SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mininath S. Deshmukh, Archana A. Bhagwat, Nagaiyan Sekar, A Combined Experiment and Computation Study of the Fused Polycyclic Benzimidazole Derivatives, Journal of Fluorescence, 2015, 25, 1, 127

  CrossRef

 2. 2
  Masashi Mamada, Hidetaka Shima, Yasuhiro Yoneda, Tetsuro Shimano, Natsuko Yamada, Kazuaki Kakita, Toshikazu Machida, Yasuhiro Tanaka, Sei Aotsuka, Daisuke Kumaki, Shizuo Tokito, A Unique Solution-Processable n-Type Semiconductor Material Design for High-Performance Organic Field-Effect Transistors, Chemistry of Materials, 2015, 27, 1, 141

  CrossRef

 3. 3
  Xia Kong, Xia Zhang, Dameng Gao, Dongdong Qi, Yanli Chen, Jianzhuang Jiang, Air-stable ambipolar field-effect transistor based on a solution-processed octanaphthoxy-substituted tris(phthalocyaninato) europium semiconductor with high and balanced carrier mobilities, Chem. Sci., 2015, 6, 3, 1967

  CrossRef

 4. 4
  Chen Zhang, Guangyao Zhao, Weixuan Zeng, Kui Tian, Huanli Dong, Wenping Hu, Jingui Qin, Chuluo Yang, Ambipolar copolymer of dithienocoronenedi-imide and benzo(bis)thiadiazole with balanced hole and electron mobility, Organic Electronics, 2015, 16, 101

  CrossRef

 5. 5
  Xia Kong, Qi Jia, Fanghua Wu, Yanli Chen, Flexible, ambipolar organic field-effect transistors based on the solution-processed films of octanaphthoxy-substituted bis(phthalocyaninato) europium, Dyes and Pigments, 2015, 115, 67

  CrossRef

 6. 6
  Yalu Guo, Wenliang Wang, Rong Shao, Shiwei Yin, Theoretical study on the electron transport properties of chlorinated pentacene derivatives, Computational and Theoretical Chemistry, 2015, 1057, 67

  CrossRef

 7. 7
  Deyang Ji, Lang Jiang, Yunlong Guo, Huanli Dong, Jianpu Wang, Huajie Chen, Qing Meng, Xiaolong Fu, Guofeng Tian, Dezhen Wu, Gui Yu, Yunqi Liu, Wenping Hu, “Regioselective Deposition” Method to Pattern Silver Electrodes Facilely and Efficiently with High Resolution: Towards All-Solution-Processed, High-Performance, Bottom-Contacted, Flexible, Polymer-Based Electronics, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 24
 8. 8
  Xin Chen, Guanxin Zhang, Hewei Luo, Yonghai Li, Zitong Liu, Deqing Zhang, Ambipolar charge-transport property for the D–A complex with naphthalene diimide motif, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 16, 2869

  CrossRef

 9. 9
  Wi Hyoung Lee, Seung Goo Lee, Young-Je Kwark, Dong Ryeol Lee, Shichoon Lee, Jeong Ho Cho, Chemically Tunable Ultrathin Silsesquiazane Interlayer for n-Type and p-Type Organic Transistors on Flexible Plastic, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22807

  CrossRef

 10. 10
  Sheshanath V. Bhosale, Namdev V. Ghule, Mohammad Al Kobaisi, Melissa M. A. Kelson, Sidhanath V. Bhosale, Controlled Nanodimensional Supramolecular Self-Assembly of Tetra-Alkylated Naphthalene Diimide Derivatives, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 34
 11. 11
  Hayden T. Black, Dmitrii F. Perepichka, Crystal Engineering of Dual Channel p/n Organic Semiconductors by Complementary Hydrogen Bonding, Angewandte Chemie, 2014, 126, 8
 12. 12
  Hayden T. Black, Dmitrii F. Perepichka, Crystal Engineering of Dual Channel p/n Organic Semiconductors by Complementary Hydrogen Bonding, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 8
 13. 13
  Xike Gao, Yunbin Hu, Development of n-type organic semiconductors for thin film transistors: a viewpoint of molecular design, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 17, 3099

