SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  H. Yang, H. Li, H. Wang, R. Wang, A Wasted Material, Duck Blood, as a Precursor of Non-Precious Catalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Fuel Cells, 2015, 15, 1
 2. 2
  Jianan Zhang, Kaixi Wang, Qun Xu, Yunchun Zhou, Fangyi Cheng, Shaojun Guo, Beyond Yolk-Shell Nanoparticles: Fe3O4@Fe3C Core@Shell Nanoparticles as Yolks; Carbon Nanospindles as Shells for Efficient Lithium Ion Storage, ACS Nano, 2015, 150225215315003

  CrossRef

 3. 3
  Jiaxin Li, Weiwei Wen, Guigui Xu, Mingzhong Zou, Zhigao Huang, Lunhui Guan, Fe-added Fe3C carbon nanofibers as anode for Li ion batteries with excellent low-temperature performance, Electrochimica Acta, 2015, 153, 300

  CrossRef

 4. 4
  Duo Xu, Yu Tian, Jingxiang Zhao, Xuanzhang Wang, High stability and reactivity of defective graphene-supported Fe n Pt13−n (n = 1, 2, and 3) nanoparticles for oxygen reduction reaction: a theoretical study, Journal of Nanoparticle Research, 2015, 17, 1

  CrossRef

 5. 5
  Yuan Liu, Xiao-Jun Jin, Dionysios D. Dionysiou, Hong Liu, Yu-Ming Huang, Homogeneous deposition-assisted synthesis of iron–nitrogen composites on graphene as highly efficient non-precious metal electrocatalysts for microbial fuel cell power generation, Journal of Power Sources, 2015, 278, 773

  CrossRef

 6. 6
  Qing Li, Hengyu Pan, Drew Higgins, Ruiguo Cao, Guoqi Zhang, Haifeng Lv, Kangbing Wu, Jaephil Cho, Gang Wu, Metal–Organic Framework-Derived Bamboo-like Nitrogen-Doped Graphene Tubes as an Active Matrix for Hybrid Oxygen-Reduction Electrocatalysts, Small, 2015, 11, 8
 7. 7
  Kai Wang, Rongfang Wang, Hao Li, Hui Wang, Xuefeng Mao, Vladimir Linkov, Shan Ji, N-doped carbon encapsulated Co3O4 nanoparticles as a synergistic catalyst for oxygen reduction reaction in acidic media, International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 10, 3875

  CrossRef

 8. 8
  You-Lin Liu, Xue-Yan Xu, Ping-Chuan Sun, Tie-Hong Chen, N-doped porous carbon nanosheets with embedded iron carbide nanoparticles for oxygen reduction reaction in acidic media, International Journal of Hydrogen Energy, 2015,

  CrossRef

 9. 9
  Ji-Sen Li, Shun-Li Li, Yu-Jia Tang, Min Han, Zhi-Hui Dai, Jian-Chun Bao, Ya-Qian Lan, Nitrogen-doped Fe/Fe3C@graphitic layer/carbon nanotube hybrids derived from MOFs: efficient bifunctional electrocatalysts for ORR and OER, Chem. Commun., 2015, 51, 13, 2710

  CrossRef

 10. 10
  Zhipeng Huang, Cuncai Lv, Zhongzhong Chen, Zhibo Chen, Feng Tian, Chi Zhang, One-pot synthesis of diiron phosphide/nitrogen-doped graphene nanocomposite for effective hydrogen generation, Nano Energy, 2015, 12, 666

  CrossRef

 11. 11
  Hao Huang, Xun Feng, Cuicui Du, Siyuan Wu, Wenbo Song, One-step pyrolytic synthesis of small iron carbide nanoparticles/3D porous nitrogen-rich graphene for efficient electrocatalysis, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9, 4976

  CrossRef

 12. 12
  Nanlin Zhang, Huijun Yan, Xin Chen, Li An, Zhonghong Xia, Dingguo Xia, Origins for the Synergetic Effects of AuCu3in Catalysis for Oxygen Reduction Reaction, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 2, 907

  CrossRef

 13. 13
  Hui Wang, Wei Wang, Julian Key, Shan Ji, Yuanyuan Ma, Lindiwe Khotseng, Weizhong Lv, Rongfang Wang, Sponge-like carbon containing nitrogen and iron provides a non-precious oxygen reduction catalyst, Journal of Solid State Electrochemistry, 2015,

