SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chuanxi Wang, Zhenzhu Xu, Hao Cheng, Huihui Lin, Mark G. Humphrey, Chi Zhang, A hydrothermal route to water-stable luminescent carbon dots as nanosensors for pH and temperature, Carbon, 2015, 82, 87

  CrossRef

 2. 2
  Zhuo Li, Yong Wang, Yongnian Ni, Serge Kokot, A sensor based on blue luminescent graphene quantum dots for analysis of a common explosive substance and an industrial intermediate, 2,4,6-trinitrophenol, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 137, 1213

  CrossRef

 3. 3
  Juying Hou, Jing Dong, Haishuang Zhu, Xue Teng, Shiyun Ai, Minglin Mang, A simple and sensitive fluorescent sensor for methyl parathion based on l-tyrosine methyl ester functionalized carbon dots, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 68, 20

  CrossRef

 4. 4
  Juying Lei, Lingang Yang, Deli Lu, Xuefeng Yan, Chen Cheng, Yongdi Liu, Lingzhi Wang, Jinlong Zhang, Carbon Dot-Incorporated PMO Nanoparticles as Versatile Platforms for the Design of Ratiometric Sensors, Multichannel Traceable Drug Delivery Vehicles, and Efficient Photocatalysts, Advanced Optical Materials, 2015, 3, 1
 5. 5
  Jian Tian, Yanhua Leng, Zhenhuan Zhao, Yang Xia, Yuanhua Sang, Pin Hao, Jie Zhan, Meicheng Li, Hong Liu, Carbon quantum dots/hydrogenated TiO2 nanobelt heterostructures and their broad spectrum photocatalytic properties under UV, visible, and near-infrared irradiation, Nano Energy, 2015, 11, 419

  CrossRef

 6. 6
  Quan Xu, Jungang Zhao, Yao Liu, Peng Pu, Xuesong Wang, Yusheng Chen, Chun Gao, Jiarui Chen, Hongjun Zhou, Enhancing the luminescence of carbon dots by doping nitrogen element and its application in the detection of Fe(III), Journal of Materials Science, 2015,

  CrossRef

 7. 7
  Su Yao, Yufei Hu, Gongke Li, Flowing electrolytic synthesis of fluorescent carbon nanoparticles and carbon nanosheets, Electrochimica Acta, 2015, 155, 305

  CrossRef

 8. 8
  Xiaoming Li, Yanli Liu, Xiufeng Song, Hao Wang, Haoshuang Gu, Haibo Zeng, Intercrossed Carbon Nanorings with Pure Surface States as Low-Cost and Environment-Friendly Phosphors for White-Light-Emitting Diodes, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5
 9. 9
  Xiaoming Li, Yanli Liu, Xiufeng Song, Hao Wang, Haoshuang Gu, Haibo Zeng, Intercrossed Carbon Nanorings with Pure Surface States as Low-Cost and Environment-Friendly Phosphors for White-Light-Emitting Diodes, Angewandte Chemie, 2015, 127, 5
 10. 10
  Hai-Xing Zhao, Yu-Chen Wang, Lian-Ying Zhang, Min Wang, One- and two-photon luminescence in graphene oxide quantum dots, New J. Chem., 2015, 39, 1, 98

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoling Zeng, Xinmei Yang, Feiming Li, Jie Ma, Yanping Lin, Bixia Yao, Lizhang Huang, Wen Weng, One-step fabrication of nitrogen-doped fluorescent nanoparticles from non-conjugated natural products and their temperature-sensing and bioimaging applications, Sensing and Bio-Sensing Research, 2015, 3, 18

  CrossRef

 12. 12
  Lei Bao, Cui Liu, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang, Photoluminescence-Tunable Carbon Nanodots: Surface-State Energy-Gap Tuning, Advanced Materials, 2015, 27, 4
 13. 13
  Deli Xiao, Renfeng Pan, Siqiao Li, Jia He, Man Qi, Sumei Kong, Yu Gu, Rui Lin, Hua He, Porous carbon quantum dots: one step green synthesis vial-cysteine and applications in metal ion detection, RSC Adv., 2015, 5, 3, 2039

  CrossRef

 14. 14
  Yi Wang, Lin Li, Qijin Cheng, Chunlin He, Structure and photoluminescence of films composed of carbon nanoflakes, Journal of Luminescence, 2015, 161, 7

  CrossRef

 15. 15
  Hanjun Sun, Haiwei Ji, Enguo Ju, Yijia Guan, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Synthesis of Fluorinated and Nonfluorinated Graphene Quantum Dots through a New Top-Down Strategy for Long-Time Cellular Imaging, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 6
 16. 16
  Chenxin Ran, Minqiang Wang, Weiyin Gao, Zhi Yang, Jinyou Shao, Jianping Deng, Xiaohui Song, A general route to enhance the fluorescence of graphene quantum dots by Ag nanoparticles, RSC Advances, 2014, 4, 42, 21772

