SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yuxiu Li, Xiangheng Niu, Jie Tang, Minbo Lan, Hongli Zhao, A Comparative Study of Nonenzymatic Electrochemical Glucose Sensors Based on Pt-Pd Nanotube and Nanowire Arrays, Electrochimica Acta, 2014, 130, 1

  CrossRef

 2. 2
  Jie-Ning Zheng, Li-Li He, Fang-Yi Chen, Ai-Jun Wang, Meng-Wei Xue, Jiu-Ju Feng, A facile general strategy for synthesis of palladium-based bimetallic alloyed nanodendrites with enhanced electrocatalytic performance for methanol and ethylene glycol oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 12899

  CrossRef

 3. 3
  Ming Yuan, Aiping Liu, Ming Zhao, Wenjun Dong, Tingyu Zhao, Jiajun Wang, Weihua Tang, Bimetallic PdCu nanoparticle decorated three-dimensional graphene hydrogel for non-enzymatic amperometric glucose sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 190, 707

  CrossRef

 4. 4
  Fangfang Ren, Huiwen Wang, Chunyang Zhai, Mingshan Zhu, Ruirui Yue, Yukou Du, Ping Yang, Jingkun Xu, Wensheng Lu, Clean Method for the Synthesis of Reduced Graphene Oxide-Supported PtPd Alloys with High Electrocatalytic Activity for Ethanol Oxidation in Alkaline Medium, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3607

  CrossRef

 5. 5
  Wei Hong, Jin Wang, Erkang Wang, Dendritic Au/Pt and Au/PtCu Nanowires with Enhanced Electrocatalytic Activity for Methanol Electrooxidation, Small, 2014, 10, 14
 6. 6
  Longlong Yan, Angeliki Brouzgou, Yuezhong Meng, Min Xiao, Panagiotis Tsiakaras, Shuqin Song, Efficient and poison-tolerant PdxAuy/C binary electrocatalysts for glucose electrooxidation in alkaline medium, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 150-151, 268

  CrossRef

 7. 7
  Joanna Dolinska, Palanisamy Kannan, Volodymyr Sashuk, Martin Jonsson-Niedziolka, Zbigniew Kaszkur, Wojciech Lisowski, Marcin Opallo, Electrocatalytic Synergy on Nanoparticulate Films Prepared from Oppositely Charged Pt and Au Nanoparticles, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 8. 8
  Shan-Shan Li, Jie-Ning Zheng, Xiaohong Ma, Yuan-Yuan Hu, Ai-Jun Wang, Jian-Rong Chen, Jiu-Ju Feng, Facile synthesis of hierarchical dendritic PtPd nanogarlands supported on reduced graphene oxide with enhanced electrocatalytic properties, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5708

  CrossRef

 9. 9
  Wei Hong, Jin Wang, Erkang Wang, Facile Synthesis of Highly Active PdAu Nanowire Networks as Self-Supported Electrocatalyst for Ethanol Electrooxidation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9481

  CrossRef

 10. 10
  Shan-Shan Li, Jing-Jing Lv, Li-Na Teng, Ai-Jun Wang, Jian-Rong Chen, Jiu-Ju Feng, Facile Synthesis of PdPt@Pt Nanorings Supported on Reduced Graphene Oxide with Enhanced Electrocatalytic Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10549

  CrossRef

 11. 11
  Xiao-Rong Li, Xiang-Ling Li, Ming-Chen Xu, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Gold nanodendrities on graphene oxide nanosheets for oxygen reduction reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1697

  CrossRef

 12. 12
  Xiaomei Chen, Zhixiong Cai, Xi Chen, Munetaka Oyama, Green synthesis of graphene–PtPd alloy nanoparticles with high electrocatalytic performance for ethanol oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2, 315

  CrossRef

 13. 13
  Keming Fang, Yunyun Yang, Liying Fu, Hongtao Zheng, Junhua Yuan, Li Niu, Highly selective H2O2 sensor based on 1-D nanoporous Pt@C hybrids with core–shell structure, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 191, 401

  CrossRef

 14. 14
  Anne-Kristin Herrmann, Petr Formanek, Lars Borchardt, Markus Klose, Lars Giebeler, Jürgen Eckert, Stefan Kaskel, Nikolai Gaponik, Alexander Eychmüller, Multimetallic Aerogels by Template-Free Self-Assembly of Au, Ag, Pt, and Pd Nanoparticles, Chemistry of Materials, 2014, 26, 2, 1074