  CrossRef

 14. 14
  Sabin-Lucian Suraru, Christian Burschka, Frank Würthner, Diindole-Annulated Naphthalene Diimides: Synthesis and Optical and Electronic Properties ofSyn- andAnti-Isomers, The Journal of Organic Chemistry, 2014, 79, 1, 128

  CrossRef

 15. 15
  Zhen Liu, Jianwen Zhao, Wenya Xu, Long Qian, Shuhong Nie, Zheng Cui, Effect of Surface Wettability Properties on the Electrical Properties of Printed Carbon Nanotube Thin-Film Transistors on SiO2/Si Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 9997

  CrossRef

 16. 16
  Weiwei Xu, Zhen Liu, Jianwen Zhao, Wenya Xu, Weibing Gu, Xiang Zhang, Long Qian, Zheng Cui, Flexible logic circuits based on top-gate thin film transistors with printed semiconductor carbon nanotubes and top electrodes, Nanoscale, 2014, 6, 24, 14891

  CrossRef

 17. 17
  Joseph Chang, Xi Zhang, Tong Ge, Jia Zhou, Fully printed electronics on flexible substrates: High gain amplifiers and DAC, Organic Electronics, 2014, 15, 3, 701

  CrossRef

 18. 18
  Kenjiro Fukuda, Yasunori Takeda, Makoto Mizukami, Daisuke Kumaki, Shizuo Tokito, Fully Solution-Processed Flexible Organic Thin Film Transistor Arrays with High Mobility and Exceptional Uniformity, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 19. 19
  Ke Zhou, Huanli Dong, Hao-li Zhang, Wenping Hu, High performance n-type and ambipolar small organic semiconductors for organic thin film transistors, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 41, 22448

  CrossRef

 20. 20
  Yong Jin Jeong, Jaeyoung Jang, Sooji Nam, Kyunghun Kim, Lae Ho Kim, Seonuk Park, Tae Kyu An, Chan Eon Park, High-Performance Organic Complementary Inverters Using Monolayer Graphene Electrodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6816

  CrossRef

 21. 21
  Hanlin Wang, Cheng Cheng, Lei Zhang, Hongtao Liu, Yan Zhao, Yunlong Guo, Wenping Hu, Gui Yu, Yunqi Liu, Inkjet Printing Short-Channel Polymer Transistors with High-Performance and Ultrahigh Photoresponsivity, Advanced Materials, 2014, 26, 27
 22. 22
  Lihong Li, Yuzhen Guo, Xingye Zhang, Yanlin Song, Inkjet-printed highly conductive transparent patterns with water based Ag-doped graphene, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 19095

  CrossRef

 23. 23
  Zongrong Wang, Xiaochen Ren, Congcheng Fan, Ya-Huei Chang, Hanying Li, Hongzheng Chen, Shien-Ping Feng, Sanqiang Shi, Paddy K. L. Chan, Low Cost Universal High-k Dielectric for Solution Processing and Thermal Evaporation Organic Transistors, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 3
 24. 24
  Zitong Liu, Guanxin Zhang, Zhengxu Cai, Xin Chen, Hewei Luo, Yonghai Li, Jianguo Wang, Deqing Zhang, New Organic Semiconductors with Imide/Amide-Containing Molecular Systems, Advanced Materials, 2014, 26, 40
 25. 25
  Chao Wang, Wenya Xu, Jianwen Zhao, Jian Lin, Zheng Chen, Zheng Cui, Selective silencing of the electrical properties of metallic single-walled carbon nanotubes by 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, Journal of Materials Science, 2014, 49, 5, 2054

