SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chi-Jui Chiang, Jyh-Chien Chen, Hsiang-Yen Tsao, Kuan-Yi Wu, Chien-Lung Wang, Ambient-Stable, Annealing-Free, and Ambipolar Organic Field-Effect Transistors Based on Solution-Processable Poly(2,2′-bis(trifluoromethyl)biphenyl-alt-2,5-divinylthiophene) without Long Alkyl Side Chains, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 4
 2. 2
  Yuanhang Zhou, Weichao Chen, Zhengkun Du, Dangqiang Zhu, Dan Ouyang, Liangliang Han, Renqiang Yang, High open-circuit voltage solution-processed organic solar cells based on a star-shaped small molecule end-capped with a new rhodanine derivative, Science China Chemistry, 2015,

  CrossRef

 3. 3
  Yuanhang Zhou, Manjun Xiao, Deyu Liu, Zhengkun Du, Weichao Chen, Dan Ouyang, Liangliang Han, Xiaobo Wan, Renqiang Yang, Synthesis and photovoltaic properties of new small molecules with rhodanine derivative as the end-capped blocks, Organic Electronics, 2015, 17, 355

  CrossRef

 4. 4
  Guobing Zhang, Peng Li, Longxiang Tang, Jingxuan Ma, Xianghua Wang, Hongbo Lu, Boseok Kang, Kilwon Cho, Longzhen Qiu, A bis(2-oxoindolin-3-ylidene)-benzodifuran-dione containing copolymer for high-mobility ambipolar transistors, Chemical Communications, 2014, 50, 24, 3180

  CrossRef

 5. 5
  Ling Fan, Ruili Cui, Xiuping Guo, Dong Qian, Beibei Qiu, Jun Yuan, Yongfang Li, Wenlong Huang, Junliang Yang, Weifang Liu, Xinjun Xu, Lidong Li, Yingping Zou, A new two-dimensional donor/acceptor copolymer based on 4,8-bis(2′-ethylhexylthiophene)thieno[2,3-f]benzofuran for high-performance polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 28, 5651

  CrossRef

 6. 6
  Hui Huang, Nanjia Zhou, Rocio Ponce Ortiz, Zhihua Chen, Stephen Loser, Shiming Zhang, Xugang Guo, Juan Casado, J. Teodomiro López Navarrete, Xinge Yu, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Alkoxy-Functionalized Thienyl-Vinylene Polymers for Field-Effect Transistors and All-Polymer Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 19
 7. 7
  Zhengxu Cai, Hewei Luo, Penglin Qi, Jianguo Wang, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Deqing Zhang, Alternating Conjugated Electron Donor–Acceptor Polymers Entailing Pechmann Dye Framework as the Electron Acceptor Moieties for High Performance Organic Semiconductors with Tunable Characteristics, Macromolecules, 2014, 47, 9, 2899

  CrossRef

 8. 8
  Fei Jiao, Fengjiao Zhang, Yaping Zang, Ye Zou, Chong'an Di, Wei Xu, Daoben Zhu, An easily accessible carbon material derived from carbonization of polyacrylonitrile ultrathin films: ambipolar transport properties and application in a CMOS-like inverter, Chemical Communications, 2014, 50, 18, 2374

  CrossRef

 9. 9
  Masashi Mamada, César Pérez-Bolívar, Daisuke Kumaki, Nina A. Esipenko, Shizuo Tokito, Pavel Anzenbacher, Benzimidazole Derivatives: Synthesis, Physical Properties, and n-Type Semiconducting Properties, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 37
 10. 10
  Yongyang Gong, Yiren Zhang, Wang Zhang Yuan, Jing Zhi Sun, Yongming Zhang, D–A Solid Emitter with Crowded and Remarkably Twisted Conformations Exhibiting Multifunctionality and Multicolor Mechanochromism, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 20, 10998

  CrossRef

 11. 11
  Q. Shuai, H. T. Black, A. Dadvand, D. F. Perepichka, Dithienonaphthothiadiazole semiconductors: synthesis, properties, and application to ambipolar field effect transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 20, 3972

  CrossRef

 12. 12
  Woonggi Kang, Minwoo Jung, Wonsuk Cha, Sukjae Jang, Youngwoon Yoon, Hyunjung Kim, Hae Jung Son, Doh-Kwon Lee, BongSoo Kim, Jeong Ho Cho, High Crystalline Dithienosilole-Cored Small Molecule Semiconductor for Ambipolar Transistor and Nonvolatile Memory, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6589

  CrossRef

 13. 13
  Xugang Guo, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Imide- and Amide-Functionalized Polymer Semiconductors, Chemical Reviews, 2014, 114, 18, 8943

  CrossRef

 14. 14
  Jae-Hyun Kim, Jin-Hyuk Kwon, Jin-Hyuk Bae, Jaehoon Park, Sungkeun Baang, Influence of the active layer pattern on the electrical characteristics of organic inverters, Journal of the Korean Physical Society, 2014, 65, 11, 1965

  CrossRef

 15. 15
  Nagesh B. Kolhe, A. Z. Ashar, K. S. Narayan, S. K. Asha, Naphthalene Diimide Copolymers with Oligo(p-phenylenevinylene) and Benzobisoxazole for Balanced Ambipolar Charge Transport, Macromolecules, 2014, 47, 7, 2296