  CrossRef

 15. 15
  Aiguo Kong, Yingying Kong, Xiaofang Zhu, Zhen Han, Yongkui Shan, Ordered mesoporous Fe (or Co)–N–graphitic carbons as excellent non-precious-metal electrocatalysts for oxygen reduction, Carbon, 2014,

  CrossRef

 16. 16
  Liang-Xin Ding, Chao-Lun Liang, Han Xu, An-Liang Wang, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Porous Hollow Nanorod Arrays Composed of Alternating Pt and Pd Nanocrystals with Superior Electrocatalytic Activity and Durability for Methanol Oxidation, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 3
 17. 17
  Arash Dehghan Banadaki, Amir Kajbafvala, Recent Advances in Facile Synthesis of Bimetallic Nanostructures: An Overview, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 18. 18
  Hanbin Liao, Jinghan Zhu, Yanglong Hou, Synthesis and electrocatalytic properties of PtBi nanoplatelets and PdBi nanowires, Nanoscale, 2014, 6, 2, 1049

  CrossRef

 19. 19
  Wei Hong, Yaqing Liu, Jin Wang, Erkang Wang, A new kind of highly active hollow flower-like NiPdPt nanoparticles supported by multiwalled-carbon nanotubes toward ethanol electrooxidation, Journal of Power Sources, 2013, 241, 751

  CrossRef

 20. 20
  Xinwen Zhou, Yali Gan, Juanjuan Du, Danni Tian, Ronghua Zhang, Changying Yang, Zhongxu Dai, A review of hollow Pt-based nanocatalysts applied in proton exchange membrane fuel cells, Journal of Power Sources, 2013, 232, 310

  CrossRef

 21. 21
  Kai Cai, Zhicheng Lv, Kun Chen, Liang Huang, Jing Wang, Feng Shao, Yanjun Wang, Heyou Han, Aqueous synthesis of porous platinum nanotubes at room temperature and their intrinsic peroxidase-like activity, Chemical Communications, 2013, 49, 54, 6024

  CrossRef

 22. 22
  Zhijun Zhu, Yanling Zhai, Chengzhou Zhu, Zhenxin Wang, Shaojun Dong, Bimetallic alloy nanowires and nanosponges: A comparative study of peroxidase mimetics and as enhanced catalysts for oxygen reduction reaction, Electrochemistry Communications, 2013, 36, 22

  CrossRef

 23. 23
  Sibin Duan, Rongming Wang, Bimetallic nanostructures with magnetic and noble metals and their physicochemical applications, Progress in Natural Science: Materials International, 2013, 23, 2, 113

  CrossRef

 24. 24
  Xia Cao, Ning Wang, Shu Jia, Yuanhua Shao, Detection of Glucose Based on Bimetallic PtCu Nanochains Modified Electrodes, Analytical Chemistry, 2013, 85, 10, 5040

  CrossRef

 25. 25
  Cuiling Li, Takaaki Sato, Yusuke Yamauchi, Electrochemical Synthesis of One-Dimensional Mesoporous Pt Nanorods Using the Assembly of Surfactant Micelles in Confined Space, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 26. 26
  Cuiling Li, Takaaki Sato, Yusuke Yamauchi, Electrochemical Synthesis of One-Dimensional Mesoporous Pt Nanorods Using the Assembly of Surfactant Micelles in Confined Space, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 27. 27
  Zhaoyu Jin, Panpan Li, Guangyue Liu, Baozhan Zheng, Hongyan Yuan, Dan Xiao, Enhancing catalytic formaldehyde oxidation on CuO–Ag2O nanowires for gas sensing and hydrogen evolution, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14736

  CrossRef

 28. 28
  Zhongyuan Huang, Haihui Zhou, Feifei Sun, Chaopeng Fu, Fanyan Zeng, Tianqi Li, Yafei Kuang, Facile Self-Assembly Synthesis of PdPt Bimetallic Nanotubes with Good Performance for Ethanol Oxidation in an Alkaline Medium, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 41
 29. 29
  Han Xu, Liang-Xin Ding, Chao-Lun Liang, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, High-performance polypyrrole functionalized PtPd electrocatalysts based on PtPd/PPy/PtPd three-layered nanotube arrays for the electrooxidation of small organic molecules, NPG Asia Materials, 2013, 5, 11, e69

