SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jiao Yang, Xiangyun Zeng, Wanli Yang, Meizhen Gao, Effect of exposure time on the growth of self-supporting ZnO nanowire arrays and their photocatalytic behavior, Materials Science and Engineering: B, 2015, 191, 28

  CrossRef

 2. 2
  Tran Quang Trung, Nguyen Thanh Tien, Doil Kim, Mi Jang, Ok Ja Yoon, Nae-Eung Lee, A Flexible Reduced Graphene Oxide Field-Effect Transistor for Ultrasensitive Strain Sensing, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 1
 3. 3
  Jaehwan Lee, Sanghyeok Kim, Jinjae Lee, Daejong Yang, Byong Chon Park, Seunghwa Ryu, Inkyu Park, A stretchable strain sensor based on a metal nanoparticle thin film for human motion detection, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11932

  CrossRef

 4. 4
  Shu Gong, Willem Schwalb, Yongwei Wang, Yi Chen, Yue Tang, Jye Si, Bijan Shirinzadeh, Wenlong Cheng, A wearable and highly sensitive pressure sensor with ultrathin gold nanowires, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 5. 5
  Ting Guo, Yidong Luo, Yujun Zhang, Yuan-Hua Lin, Ce-Wen Nan, Controllable Growth of ZnO Nanorod Arrays on NiO Nanowires and Their High UV Photoresponse Current, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 5, 2329

  CrossRef

 6. 6
  Hun Soo Jang, Bokyeong Son, Hui Song, Gun Young Jung, Heung Cho Ko, Controlled hydrothermal growth of multi-length-scale ZnO nanowires using liquid masking layers, Journal of Materials Science, 2014, 49, 23, 8000

  CrossRef

 7. 7
  Weihong Jiao, Lizhi Yi, Chao Zhang, Ke Wu, Juan Li, Lihua Qian, Shuai Wang, Yingtao Jiang, Biswajit Das, Songliu Yuan, Electrical conduction of nanoparticle monolayer for accurate tracking of mechanical stimulus in finger touch sensing, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13809

  CrossRef

 8. 8
  Tao Zhang, Yuming Zhou, Yongjuan Wang, Luping Zhang, Haiyun Wang, Xin Wu, Fabrication of hierarchical nanostructured BSA/ZnO hybrid nanoflowers by a self-assembly process, Materials Letters, 2014, 128, 227

  CrossRef

 9. 9
  Xu Xiao, Tianqi Li, Zehua Peng, Huanyu Jin, Qize Zhong, Qiyi Hu, Bin Yao, Qiuping Luo, Chuanfang Zhang, Li Gong, Jian Chen, Yury Gogotsi, Jun Zhou, Freestanding functionalized carbon nanotube-based electrode for solid-state asymmetric supercapacitors, Nano Energy, 2014, 6, 1

  CrossRef

 10. 10
  Xu Xiao, Zehua Peng, Chi Chen, Chuanfang Zhang, Majid Beidaghi, Zhenhua Yang, Nan Wu, Yunhui Huang, Ling Miao, Yury Gogotsi, Jun Zhou, Freestanding MoO3−x nanobelt/carbon nanotube films for Li-ion intercalation pseudocapacitors, Nano Energy, 2014, 9, 355

  CrossRef

 11. 11
  Haijian Feng, Shuhui Tao, Xiaoying Zhang, Jian Li, Zuohua Liu, Xing Fan, From wires to veins: wet-process fabrication of light-weight reticulation photoanodes for dye-sensitized solar cells, Chemical Communications, 2014, 50, 26, 3509

  CrossRef

 12. 12
  Shingo Harada, Wataru Honda, Takayuki Arie, Seiji Akita, Kuniharu Takei, Fully Printed, Highly Sensitive Multifunctional Artificial Electronic Whisker Arrays Integrated with Strain and Temperature Sensors, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3921

  CrossRef

 13. 13
  Shan Jiang, Zhaohui Ren, Simin Yin, Siyu Gong, Yifeng Yu, Xiang Li, Xiao Wei, Gang Xu, Ge Shen, Gaorong Han, Growth and Bending-Sensitive Photoluminescence of a Flexible PbTiO3/ZnO Nanocomposite, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 10935