  CrossRef

 16. 16
  Selvam Subramaniyan, Taeshik Earmme, Nishit M. Murari, Samson A. Jenekhe, Naphthobisthiazole diimide-based n-type polymer semiconductors: synthesis, π-stacking, field-effect charge transport, and all-polymer solar cells, Polymer Chemistry, 2014, 5, 19, 5707

  CrossRef

 17. 17
  Chenmin Yu, Chang He, Yang Yang, Zhengxu Cai, Hewei Luo, Wenqiang Li, Qian Peng, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Deqing Zhang, New Conjugated Molecules with Two and Three Dithienyldiketopyrrolopyrrole (DPP) Moieties Substituted at meta Positions of Benzene toward p- and n-Type Organic Photovoltaic Materials, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 18. 18
  Chenmin Yu, Zitong Liu, Yang Yang, Jingjing Yao, Zhengxu Cai, Hewei Luo, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, New dithienyl-diketopyrrolopyrrole-based conjugated molecules entailing electron withdrawing moieties for organic ambipolar semiconductors and photovoltaic materials, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 47, 10101

  CrossRef

 19. 19
  Long-Biao Huang, Zong-Xiang Xu, Xianfeng Chen, Wei Tian, Su-Ting Han, Ye Zhou, Jia-Ju Xu, Xiong-Bo Yang, Vellaisamy A. L. Roy, Poly(3-hexylthiophene) Nanotubes with Tunable Aspect Ratios and Charge Transport Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 11874

  CrossRef

 20. 20
  Wei Huang, Huan Wang, Lu Sun, Bo Li, Jianhua Su, He Tian, Propeller-like D–π–A architectures: bright solid emitters with AIEE activity and large two-photon absorption, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 33, 6843

  CrossRef

 21. 21
  Jinjun Shao, Jingjing Chang, Gaole Dai, Chunyan Chi, Pyromellitic diimide-based copolymers for ambipolar field-effect transistors: Synthesis, characterization, and device applications, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 17
 22. 22
  Elisa I. Carrera, Dwight S. Seferos, Semiconducting Polymers Containing Tellurium: Perspectives Toward Obtaining High-Performance Materials, Macromolecules, 2014, 141224115310008

  CrossRef

 23. 23
  Rekha Narayan, Prashant Kumar, K. S. Narayan, S. K. Asha, Supramolecular P4VP-pentadecylphenol naphthalenebisimide comb-polymer: mesoscopic organization and charge transport properties, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 32, 6511

  CrossRef

 24. 24
  Alessandro Luzio, Daniele Fazzi, Dario Natali, Ester Giussani, Kang-Jun Baeg, Zhihua Chen, Yong-Young Noh, Antonio Facchetti, Mario Caironi, Synthesis, Electronic Structure, and Charge Transport Characteristics of Naphthalenediimide-Based Co-Polymers with Different Oligothiophene Donor Units, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 8
 25. 25
  Hui-Ling Wei, Yu-Fang Liu, Theoretical study of anisotropic mobility in ladder-type molecule organic semiconductors, Applied Physics A, 2014, 116, 4, 1711

  CrossRef

 26. 26
  Selvam Subramaniyan, Hao Xin, Felix Sunjoo Kim, Nishit M. Murari, Brett A. E. Courtright, Samson A. Jenekhe, Thiazolothiazole Donor–Acceptor Conjugated Polymer Semiconductors for Photovoltaic Applications, Macromolecules, 2014, 47, 13, 4199

  CrossRef

 27. 27
  Yuta Nohara, Junpei Kuwabara, Takeshi Yasuda, Liyuan Han, Takaki Kanbara, Two-Step direct arylation for synthesis of naphthalenediimide-based conjugated polymer, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 10
 28. 28
  Zheng Zhao, Fengjiao Zhang, Xu Zhang, Xiaodi Yang, Hongxiang Li, Xike Gao, Chong-an Di, Daoben Zhu, 1,2,5,6-Naphthalenediimide Based Donor–Acceptor Copolymers Designed from Isomer Chemistry for Organic Semiconducting Materials, Macromolecules, 2013, 46, 19, 7705

  CrossRef

 29. 29
  Jie Li, Xiaolan Qiao, Yu Xiong, Wei Hong, Xike Gao, Hongxiang Li, A solution-processable dicyano-substituted quinoidal oligothiophene for air-stable ambipolar organic field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 33, 5128

  CrossRef

 30. 30
  Yonghai Li, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Xin Chen, Jianguo Wang, Chong’an Di, Deqing Zhang, Alternating Electron Donor–Acceptor Conjugated Polymers Based on Modified Naphthalene Diimide Framework: The Large Enhancement of p-Type Semiconducting Performance upon Solvent Vapor Annealing, Macromolecules, 2013, 46, 14, 5504

  CrossRef

 31. 31
  Beom Joon Kim, Hyo-Sang Lee, Joong Seok Lee, Sanghyeok Cho, Hyunjung Kim, Hae Jung Son, Honggon Kim, Min Jae Ko, Sungnam Park, Moon Sung Kang, Se Young Oh, BongSoo Kim, Jeong Ho Cho, Correlation between Crystallinity, Charge Transport, and Electrical Stability in an Ambipolar Polymer Field-Effect Transistor Based on Poly(naphthalene-alt-diketopyrrolopyrrole), The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 22, 11479

  CrossRef

 32. 32
  Xugang Guo, Jordan Quinn, Zhihua Chen, Hakan Usta, Yan Zheng, Yu Xia, Jonathan W. Hennek, Rocío Ponce Ortiz, Tobin J. Marks, Antonio Facchetti, Dialkoxybithiazole: A New Building Block for Head-to-Head Polymer Semiconductors, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 5, 1986