  CrossRef

 26. 26
  Kilho Yu, Ju Min Lee, Junghwan Kim, Geunjin Kim, Hongkyu Kang, Byoungwook Park, Yung Ho Kahng, Sooncheol Kwon, Sangchul Lee, Byoung Hun Lee, Jehan Kim, Hyung Il Park, Sang Ouk Kim, Kwanghee Lee, Semiconducting Polymers with Nanocrystallites Interconnected via Boron-Doped Carbon Nanotubes, Nano Letters, 2014, 14, 12, 7100

  CrossRef

 27. 27
  Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Yonggang Zhen, Wenping Hu, Silver mirror reaction for organic electronics: towards high-performance organic field-effect transistors and circuits, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 21, 4142

  CrossRef

 28. 28
  Jinjun Shao, Jingjing Chang, Chunyan Chi, Solution-Processable n-Type Semiconductors Based on Unsymmetrical Naphthalene Imides: Synthesis, Characterization, and Applications in Field-Effect Transistors, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 1
 29. 29
  Wenya Xu, Jianwen Zhao, Long Qian, Xianying Han, Liangzhuan Wu, Weichen Wu, Minshun Song, Lu Zhou, Wenming Su, Chao Wang, Shuhong Nie, Zheng Cui, Sorting of large-diameter semiconducting carbon nanotube and printed flexible driving circuit for organic light emitting diode (OLED), Nanoscale, 2014, 6, 3, 1589

  CrossRef

 30. 30
  Hayden T. Black, Huaping Lin, Francine Bélanger-Gariépy, Dmitrii F. Perepichka, Supramolecular control of organic p/n-heterojunctions by complementary hydrogen bonding, Faraday Discuss., 2014,

  CrossRef

 31. 31
  Do Kyung Hwang, Canek Fuentes-Hernandez, Mathieu Fenoll, Minseong Yun, Jihoon Park, Jae Won Shim, Keith A. Knauer, Amir Dindar, Hyungchul Kim, Yongjin Kim, Jungbae Kim, Hyeunseok Cheun, Marcia M. Payne, Samuel Graham, Seongil Im, John E. Anthony, Bernard Kippelen, Systematic Reliability Study of Top-Gate p- and n-Channel Organic Field-Effect Transistors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3378

  CrossRef

 32. 32
  A. Riaño, P. Mayorga Burrezo, M. J. Mancheño, A. Timalsina, J. Smith, A. Facchetti, T. J. Marks, J. T. López Navarrete, J. L. Segura, J. Casado, R. Ponce Ortiz, The unusual electronic structure of ambipolar dicyanovinyl-substituted diketopyrrolopyrrole derivatives, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 31, 6376

  CrossRef

 33. 33
  Caibin Zhao, Hongguang Ge, Shiwei Yin, Wenliang Wang, Theoretical investigation on the crystal structures and electron transport properties of several nitrogen-rich pentacene derivatives, Journal of Molecular Modeling, 2014, 20, 4

  CrossRef

 34. 34
  GuangYu Wang, YuHe Kan, Yun Geng, YuAi Duan, Li Wang, HengQing Wu, XiaoXue Dong, ZhongMin Su, Theoretical study on the transport properties of oligothiophene–diketopyrrolopyrrole derivatives: quinoidal versus aromatic, Theoretical Chemistry Accounts, 2014, 133, 3

  CrossRef

 35. 35
  Xiao Zhang, Zhongli Wang, Shiyan Chen, Zheng Zhao, Wei Yuan, Huaping Wang, Xike Gao, Tuning the Charge Transport Property of Naphthalene Diimide Derivatives by Changing the Substituted Position of Fluorine Atom on Molecular Backbone, Chinese Journal of Chemistry, 2014, 32, 10
 36. 36
  Deyang Ji, Lang Jiang, Huanli Dong, Qing Meng, Zongrui Wang, Hantang Zhang, Wenping Hu, “Double Exposure Method”: a Novel Photolithographic Process to Fabricate Flexible Organic Field-Effect Transistors and Circuits, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2316