  CrossRef

 14. 14
  Wengui Zhang, Ren Zhu, Vu Nguyen, Rusen Yang, Highly sensitive and flexible strain sensors based on vertical zinc oxide nanowire arrays, Sensors and Actuators A: Physical, 2014, 205, 164

  CrossRef

 15. 15
  K. Takei, Z. Yu, M. Zheng, H. Ota, T. Takahashi, A. Javey, Highly sensitive electronic whiskers based on patterned carbon nanotube and silver nanoparticle composite films, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111, 5, 1703

  CrossRef

 16. 16
  Morteza Amjadi, Aekachan Pichitpajongkit, Sangjun Lee, Seunghwa Ryu, Inkyu Park, Highly Stretchable and Sensitive Strain Sensor Based on Silver Nanowire–Elastomer Nanocomposite, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5154

  CrossRef

 17. 17
  Chaoyi Yan, Jiangxin Wang, Wenbin Kang, Mengqi Cui, Xu Wang, Ce Yao Foo, Kenji Jianzhi Chee, Pooi See Lee, Highly Stretchable Piezoresistive Graphene–Nanocellulose Nanopaper for Strain Sensors, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 18. 18
  Thushara J. Athauda, Ujith S. K. Madduma-Bandarage, Yolanda Vasquez, Integration of ZnO/ZnS nanostructured materials into a cotton fabric platform, RSC Adv., 2014, 4, 106, 61327

  CrossRef

 19. 19
  Chuan-Ling Zhang, Shu-Hong Yu, Nanoparticles meet electrospinning: recent advances and future prospects, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 13, 4423

  CrossRef

 20. 20
  Alex Chortos, Zhenan Bao, Skin-inspired electronic devices, Materials Today, 2014, 17, 7, 321

  CrossRef

 21. 21
  Steve Park, Hyunjin Kim, Michael Vosgueritchian, Sangmo Cheon, Hyeok Kim, Ja Hoon Koo, Taeho Roy Kim, Sanghyo Lee, Gregory Schwartz, Hyuk Chang, Zhenan Bao, Stretchable Energy-Harvesting Tactile Electronic Skin Capable of Differentiating Multiple Mechanical Stimuli Modes, Advanced Materials, 2014, 26, 43
 22. 22
  Di Xiang, Fengyu Qu, Xiang Chen, Zhou Yu, Liru Cui, Xu Zhang, Jingjie Jiang, Huiming Lin, Synthesis of porous ZnO nanospheres for gas sensor and photocatalysis, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2014, 69, 2, 370

  CrossRef

 23. 23
  Chieu Van Nguyen, Ravi F. Saraf, Tactile Imaging of an Imbedded Palpable Structure for Breast Cancer Screening, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 18, 16368

  CrossRef

 24. 24
  Jonghwa Park, Youngoh Lee, Jaehyung Hong, Youngsu Lee, Minjeong Ha, Youngdo Jung, Hyuneui Lim, Sung Youb Kim, Hyunhyub Ko, Tactile-Direction-Sensitive and Stretchable Electronic Skins Based on Human-Skin-Inspired Interlocked Microstructures, ACS Nano, 2014, 141118114550004

  CrossRef

 25. 25
  Yan Wang, Li Wang, Tingting Yang, Xiao Li, Xiaobei Zang, Miao Zhu, Kunlin Wang, Dehai Wu, Hongwei Zhu, Wearable and Highly Sensitive Graphene Strain Sensors for Human Motion Monitoring, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 29
 26. You have free access to this content26
  Mallory L. Hammock, Alex Chortos, Benjamin C.-K. Tee, Jeffrey B.-H. Tok, Zhenan Bao, 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin): A Brief History, Design Considerations, and Recent Progress, Advanced Materials, 2013, 25, 42
 27. 27
  Jun Kuang, Luqi Liu, Yun Gao, Ding Zhou, Zhuo Chen, Baohang Han, Zhong Zhang, A hierarchically structured graphene foam and its potential as a large-scale strain-gauge sensor, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12171