  CrossRef

 33. 33
  Yu-Wei Wang, Shin-ichi Sasaki, Taojun Zhuang, Hitoshi Tamiaki, Jian-Ping Zhang, Toshitaka Ikeuchi, Ziruo Hong, Junji Kido, Xiao-Feng Wang, Dicyano-functionalized chlorophyll derivatives with ambipolar characteristic for organic photovoltaics, Organic Electronics, 2013, 14, 8, 1972

  CrossRef

 34. 34
  Weibin Cui, Fred Wudl, Dithienylbenzodipyrrolidone: New Acceptor for Donor–Acceptor Low Band Gap Polymers, Macromolecules, 2013, 46, 18, 7232

  CrossRef

 35. 35
  Simon J. Noever, Stefan Fischer, Bert Nickel, Dual Channel Operation Upon n-Channel Percolation in a Pentacene-C60 Ambipolar Organic Thin Film Transistor, Advanced Materials, 2013, 25, 15
 36. 36
  Ye Zhou, Su-Ting Han, Li Zhou, Yan Yan, Long-Biao Huang, Jing Huang, V. A. L. Roy, Flexible organic/inorganic heterojunction transistors with low operating voltage, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 42, 7073

  CrossRef

 37. 37
  Haiyan Li, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Samson A. Jenekhe, High-Mobility n-Type Conjugated Polymers Based on Electron-Deficient Tetraazabenzodifluoranthene Diimide for Organic Electronics, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 40, 14920

  CrossRef

 38. 38
  Lacie V. Brownell, Kathleen A. Robins, Youngjun Jeong, Youngu Lee, Dong-Chan Lee, Highly Systematic and Efficient HOMO–LUMO Energy Gap Control of Thiophene-Pyrazine-Acenes, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 48, 25236

  CrossRef

 39. 39
  Denis Gentili, Prashant Sonar, Fabiola Liscio, Tobias Cramer, Laura Ferlauto, Francesca Leonardi, Silvia Milita, Ananth Dodabalapur, Massimiliano Cavallini, Logic-Gate Devices Based on Printed Polymer Semiconducting Nanostripes, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3643

  CrossRef

 40. 40
  Rocío Ponce Ortiz , Helena Herrera, María J. Mancheño, Carlos Seoane, José L. Segura, Paula Mayorga Burrezo, Juan Casado, J. Teodomiro López Navarrete, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Molecular and Electronic-Structure Basis of the Ambipolar Behavior of Naphthalimide–Terthiophene Derivatives: Implementation in Organic Field-Effect Transistors, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 37
 41. 41
  Zhihua Wang, Anjaneyulu Putta, Jeffery D. Mottishaw, Qiang Wei, Hua Wang, Haoran Sun, Molecular Origin of Isomerization Effects on Solid State Structures and Optoelectronic Properties: A Comparative Case Study of Isomerically Pure Dicyanomethylene Substituted Fused Dithiophenes, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 33, 16759

  CrossRef

 42. 42
  Huajie Chen, Yunlong Guo, Zupan Mao, Gui Yu, Jianyao Huang, Yan Zhao, Yunqi Liu, Naphthalenediimide-Based Copolymers Incorporating Vinyl-Linkages for High-Performance Ambipolar Field-Effect Transistors and Complementary-Like Inverters under Air, Chemistry of Materials, 2013, 25, 18, 3589

  CrossRef

 43. 43
  Chunling Gu, Wenping Hu, Jiannian Yao, Hongbing Fu, Naphthalenediimide-Benzothiadiazole Copolymer Semiconductors: Rational Molecular Design for Air-Stable Ambipolar Charge Transport, Chemistry of Materials, 2013, 25, 10, 2178

  CrossRef

 44. 44
  Ye-Jin Hwang, Nishit M. Murari, Samson A. Jenekhe, New n-type polymer semiconductors based on naphthalene diimide and selenophene derivatives for organic field-effect transistors, Polymer Chemistry, 2013, 4, 11, 3187

  CrossRef

 45. 45
  Juhwan Kim, Kang-Jun Baeg, Dongyoon Khim, David T. James, Ji-Seon Kim, Bogyu Lim, Jin-Mun Yun, Hyung-Gu Jeong, Paul S. K. Amegadze, Yong-Young Noh, Dong-Yu Kim, Optimal Ambipolar Charge Transport of Thienylenevinylene-Based Polymer Semiconductors by Changes in Conformation for High-Performance Organic Thin Film Transistors and Inverters, Chemistry of Materials, 2013, 25, 9, 1572

  CrossRef

 46. 46
  Kazuhiro Nakabayashi, Hideharu Mori, Palladium-catalyzed Direct Arylation Approach to Synthesize Naphthalene Bisimide-based Low-band-gap Polymers, Chemistry Letters, 2013, 42, 7, 717