  CrossRef

 37. You have free access to this content37
  Yan Zhao, Yunlong Guo, Yunqi Liu, 25th Anniversary Article: Recent Advances in n-Type and Ambipolar Organic Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2013, 25, 38
 38. 38
  Zhiwen Jin, Jizheng Wang, A trilayer architecture for polymer photoconductors, Applied Physics Letters, 2013, 102, 5, 053304

  CrossRef

 39. 39
  Zongrong Wang, Xiaochen Ren, Chi Wah Leung, Sanqiang Shi, Paddy Kwok Leung Chan, A UV-ozone treated amorphous barium–strontium titanate dielectric thin film for low driving voltage flexible organic transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 24, 3825

  CrossRef

 40. 40
  Jiao-Jiao Guo, Ming-Da Li, Qing-Qing Sun, Wen Yang, Peng Zhou, Shi-Jin Ding, David Wei Zhang, A Water-free Low Temperature Process for Atomic Layer Deposition of Al2O3 Films, Chemical Vapor Deposition, 2013, 19, 4-6
 41. 41
  Zhe Qi, Fengjiao Zhang, Chong-an Di, Jizheng Wang, Daoben Zhu, All-brush-painted top-gate organic thin-film transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 18, 3072

  CrossRef

 42. 42
  Yonghai Li, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Xin Chen, Jianguo Wang, Chong’an Di, Deqing Zhang, Alternating Electron Donor–Acceptor Conjugated Polymers Based on Modified Naphthalene Diimide Framework: The Large Enhancement of p-Type Semiconducting Performance upon Solvent Vapor Annealing, Macromolecules, 2013, 46, 14, 5504

  CrossRef

 43. 43
  R. Rödel, F. Letzkus, T. Zaki, J. N. Burghartz, U. Kraft, U. Zschieschang, K. Kern, H. Klauk, Contact properties of high-mobility, air-stable, low-voltage organic n-channel thin-film transistors based on a naphthalene tetracarboxylic diimide, Applied Physics Letters, 2013, 102, 23, 233303

  CrossRef

 44. 44
  Jingjing Chang, Chunyan Chi, Jie Zhang, Jishan Wu, Controlled Growth of Large-Area High-Performance Small-Molecule Organic Single-Crystalline Transistors by Slot-Die Coating Using A Mixed Solvent System, Advanced Materials, 2013, 25, 44
 45. 45
  Fengjiao Zhang, Yunbin Hu, Torben Schuettfort, Chong-an Di, Xike Gao, Christopher R. McNeill, Lars Thomsen, Stefan C. B. Mannsfeld, Wei Yuan, Henning Sirringhaus, Daoben Zhu, Critical Role of Alkyl Chain Branching of Organic Semiconductors in Enabling Solution-Processed N-Channel Organic Thin-Film Transistors with Mobility of up to 3.50 cm2V–1s–1, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 6, 2338

  CrossRef

 46. 46
  Xin Chen, Yunlong Guo, Luxi Tan, Ge Yang, Yonghai Li, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Wei Xu, Deqing Zhang, Dithiazole-fused naphthalene diimides toward new n-type semiconductors, J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 6, 1087

  CrossRef

 47. 47
  Long Qian, Wenya Xu, XiaoFeng Fan, Chao Wang, Jianhui Zhang, Jianwen Zhao, Zheng Cui, Electrical and Photoresponse Properties of Printed Thin-Film Transistors Based on Poly(9,9-dioctylfluorene-co-bithiophene) Sorted Large-Diameter Semiconducting Carbon Nanotubes, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 35, 18243

  CrossRef

 48. 48
  Yonghai Li, Guanxin Zhang, Ge Yang, Yunlong Guo, Chong’an Di, Xin Chen, Zitong Liu, Huiying Liu, Zhenzhen Xu, Wei Xu, Hongbing Fu, Deqing Zhang, Extended π-Conjugated Molecules Derived from Naphthalene Diimides toward Organic Emissive and Semiconducting Materials, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 7, 2926