  CrossRef

 17. 17
  Mingxuan Sun, Xiaoqing Ma, Xi Chen, Yujun Sun, Xiaoli Cui, Yuehe Lin, A nanocomposite of carbon quantum dots and TiO2 nanotube arrays: enhancing photoelectrochemical and photocatalytic properties, RSC Advances, 2014, 4, 3, 1120

  CrossRef

 18. 18
  Jun Gong, Xueqin An, Xiaojuan Yan, A novel rapid and green synthesis of highly luminescent carbon dots with good biocompatibility for cell imaging, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 4, 1376

  CrossRef

 19. 19
  Taili Shao, Guodong Wang, Xuting An, Shujuan Zhuo, Yunsheng Xia, Changqing Zhu, A reformative oxidation strategy using high concentration nitric acid for enhancing the emission performance of graphene quantum dots, RSC Adv., 2014, 4, 89, 47977

  CrossRef

 20. 20
  Yin Hu, Da-Wei He, Yong-Sheng Wang, Jia-Hua Duan, Su-Feng Wang, Ming Fu, Wen-Shuo Wang, An approach to controlling the fluorescence of graphene quantum dots: From surface oxidation to fluorescent mechanism, Chinese Physics B, 2014, 23, 12, 128103

  CrossRef

 21. 21
  Jia Jia Huang, Zhen Feng Zhong, Min Zhi Rong, Xiang Zhou, Xu Dong Chen, Ming Qiu Zhang, An easy approach of preparing strongly luminescent carbon dots and their polymer based composites for enhancing solar cell efficiency, Carbon, 2014, 70, 190

  CrossRef

 22. 22
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Bai Yang, Bioimaging based on fluorescent carbon dots, RSC Advances, 2014, 4, 52, 27184

  CrossRef

 23. 23
  Jie Zong, Xiaoling Yang, Adrian Trinchi, Simon Hardin, Ivan Cole, Yihua Zhu, Chunzhong Li, Tim Muster, Gang Wei, Carbon dots as fluorescent probes for “off–on” detection of Cu2+ and l-cysteine in aqueous solution, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 51, 330

  CrossRef

 24. 24
  Chi-Lin Li, Chung-Mao Ou, Chih-Ching Huang, Wei-Cheng Wu, Yi-Ping Chen, Tzu-En Lin, Lin-Chen Ho, Chia-Wei Wang, Chung-Chien Shih, Hang-Cheng Zhou, Ying-Chu Lee, Woan-Fang Tzeng, Tzeon-Jye Chiou, Sin-Tak Chu, Jinshun Cang, Huan-Tsung Chang, Carbon dots prepared from ginger exhibiting efficient inhibition of human hepatocellular carcinoma cells, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 28, 4564

  CrossRef

 25. 25
  Zhaoxia Huang, Feng Lin, Ming Hu, Chunxiang Li, Ting Xu, Chuan Chen, Xiangqun Guo, Carbon dots with tunable emission, controllable size and their application for sensing hypochlorous acid, Journal of Luminescence, 2014, 151, 100

  CrossRef

 26. 26
  Youfu Wang, Aiguo Hu, Carbon quantum dots: synthesis, properties and applications, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 6921

  CrossRef

 27. 27
  Chao Hu, Chang Yu, Mingyu Li, Xiuna Wang, Junyu Yang, Zongbin Zhao, Alexander Eychmüller, Y.-P. Sun, Jieshan Qiu, Chemically Tailoring Coal to Fluorescent Carbon Dots with Tuned Size and Their Capacity for Cu(II) Detection, Small, 2014, 10, 23
 28. 28
  Zhen Guo, Zhiqiang Zhang, Wei Zhang, Lianqun Zhou, Haiwen Li, Hongmei Wang, Caroline Andreazza-Vignolle, Pascal Andreazza, Dongxu Zhao, Yihui Wu, Quanlong Wang, Tao Zhang, Keming Jiang, Color-Switchable, Emission-Enhanced Fluorescence Realized by Engineering C-dot@C-dot Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 23, 20700

  CrossRef

 29. 29
  Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, Hong-Bo Sun, Common Origin of Green Luminescence in Carbon Nanodots and Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2541

  CrossRef

 30. 30
  B.B. Wang, C.C. Chen, K. Zheng, Q.J. Cheng, L. Wang, R.Z. Wang, Comparative study of the carbon nanofilm and nanodots grown by plasma-enhanced hot filament chemical vapor deposition, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 21, 146