  CrossRef

 30. 30
  Zhongyuan Huang, Haihui Zhou, Yiwen Chang, Chaopeng Fu, Fanyan Zeng, Yafei Kuang, Improved catalytic performance of Pd nanowires for ethanol oxidation by monolayer of Pt, Chemical Physics Letters, 2013, 585, 128

  CrossRef

 31. 31
  Shuwen Li, Zhengping Dong, Honglei Yang, Shujing Guo, Galian Gou, Ren Ren, Zhejun Zhu, Jun Jin, Jiantai Ma, Microenvironment Effects in Electrocatalysis: Ionic-Liquid-Like Coating on Carbon Nanotubes Enhances the Pd-Electrocatalytic Alcohol Oxidation, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 7
 32. 32
  Zaoxue Yan, Jimin Xie, Pei Kang Shen, Mingmei Zhang, Yuan Zhang, Min Chen, Pd supported on 2–4nm MoC particles with reduced particle size, synergistic effect and high stability for ethanol oxidation, Electrochimica Acta, 2013, 108, 644

  CrossRef

 33. 33
  Ran Jing, Aixian Shan, Rongming Wang, Chinping Chen, Phase formations, magnetic and catalytic properties of Co3O4 hexagonal micro-boxes with one-dimensional nanotubes, CrystEngComm, 2013, 15, 18, 3587

  CrossRef

 34. 34
  Yingjing Peng, Changhai Liu, Congtao Pan, Lihua Qiu, Suidong Wang, Feng Yan, PPyNT-Im-PtAu Alloy Nanoparticle Hybrids with Tunable Electroactivity and Enhanced Durability for Methanol Electrooxidation and Oxygen Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2752

  CrossRef

 35. 35
  Xiulin Yang, Mingming Zhen, Gen Li, Xianzong Liu, Xueyun Wang, Chunying Shu, Li Jiang, Chunru Wang, Preparation of Pd-decorated fullerenols on carbon nanotubes with excellent electrocatalytic properties in alkaline media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8105

  CrossRef

 36. 36
  Xia Cao, Yu Han, Caizhen Gao, Xiaomin Huang, Ying Xu, Ning Wang, PtAg nanowires: facile synthesis and their applications as excellent oxygen reduction electrocatalysts for label-free electrochemical immunoassay, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 47, 14904

  CrossRef

 37. 37
  Ruoshi Li, Han Mao, Jingjing Zhang, Tao Huang, Aishui Yu, Rapid synthesis of porous Pd and PdNi catalysts using hydrogen bubble dynamic template and their enhanced catalytic performance for methanol electrooxidation, Journal of Power Sources, 2013, 241, 660

  CrossRef

 38. 38
  Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Shaojun Dong, Rapid, General Synthesis of PdPt Bimetallic Alloy Nanosponges and Their Enhanced Catalytic Performance for Ethanol/Methanol Electrooxidation in an Alkaline Medium , Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 3
 39. 39
  Chengzhou Zhu, Shaojun Dong, Recent progress in graphene-based nanomaterials as advanced electrocatalysts towards oxygen reduction reaction, Nanoscale, 2013, 5, 5, 1753

  CrossRef

 40. 40
  Zhuoxuan Li, Yang Shen, Cheng Yang, Yuechuan Lei, Yuhan Guan, Yuanhua Lin, Dabo Liu, Ce-Wen Nan, Significant enhancement in the visible light photocatalytic properties of BiFeO3–graphene nanohybrids, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 823

  CrossRef

 41. 41
  Carlos Busó-Rogero, Vitali Grozovski, Francisco J. Vidal-Iglesias, José Solla-Gullón, Enrique Herrero, Juan M. Feliu, Surface structure and anion effects in the oxidation of ethanol on platinum nanoparticles, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7068

  CrossRef

 42. 42
  Sang Min Kim, Lichun Liu, Sang Hyun Cho, Ho Young Jang, Sungho Park, Synthesis of bimetallic Pt/Pd nanotubes and their enhanced catalytic activity in methanol electro-oxidation, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 48, 15252