  CrossRef

 49. 49
  Seungjun Chung, Mi Jang, Seon-Beom Ji, Hwarim Im, Narkhyeon Seong, Jewook Ha, Soon-Ki Kwon, Yun-Hi Kim, Hoichang Yang, Yongtaek Hong, Flexible High-Performance All-Inkjet-Printed Inverters: Organo-Compatible and Stable Interface Engineering, Advanced Materials, 2013, 25, 34
 50. 50
  Wei-Jing Zeng, Xing-Yu Zhou, Xiao-Jun Pan, Cheng-Li Song, Hao-Li Zhang, High performance CMOS-like inverter based on an ambipolar organic semiconductor and low cost metals, AIP Advances, 2013, 3, 1, 012101

  CrossRef

 51. 51
  Woogun Kang, Masatoshi Kitamura, Yasuhiko Arakawa, High performance inkjet-printed C60 fullerene thin-film transistors: Toward a low-cost and reproducible solution process, Organic Electronics, 2013, 14, 2, 644

  CrossRef

 52. 52
  Chao Wang, Long Qian, Wenya Xu, Shuhong Nie, Weibing Gu, Jianhui Zhang, Jianwen Zhao, Jian Lin, Zheng Chen, Zheng Cui, High performance thin film transistors based on regioregular poly(3-dodecylthiophene)-sorted large diameter semiconducting single-walled carbon nanotubes, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4156

  CrossRef

 53. 53
  Fapei Zhang, Christian Melzer, Andrea Gassmann, Heinz von Seggern, Thorstan Schwalm, Christian Gawrisch, Matthias Rehahn, High-performance n-channel thin-film transistors with acene-based semiconductors, Organic Electronics, 2013, 14, 3, 888

  CrossRef

 54. 54
  Deyang Ji, Lang Jiang, Xiaozhou Cai, Huanli Dong, Qing Meng, Guofeng Tian, Dezhen Wu, Jingze Li, Wenping Hu, Large scale, flexible organic transistor arrays and circuits based on polyimide materials, Organic Electronics, 2013, 14, 10, 2528

  CrossRef

 55. 55
  Chong-an Di, Fengjiao Zhang, Daoben Zhu, Multi-Functional Integration of Organic Field-Effect Transistors (OFETs): Advances and Perspectives, Advanced Materials, 2013, 25, 3
 56. 56
  Huajie Chen, Yunlong Guo, Zupan Mao, Gui Yu, Jianyao Huang, Yan Zhao, Yunqi Liu, Naphthalenediimide-Based Copolymers Incorporating Vinyl-Linkages for High-Performance Ambipolar Field-Effect Transistors and Complementary-Like Inverters under Air, Chemistry of Materials, 2013, 25, 18, 3589

  CrossRef

 57. 57
  Xin Chen, Jianguo Wang, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Wei Xu, Deqing Zhang, New core-expanded naphthalene diimides with different functional groups for air-stable solution-processed organic n-type semiconductors, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 6, 1720

  CrossRef

 58. 58
  Yunbin Hu, Zhongli Wang, Xu Zhang, Xiaodi Yang, Hongxiang Li, Xike Gao, New Core-Expanded Naphthalene Diimides for n-Channel Organic Thin Film Transistors, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 59. 59
  Mithrabinda K. Poduval, Paula Mayorga Burrezo, Juan Casado, J. Teodomiro López Navarrete, Rocío Ponce Ortiz, Tae-Hyun Kim, Novel Thiophene–Phenylene–Thiophene Fused Bislactam-Based Donor–Acceptor Type Conjugate Polymers: Synthesis by Direct Arylation and Properties, Macromolecules, 2013, 46, 23, 9220

  CrossRef

 60. 60
  Sabin-Lucian Suraru, Frank Würthner, Regioselectivity in Sequential Nucleophilic Substitution of Tetrabromonaphthalene Diimides, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 11, 5227

  CrossRef

 61. 61
  Hewei Luo, Zhengxu Cai, Luxi Tan, Yunlong Guo, Ge Yang, Zitong Liu, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, Wei Xu, Yunqi Liu, Solution-processed core-extended naphthalene diimides toward organic n-type and ambipolar semiconductors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 15, 2688