  CrossRef

 31. 31
  Libin Tang, Rongbin Ji, Xueming Li, Gongxun Bai, Chao Ping Liu, Jianhua Hao, Jingyu Lin, Hongxing Jiang, Kar Seng Teng, Zhibin Yang, Shu Ping Lau, Deep Ultraviolet to Near-Infrared Emission and Photoresponse in Layered N-Doped Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2014, 8, 6, 6312

  CrossRef

 32. 32
  Xuli Ding, Direct synthesis of graphene quantum dots on hexagonal boron nitride substrate, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 19, 3717

  CrossRef

 33. 33
  Jianhui Deng, Qiujun Lu, Naxiu Mi, Haitao Li, Meiling Liu, Mancai Xu, Liang Tan, Qingji Xie, Youyu Zhang, Shouzhuo Yao, Electrochemical Synthesis of Carbon Nanodots Directly from Alcohols, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 17
 34. 34
  Chen-I Wang, Wei-Cheng Wu, Arun Prakash Periasamy, Huan-Tsung Chang, Electrochemical synthesis of photoluminescent carbon nanodots from glycine for highly sensitive detection of hemoglobin, Green Chemistry, 2014, 16, 5, 2509

  CrossRef

 35. 35
  Xiaomei Lin, Gongmin Gao, Liyan Zheng, Yuwu Chi, Guonan Chen, Encapsulation of Strongly Fluorescent Carbon Quantum Dots in Metal–Organic Frameworks for Enhancing Chemical Sensing, Analytical Chemistry, 2014, 86, 2, 1223

  CrossRef

 36. 36
  Xiaoming Li, Shengli Zhang, Sergei A. Kulinich, Yanli Liu, Haibo Zeng, Engineering surface states of carbon dots to achieve controllable luminescence for solid-luminescent composites and sensitive Be2+ detection, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 37. 37
  Yehao Deng, Xing Chen, Fei Wang, Xueao Zhang, Dongxu Zhao, Dezhen Shen, Environment-dependent photon emission from solid state carbon dots and its mechanism, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10388

  CrossRef

 38. 38
  Shuai Han, He Zhang, Jian Zhang, Yujie Xie, Liangliang Liu, Hangxing Wang, Xiangkai Li, Weisheng Liu, Yu Tang, Fabrication, gradient extraction and surface polarity-dependent photoluminescence of cow milk-derived carbon dots, RSC Adv., 2014, 4, 101, 58084

  CrossRef

 39. 39
  Hong Huang, Yue Xu, Chun-Jing Tang, Jian-Rong Chen, Ai-Jun Wang, Jiu-Ju Feng, Facile and green synthesis of photoluminescent carbon nanoparticles for cellular imaging, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 2, 784

  CrossRef

 40. 40
  Chen Shen, Yupeng Sun, Jing Wang, Yun Lu, Facile route to highly photoluminescent carbon nanodots for ion detection, pH sensors and bioimaging, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9139

  CrossRef

 41. 41
  Changzheng Li, Yanan Yue, Fluorescence spectroscopy of graphene quantum dots: temperature effect at different excitation wavelengths, Nanotechnology, 2014, 25, 43, 435703

  CrossRef

 42. 42
  Qian-Qian Shi, Yu-Hao Li, Yang Xu, Yue Wang, Xue-Bo Yin, Xi-Wen He, Yu-Kui Zhang, High-yield and high-solubility nitrogen-doped carbon dots: formation, fluorescence mechanism and imaging application, RSC Advances, 2014, 4, 4, 1563

  CrossRef

 43. 43
  He Huang, Chunguang Li, Shoujun Zhu, Hailong Wang, Cailing Chen, Zhaorui Wang, Tianyu Bai, Zhan Shi, Shouhua Feng, Histidine-Derived Nontoxic Nitrogen-Doped Carbon Dots for Sensing and Bioimaging Applications, Langmuir, 2014, 30, 45, 13542

  CrossRef

 44. 44
  Xiaohua Zhu, Xin Xiao, Xiaoxi Zuo, Yong Liang, Junmin Nan, Hydrothermal Preparation of Photoluminescent Graphene Quantum Dots Characterized Excitation-Independent Emission and its Application as a Bioimaging Reagent, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 45. 45
  Xiaohua Zhu, Xiaoxi Zuo, Ruiping Hu, Xin Xiao, Yong Liang, Junmin Nan, Hydrothermal synthesis of two photoluminescent nitrogen-doped graphene quantum dots emitted green and khaki luminescence, Materials Chemistry and Physics, 2014, 147, 3, 963