  CrossRef

 14. 14
  Jun Liu, Bowen Yu, Qiankun Zhang, Lizhen Hou, Qiulai Huang, Chunrui Song, Shiliang Wang, Yueqin Wu, Yuehui He, Jin Zou, Han Huang, Synthesis and magnetic properties of Fe3C–C core–shell nanoparticles, Nanotechnology, 2015, 26, 8, 085601

  CrossRef

 15. 15
  Lingzheng Gu, Luhua Jiang, Jutao Jin, Jing Liu, Gongquan Sun, Yolk–shell structured iron carbide/N-doped carbon composite as highly efficient and stable oxygen reduction reaction electrocatalyst, Carbon, 2015, 82, 572

  CrossRef

 16. 16
  Cheng'an Cao, Xiaodong Zhuang, Yuezeng Su, Yi Zhang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, 2D polyacrylonitrile brush derived nitrogen-doped carbon nanosheets for high-performance electrocatalysts in oxygen reduction reaction, Polym. Chem., 2014, 5, 6, 2057

  CrossRef

 17. 17
  Z. Schnepp, M. J. Hollamby, M. Tanaka, Y. Matsushita, Y. Xu, Y. Sakka, A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites, Chem. Commun., 2014, 50, 40, 5364

  CrossRef

 18. 18
  Xiaoling Yang, Wenjian Zou, Yunhe Su, Yihua Zhu, Hongliang Jiang, Jianhua Shen, Chunzhong Li, Activated nitrogen-doped carbon nanofibers with hierarchical pore as efficient oxygen reduction reaction catalyst for microbial fuel cells, Journal of Power Sources, 2014, 266, 36

  CrossRef

 19. 19
  Dekang Huang, Yanping Luo, Shaohui Li, Bingyan Zhang, Yan Shen, Mingkui Wang, Active catalysts based on cobalt oxide@cobalt/N-C nanocomposites for oxygen reduction reaction in alkaline solutions, Nano Research, 2014, 7, 7, 1054

  CrossRef

 20. 20
  Jiaxin Li, Mingzhong Zou, Luzhuo Chen, Zhigao Huang, Lunhui Guan, An efficient bifunctional catalyst of Fe/Fe3C carbon nanofibers for rechargeable Li–O2 batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10634

  CrossRef

 21. 21
  Shenlong Zhao, Huajie Yin, Lei Du, Liangcan He, Kun Zhao, Lin Chang, Geping Yin, Huijun Zhao, Shaoqin Liu, Zhiyong Tang, Carbonized Nanoscale Metal–Organic Frameworks as High Performance Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction, ACS Nano, 2014, 8, 12, 12660

  CrossRef

 22. 22
  Jutao Jin, Fuping Pan, Luhua Jiang, Xiaogang Fu, Aiming Liang, Zhiyang Wei, Junyan Zhang, Gongquan Sun, Catalyst-Free Synthesis of Crumpled Boron and Nitrogen Co-Doped Graphite Layers with Tunable Bond Structure for Oxygen Reduction Reaction, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3313

  CrossRef

 23. 23
  Xian-Wei Liu, Wen-Wei Li, Han-Qing Yu, Cathodic catalysts in bioelectrochemical systems for energy recovery from wastewater, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 22, 7718

  CrossRef

 24. 24
  Huihui Song, Hao Li, Hui Wang, Julian Key, Shan Ji, Xuefeng Mao, Rongfang Wang, Chicken bone-derived N-doped porous carbon materials as an oxygen reduction electrocatalyst, Electrochimica Acta, 2014, 147, 520

  CrossRef

 25. 25
  Ying Xiao, Pingping Sun, Minhua Cao, Core–Shell Bimetallic Carbide Nanoparticles Confined in a Three-Dimensional N-Doped Carbon Conductive Network for Efficient Lithium Storage, ACS Nano, 2014, 8, 8, 7846

  CrossRef

 26. 26
  Xiangxue Wang, Shouwei Zhang, Jiaxing Li, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Fabrication of Fe/Fe3C@porous carbon sheets from biomass and their application for simultaneous reduction and adsorption of uranium(vi) from solution, Inorganic Chemistry Frontiers, 2014, 1, 8, 641