  CrossRef

 47. 47
  Shiming Zhang, Yugeng Wen, Weiyi Zhou, Yunlong Guo, Lanchao Ma, Xingang Zhao, Zhen Zhao, Stephen Barlow, Seth R. Marder, Yunqi Liu, Xiaowei Zhan, Perylene diimide copolymers with dithienothiophene and dithienopyrrole: Use in n-channel and ambipolar field-effect transistors, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 7
 48. 48
  Guoqiang Ren, Cody W. Schlenker, Eilaf Ahmed, Selvam Subramaniyan, Selina Olthof, Antoine Kahn, David S. Ginger, Samson A. Jenekhe, Photoinduced Hole Transfer Becomes Suppressed with Diminished Driving Force in Polymer-Fullerene Solar Cells While Electron Transfer Remains Active, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 10
 49. 49
  Sreenivasa Reddy Puniredd, Adam Kiersnowski, Glauco Battagliarin, Wojciech Zajączkowski, Wallace W. H. Wong, Nigel Kirby, Klaus Müllen, Wojciech Pisula, Polythiophene–perylene diimide heterojunction field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 13, 2433

  CrossRef

 50. 50
  James R. Matthews, Weijun Niu, Adama Tandia, Arthur L. Wallace, Jieyu Hu, Wen-Ya Lee, Gaurav Giri, Stefan C. B. Mannsfeld, Yingtao Xie, Shucheng Cai, Hon Hang Fong, Zhenan Bao, Mingqian He, Scalable Synthesis of Fused Thiophene-Diketopyrrolopyrrole Semiconducting Polymers Processed from Nonchlorinated Solvents into High Performance Thin Film Transistors, Chemistry of Materials, 2013, 25, 5, 782

  CrossRef

 51. 51
  Dongyoon Khim, Hyun Han, Kang-Jun Baeg, Juhwan Kim, Sun-Woo Kwak, Dong-Yu Kim, Yong-Young Noh, Simple Bar-Coating Process for Large-Area, High-Performance Organic Field-Effect Transistors and Ambipolar Complementary Integrated Circuits, Advanced Materials, 2013, 25, 31
 52. 52
  Hyung-Gu Jeong, Dongyoon Khim, Eunhwan Jung, Jin-Mun Yun, Juhwan Kim, Jamin Ku, Yun Hee Jang, Dong-Yu Kim, Synthesis and characterization of a novel ambipolar polymer semiconductor based on a fumaronitrile core as an electron-withdrawing group, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 5
 53. 53
  Mingjian Yuan, Matthew M. Durban, Peter D. Kazarinoff, David F. Zeigler, Andrew H. Rice, Yukari Segawa, Christine K. Luscombe, Synthesis and characterization of fused-thiophene containing naphthalene diimide n-type copolymers for organic thin film transistor and all-polymer solar cell applications, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 19
 54. 54
  Margherita Durso, Cristian Bettini, Alberto Zanelli, Massimo Gazzano, M. Grazia Lobello, Filippo De Angelis, Viviana Biondo, Denis Gentili, Raffaella Capelli, Massimiliano Cavallini, Stefano Toffanin, Michele Muccini, Manuela Melucci, Synthesis, size-dependent optoelectronic and charge transport properties of thieno(bis)imide end-substituted molecular semiconductors, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 3089

  CrossRef

 55. 55
  Haiyan Li, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Emily C. Hollenbeck, Selvam Subramaniyan, Samson A. Jenekhe, Tetraazabenzodifluoranthene Diimides: Building Blocks for Solution-Processable n-Type Organic Semiconductors, Angewandte Chemie, 2013, 125, 21
 56. 56
  Haiyan Li, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Emily C. Hollenbeck, Selvam Subramaniyan, Samson A. Jenekhe, Tetraazabenzodifluoranthene Diimides: Building Blocks for Solution-Processable n-Type Organic Semiconductors, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 21
 57. 57
  Kang-Jun Baeg, Mario Caironi, Yong-Young Noh, Toward Printed Integrated Circuits based on Unipolar or Ambipolar Polymer Semiconductors, Advanced Materials, 2013, 25, 31
 58. 58
  Ling Yan Liang, Hong Tao Cao, Xiao Bo Chen, Zhi Min Liu, Fei Zhuge, Hao Luo, Jun Li, Yi Cheng Lu, Wei Lu, Ambipolar inverters using SnO thin-film transistors with balanced electron and hole mobilities, Applied Physics Letters, 2012, 100, 26, 263502

  CrossRef

 59. 59
  Matthias Treier, Jean-Baptiste Arlin, Christian Ruzié, Yves H. Geerts, Vincent Lemaur, Jérôme Cornil, Paolo Samorì, Ambipolar organic field-effect transistors with balanced mobilities through solvent–vapour annealing induced phase-separation of bi-component mixtures, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 19, 9509

  CrossRef

 60. 60
  Xiao-Yu Zhang, Guang-Jiu Zhao, Anisotropic Charge Transport in Bisindenoanthrazoline-Based n-Type Organic Semiconductors, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 26, 13858

  CrossRef

 61. 61
  Felix Sunjoo Kim, Samson A. Jenekhe, Charge Transport in Poly(3-butylthiophene) Nanowires and Their Nanocomposites with an Insulating Polymer, Macromolecules, 2012, 45, 18, 7514

  CrossRef

 62. 62
  Hui Huang, Zhihua Chen, Rocio Ponce Ortiz, Christopher Newman, Hakan Usta, Sylvia Lou, Jangdae Youn, Yong-Young Noh, Kang-Jun Baeg, Lin X. Chen, Antonio Facchetti, Tobin Marks, Combining Electron-Neutral Building Blocks with Intramolecular “Conformational Locks” Affords Stable, High-Mobility P- and N-Channel Polymer Semiconductors, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 26, 10966