  CrossRef

 46. 46
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Siyuan Xiang, Xiaohuan Zhao, Junhu Zhang, Hao Zhang, Yu Fu, Bai Yang, Investigation into the fluorescence quenching behaviors and applications of carbon dots, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4676

  CrossRef

 47. 47
  Ying Li, Chunhua Luo, Chunli Jiang, Rong Huang, Yitang Wang, Hui Peng, Jadranka Travas-Sejdic, Luminescent carbon nanoparticles as a donor for the FRET-based detection of oligonucleotide hybridization, RSC Advances, 2014, 4, 48, 25201

  CrossRef

 48. 48
  Hui Wang, Jinhui Yi, Sumit Mukherjee, Probal Banerjee, Shuiqin Zhou, Magnetic/NIR-thermally responsive hybrid nanogels for optical temperature sensing, tumor cell imaging and triggered drug release, Nanoscale, 2014, 6, 21, 13001

  CrossRef

 49. 49
  Deepesh Gopalakrishnan, Dijo Damien, Manikoth M. Shaijumon, MoS2Quantum Dot-Interspersed Exfoliated MoS2Nanosheets, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5297

  CrossRef

 50. 50
  Liming Hu, Yun Sun, Shengliang Li, Xiaoli Wang, Kelei Hu, Lirong Wang, Xing-jie Liang, Yan Wu, Multifunctional carbon dots with high quantum yield for imaging and gene delivery, Carbon, 2014, 67, 508

  CrossRef

 51. 51
  Yanling Zhai, Zhijun Zhu, Chengzhou Zhu, Jiangtao Ren, Erkang Wang, Shaojun Dong, Multifunctional water-soluble luminescent carbon dots for imaging and Hg2+sensing, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 6995

  CrossRef

 52. 52
  Fengyi Du, Jing Yuan, Miaomiao Zhang, Jianan Li, Zhou zhou, Zhang Li, Mulan Cao, Junhui Chen, Lirong Zhang, Xia Liu, Aihua Gong, Wenrong Xu, Qixiang Shao, Nitrogen-doped carbon dots with heterogeneous multi-layered structures, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37536

  CrossRef

 53. 53
  Juying Hou, Jianliang Li, Jianchao Sun, Shiyun Ai, Minglin Wang, Nitrogen-doped photoluminescent carbon nanospheres: green, simple synthesis via hair and application as a sensor for Hg2+ions, RSC Advances, 2014, 4, 70, 37342

  CrossRef

 54. 54
  Weili Wei, Can Xu, Li Wu, Jiasi Wang, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Non-Enzymatic-Browning-Reaction: A Versatile Route for Production of Nitrogen-Doped Carbon Dots with Tunable Multicolor Luminescent Display, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 55. 55
  Moyun Chen, Weizhi Wang, Xiaoping Wu, One-pot green synthesis of water-soluble carbon nanodots with multicolor photoluminescence from polyethylene glycol, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 25, 3937

  CrossRef

 56. 56
  Meng Hu, Yu Yang, Xiaoyu Gu, Yang Hu, Jian Huang, Chaoyang Wang, One-pot synthesis of photoluminescent carbon nanodots by carbonization of cyclodextrin and their application in Ag+ detection, RSC Adv., 2014,

  CrossRef

 57. 57
  Naiyun Liu, Juan Liu, Weiqian Kong, Hao Li, Hui Huang, Yang Liu, Zhenhui Kang, One-step catalase controllable degradation of C3N4for N-doped carbon dot green fabrication and their bioimaging applications, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 35, 5768

  CrossRef

 58. 58
  Yi-Fan Huang, Xin Zhou, Rong Zhou, Hong Zhang, Kai-Bin Kang, Min Zhao, Yong Peng, Qiang Wang, Hao-Li Zhang, Wen-Yuan Qiu, One-Pot Synthesis of Highly Luminescent Carbon Quantum Dots and Their Nontoxic Ingestion by Zebrafish for In Vivo Imaging, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 19
 59. 59
  Ting Wen, Baocheng Yang, Yanzhen Guo, Jing Sun, Chunmei Zhao, Shouren Zhang, Miao Zhang, Yonggang Wang, Organosilane-functionalized graphene quantum dots and their encapsulation into bi-layer hollow silica spheres for bioimaging applications, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 42, 23188

  CrossRef

 60. 60
  Katerina Hola, Athanasios B. Bourlinos, Ondrej Kozak, Karel Berka, Karolina M. Siskova, Marketa Havrdova, Jiri Tucek, Klara Safarova, Michal Otyepka, Emmanuel P. Giannelis, Radek Zboril, Photoluminescence effects of graphitic core size and surface functional groups in carbon dots: COO− induced red-shift emission, Carbon, 2014, 70, 279

