SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhiwei Lei, Min Liu, Wen Ge, Zhiang Li, R.J. Knize, Yalin Lu, Effect of layer number on ferromagnetic properties in aurivillius Bi4Bin-3Fen-3.2Co0.2Ti3O3n+3 ceramics, Materials Letters, 2015, 139, 348

  CrossRef

 2. 2
  Ganesh Ibram, Solar fuels vis-à-vis electricity generation from sunlight: The current state-of-the-art (a review), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 44, 904

  CrossRef

 3. 3
  Lei Wang, Chong-Yong Lee, Robin Kirchgeorg, Helga Hildebrand, Julian Müller, Erdmann Spiecker, Patrik Schmuki, A significant cathodic shift in the onset potential of photoelectrochemical water splitting for hematite nanostructures grown from Fe–Si alloys, Materials Horizons, 2014, 1, 3, 344

  CrossRef

 4. 4
  Juan Liu, Hengchao Zhang, Di Tang, Xing Zhang, Likai Yan, Yuzhi Han, Hui Huang, Yang Liu, Zhenhui Kang, Carbon Quantum Dot/Silver Nanoparticle/Polyoxometalate Composites as Photocatalysts for Overall Water Splitting in Visible Light, ChemCatChem, 2014, 6, 9
 5. 5
  Y. C. Yang, Y. Liu, J. H. Wei, C. X. Pan, R. Xiong, J. Shi, Electrospun nanofibers of p-type BiFeO3/n-type TiO2hetero-junctions with enhanced visible-light photocatalytic activity, RSC Advances, 2014, 4, 60, 31941

  CrossRef

 6. 6
  Gollapally Naresh, Tapas Kumar Mandal, Excellent Sun-Light-Driven Photocatalytic Activity by Aurivillius Layered Perovskites, Bi5–xLaxTi3FeO15(x= 1, 2), ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 21000

  CrossRef

 7. 7
  Ming Meng, Xinglong Wu, Xiaobin Zhu, Xiaoshu Zhu, Paul K. Chu, Facet Cutting and Hydrogenation of In2O3Nanowires for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4081

  CrossRef

 8. 8
  Xiaohong Zhang, Debraj Chandra, Masashi Kajita, Hidehito Takahashi, Li Dong, Akinori Shoji, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Facile and simple fabrication of an efficient nanoporous WO3 photoanode for visible-light-driven water splitting, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 35, 20736

  CrossRef

 9. 9
  Xing Sun, Qiang Li, Jiechao Jiang, Yuanbing Mao, Morphology-tunable synthesis of ZnO nanoforest and its photoelectrochemical performance, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8769

  CrossRef

 10. 10
  Xiaotian Wang, Chihao Liow, Dianpeng Qi, Bowen Zhu, Wan Ru Leow, Hua Wang, Can Xue, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Programmable Photo-Electrochemical Hydrogen Evolution Based on Multi-Segmented CdS-Au Nanorod Arrays, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 11. 11
  Seungho Cho, Ji-Wook Jang, Kun-Hong Lee, Jae Sung Lee, Research Update: Strategies for efficient photoelectrochemical water splitting using metal oxide photoanodes, APL Materials, 2014, 2, 1, 010703

  CrossRef

 12. 12
  Alka Pareek, Rahul Purbia, Pradip Paik, Neha Y. Hebalkar, Hyun Gyu Kim, Pramod H. Borse, Stabilizing effect in nano-titania functionalized CdS photoanode for sustained hydrogen generation, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 9, 4170

  CrossRef

 13. 13
  Dong Li, Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Unique and facile solvothermal synthesis of mesoporous WO3 using a solid precursor and a surfactant template as a photoanode for visible-light-driven water oxidation, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 542

  CrossRef

 14. 14
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 48
 15. 15
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 48
 16. 16
  Hidehisa Hagiwara, Masakiyo Nagatomo, Chihiro Seto, Shintaro Ida, Tatsumi Ishihara, Dye-modification effects on water splitting activity of GaN:ZnO photocatalyst, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2013, 272, 41