  CrossRef

 43. 43
  Chengzhou Zhu, Shaojun Dong, Synthesis of graphene-supported noble metal hybrid nanostructures and their applications as advanced electrocatalysts for fuel cells, Nanoscale, 2013, 5, 22, 10765

  CrossRef

 44. 44
  Lihong Li, Yuen Wu, Jun Lu, Caiyun Nan, Yadong Li, Synthesis of Pt–Ni/graphene via in situ reduction and its enhanced catalyst activity for methanol oxidation, Chemical Communications, 2013, 49, 68, 7486

  CrossRef

 45. 45
  Gengtao Fu, Ruopeng Zhao, Linfei Ding, Lin Tao, Jun Lin, Yu Chen, Yawen Tang, Yiming Zhou, Tianhong Lu, Synthesis, Self-Assembly, and Electrocatalysis of Polyallylamine-Functionalized Platinum Nanocubes, ChemPlusChem, 2013, 78, 7
 46. 46
  Christopher Koenigsmann, Stanislaus S. Wong, Tailoring Chemical Composition To Achieve Enhanced Methanol Oxidation Reaction and Methanol-Tolerant Oxygen Reduction Reaction Performance in Palladium-Based Nanowire Systems, ACS Catalysis, 2013, 3, 9, 2031

  CrossRef

 47. 47
  Shuwen Li, Honglei Yang, Zhengping Dong, Shujing Guo, Jiahui Zhao, Galian Gou, Ren Ren, Jingwei Huang, Jun Jin, Jiantai Ma, The role of reducing agent in perylene tetracarboxylic acid coating on graphene sheets enhances Pd nanoparticles-electrocalytic ethanol oxidation, Catalysis Science & Technology, 2013, 3, 9, 2303

  CrossRef

 48. 48
  Montree Sawangphruk, Atiweena Krittayavathananon, Natee Chinwipas, Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for the electro-oxidation of ethanol, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 4, 1030

  CrossRef

 49. 49
  Hui-Hui Li, Shuo Zhao, Ming Gong, Chun-Hua Cui, Da He, Hai-Wei Liang, Liang Wu, Shu-Hong Yu, Ultrathin PtPdTe Nanowires as Superior Catalysts for Methanol Electrooxidation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 29
 50. 50
  Hui-Hui Li, Shuo Zhao, Ming Gong, Chun-Hua Cui, Da He, Hai-Wei Liang, Liang Wu, Shu-Hong Yu, Ultrathin PtPdTe Nanowires as Superior Catalysts for Methanol Electrooxidation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 29
 51. 51
  Jinhong Wang, Wanguo Bao, Lijie Zhang, A nonenzymatic glucose sensing platform based on Ni nanowire modified electrode, Analytical Methods, 2012, 4, 12, 4009

  CrossRef

 52. 52
  Zhiyuan Jiang, Qingfeng Zhang, Cheng Zong, Bi-Ju Liu, Bin Ren, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng, Cu–Au alloy nanotubes with five-fold twinned structure and their application in surface-enhanced Raman scattering, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 35, 18192

  CrossRef

 53. 53
  Hui Zhang, Mingshang Jin, Younan Xia, Enhancing the catalytic and electrocatalytic properties of Pt-based catalysts by forming bimetallic nanocrystals with Pd, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 24, 8035

  CrossRef

 54. 54
  Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Shaojun Dong, Facile synthesis of trimetallic AuPtPd alloy nanowires and their catalysis for ethanol electrooxidation, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 30, 14851

  CrossRef

 55. 55
  Anton Repko, Ludovico Cademartiri, Recent advances in the synthesis of colloidal nanowires, Canadian Journal of Chemistry, 2012, 90, 12, 1032

  CrossRef

 56. 56
  Christopher Koenigsmann, Eli Sutter, Radoslav R. Adzic, Stanislaus S. Wong, Size- and Composition-Dependent Enhancement of Electrocatalytic Oxygen Reduction Performance in Ultrathin Palladium–Gold (Pd1–xAux) Nanowires, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 29, 15297

  CrossRef

 57. 57
  Xiangwen Liu, Dingsheng Wang, Yadong Li, Synthesis and catalytic properties of bimetallic nanomaterials with various architectures, Nano Today, 2012, 7, 5, 448

  CrossRef