  CrossRef

 61. 61
  Yongqiang Dong, Ruiping Dai, Tongqing Dong, Yuwu Chi, Guonan Chen, Photoluminescence, chemiluminescence and anodic electrochemiluminescence of hydrazide-modified graphene quantum dots, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11240

  CrossRef

 62. 62
  Alexander S. Stasheuski, Victor A. Galievsky, Alexander P. Stupak, Boris M. Dzhagarov, Mi Jin Choi, Bong Hyun Chung, Jin Young Jeong, Photophysical Properties and Singlet Oxygen Generation Efficiencies of Water-Soluble Fullerene Nanoparticles, Photochemistry and Photobiology, 2014, 90, 5
 63. 63
  Kumud Malika Tripathi, Amit Kumar Sonker, Sumit Kumar Sonkar, Sabyasachi Sarkar, Pollutant soot of diesel engine exhaust transformed to carbon dots for multicoloured imaging of E. coli and sensing cholesterol, RSC Advances, 2014, 4, 57, 30100

  CrossRef

 64. 64
  Yanling Hao, Zhixing Gan, Jiaqing Xu, Xinglong Wu, Paul K. Chu, Poly(ethylene glycol)/carbon quantum dot composite solid films exhibiting intense and tunable blue–red emission, Applied Surface Science, 2014, 311, 490

  CrossRef

 65. 65
  Xiaohua Zhu, Haiying Wang, Qifang Jiao, Xin Xiao, Xiaoxi Zuo, Yong Liang, Junmin Nan, Jufang Wang, Lishi Wang, Preparation and Characterization of the Fluorescent Carbon Dots Derived from the Lithium-Intercalated Graphite used for Cell Imaging, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 66. 66
  Peng Miao, Kun Han, Yuguo Tang, Bidou Wang, Tao Lin, Wenbo Cheng, Recent advances in carbon nanodots: synthesis, properties and biomedical applications, Nanoscale, 2014, 7, 5, 1586

  CrossRef

 67. 67
  Peihui Luo, Yu Qiu, Xiangfeng Guan, Linqin Jiang, Regulation of photoluminescence properties of graphene quantum dots via hydrothermal treatment, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 35, 19011

  CrossRef

 68. 68
  Yan-Min Long, Lei Bao, Jing-Ya Zhao, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang, Revealing Carbon Nanodots As Coreactants of the Anodic Electrochemiluminescence of Ru(bpy)32+, Analytical Chemistry, 2014, 86, 15, 7224

  CrossRef

 69. 69
  Chunfeng Wang, Dong Sun, Kelei Zhuo, Hucheng Zhang, Jianji Wang, Simple and green synthesis of nitrogen-, sulfur-, and phosphorus-co-doped carbon dots with tunable luminescence properties and sensing application, RSC Adv., 2014, 4, 96, 54060

  CrossRef

 70. 70
  Yanyan Cui, Zhongbo Hu, Chunfang Zhang, Xiangfeng Liu, Simultaneously enhancing up-conversion fluorescence and red-shifting down-conversion luminescence of carbon dots by a simple hydrothermal process, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 6947

  CrossRef

 71. 71
  Woosung Kwon, Gyeongjin Lee, Sungan Do, Taiha Joo, Shi-Woo Rhee, Size-Controlled Soft-Template Synthesis of Carbon Nanodots toward Versatile Photoactive Materials, Small, 2014, 10, 3
 72. 72
  Kai Wei, Junjie Li, Zhishen Ge, Yezi You, Hangxun Xu, Sonochemical synthesis of highly photoluminescent carbon nanodots, RSC Adv., 2014, 4, 94, 52230

  CrossRef

 73. 73
  Daeun Kim, Yuri Choi, Eeseul Shin, Yun Kyung Jung, Byeong-Su Kim, Sweet nanodot for biomedical imaging: carbon dot derived from xylitol, RSC Advances, 2014, 4, 44, 23210

  CrossRef

 74. 74
  Bo Liao, Wu Wang, Peng Long, Benqiao He, Fangwen Li, Qingquan Liu, Synthesis of fluorescent carbon nanoparticles grafted with polystyrene and their fluorescent fibers processed by electrospinning, RSC Adv., 2014, 4, 101, 57683

  CrossRef

 75. 75
  Zhixing Gan, Xinglong Wu, Yanling Hao, The mechanism of blue photoluminescence from carbon nanodots, CrystEngComm, 2014, 16, 23, 4981