  CrossRef

 63. 63
  Shree Prakash Tiwari, Jungbae Kim, Keith A. Knauer, Do Kyung Hwang, Lauren E. Polander, Stephen Barlow, Seth R. Marder, Bernard Kippelen, Complementary-like inverters based on an ambipolar solution-processed molecular bis(naphthalene diimide)-dithienopyrrole derivative, Organic Electronics, 2012, 13, 7, 1166

  CrossRef

 64. 64
  Ye Zhou, Su-Ting Han, Zong-Xiang Xu, V. A. L. Roy, Controlled Ambipolar Charge Transport Through a Self-Assembled Gold Nanoparticle Monolayer, Advanced Materials, 2012, 24, 9
 65. 65
  Hyo-Sang Lee, Joong Suk Lee, Sanghyeok Cho, Hyunjung Kim, Kyung-Won Kwak, Youngwoon Yoon, Seon Kyoung Son, Honggon Kim, Min Jae Ko, Doh-Kwon Lee, Jin Young Kim, Sungnam Park, Dong Hoon Choi, Se Young Oh, Jeong Ho Cho, BongSoo Kim, Crystallinity-Controlled Naphthalene-alt-diketopyrrolopyrrole Copolymers for High-Performance Ambipolar Field Effect Transistors, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 50, 26204

  CrossRef

 66. 66
  Hakan Usta, Christopher Newman, Zhihua Chen, Antonio Facchetti, Dithienocoronenediimide-Based Copolymers as Novel Ambipolar Semiconductors for Organic Thin-Film Transistors, Advanced Materials, 2012, 24, 27
 67. 67
  Wang Zhang Yuan, Yongyang Gong, Shuming Chen, Xiao Yuan Shen, Jacky W. Y. Lam, Ping Lu, Yawei Lu, Zhiming Wang, Rongrong Hu, Ni Xie, Hoi Sing Kwok, Yongming Zhang, Jing Zhi Sun, Ben Zhong Tang, Efficient Solid Emitters with Aggregation-Induced Emission and Intramolecular Charge Transfer Characteristics: Molecular Design, Synthesis, Photophysical Behaviors, and OLED Application, Chemistry of Materials, 2012, 24, 8, 1518

  CrossRef

 68. 68
  Jessica L. Jellison, Che-Hsiung Lee, Xinju Zhu, Jordan D. Wood, Kyle N. Plunkett, Electron Acceptors Based on an All-Carbon Donor–Acceptor Copolymer, Angewandte Chemie, 2012, 124, 49
 69. 69
  Jessica L. Jellison, Che-Hsiung Lee, Xinju Zhu, Jordan D. Wood, Kyle N. Plunkett, Electron Acceptors Based on an All-Carbon Donor–Acceptor Copolymer, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 49
 70. 70
  Selvam Subramaniyan, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Haiyan Li, Samson A. Jenekhe, High Mobility Thiazole–Diketopyrrolopyrrole Copolymer Semiconductors for High Performance Field-Effect Transistors and Photovoltaic Devices, Macromolecules, 2012, 45, 22, 9029

  CrossRef

 71. 71
  Jian Fan, Jonathan D. Yuen, Mingfeng Wang, Jason Seifter, Jung-Hwa Seo, Ali Reza Mohebbi, Dante Zakhidov, Alan Heeger, Fred Wudl, High-Performance Ambipolar Transistors and Inverters from an Ultralow Bandgap Polymer, Advanced Materials, 2012, 24, 16
 72. 72
  Joong Suk Lee, Seon Kyoung Son, Sanghoon Song, Hyunjung Kim, Dong Ryoul Lee, Kyungkon Kim, Min Jae Ko, Dong Hoon Choi, BongSoo Kim, Jeong Ho Cho, Importance of Solubilizing Group and Backbone Planarity in Low Band Gap Polymers for High Performance Ambipolar field-effect Transistors, Chemistry of Materials, 2012, 24, 7, 1316

  CrossRef

 73. 73
  Munazza Shahid, Thomas McCarthy-Ward, John Labram, Stephan Rossbauer, Ester Buchaca Domingo, Scott E. Watkins, Natalie Stingelin, Thomas D. Anthopoulos, Martin Heeney, Low band gap selenophene–diketopyrrolopyrrole polymers exhibiting high and balanced ambipolar performance in bottom-gate transistors, Chemical Science, 2012, 3, 1, 181

  CrossRef

 74. 74
  Ye-Jin Hwang, Guoqiang Ren, Nishit M. Murari, Samson A. Jenekhe, n-Type Naphthalene Diimide–Biselenophene Copolymer for All-Polymer Bulk Heterojunction Solar Cells, Macromolecules, 2012, 45, 22, 9056

  CrossRef

 75. 75
  Xugang Guo, Felix Sunjoo Kim, Mark J. Seger, Samson A. Jenekhe, Mark D. Watson, Naphthalene Diimide-Based Polymer Semiconductors: Synthesis, Structure–Property Correlations, and n-Channel and Ambipolar Field-Effect Transistors, Chemistry of Materials, 2012, 24, 8, 1434

  CrossRef

 76. 76
  Ye-Jin Hwang, Felix Sunjoo Kim, Hao Xin, Samson A. Jenekhe, New Thienothiadiazole-Based Conjugated Copolymers for Electronics and Optoelectronics, Macromolecules, 2012, 45, 9, 3732