  CrossRef

 27. 27
  Yaqian Zhang, Qunfeng Wang, Jun Li, Xipeng Wang, Kun Liu, Haibo Feng, Jianbo Jiang, Junhua Li, Dong Qian, Facile fabrication of sandwich-structured Co3O4/N-rGO/AB hybrid with enhanced ORR electrocatalytic performances for metal–air batteries, RSC Adv., 2014, 5, 12, 9057

  CrossRef

 28. 28
  Zhenhai Wen, Suqin Ci, Yang Hou, Junhong Chen, Facile One-Pot, One-Step Synthesis of a Carbon Nanoarchitecture for an Advanced Multifunctonal Electrocatalyst, Angewandte Chemie, 2014, 126, 25
 29. 29
  Zhenhai Wen, Suqin Ci, Yang Hou, Junhong Chen, Facile One-Pot, One-Step Synthesis of a Carbon Nanoarchitecture for an Advanced Multifunctonal Electrocatalyst, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 25
 30. You have free access to this content30
  Heyang Yuan, Jianyang Li, Chris Yuan, Zhen He, Facile Synthesis of MoS2@CNT as an Effective Catalyst for Hydrogen Production in Microbial Electrolysis Cells, ChemElectroChem, 2014, 1, 11
 31. 31
  Ji Liang, Rui Feng Zhou, Xue Min Chen, You Hong Tang, Shi Zhang Qiao, Fe–N Decorated Hybrids of CNTs Grown on Hierarchically Porous Carbon for High-Performance Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 32. 32
  Qing Li, Ping Xu, Wei Gao, Shuguo Ma, Guoqi Zhang, Ruiguo Cao, Jaephil Cho, Hsing-Lin Wang, Gang Wu, Graphene/Graphene-Tube Nanocomposites Templated from Cage-Containing Metal-Organic Frameworks for Oxygen Reduction in Li–O2 Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 9
 33. 33
  Shun Mao, Zhenhai Wen, Taizhong Huang, Yang Hou, Junhong Chen, High-performance bi-functional electrocatalysts of 3D crumpled graphene–cobalt oxide nanohybrids for oxygen reduction and evolution reactions, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2, 609

  CrossRef

 34. 34
  Dan Zhao, Jiang-Lan Shui, Lauren R. Grabstanowicz, Chen Chen, Sean M. Commet, Tao Xu, Jun Lu, Di-Jia Liu, Highly Efficient Non-Precious Metal Electrocatalysts Prepared from One-Pot Synthesized Zeolitic Imidazolate Frameworks, Advanced Materials, 2014, 26, 7
 35. 35
  Yang Hu, Jens Oluf Jensen, Wei Zhang, Lars N. Cleemann, Wei Xing, Niels J. Bjerrum, Qingfeng Li, Hollow Spheres of Iron Carbide Nanoparticles Encased in Graphitic Layers as Oxygen Reduction Catalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 36. 36
  Yang Hu, Jens Oluf Jensen, Wei Zhang, Lars N. Cleemann, Wei Xing, Niels J. Bjerrum, Qingfeng Li, Hollow Spheres of Iron Carbide Nanoparticles Encased in Graphitic Layers as Oxygen Reduction Catalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 37. 37
  Taizhong Huang, Shun Mao, Guihua Zhou, Zhenhai Wen, Xingkang Huang, Suqin Ci, Junhong Chen, Hydrothermal synthesis of vanadium nitride and modulation of its catalytic performance for oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2014, 6, 16, 9608

  CrossRef

 38. 38
  Yiyin Huang, Peng Wu, Yaobing Wang, Wenjing Wang, Daqiang Yuan, Jiannian Yao, Ideal N-doped carbon nanoarchitectures evolved from fibrils for highly efficient oxygen reduction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19765

  CrossRef

 39. 39
  Xiuyun Zhao, Dingguo Xia, Juncheng Yue, Shuzhen Liu, In-situ generated nano-Fe3C embedded into nitrogen-doped carbon for high performance anode in lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 116, 292

  CrossRef

 40. 40
  Minh-Toan Nguyen, Barbara Mecheri, Alessandra D'Epifanio, Tommy Pepè Sciarria, Fabrizio Adani, Silvia Licoccia, Iron chelates as low-cost and effective electrocatalyst for oxygen reduction reaction in microbial fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 12, 6462

  CrossRef

 41. 41
  Rongfang Wang, Tianbao Zhou, Hui Wang, Hanqing Feng, Shan Ji, Lysine-derived mesoporous carbon nanotubes as a proficient non-precious catalyst for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014, 269, 54