  CrossRef

 28. 28
  Zengze Wang, Junjie Qi, XiaoQin Yan, Qi Zhang, Qinyu Wang, Shengnan Lu, Pei Lin, Qingliang Liao, Zheng Zhang, Yue Zhang, A self-powered strain senor based on a ZnO/PEDOT:PSS hybrid structure, RSC Advances, 2013, 3, 38, 17011

  CrossRef

 29. 29
  Qingliang Liao, Markus Mohr, Xiaohui Zhang, Zheng Zhang, Yue Zhang, Hans-Jörg Fecht, Carbon fiber–ZnO nanowire hybrid structures for flexible and adaptable strain sensors, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12350

  CrossRef

 30. 30
  Jingwen Zhao, Jiale Chen, Simin Xu, Mingfei Shao, Dongpeng Yan, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, CoMn-layered double hydroxide nanowalls supported on carbon fibers for high-performance flexible energy storage devices, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8836

  CrossRef

 31. 31
  Jin-Seo Noh, Cracked titanium film on an elastomeric substrate for highly flexible, transparent, and low-power strain sensors, Nanoscale Research Letters, 2013, 8, 1, 441

  CrossRef

 32. 32
  Yuanyuan Shang, Yibin Li, Xiaodong He, Luhui Zhang, Zhen Li, Peixu Li, Enzheng Shi, Shiting Wu, Anyuan Cao, Elastic carbon nanotube straight yarns embedded with helical loops, Nanoscale, 2013, 5, 6, 2403

  CrossRef

 33. 33
  Chunlan Cao, Chenguo Hu, Weidong Shen, Shuxia Wang, Jianli Wang, Yongshu Tian, Fabrication of a novel heterostructure of Co3O4-modified TiO2 nanorod arrays and its enhanced photoelectrochemical property, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 550, 137

  CrossRef

 34. 34
  Shiyou Xu, Yao-wen Yeh, Gerald Poirier, Michael C. McAlpine, Richard A. Register, Nan Yao, Flexible Piezoelectric PMN–PT Nanowire-Based Nanocomposite and Device, Nano Letters, 2013, 13, 6, 2393

  CrossRef

 35. 35
  Meital Segev-Bar, Hossam Haick, Flexible Sensors Based on Nanoparticles, ACS Nano, 2013, 7, 10, 8366

  CrossRef

 36. 36
  Xu Xiao, Xiang Peng, Huanyu Jin, Tianqi Li, Chengcheng Zhang, Biao Gao, Bin Hu, Kaifu Huo, Jun Zhou, Freestanding Mesoporous VN/CNT Hybrid Electrodes for Flexible All-Solid-State Supercapacitors, Advanced Materials, 2013, 25, 36
 37. 37
  Bin Hu, Wen Chen, Jun Zhou, High performance flexible sensor based on inorganic nanomaterials, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 176, 522

  CrossRef

 38. 38
  Peihua Yang, Xu Xiao, Yuzhi Li, Yong Ding, Pengfei Qiang, Xinghua Tan, Wenjie Mai, Ziyin Lin, Wenzhuo Wu, Tianqi Li, Huanyu Jin, Pengyi Liu, Jun Zhou, Ching Ping Wong, Zhong Lin Wang, Hydrogenated ZnO Core–Shell Nanocables for Flexible Supercapacitors and Self-Powered Systems, ACS Nano, 2013, 7, 3, 2617

  CrossRef

 39. 39
  Xiaoyu He, Chenguo Hu, Yi Xi, Qianning Yi, Hao Hua, Influence of valence state, radius of ion and molar ratio of directing salt on WO3·0.33H2O crystal morphology, Applied Surface Science, 2013, 265, 810

  CrossRef

 40. 40
  Minwoo Park, Jungkyun Im, JongJin Park, Unyong Jeong, Micropatterned Stretchable Circuit and Strain Sensor Fabricated by Lithography on an Electrospun Nanofiber Mat, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8766

  CrossRef

 41. 41
  Shurong Wang, Yanfei Kang, Liwei Wang, Hongxin Zhang, Yanshuang Wang, Yao Wang, Organic/inorganic hybrid sensors: A review, Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 182, 467