  CrossRef

 76. 76
  Yue Lu, Ling Zhang, Hengwei Lin, The Use of a Microreactor for Rapid Screening of the Reaction Conditions and Investigation of the Photoluminescence Mechanism of Carbon Dots, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 15
 77. 77
  Peiwei Gong, Jinqing Wang, Weiming Sun, Di Wu, Zhaofeng Wang, Zengjie Fan, Honggang Wang, Xiuxun Han, Shengrong Yang, Tunable photoluminescence and spectrum split from fluorinated to hydroxylated graphene, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3316

  CrossRef

 78. 78
  Fuchi Liu, Tao Tang, Qian Feng, Ming Li, Yuan Liu, Nujiang Tang, Wei Zhong, Youwei Du, Tuning photoluminescence of reduced graphene oxide quantum dots from blue to purple, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 16, 164307

  CrossRef

 79. 79
  Changhui Fu, Li Qiang, Tianlong Liu, Longfei Tan, Haitang Shi, Xue Chen, Xiangling Ren, Xianwei Meng, Ultrafast chemical aerosol flow synthesis of biocompatible fluorescent carbon dots for bioimaging, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 6978

  CrossRef

 80. 80
  Leticia F. Velasco, Joao C. Lima, Conchi Ania, Visible-Light Photochemical Activity of Nanoporous Carbons under Monochromatic Light, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 16
 81. 81
  Leticia F. Velasco, Joao C. Lima, Conchi Ania, Visible-Light Photochemical Activity of Nanoporous Carbons under Monochromatic Light, Angewandte Chemie, 2014, 126, 16
 82. 82
  Juan Zhou, Yong Yang, Chun-yang Zhang, A low-temperature solid-phase method to synthesize highly fluorescent carbon nitride dots with tunable emission, Chemical Communications, 2013, 49, 77, 8605

  CrossRef

 83. 83
  Susanta Kumar Bhunia, Arindam Saha, Amit Ranjan Maity, Sekhar C. Ray, Nikhil R. Jana, Carbon Nanoparticle-based Fluorescent Bioimaging Probes, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 84. 84
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 30
 85. 85
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie, 2013, 125, 30
 86. 86
  Shengliang Hu, Ruixue Tian, Lingling Wu, Qing Zhao, Jinlong Yang, Jun Liu, Shirui Cao, Chemical Regulation of Carbon Quantum Dots from Synthesis to Photocatalytic Activity, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 5
 87. 87
  Libin Tang, Rongbin Ji, Xueming Li, Kar Seng Teng, Shu Ping Lau, Energy-level structure of nitrogen-doped graphene quantum dots, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 32, 4908

  CrossRef

 88. 88
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Shuyan Ren, Congqiang Chen, Yuwu Chi, Ting Yu, Etching single-wall carbon nanotubes into green and yellow single-layer graphene quantum dots, Carbon, 2013, 64, 245

  CrossRef

 89. 89
  Lingling Li, Gehui Wu, Guohai Yang, Juan Peng, Jianwei Zhao, Jun-Jie Zhu, Focusing on luminescent graphene quantum dots: current status and future perspectives, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4015

  CrossRef

 90. 90
  Yun Liu, Chun-yan Liu, Zhi-ying Zhang, Graphitized carbon dots emitting strong green photoluminescence, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 32, 4902

  CrossRef

 91. 91
  Dong Sun, Rui Ban, Peng-Hui Zhang, Ge-Hui Wu, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu, Hair fiber as a precursor for synthesizing of sulfur- and nitrogen-co-doped carbon dots with tunable luminescence properties, Carbon, 2013, 64, 424

  CrossRef

 92. 92
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 93. 93
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 94. 94
  Qinlong Wang, Xiaoxiao Huang, Yijuan Long, Xiliang Wang, Haijie Zhang, Rui Zhu, Liping Liang, Ping Teng, Huzhi Zheng, Hollow luminescent carbon dots for drug delivery, Carbon, 2013, 59, 192

  CrossRef

 95. 95
  Jing-Yuan Yin, Hua-Ji Liu, Songzi Jiang, Yu Chen, Yefeng Yao, Hyperbranched Polymer Functionalized Carbon Dots with Multistimuli-Responsive Property, ACS Macro Letters, 2013, 2, 11, 1033

  CrossRef

 96. 96
  Himadri Chakraborti, Sougata Sinha, Subrata Ghosh, Suman Kalyan Pal, Interfacing water soluble nanomaterials with fluorescence chemosensing: Graphene quantum dot to detect Hg2+ in 100% aqueous solution, Materials Letters, 2013, 97, 78

  CrossRef

 97. 97
  Yehao Deng, Dongxu Zhao, Xing Chen, Fei Wang, Hang Song, Dezhen Shen, Long lifetime pure organic phosphorescence based on water soluble carbon dots, Chemical Communications, 2013, 49, 51, 5751