  CrossRef

 42. 42
  Yang Hou, Taizhong Huang, Zhenhai Wen, Shun Mao, Shumao Cui, Junhong Chen, Metal−Organic Framework-Derived Nitrogen-Doped Core-Shell-Structured Porous Fe/Fe3C@C Nanoboxes Supported on Graphene Sheets for Efficient Oxygen Reduction Reactions, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 43. 43
  Xiaojuan Wang, Junwen Zhou, He Fu, Wei Li, Xinxin Fan, Gongbiao Xin, Jie Zheng, Xingguo Li, MOF derived catalysts for electrochemical oxygen reduction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 14064

  CrossRef

 44. 44
  Yanlei Tan, Kai Zhu, Da Li, Fo Bai, Yingjin Wei, Ping Zhang, N-doped graphene/Fe–Fe3C nano-composite synthesized by a Fe-based metal organic framework and its anode performance in lithium ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2014, 258, 93

  CrossRef

 45. 45
  Nanlin Zhang, Xin Chen, Yuanjun Lu, Li An, Xiang Li, Dingguo Xia, Ze Zhang, Jixue Li, Nano-Intermetallic AuCu3 Catalyst for Oxygen Reduction Reaction: Performance and Mechanism, Small, 2014, 10, 13
 46. 46
  Zhongyi Zhang, Xiaogang Wang, Guanglei Cui, Aihua Zhang, Xinhong Zhou, Hongxia Xu, Lin Gu, NiCo2S4 sub-micron spheres: an efficient non-precious metal bifunctional electrocatalyst, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3540

  CrossRef

 47. 47
  Hongxia Xu, Chuanjian Zhang, Zaiwei Wang, Shuping Pang, Xinhong Zhou, Zhongyi Zhang, Guanglei Cui, Nitrogen-doped carbon and iron carbide nanocomposites as cost-effective counter electrodes of dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4676

  CrossRef

 48. 48
  Xinglan Peng, Yanchun Zhao, Duhong Chen, Yanfang Fan, Xiao Wang, Weili Wang, Jianniao Tian, One-pot synthesis of reduced graphene oxide supported PtCuy catalysts with enhanced electro-catalytic activity for the methanol oxidation reaction, Electrochimica Acta, 2014, 136, 292

  CrossRef

 49. 49
  Aiguo Kong, Xiaofang Zhu, Zhen Han, Youyi Yu, Yongbo Zhang, Bin Dong, Yongkui Shan, Ordered Hierarchically Micro- and Mesoporous Fe–Nx-Embedded Graphitic Architectures as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction, ACS Catalysis, 2014, 4, 6, 1793

  CrossRef

 50. 50
  Zhong-Li Wang, Dan Xu, Ji-Jing Xu, Xin-Bo Zhang, Oxygen electrocatalysts in metal–air batteries: from aqueous to nonaqueous electrolytes, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 22, 7746

  CrossRef

 51. 51
  Shouwei Zhang, Meiyi Zeng, Jiaxing Li, Jie Li, Jinzhang Xu, Xiangke Wang, Porous magnetic carbon sheets from biomass as an adsorbent for the fast removal of organic pollutants from aqueous solution, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4391

  CrossRef

 52. 52
  Hao Shi, Yanfei Shen, Fei He, Ying Li, Anran Liu, Songqin Liu, Yuanjian Zhang, Recent advances of doped carbon as non-precious catalysts for oxygen reduction reaction, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 15704

  CrossRef

 53. 53
  Tianbao Zhou, Hui Wang, Shan Ji, Vladimir Linkov, Rongfang Wang, Soybean-derived mesoporous carbon as an effective catalyst support for electrooxidation of methanol, Journal of Power Sources, 2014, 248, 427

  CrossRef

 54. 54
  Tian-Hang Hu, Zhong-Shu Yin, Jian-Wei Guo, Cheng Wang, Synthesis of Fe nanoparticles on polyaniline covered carbon nanotubes for oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2014, 272, 661

  CrossRef

 55. 55
  Jing Wang, Guoxiong Wang, Shu Miao, Xiaole Jiang, Jiayuan Li, Xinhe Bao, Synthesis of Fe/Fe3C nanoparticles encapsulated in nitrogen-doped carbon with single-source molecular precursor for the oxygen reduction reaction, Carbon, 2014, 75, 381