  CrossRef

 62. 62
  Jing Zhang, Zhiying Ma, Qian Zhang, Tarunpreet Singh Virk, Hua Geng, Dong Wang, Wei Xu, Zhigang Shuai, Kamaljit Singh, Wenping Hu, Daoben Zhu, Substitution effects on the electrical tranporting properties of tetrathia[22]annulene[2,1,2,1]: experimental and theoretical investigations, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 36, 5765

  CrossRef

 63. 63
  Lei Zhang, Hanlin Wang, Yan Zhao, Yunlong Guo, Wenping Hu, Gui Yu, Yunqi Liu, Substrate-Free Ultra-Flexible Organic Field-Effect Transistors and Five-Stage Ring Oscillators, Advanced Materials, 2013, 25, 38
 64. 64
  Cheng Li, Chengyi Xiao, Yan Li, Zhaohui Wang, Synthesis and Properties of Heterocyclic Acene Diimides, Organic Letters, 2013, 15, 3, 682

  CrossRef

 65. 65
  Jing Gao, Yan Li, Zhaohui Wang, Synthesis and Properties of Naphthobisbenzothiophene Diimides, Organic Letters, 2013, 15, 6, 1366

  CrossRef

 66. 66
  Haiyan Li, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Emily C. Hollenbeck, Selvam Subramaniyan, Samson A. Jenekhe, Tetraazabenzodifluoranthene Diimides: Building Blocks for Solution-Processable n-Type Organic Semiconductors, Angewandte Chemie, 2013, 125, 21
 67. 67
  Haiyan Li, Felix Sunjoo Kim, Guoqiang Ren, Emily C. Hollenbeck, Selvam Subramaniyan, Samson A. Jenekhe, Tetraazabenzodifluoranthene Diimides: Building Blocks for Solution-Processable n-Type Organic Semiconductors, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 21
 68. 68
  Zheng Zhao, Zhongli Wang, Yunbin Hu, Xiaodi Yang, Hongxiang Li, Xike Gao, Daoben Zhu, Tetracyanodibenzotetrathiafulvalene Diimides: Design, Synthesis, and Property Study, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 23, 12214

  CrossRef

 69. 69
  Caibin Zhao, Wenliang Wang, Shiwei Yin, Yan Ma, Theoretical investigation on electronic, optical, and charge transport properties of 7,8,15,16-tetraazaterrylene and its derivatives with electron-attracting substituents, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 9, 2925

  CrossRef

 70. 70
  Kang-Jun Baeg, Mario Caironi, Yong-Young Noh, Toward Printed Integrated Circuits based on Unipolar or Ambipolar Polymer Semiconductors, Advanced Materials, 2013, 25, 31
 71. 71
  Lei Yang, Zhi-Gang Chen, Guang Han, Lina Cheng, Hongyi Xu, Jin Zou, Trifold Tellurium One-Dimensional Nanostructures and Their Formation Mechanism, Crystal Growth & Design, 2013, 13, 11, 4796

  CrossRef

 72. 72
  Fengjiao Zhang, Chong-an Di, Nikolai Berdunov, Yuanyuan Hu, Yunbin Hu, Xike Gao, Qing Meng, Henning Sirringhaus, Daoben Zhu, Ultrathin Film Organic Transistors: Precise Control of Semiconductor Thickness via Spin-Coating, Advanced Materials, 2013, 25, 10
 73. 73
  Sheshanath V. Bhosale, Mohammad Al Kobaisi, Rajesh S. Bhosale, Sidhanath V. Bhosale, Well-organized supramolecular self-assembly of acene diimide derivatives, RSC Advances, 2013, 3, 43, 19840

  CrossRef

 74. 74
  Yutaka Ie, Masashi Ueta, Masashi Nitani, Norimitsu Tohnai, Mikiji Miyata, Hirokazu Tada, Yoshio Aso, Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on 4,9-Dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiazole-4,9-dione Unit, Chemistry of Materials, 2012, 24, 16, 3285