  CrossRef

 77. 77
  Chakkooth Vijayakumar, Akinori Saeki, Shu Seki, Optoelectronic Properties of Dicyanofluorene-Based n-Type Polymers, Chemistry – An Asian Journal, 2012, 7, 8
 78. 78
  Michael C. Gwinner, Thomas J. K. Brenner, Jin-Kyun Lee, Carol Newby, Christopher K. Ober, Christopher R. McNeill, Henning Sirringhaus, Organic field-effect transistors and solar cells using novel high electron-affinity conjugated copolymers based on alkylbenzotriazole and benzothiadiazole, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 10, 4436

  CrossRef

 79. 79
  Srinivas Kola, Jasmine Sinha, Howard E. Katz, Organic transistors in the new decade: Toward n-channel, printed, and stabilized devices, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2012, 50, 15
 80. 80
  Itaru Osaka, Masahiro Akita, Tomoyuki Koganezawa, Kazuo Takimiya, Quinacridone-Based Semiconducting Polymers: Implication of Electronic Structure and Orientational Order for Charge Transport Property, Chemistry of Materials, 2012, 24, 6, 1235

  CrossRef

 81. 81
  Rocío Ponce Ortiz, Helena Herrera, Carlos Seoane, José L. Segura, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Rational Design of Ambipolar Organic Semiconductors: Is Core Planarity Central to Ambipolarity in Thiophene–Naphthalene Semiconductors?, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 2
 82. 82
  Hsiang-Wei Lin, Wen-Ya Lee, Wen-Chang Chen, Selenophene-DPP donor–acceptor conjugated polymer for high performance ambipolar field effect transistor and nonvolatile memory applications, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 5, 2120

  CrossRef

 83. 83
  Yuning Li, Bin Sun, Prashant Sonar, Samarendra P. Singh, Solution processable poly(2,5-dialkyl-2,5-dihydro-3,6-di-2-thienyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione) for ambipolar organic thin film transistors, Organic Electronics, 2012, 13, 9, 1606

  CrossRef

 84. 84
  Junghoon Lee, A-Reum Han, Jonggi Kim, Yiho Kim, Joon Hak Oh, Changduk Yang, Solution-Processable Ambipolar Diketopyrrolopyrrole–Selenophene Polymer with Unprecedentedly High Hole and Electron Mobilities, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 51, 20713

  CrossRef

 85. 85
  Yuan Zhang, Chunki Kim, Jason Lin, Thuc-Quyen Nguyen, Solution-Processed Ambipolar Field-Effect Transistor Based on Diketopyrrolopyrrole Functionalized with Benzothiadiazole, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1
 86. 86
  Jing Zhang, Hua Geng, Tarunpreet Singh Virk, Yan Zhao, Jiahui Tan, Chong-an Di, Wei Xu, Kamaljit Singh, Wenping Hu, Zhigang Shuai, Yunqi Liu, Daoben Zhu, Sulfur-Bridged Annulene-TCNQ Co-Crystal: A Self-Assembled ‘‘Molecular Level Heterojunction’’ with Air Stable Ambipolar Charge Transport Behavior, Advanced Materials, 2012, 24, 19
 87. 87
  Jianhua Huang, Yan Zhao, Xunlei Ding, Hui Jia, Bo Jiang, Zhiguo Zhang, Chuanlang Zhan, Shenggui He, Qibing Pei, Yongfang Li, Yunqi Liu, Jiannian Yao, Synthesis and charge-transporting properties of electron-deficient CN2–fluorene based D–A copolymers, Polymer Chemistry, 2012, 3, 8, 2170

  CrossRef

 88. 88
  Kenji Nomura, Toshio Kamiya, Hideo Hosono, Ambipolar Oxide Thin-Film Transistor, Advanced Materials, 2011, 23, 30
 89. 89
  Jonathan D. Yuen, Rajeev Kumar, Dante Zakhidov, Jason Seifter, Bogyu Lim, Alan J. Heeger, Fred Wudl, Ambipolarity in Benzobisthiadiazole-Based Donor–Acceptor Conjugated Polymers, Advanced Materials, 2011, 23, 33
 90. 90
  Eilaf Ahmed, Selvam Subramaniyan, Felix S. Kim, Hao Xin, Samson A. Jenekhe, Benzobisthiazole-Based Donor–Acceptor Copolymer Semiconductors for Photovoltaic Cells and Highly Stable Field-Effect Transistors, Macromolecules, 2011, 44, 18, 7207

  CrossRef

 91. 91
  Lauren E. Polander, Laxman Pandey, Stephen Barlow, Shree Prakash Tiwari, Chad Risko, Bernard Kippelen, Jean-Luc Brédas, Seth R. Marder, Benzothiadiazole-Dithienopyrrole Donor–Acceptor–Donor and Acceptor–Donor–Acceptor Triads: Synthesis and Optical, Electrochemical, and Charge-Transport Properties, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 46, 23149

  CrossRef

 92. 92
  Bhooshan C. Popere, Andrea M. Della Pelle, S. Thayumanavan, BODIPY-Based Donor–Acceptor π-Conjugated Alternating Copolymers, Macromolecules, 2011, 44, 12, 4767

  CrossRef

 93. 93
  Kang-Jun Baeg, Juhwan Kim, Dongyoon Khim, Mario Caironi, Dong-Yu Kim, In-Kyu You, Jordan R. Quinn, Antonio Facchetti, Yong-Young Noh, Charge Injection Engineering of Ambipolar Field-Effect Transistors for High-Performance Organic Complementary Circuits, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 8, 3205