  CrossRef

 56. 56
  Ming Ma, Ying Dai, Jin-long Zou, Lei Wang, Kai Pan, Hong-gang Fu, Synthesis of Iron Oxide/Partly Graphitized Carbon Composites as a High-Efficiency and Low-Cost Cathode Catalyst for Microbial Fuel Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 13438

  CrossRef

 57. 57
  Bo Zhang, Zhenhai Wen, Suqin Ci, Shun Mao, Junhong Chen, Zhen He, Synthesizing Nitrogen-Doped Activated Carbon and Probing its Active Sites for Oxygen Reduction Reaction in Microbial Fuel Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7464

  CrossRef

 58. 58
  Yanjiao Ma, Hui Wang, Hanqing Feng, Shan Ji, Xuefeng Mao, Rongfang Wang, Three-dimensional iron, nitrogen-doped carbon foams as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction in alkaline solution, Electrochimica Acta, 2014, 142, 317

  CrossRef

 59. 59
  Shengyu Jing, Lin Luo, Shibin Yin, Fei Huang, You Jia, Yi Wei, Zhihua Sun, Yuemin Zhao, Tungsten nitride decorated carbon nanotubes hybrid as efficient catalyst supports for oxygen reduction reaction, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 147, 897

  CrossRef

 60. 60
  Hai-xia Zhong, Jun Wang, Yu-wei Zhang, Wei-lin Xu, Wei Xing, Dan Xu, Yue-fei Zhang, Xin-bo Zhang, ZIF-8 Derived Graphene-Based Nitrogen-Doped Porous Carbon Sheets as Highly Efficient and Durable Oxygen Reduction Electrocatalysts, Angewandte Chemie, 2014, 126, 51
 61. 61
  Hai-xia Zhong, Jun Wang, Yu-wei Zhang, Wei-lin Xu, Wei Xing, Dan Xu, Yue-fei Zhang, Xin-bo Zhang, ZIF-8 Derived Graphene-Based Nitrogen-Doped Porous Carbon Sheets as Highly Efficient and Durable Oxygen Reduction Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 51
 62. 62
  Shengwen Yuan, Jiang-Lan Shui, Lauren Grabstanowicz, Chen Chen, Sean Commet, Briana Reprogle, Tao Xu, Luping Yu, Di-Jia Liu, A Highly Active and Support-Free Oxygen Reduction Catalyst Prepared from Ultrahigh-Surface-Area Porous Polyporphyrin, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 63. 63
  Shengwen Yuan, Jiang-Lan Shui, Lauren Grabstanowicz, Chen Chen, Sean Commet, Briana Reprogle, Tao Xu, Luping Yu, Di-Jia Liu, A Highly Active and Support-Free Oxygen Reduction Catalyst Prepared from Ultrahigh-Surface-Area Porous Polyporphyrin, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 64. 64
  Yunhe Su, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Jianhua Shen, Jindan Lu, Xiaoyan Zhang, Jianding Chen, Chunzhong Li, A Highly Efficient Catalyst toward Oxygen Reduction Reaction in Neutral Media for Microbial Fuel Cells, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2013, 52, 18, 6076

  CrossRef

 65. 65
  Jang-Soo Lee, Gi Su Park, Sun Tai Kim, Meilin Liu, Jaephil Cho, A Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction: N-Doped Ketjenblack Incorporated into Fe/Fe3C-Functionalized Melamine Foam, Angewandte Chemie, 2013, 125, 3
 66. 66
  Jang-Soo Lee, Gi Su Park, Sun Tai Kim, Meilin Liu, Jaephil Cho, A Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction: N-Doped Ketjenblack Incorporated into Fe/Fe3C-Functionalized Melamine Foam, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 3
 67. 67
  Buyuan Guan, Xue Wang, Yu Xiao, Yunling Liu, Qisheng Huo, A versatile cooperative template-directed coating method to construct uniform microporous carbon shells for multifunctional core–shell nanocomposites, Nanoscale, 2013, 5, 6, 2469

  CrossRef

 68. 68
  Yanming Liu, Shuo Chen, Xie Quan, Hongtao Yu, Huimin Zhao, Yaobin Zhang, Guohua Chen, Boron and Nitrogen Codoped Nanodiamond as an Efficient Metal-Free Catalyst for Oxygen Reduction Reaction, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 29, 14992

