controlling the Diameter of Polyaniline Nanofibers by Adjusting the Oxidant Redox Potential, Advanced Materials, 2007, 19, 3
 60. 60
  J. Jang, J. Ha, J. Cho, Fabrication of Water-Dispersible Polyaniline-Poly(4-styrenesulfonate) Nanoparticles For Inkjet-Printed Chemical-Sensor Applications, Advanced Materials, 2007, 19, 13
 61. 61
  Xiaomiao Feng, Zhengzong Sun, Wenhua Hou, Jun-Jie Zhu, Synthesis of functional polypyrrole/prussian blue and polypyrrole/Ag composite microtubes by using a reactive template, Nanotechnology, 2007, 18, 19, 195603

  CrossRef

 62. 62
  L. J. Pan, L. Pu, Y. Shi, S. Y. Song, Z. Xu, R. Zhang, Y. D. Zheng, Synthesis of Polyaniline Nanotubes with a Reactive Template of Manganese Oxide, Advanced Materials, 2007, 19, 3
 63. 63
  Xiong Wen Lou, Chongli Yuan, Qing Zhang, Lynden A. Archer, Platinum-Functionalized Octahedral Silica Nanocages: Synthesis and Characterization, Angewandte Chemie International Edition, 2006, 45, 23
 64. 64
  Xiong Wen Lou, Chongli Yuan, Qing Zhang, Lynden A. Archer, Platinum-Functionalized Octahedral Silica Nanocages: Synthesis and Characterization, Angewandte Chemie, 2006, 118, 23
 65. 65
  Jiyong Huang, Zhixiang Wei, Conductive Polymer Micro- and Nanocontainers,
 66. 66
  Juanjuan Qi, Lidong Li, Lin Guo, Hollow Metallic Micro/Nanostructures,
 67. 67
  Yen Wei, Meixiang Wan, Ten-Chin Wen, Tang-Kuei Chang, Gaoquan Shi, Hongxu Qi, Lei Tao, Ester Segal, Moshe Narkis, Nanostructured Conducting Polymers for Sensor Development,