  CrossRef

 98. 98
  Khaled Habiba, Vladimir I. Makarov, Javier Avalos, Maxime J.F. Guinel, Brad R. Weiner, Gerardo Morell, Luminescent graphene quantum dots fabricated by pulsed laser synthesis, Carbon, 2013, 64, 341

  CrossRef

 99. 99
  Sourov Chandra, Prasun Patra, Shaheen H. Pathan, Shuvrodeb Roy, Shouvik Mitra, Animesh Layek, Radhaballabh Bhar, Panchanan Pramanik, Arunava Goswami, Luminescent S-doped carbon dots: an emergent architecture for multimodal applications, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 18, 2375

  CrossRef

 100. 100
  Zhixing Gan, Shijie Xiong, Xinglong Wu, Tao Xu, Xiaobin Zhu, Xiao Gan, Junhong Guo, Jiancang Shen, Litao Sun, Paul K. Chu, Mechanism of Photoluminescence from Chemically Derived Graphene Oxide: Role of Chemical Reduction, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 12
 101. 101
  Zhao Zhao, Huaqiao Tan, Haifeng Zhao, Di Li, Min Zheng, Peng Du, Guoqiang Zhang, Dan Qu, Zaicheng Sun, Hongyou Fan, Orientated anatase TiO2 nanocrystal array thin films for self-cleaning coating, Chemical Communications, 2013, 49, 79, 8958

  CrossRef

 102. 102
  Shanaz Jahan, Farrukh Mansoor, Shagufta Naz, Jianping Lei, Shamsa Kanwal, Oxidative Synthesis of Highly Fluorescent Boron/Nitrogen Co-Doped Carbon Nanodots Enabling Detection of Photosensitizer and Carcinogenic Dye, Analytical Chemistry, 2013, 85, 21, 10232

  CrossRef

 103. 103
  Yan Mao, Yu Bao, Lin Yan, Gang Li, Fenghua Li, Dongxue Han, Xinbo Zhang, Li Niu, pH-switched luminescence and sensing properties of a carbon dot–polyaniline composite, RSC Advances, 2013, 3, 16, 5475

  CrossRef

 104. 104
  Po-Cheng Chen, Ya-Na Chen, Pin-Che Hsu, Chung-Chien Shih, Huan-Tsung Chang, Photoluminescent organosilane-functionalized carbon dots as temperature probes, Chemical Communications, 2013, 49, 16, 1639

  CrossRef

 105. 105
  Youfu Wang, Luhua Dong, Rulin Xiong, Aiguo Hu, Practical access to bandgap-like N-doped carbon dots with dual emission unzipped from PAN@PMMA core–shell nanoparticles, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 46, 7731

  CrossRef

 106. 106
  Benchuan Zhu, Shiyuan Sun, Youfu Wang, Sheng Deng, Guannan Qian, Meng Wang, Aiguo Hu, Preparation of carbon nanodots from single chain polymeric nanoparticles and theoretical investigation of the photoluminescence mechanism, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 3, 580

  CrossRef

 107. 107
  Rui Zhang, Yingbo Liu, Libo Yu, Zhen Li, Shuqing Sun, Preparation of high-quality biocompatible carbon dots by extraction, with new thoughts on the luminescence mechanisms, Nanotechnology, 2013, 24, 22, 225601

  CrossRef

 108. 108
  Rui Zhang, Ying-Bo Liu, Shu-Qing Sun, Preparation of highly luminescent and biocompatible carbon dots using a new extraction method, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 10

  CrossRef

 109. 109
  Dezhi Tan, Shifeng Zhou, Beibei Xu, Ping Chen, Yasuhiko Shimotsuma, Kiyotaka Miura, Jianrong Qiu, Simple synthesis of ultra-small nanodiamonds with tunable size and photoluminescence, Carbon, 2013, 62, 374

  CrossRef

 110. 110
  Libin Tang, Rongbin Ji, Xueming Li, Kar Seng Teng, Shu Ping Lau, Size-Dependent Structural and Optical Characteristics of Glucose-Derived Graphene Quantum Dots, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 6
 111. 111
  Zhaosheng Qian, Juanjuan Ma, Xiaoyue Shan, Linxiang Shao, Jin Zhou, Jianrong Chen, Hui Feng, Surface functionalization of graphene quantum dots with small organic molecules from photoluminescence modulation to bioimaging applications: an experimental and theoretical investigation, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14571

  CrossRef

 112. 112
  Qian Feng, Qingqi Cao, Ming Li, Fuchi Liu, Nujiang Tang, Youwei Du, Synthesis and photoluminescence of fluorinated graphene quantum dots, Applied Physics Letters, 2013, 102, 1, 013111