  CrossRef

 75. 75
  Dario Natali, Mario Caironi, Charge Injection in Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors: Physics, Models and Characterization Methods, Advanced Materials, 2012, 24, 11
 76. 76
  Xiaoyang Cheng, Mario Caironi, Yong-Young Noh, Christopher Newman, Jianpu Wang, Mi Jung Lee, Kal Banger, Riccardo Di Pietro, Antonio Facchetti, Henning Sirringhaus, Downscaling of n-channel organic field-effect transistors with inkjet-printed electrodes, Organic Electronics, 2012, 13, 2, 320

  CrossRef

 77. 77
  Jianwen Zhao, Yulong Gao, Weibing Gu, Chao Wang, Jian Lin, Zheng Chen, Zheng Cui, Fabrication and electrical properties of all-printed carbon nanotube thin film transistors on flexible substrates, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 38, 20747

  CrossRef

 78. 78
  Kang-Jun Baeg, Dongyoon Khim, Juhwan Kim, Byung-Do Yang, Minji Kang, Soon-Won Jung, In-Kyu You, Dong-Yu Kim, Yong-Young Noh, High-Performance Top-Gated Organic Field-Effect Transistor Memory using Electrets for Monolithic Printed Flexible NAND Flash Memory, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 14
 79. 79
  Matthias Stolte, Marcel Gsänger, Robert Hofmockel, Sabin-Lucian Suraru, Frank Würthner, Improved ambient operation of n-channel organic transistors of solution-sheared naphthalene diimide under bias stress, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 41, 14181

  CrossRef

 80. 80
  Yali Qiao, Jing Zhang, Wei Xu, Daoben Zhu, Incorporation of pyrrole to oligothiophene-based quinoids endcapped with dicyanomethylene: a new class of solution processable n-channel organic semiconductors for air-stable organic field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 12, 5706

  CrossRef

 81. 81
  Z.R. Wang, J.Z. Xin, X.C. Ren, X.L. Wang, C.W. Leung, S.Q. Shi, A. Ruotolo, P.K.L. Chan, Low power flexible organic thin film transistors with amorphous Ba0.7Sr0.3TiO3 gate dielectric grown by pulsed laser deposition at low temperature, Organic Electronics, 2012, 13, 7, 1223

  CrossRef

 82. 82
  Luxi Tan, Yunlong Guo, Yang Yang, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, Gui Yu, Wei Xu, Yunqi Liu, New tetrathiafulvalene fused-naphthalene diimides for solution-processible and air-stable p-type and ambipolar organic semiconductors, Chemical Science, 2012, 3, 8, 2530

  CrossRef

 83. 83
  Yunbin Hu, Yunke Qin, Xike Gao, Fengjiao Zhang, Chong-an Di, Zheng Zhao, Hongxiang Li, Daoben Zhu, One-Pot Synthesis of Core-Expanded Naphthalene Diimides: EnablingN-Substituent Modulation for Diverse n-Type Organic Materials, Organic Letters, 2012, 14, 1, 292

  CrossRef

 84. 84
  Peter A. Bobbert, Abhinav Sharma, Simon G. J. Mathijssen, Martijn Kemerink, Dago M. de Leeuw, Operational Stability of Organic Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2012, 24, 9
 85. 85
  Srinivas Kola, Jasmine Sinha, Howard E. Katz, Organic transistors in the new decade: Toward n-channel, printed, and stabilized devices, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2012, 50, 15
 86. 86
  Jianwen Zhao, Yulong Gao, Jian Lin, Zheng Chen, Zheng Cui, Printed thin-film transistors with functionalized single-walled carbon nanotube inks, J. Mater. Chem., 2012, 22, 5, 2051

  CrossRef

 87. 87
  Qing Meng, Wenping Hu, Recent progress of n-type organic semiconducting small molecules for organic field-effect transistors, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 41, 14152