  CrossRef

 69. 69
  Heng Dong, Hongbing Yu, Xin Wang, Qixing Zhou, Jingwen Sun, Carbon-supported perovskite oxides as oxygen reduction reaction catalyst in single chambered microbial fuel cells, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2013, 88, 5
 70. 70
  Liwei Su, Zhen Zhou, Panwen Shen, Core–shell Fe@Fe3C/C nanocomposites as anode materials for Li ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 87, 180

  CrossRef

 71. 71
  Markus B. Bannwarth, Samuel W. Kazer, Sebastian Ulrich, Gunnar Glasser, Daniel Crespy, Katharina Landfester, Definierte Nanofasern mit einstellbarer Morphologie aus sphärischen Kolloidbausteinen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 38
 72. 72
  Yong Zhao, Kazuya Watanabe, Kazuhito Hashimoto, Efficient oxygen reduction by a Fe/Co/C/N nano-porous catalyst in neutral media, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 4, 1450

  CrossRef

 73. 73
  Heng Dong, Han Yu, Hongbing Yu, Ningshengjie Gao, Xin Wang, Enhanced performance of activated carbon–polytetrafluoroethylene air-cathode by avoidance of sintering on catalyst layer in microbial fuel cells, Journal of Power Sources, 2013, 232, 132

  CrossRef

 74. 74
  Yun Chen, Kenath Priyanka Prasad, Xuewan Wang, Hongchang Pang, Ruyu Yan, Aung Than, Mary B. Chan-Park, Peng Chen, Enzymeless multi-sugar fuel cells with high power output based on 3D graphene–Co3O4 hybrid electrodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 9170

  CrossRef

 75. 75
  Yichen Wang, Xiue Jiang, Facile Preparation of Porous Carbon Nanosheets without Template and Their Excellent Electrocatalytic Property, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11597

  CrossRef

 76. 76
  Justine E. Mink, Ramy M. Qaisi, Muhammad M. Hussain, Graphene-Based Flexible Micrometer-Sized Microbial Fuel Cell, Energy Technology, 2013, 1, 11
 77. 77
  Hongliang Jiang, Yunhe Su, Yihua Zhu, Jianhua Shen, Xiaoling Yang, Qian Feng, Chunzhong Li, Hierarchical interconnected macro-/mesoporous Co-containing N-doped carbon for efficient oxygen reduction reactions, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 39, 12074

  CrossRef

 78. 78
  Tianbao Zhou, Hui Wang, Julian Key, Shan Ji, Vladimir Linkov, Rongfang Wang, Highly dispersed ultrafine Pt nanoparticles on hydrophilic N-doped carbon tubes for improved methanol oxidation, RSC Advances, 2013, 3, 38, 16949

  CrossRef

 79. 79
  Jianbo Zhang, Lijun Jin, Yang Li, Haoquan Hu, Ni doped carbons for hydrogen production by catalytic methane decomposition, International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38, 10, 3937

  CrossRef

 80. 80
  Yuanqin Chang, Fei Hong, Chuanxin He, Qianling Zhang, Jianhong Liu, Nitrogen and Sulfur Dual-Doped Non-Noble Catalyst Using Fluidic Acrylonitrile Telomer as Precursor for Efficient Oxygen Reduction, Advanced Materials, 2013, 25, 34
 81. 81
  Taizhong Huang, Shun Mao, Haihui Pu, Zhenhai Wen, Xingkang Huang, Suqin Ci, Junhong Chen, Nitrogen-doped graphene–vanadium carbide hybrids as a high-performance oxygen reduction reaction electrocatalyst support in alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13404

  CrossRef

 82. 82
  Zicheng Zuo, Zhongqing Jiang, Arumugam Manthiram, Porous B-doped graphene inspired by Fried-Ice for supercapacitors and metal-free catalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13476

  CrossRef

 83. 83
  Shou-Heng Liu, Jyun-Ren Wu, Porous carbon supported Fe–N–C for applications as cathodic electrocatalysts in fuel cells, Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 170, 150

  CrossRef

 84. 84
  Zhi Yang, Huagui Nie, Xi'an Chen, Xiaohua Chen, Shaoming Huang, Recent progress in doped carbon nanomaterials as effective cathode catalysts for fuel cell oxygen reduction reaction, Journal of Power Sources, 2013, 236, 238

  CrossRef

 85. 85
  Chengzhou Zhu, Shaojun Dong, Recent progress in graphene-based nanomaterials as advanced electrocatalysts towards oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2013, 5, 5, 1753