  CrossRef

 113. 113
  Yan Li, Bo-Ping Zhang, Jin-Xian Zhao, Zhen-Hua Ge, Xiao-Kun Zhao, Liang Zou, ZnO/carbon quantum dots heterostructure with enhanced photocatalytic properties, Applied Surface Science, 2013, 279, 367

  CrossRef

 114. 114
  Songnan Qu, Xiaoyun Wang, Qipeng Lu, Xingyuan Liu, Lijun Wang, A Biocompatible Fluorescent Ink Based on Water-Soluble Luminescent Carbon Nanodots, Angewandte Chemie, 2012, 124, 49
 115. 115
  Songnan Qu, Xiaoyun Wang, Qipeng Lu, Xingyuan Liu, Lijun Wang, A Biocompatible Fluorescent Ink Based on Water-Soluble Luminescent Carbon Nanodots, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 49
 116. 116
  Biao Kong, Anwei Zhu, Changqin Ding, Xiaoming Zhao, Bo Li, Yang Tian, Carbon Dot-Based Inorganic–Organic Nanosystem for Two-Photon Imaging and Biosensing of pH Variation in Living Cells and Tissues, Advanced Materials, 2012, 24, 43
 117. 117
  Libin Tang, Rongbin Ji, Xiangke Cao, Jingyu Lin, Hongxing Jiang, Xueming Li, Kar Seng Teng, Chi Man Luk, Songjun Zeng, Jianhua Hao, Shu Ping Lau, Deep Ultraviolet Photoluminescence of Water-Soluble Self-Passivated Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2012, 6, 6, 5102

  CrossRef

 118. 118
  Dhanraj B. Shinde, Vijayamohanan K. Pillai, Electrochemical Preparation of Luminescent Graphene Quantum Dots from Multiwalled Carbon Nanotubes, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 39
 119. 119
  Yongqiang Dong, Geli Li, Nana Zhou, Ruixue Wang, Yuwu Chi, Guonan Chen, Graphene Quantum Dot as a Green and Facile Sensor for Free Chlorine in Drinking Water, Analytical Chemistry, 2012, 84, 19, 8378

  CrossRef

 120. 120
  Shoujun Zhu, Junhu Zhang, Xue Liu, Bo Li, Xingfeng Wang, Shijia Tang, Qingnan Meng, Yunfeng Li, Ce Shi, Rui Hu, Bai Yang, Graphene quantum dots with controllable surface oxidation, tunable fluorescence and up-conversion emission, RSC Advances, 2012, 2, 7, 2717

  CrossRef

 121. 121
  Zehui Zhang, Peiyi Wu, Hydrothermal aggregation induced crystallization: a facial route towards polycrystalline graphite quantum dots with blue photoluminescence, CrystEngComm, 2012, 14, 21, 7149

  CrossRef

 122. 122
  Zheng Xie, Fu Wang, Chun-yan Liu, Organic–Inorganic Hybrid Functional Carbon Dot Gel Glasses, Advanced Materials, 2012, 24, 13
 123. 123
  Shouvik Mitra, Sourov Chandra, Tanay Kundu, Rahul Banerjee, Panchanan Pramanik, Arunava Goswami, Rapid microwave synthesis of fluorescent hydrophobic carbon dots, RSC Advances, 2012, 2, 32, 12129

  CrossRef

 124. 124
  Yan-Min Long, Chuan-Hua Zhou, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Quan Tian, Lei Bao, Yi Lin, Dai-Wen Pang, Shifting and non-shifting fluorescence emitted by carbon nanodots, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 13, 5917

  CrossRef

 125. 125
  Sung Kim, Dong Hee Shin, Chang Oh Kim, Soo Seok Kang, Jong Min Kim, Suk-Ho Choi, Li-Hua Jin, Yong-Hoon Cho, Sung Won Hwang, Cheolsoo Sone, Size-dependent radiative decay processes in graphene quantum dots, Applied Physics Letters, 2012, 101, 16, 163103

  CrossRef

 126. 126
  Shoujun Zhu, Junhu Zhang, Shijia Tang, Chunyan Qiao, Lei Wang, Haiyu Wang, Xue Liu, Bo Li, Yunfeng Li, Weili Yu, Xingfeng Wang, Hongchen Sun, Bai Yang, Surface Chemistry Routes to Modulate the Photoluminescence of Graphene Quantum Dots: From Fluorescence Mechanism to Up-Conversion Bioimaging Applications, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 22
 127. 127
  Pyng Yu, Xiaoming Wen, Yon-Rui Toh, Jau Tang, Temperature-Dependent Fluorescence in Carbon Dots, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 48, 25552

  CrossRef