  CrossRef

 94. 94
  Eilaf Ahmed, Guoqiang Ren, Felix S. Kim, Emily C. Hollenbeck, Samson A. Jenekhe, Design of New Electron Acceptor Materials for Organic Photovoltaics: Synthesis, Electron Transport, Photophysics, and Photovoltaic Properties of Oligothiophene-Functionalized Naphthalene Diimides, Chemistry of Materials, 2011, 23, 20, 4563

  CrossRef

 95. 95
  Xuan Zhang, Jae Won Shim, Shree Prakash Tiwari, Qing Zhang, Joseph E. Norton, Pei-Tzu Wu, Stephen Barlow, Samson A. Jenekhe, Bernard Kippelen, Jean-Luc Brédas, Seth R. Marder, Dithienopyrrole–quinoxaline/pyridopyrazine donor–acceptor polymers: synthesis and electrochemical, optical, charge-transport, and photovoltaic properties, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 13, 4971

  CrossRef

 96. 96
  Ali Reza Mohebbi, Jonathan Yuen, Jian Fan, Cedric Munoz, Ming feng Wang, Rahau S. Shirazi, Jason Seifter, Fred Wudl, Emeraldicene as an Acceptor Moiety: Balanced-Mobility, Ambipolar, Organic Thin-Film Transistors, Advanced Materials, 2011, 23, 40
 97. 97
  Jonathan D. Yuen, Jian Fan, Jason Seifter, Bogyu Lim, Ryan Hufschmid, Alan J. Heeger, Fred Wudl, High Performance Weak Donor–Acceptor Polymers in Thin Film Transistors: Effect of the Acceptor on Electronic Properties, Ambipolar Conductivity, Mobility, and Thermal Stability, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 51, 20799

  CrossRef

 98. 98
  Namchul Cho, Hin-Lap Yip, Joshua A. Davies, Peter D. Kazarinoff, David F. Zeigler, Matthew M. Durban, Yukari Segawa, Kevin M. O'Malley, Christine K. Luscombe, Alex K.-Y. Jen, In-situ Crosslinking and n-Doping of Semiconducting Polymers and Their Application as Efficient Electron-Transporting Materials in Inverted Polymer Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2011, 1, 6
 99. 99
  Gregory M. Newbloom, Felix S. Kim, Samson A. Jenekhe, Danilo C. Pozzo, Mesoscale Morphology and Charge Transport in Colloidal Networks of Poly(3-hexylthiophene), Macromolecules, 2011, 44, 10, 3801

  CrossRef

 100. 100
  Alejandro L. Briseno, Felix Sunjoo Kim, Amit Babel, Younan Xia, Samson A. Jenekhe, n-Channel polymer thin film transistors with long-term air-stability and durability and their use in complementary inverters, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 41, 16461

  CrossRef

 101. 101
  Romain Stalder, Jianguo Mei, Jegadesan Subbiah, Caroline Grand, Leandro A. Estrada, Franky So, John R. Reynolds, n-Type Conjugated Polyisoindigos, Macromolecules, 2011, 44, 16, 6303

  CrossRef

 102. 102
  Pei-Tzu Wu, Felix Sunjoo Kim, Samson A. Jenekhe, New Poly(arylene vinylene)s Based on Diketopyrrolopyrrole for Ambipolar Transistors, Chemistry of Materials, 2011, 23, 20, 4618

  CrossRef

 103. 103
  Selvam Subramaniyan, Hao Xin, Felix Sunjoo Kim, Samson A. Jenekhe, New Thiazolothiazole Copolymer Semiconductors for Highly Efficient Solar Cells, Macromolecules, 2011, 44, 16, 6245

  CrossRef

 104. 104
  Jonathan D. Yuen, Rajeev Kumar, Jason Seifter, Sebastian Valouch, Dante Zakhidov, Daniel Moses, Uli Lemmer, Alan J. Heeger, Fred Wudl, Observations of PDDTT Subject to Thermal Treatment: Correlation between Performance and Order, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 49, 19602

  CrossRef

 105. 105
  Zhenyu Guo, Samson A. Jenekhe, Oleg V. Prezhdo, Overcoming excitonic bottleneck in organic solar cells: electronic structure and spectra of novel semiconducting donor–acceptor block copolymers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 17, 7630

  CrossRef

 106. 106
  Jennifer R. Moore, Sebastian Albert-Seifried, Akshay Rao, Sylvain Massip, Benjamin Watts, David J. Morgan, Richard H. Friend, Christopher R. McNeill, Henning Sirringhaus, Polymer Blend Solar Cells Based on a High-Mobility Naphthalenediimide-Based Polymer Acceptor: Device Physics, Photophysics and Morphology, Advanced Energy Materials, 2011, 1, 2
 107. 107
  Xugang Guo, Mark D. Watson, Pyromellitic Diimide-Based Donor–Acceptor Poly(phenylene ethynylene)s, Macromolecules, 2011, 44, 17, 6711

  CrossRef

 108. 108
  Young-geun Ha, Jonathan D. Emery, Michael J. Bedzyk, Hakan Usta, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Solution-Deposited Organic–Inorganic Hybrid Multilayer Gate Dielectrics. Design, Synthesis, Microstructures, and Electrical Properties with Thin-Film Transistors, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 26, 10239