  CrossRef

 86. 86
  Sheng Zhang, Yuyan Shao, Geping Yin, Yuehe Lin, Recent progress in nanostructured electrocatalysts for PEM fuel cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 15, 4631

  CrossRef

 87. 87
  Fang-Yuan LIANG, Huan DENG, Feng ZHAO, Sulfur Pollutants Treatment Using Microbial Fuel Cells from Perspectives of Electrochemistry and Microbiology, Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2013, 41, 8, 1133

  CrossRef

 88. 88
  Yuan Liu, Hong Liu, Chuan Wang, Shuang-Xia Hou, Nuan Yang, Sustainable Energy Recovery in Wastewater Treatment by Microbial Fuel Cells: Stable Power Generation with Nitrogen-doped Graphene Cathode, Environmental Science & Technology, 2013, 47, 23, 13889

  CrossRef

 89. 89
  Dong-Hai Liu, Yue Guo, Lu-Hua Zhang, Wen-Cui Li, Tao Sun, An-Hui Lu, Switchable Transport Strategy to Deposit Active Fe/Fe3C Cores into Hollow Microporous Carbons for Efficient Chromium Removal, Small, 2013, 9, 22
 90. 90
  Ying Xiao, Chuangang Hu, Liangti Qu, Changwen Hu, Minhua Cao, Three-Dimensional Macroporous NiCo2O4 Sheets as a Non-Noble Catalyst for Efficient Oxygen Reduction Reactions, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 42
 91. 91
  Zhenhai Wen, Suqin Ci, Shun Mao, Shumao Cui, Ganhua Lu, Kehan Yu, Shenglian Luo, Zhen He, Junhong Chen, TiO2 nanoparticles-decorated carbon nanotubes for significantly improved bioelectricity generation in microbial fuel cells, Journal of Power Sources, 2013, 234, 100

  CrossRef

 92. 92
  Sebastian Soll, Tim-Patrick Fellinger, Xinchen Wang, Qiang Zhao, Markus Antonietti, Jiayin Yuan, Water Dispersible, Highly Graphitic and Nitrogen-Doped Carbon Nanobubbles, Small, 2013, 9, 24
 93. 93
  Markus B. Bannwarth, Samuel W. Kazer, Sebastian Ulrich, Gunnar Glasser, Daniel Crespy, Katharina Landfester, Well-Defined Nanofibers with Tunable Morphology from Spherical Colloidal Building Blocks, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 38
 94. 94
  Li Xiao, Zhenhai Wen, Suqin Ci, Junhong Chen, Zhen He, Carbon/iron-based nanorod catalysts for hydrogen production in microbial electrolysis cells, Nano Energy, 2012, 1, 5, 751

  CrossRef

 95. 95
  Heng Dong, Hongbing Yu, Xin Wang, Catalysis Kinetics and Porous Analysis of Rolling Activated Carbon-PTFE Air-Cathode in Microbial Fuel Cells, Environmental Science & Technology, 2012, 46, 23, 13009

  CrossRef

 96. 96
  Yueming Tan, Chaofa Xu, Guangxu Chen, Xiaoliang Fang, Nanfeng Zheng, Qingji Xie, Facile Synthesis of Manganese-Oxide-Containing Mesoporous Nitrogen-Doped Carbon for Efficient Oxygen Reduction, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 21
 97. 97
  Ce Yang, Huabo Zhao, Yanglong Hou, Ding Ma, Fe5C2Nanoparticles: A Facile Bromide-Induced Synthesis and as an Active Phase for Fischer–Tropsch Synthesis, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 38, 15814

  CrossRef

 98. 98
  Suqin Ci, Jianping Zou, Guisheng Zeng, Qiang Peng, Shenglian Luo, Zhenhai Wen, Improved electrochemical properties of single crystalline NiO nanoflakes for lithium storage and oxygen electroreduction, RSC Advances, 2012, 2, 12, 5185

  CrossRef

 99. 99
  SuQin Ci, YongMin Wu, JianPing Zou, LongHua Tang, ShengLian Luo, JingHong Li, ZhenHai Wen, Nitrogen-doped graphene nanosheets as high efficient catalysts for oxygen reduction reaction, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 23, 3065

  CrossRef

 100. 100
  Yong Zhao, Kazuya Watanabe, Kazuhito Hashimoto, Self-Supporting Oxygen Reduction Electrocatalysts Made from a Nitrogen-Rich Network Polymer, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 48, 19528

  CrossRef