  CrossRef

 42. 42
  Changhyun Pang, Chanseok Lee, Kahp-Yang Suh, Recent advances in flexible sensors for wearable and implantable devices, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 130, 3
 43. 43
  Shuang-Zhuang Guo, Frédérick Gosselin, Nicolas Guerin, Anne-Marie Lanouette, Marie-Claude Heuzey, Daniel Therriault, Solvent-Cast Three-Dimensional Printing of Multifunctional Microsystems, Small, 2013, 9, 24
 44. 44
  Ning Zhang, Ke Yu, Lijun Li, Ziqiang Zhu, Synthesis of tin-doped zinc oxide microrods for gas sensor application, Materials Letters, 2013, 108, 139

  CrossRef

 45. 45
  A Tamburrano, F Sarasini, G De Bellis, A G D’Aloia, M S Sarto, The piezoresistive effect in graphene-based polymeric composites, Nanotechnology, 2013, 24, 46, 465702

  CrossRef

 46. 46
  Meital Segev-Bar, Avigail Landman, Maayan Nir-Shapira, Gregory Shuster, Hossam Haick, Tunable Touch Sensor and Combined Sensing Platform: Toward Nanoparticle-based Electronic Skin, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5531

  CrossRef

 47. 47
  Junjie Dai, Longyan Yuan, Qize Zhong, Fengchao Zhang, Hongfei Chen, Chao You, Xiaohong Fan, Bin Hu, Jun Zhou, A simple infrared nanosensor array based on carbon nanoparticles, Frontiers of Optoelectronics, 2012, 5, 3, 266

  CrossRef

 48. 48
  Peihua Yang, Kun Wang, Zhiwen Liang, Wenjie Mai, Cheng-xin Wang, Weiguang Xie, Pengyi Liu, Long Zhang, Xiang Cai, Shaozao Tan, Jinhui Song, Enhanced wettability performance of ultrathin ZnO nanotubes by coupling morphology and size effects, Nanoscale, 2012, 4, 18, 5755

  CrossRef

 49. 49
  Kewei Liu, Makoto Sakurai, Masakazu Aono, Enhancing the Humidity Sensitivity of Ga2O3/SnO2 Core/Shell Microribbon by Applying Mechanical Strain and Its Application as a Flexible Strain Sensor, Small, 2012, 8, 23
 50. 50
  Xu Xiao, Tianqi Li, Peihua Yang, Yuan Gao, Huanyu Jin, Weijian Ni, Wenhui Zhan, Xianghui Zhang, Yuanzhi Cao, Junwen Zhong, Li Gong, Wen-Chun Yen, Wenjie Mai, Jian Chen, Kaifu Huo, Yu-Lun Chueh, Zhong Lin Wang, Jun Zhou, Fiber-Based All-Solid-State Flexible Supercapacitors for Self-Powered Systems, ACS Nano, 2012, 6, 10, 9200

  CrossRef

 51. 51
  Longyan Yuan, Xu Xiao, Tianpeng Ding, Junwen Zhong, Xianghui Zhang, Yue Shen, Bin Hu, Yunhui Huang, Jun Zhou, Zhong Lin Wang, Paper-Based Supercapacitors for Self-Powered Nanosystems, Angewandte Chemie, 2012, 124, 20
 52. 52
  Longyan Yuan, Xu Xiao, Tianpeng Ding, Junwen Zhong, Xianghui Zhang, Yue Shen, Bin Hu, Yunhui Huang, Jun Zhou, Zhong Lin Wang, Paper-Based Supercapacitors for Self-Powered Nanosystems, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 20
 53. 53
  Xiao Li, Rujing Zhang, Wenjian Yu, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Dehai Wu, Anyuan Cao, Zhihong Li, Yao Cheng, Quanshui Zheng, Rodney S. Ruoff, Hongwei Zhu, Stretchable and highly sensitive graphene-on-polymer strain sensors, Scientific Reports, 2012, 2,

  CrossRef

 54. 54
  Xu Xiao, Tianpeng Ding, Longyan Yuan, Yongqi Shen, Qize Zhong, Xianghui Zhang, Yuanzhi Cao, Bin Hu, Teng Zhai, Li Gong, Jian Chen, Yexiang Tong, Jun Zhou, Zhong Lin Wang, WO3−x/MoO3−x Core/Shell Nanowires on Carbon Fabric as an Anode for All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 11