  CrossRef

 88. 88
  Ying-Hsuan Chou, Wen-Ya Lee, Wen-Chang Chen, Self-Assembled Nanowires of Organic n-Type Semiconductor for Nonvolatile Transistor Memory Devices, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 20
 89. 89
  Shiyan Chen, Yan Zhao, Altan Bolag, Jun-ichi Nishida, Yunqi Liu, Yoshiro Yamashita, Solution-Processed and Air-Stable n-Type Organic Thin-Film Transistors Based on Thiophene-Fused Dicyanoquinonediimine (DCNQI) Deriatives, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3994

  CrossRef

 90. 90
  Do Kyung Hwang, Raghunath R. Dasari, Mathieu Fenoll, Valérie Alain-Rizzo, Amir Dindar, Jae Won Shim, Nabankur Deb, Canek Fuentes-Hernandez, Stephen Barlow, David G. Bucknall, Pierre Audebert, Seth R. Marder, Bernard Kippelen, Stable Solution-Processed Molecular n-Channel Organic Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2012, 24, 32
 91. 91
  Jianhua Huang, Yan Zhao, Xunlei Ding, Hui Jia, Bo Jiang, Zhiguo Zhang, Chuanlang Zhan, Shenggui He, Qibing Pei, Yongfang Li, Yunqi Liu, Jiannian Yao, Synthesis and charge-transporting properties of electron-deficient CN2–fluorene based D–A copolymers, Polymer Chemistry, 2012, 3, 8, 2170

  CrossRef

 92. 92
  Haohao Li, Hao Luo, Zhencai Cao, Zhaojie Gu, Ping Shen, Bin Zhao, Huajie Chen, Gui Yu, Songting Tan, Synthesis and photovoltaic performances of conjugated copolymers with 4,7-dithien-5-yl-2,1,3-benzothiadiazole and di(p-tolyl)phenylamine side groups, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 43, 22913

  CrossRef

 93. 93
  Yahia Didane, Rocio Ponce Ortiz, Jian Zhang, Keijyu Aosawa, Toshinori Tanisawa, Hecham Aboubakr, Frédéric Fages, Jörg Ackermann, Noriyuki Yoshimoto, Hugues Brisset, Christine Videlot-Ackermann, Toward n-channel organic thin film transistors based on a distyryl-bithiophene derivatives, Tetrahedron, 2012, 68, 24, 4664

  CrossRef

 94. 94
  Sabin-Lucian Suraru, Ute Zschieschang, Hagen Klauk, Frank Würthner, A core-extended naphthalene diimide as a p-channel semiconductor, Chemical Communications, 2011, 47, 41, 11504

  CrossRef

 95. 95
  Wen-Ya Lee, Joon Hak Oh, Sabin-Lucian Suraru, Wen-Chang Chen, Frank Würthner, Zhenan Bao, High-Mobility Air-Stable Solution-Shear-Processed n-Channel Organic Transistors Based on Core-Chlorinated Naphthalene Diimides, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 21
 96. 96
  Qing Meng, Huanli Dong, Wenping Hu, Daoben Zhu, Recent progress of high performance organic thin film field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 32, 11708

  CrossRef

 97. 97
  Dugang Chen, Yan Zhao, Cheng Zhong, Gui Yu, Yunqi Liu, Jingui Qin, Two-dimensional copolymers with D–A type side chains for organic thin-film transistors: Synthesis and properties, Polymer Chemistry, 2011, 2, 12, 2842

  CrossRef

 98. 98
  Qinqxin Tang, Yanhong Tong, Wenping Hu, Organic Circuits and Organic Single-Molecule Transistors,
 99. 99
  Chengliang Wang, Lang Jiang, Wenping Hu, Organic/Polymeric Field-Effect Transistors,
 100. 100
  Qing Meng, Huanli Dong, Wenping Hu, Organic/Polymeric Semiconductors for Field-Effect Transistors,
 101. 101
  Hakan Usta, Antonio Facchetti, Polymeric and Small-Molecule Semiconductors for Organic Field-Effect Transistors,