  CrossRef

 17. 17
  Yongkun Li, Hongmei Yu, Changkun Zhang, Li Fu, Guangfu Li, Zhigang Shao, Baolian Yi, Enhancement of photoelectrochemical response by Au modified in TiO2 nanorods, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 29, 13023

  CrossRef

 18. 18
  Eun Sun Kim, Naoyuki Nishimura, Ganesan Magesh, Jae Young Kim, Ji-Wook Jang, Hwichan Jun, Jun Kubota, Kazunari Domen, Jae Sung Lee, Fabrication of CaFe2O4/TaON Heterojunction Photoanode for Photoelectrochemical Water Oxidation, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 14, 5375

  CrossRef

 19. 19
  Jing-Bo Li, Yong-Ping Huang, Hai-Bo Jin, Guang-Hui Rao, Jing-Kui Liang, Inhomogeneous Structure and Magnetic Properties of Aurivillius Ceramics Bi4Bin−3Ti3Fen−3O3n+3, Journal of the American Ceramic Society, 2013, 96, 12
 20. 20
  Jae Young Kim, Ganesan Magesh, Duck Hyun Youn, Ji-Wook Jang, Jun Kubota, Kazunari Domen, Jae Sung Lee, Single-crystalline, wormlike hematite photoanodes for efficient solar water splitting, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 21. 21
  Yanbo Li, Tsuyoshi Takata, Dongkyu Cha, Kazuhiro Takanabe, Tsutomu Minegishi, Jun Kubota, Kazunari Domen, Vertically Aligned Ta3N5 Nanorod Arrays for Solar-Driven Photoelectrochemical Water Splitting, Advanced Materials, 2013, 25, 1
 22. 22
  Weiming Wu, Guodong Liu, Shijing Liang, Yan Chen, Lijuan Shen, Huarong Zheng, Rusheng Yuan, Yidong Hou, Ling Wu, Efficient visible-light-induced photocatalytic reduction of 4-nitroaniline to p-phenylenediamine over nanocrystalline PbBi2Nb2O9, Journal of Catalysis, 2012, 290, 13

  CrossRef

 23. 23
  Yangming Lin, Danzhen Li, Junhua Hu, Guangcan Xiao, Jinxiu Wang, Wenjuan Li, Xianzhi Fu, Highly Efficient Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants by PANI-Modified TiO2Composite, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 9, 5764

  CrossRef

 24. 24
  Won-Sik Han, Kyung-Ryang Wee, Hyun-Young Kim, Chyongjin Pac, Yu Nabetani, Daisuke Yamamoto, Tetsuya Shimada, Haruo Inoue, Heesung Choi, Kyeongjae Cho, Sang Ook Kang, Hydrophilicity Control of Visible-Light Hydrogen Evolution and Dynamics of the Charge-Separated State in Dye/TiO2/Pt Hybrid Systems, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 48
 25. 25
  P.H. Borse, C.R. Cho, S.M. Yu, J.H. Yoon, T.E. Hong, J.S. Bae, E.D. Jeong, H.G. Kim, Improved Photolysis of Water from Ti Incorporated Double Perovskite Sr2FeNbO6Lattice, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2012, 33, 10, 3407

  CrossRef

 26. 26
  Jae Sung Lee, Photoelectrochemical Water Splitting for Solar Hydrogen Production over Semiconductor Nanostructures, Rapid Communication in Photoscience, 2012, 1, 2, 39

  CrossRef

 27. 27
  Hwichan Jun, Badro Im, Jae Young Kim, Yong-O Im, Ji-Wook Jang, Eun Sun Kim, Jae Yul Kim, Hyeon Joon Kang, Suk Joon Hong, Jae Sung Lee, Photoelectrochemical water splitting over ordered honeycomb hematite electrodes stabilized by alumina shielding, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 4, 6375

  CrossRef

 28. 28
  Masahiro Tanaka, Shinobu Fujihara, Room-Temperature Sol–Gel Synthesis of Sodium Hexaniobate in an Immiscible Hexane–Water System and Its Conversion into NaNbO3, European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 2012, 8