  CrossRef

 109. 109
  Torben Schuettfort, Sven Huettner, Samuele Lilliu, J. Emyr Macdonald, Lars Thomsen, Christopher R. McNeill, Surface and Bulk Structural Characterization of a High-Mobility Electron-Transporting Polymer, Macromolecules, 2011, 44, 6, 1530

  CrossRef

 110. 110
  Matthew M. Durban, Peter D. Kazarinoff, Yukari Segawa, Christine K. Luscombe, Synthesis and Characterization of Solution-Processable Ladderized n-Type Naphthalene Bisimide Copolymers for OFET Applications, Macromolecules, 2011, 44, 12, 4721

  CrossRef

 111. 111
  Cheng-Li Song, Chong-Bo Ma, Feng Yang, Wei-Jing Zeng, Hao-Li Zhang, Xiong Gong, Synthesis of Tetrachloro-azapentacene as an Ambipolar Organic Semiconductor with High and Balanced Carrier Mobilities, Organic Letters, 2011, 13, 11, 2880

  CrossRef

 112. 112
  Zicheng Zuo, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yuliang Li, The gas–liquid tunable self-assembly properties of rod–coil diblock copolymer: donor–acceptor alternating structure served as rod segment, Colloid and Polymer Science, 2011, 289, 13, 1469

  CrossRef

 113. 113
  J. C. Ribierre, S. Watanabe, M. Matsumoto, T. Muto, D. Hashizume, T. Aoyama, Thickness Dependence of the Ambipolar Charge Transport Properties in Organic Field-Effect Transistors based on a Quinoidal Oligothiophene Derivative, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 42, 20703

  CrossRef

 114. 114
  Felix M. Pasker, Stephan M. Le Blanc, Gregor Schnakenburg, Sigurd Höger, Thiophene-2-aryl-2H-benzotriazole-thiophene Oligomers with Adjustable Electronic Properties, Organic Letters, 2011, 13, 9, 2338

  CrossRef

 115. 115
  Adam Pron, Renji R. Reghu, Renata Rybakiewicz, Hubert Cybulski, David Djurado, Juozas V. Grazulevicius, Malgorzata Zagorska, Irena Kulszewicz-Bajer, Jean-Marie Verilhac, Triarylamine Substituted Arylene Bisimides as Solution Processable Organic Semiconductors for Field Effect Transistors. Effect of Substituent Position on Their Spectroscopic, Electrochemical, Structural, and Electrical Transport Properties, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 30, 15008

  CrossRef

 116. 116
  Prashant Sonar, Samarendra P. Singh, Yuning Li, Mui Siang Soh, Ananth Dodabalapur, A Low-Bandgap Diketopyrrolopyrrole-Benzothiadiazole-Based Copolymer for High-Mobility Ambipolar Organic Thin-Film Transistors, Advanced Materials, 2010, 22, 47
 117. 117
  Fatma Baycan Koyuncu, Sermet Koyuncu, Eyup Ozdemir, A novel donor–acceptor polymeric electrochromic material containing carbazole and 1,8-naphtalimide as subunit, Electrochimica Acta, 2010, 55, 17, 4935

  CrossRef

 118. 118
  Johan C. Bijleveld, Veronique S. Gevaerts, Daniele Di Nuzzo, Mathieu Turbiez, Simon G. J. Mathijssen, Dago M. de Leeuw, Martijn M. Wienk, René A. J. Janssen, Efficient Solar Cells Based on an Easily Accessible Diketopyrrolopyrrole Polymer, Advanced Materials, 2010, 22, 35
 119. 119
  Hongji Jiang, Organic Ambipolar Conjugated Molecules for Electronics: Synthesis and Structure–Property Relationships, Macromolecular Rapid Communications, 2010, 31, 23
 120. 120
  Chao Wang, Felix S. Kim, Guoqiang Ren, Yongqian Xu, Yi Pang, Samson A. Jenekhe, Li Jia, Regioregular poly(3-alkanoylthiophene): Synthesis and electrochemical, photophysical, charge transport, and photovoltaic properties, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2010, 48, 21
 121. 121
  Jean-Charles Ribierre, Satoshi Watanabe, Mutsuyoshi Matsumoto, Tsuyoshi Muto, Aiko Nakao, Tetsuya Aoyama, Reversible Conversion of the Majority Carrier Type in Solution-Processed Ambipolar Quinoidal Oligothiophene Thin Films, Advanced Materials, 2010, 22, 36
 122. 122
  Jonathan Rivnay, Michael F. Toney, Yan Zheng, Isaac V. Kauvar, Zhihua Chen, Veit Wagner, Antonio Facchetti, Alberto Salleo, Unconventional Face-On Texture and Exceptional In-Plane Order of a High Mobility n-Type Polymer, Advanced Materials, 2010, 22, 39
 123. 123
  Johan C. Bijleveld, Arjan P. Zoombelt, Simon G. J. Mathijssen, Martijn M. Wienk, Mathieu Turbiez, Dago M. de Leeuw, René A. J. Janssen, Poly(diketopyrrolopyrrole−terthiophene) for Ambipolar Logic and Photovoltaics, Journal of the American Chemical Society, 2009, 131, 46, 16616

  CrossRef

 124. 124
  Hakan Usta, Antonio Facchetti, Polymeric and Small-Molecule Semiconductors for Organic Field-Effect Transistors,
 125. 125
  Claudia Piliego, Krisztina Szendrei, Maria Antonietta Loi, Semiconducting Polymer Composite Based Bipolar Transistors,