SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhengju Zhu, Yanjie Hu, Hao Jiang, Chunzhong Li, A three-dimensional ordered mesoporous carbon/carbon nanotubes nanocomposites for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 246, 402

  CrossRef

 2. 2
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 3. 3
  Yue Hu, Huhu Cheng, Fei Zhao, Nan Chen, Lan Jiang, Zhihai Feng, Liangti Qu, All-in-one graphene fiber supercapacitor, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6448

  CrossRef

 4. 4
  Liang Kou, Tieqi Huang, Bingna Zheng, Yi Han, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Haiyan Sun, Chao Gao, Coaxial wet-spun yarn supercapacitors for high-energy density and safe wearable electronics, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 5. 5
  Xin Fang, Zhibin Yang, Longbin Qiu, Hao Sun, Shaowu Pan, Jue Deng, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Core-Sheath Carbon Nanostructured Fibers for Efficient Wire-Shaped Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 11
 6. 6
  Yaming Wang, Jianyun Cao, Jiancun Rao, Xiaoxiao Lu, Ping Xiao, Yu Zhou, Dechang Jia, Jia-Hu Ouyang, Electron beam “ballooned” carbon sphere derived from graphene oxide by a hydrazine assisted hydrothermal method, RSC Advances, 2014, 4, 11, 5826

  CrossRef

 7. 7
  Mingwei Tian, Lijun Qu, Xiansheng Zhang, Kun Zhang, Shifeng Zhu, Xiaoqing Guo, Guangting Han, Xiaoning Tang, Yaning Sun, Enhanced mechanical and thermal properties of regenerated cellulose/graphene composite fibers, Carbohydrate Polymers, 2014, 111, 456

  CrossRef

 8. 8
  Jing Zhang, Long Song, Zhipan Zhang, Nan Chen, Liangti Qu, Environmentally Responsive Graphene Systems, Small, 2014, 10, 11
 9. 9
  Qinghua Ji, Xu Zhao, Huijuan Liu, Lin Guo, Jiuhui Qu, Facile Synthesis of Graphite-Reduced Graphite Oxide Core–Sheath Fiber via Direct Exfoliation of Carbon Fiber for Supercapacitor Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9496

  CrossRef

 10. 10
  Jihao Li, Jingye Li, Linfan Li, Ming Yu, Hongjuan Ma, Bowu Zhang, Flexible graphene fibers prepared by chemical reduction-induced self-assembly, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 18, 6359

  CrossRef

 11. 11
  Chun Li, Gaoquan Shi, Functional Gels Based on Chemically Modified Graphenes, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 12. 12
  Yang Zhao, Chuangang Hu, Long Song, Lixia Wang, Gaoquan Shi, Liming Dai, Liangti Qu, Functional graphene nanomesh foam, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1913

  CrossRef

 13. 13
  Zhen Xu, Chao Gao, Graphene in Macroscopic Order: Liquid Crystals and Wet-Spun Fibers, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 4, 1267

  CrossRef

 14. 14
  Qian Liu, Mengting Cheng, Yanmin Long, Miao Yu, Thanh Wang, Guibin Jiang, Graphenized pencil lead fiber: Facile preparation and application in solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 2014, 1325, 1

  CrossRef

 15. 15
  Seyed Hamed Aboutalebi, Rouhollah Jalili, Dorna Esrafilzadeh, Maryam Salari, Zahra Gholamvand, Sima Aminorroaya Yamini, Konstantin Konstantinov, Roderick L. Shepherd, Jun Chen, Simon E. Moulton, Peter Charles Innis, Andrew I. Minett, Joselito M. Razal, Gordon G. Wallace, High-Performance Multifunctional Graphene Yarns: Toward Wearable All-Carbon Energy Storage Textiles, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2456

  CrossRef

 16. 16
  Chengyi Hou, Hongzhi Wang, Qinghong Zhang, Yaogang Li, Meifang Zhu, Highly Conductive, Flexible, and Compressible All-Graphene Passive Electronic Skin for Sensing Human Touch, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 17. 17
  Qiuju Du, Jiankun Sun, Yanhui Li, Xiaoxia Yang, Xiaohui Wang, Zonghua Wang, Linhua Xia, Highly enhanced adsorption of congo red onto graphene oxide/chitosan fibers by wet-chemical etching off silica nanoparticles, Chemical Engineering Journal, 2014, 245, 99

  CrossRef

 18. 18
  Guoji Huang, Chengyi Hou, Yuanlong Shao, Hongzhi Wang, Qinghong Zhang, Yaogang Li, Meifang Zhu, Highly Strong and Elastic Graphene Fibres Prepared from Universal Graphene Oxide Precursors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 19. 19
  Zhenyu Wang, Yan Xiao, Xiaobiao Cui, Pengfei Cheng, Biao Wang, Yuan Gao, Xiaowei Li, Tianlin Yang, Tong Zhang, Geyu Lu, Humidity-Sensing Properties of Urchinlike CuO Nanostructures Modified by Reduced Graphene Oxide, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 3888

  CrossRef

 20. 20
  Yunzhen Chang, Gaoyi Han, Dongying Fu, Feifei Liu, Miaoyu Li, Yanping Li, Larger-scale fabrication of N-doped graphene-fiber mats used in high-performance energy storage, Journal of Power Sources, 2014, 252, 113

  CrossRef

 21. 21
  Zhengshan Tian, Chunxiang Xu, Jitao Li, Gangyi Zhu, Xiaoyong Xu, Jun Dai, Zengliang Shi, Yi Lin, Manganese ion-assisted assembly of superparamagnetic graphene oxide microbowls, Applied Physics Letters, 2014, 104, 12, 121602

  CrossRef

 22. 22
  Qing Chen, Yuning Meng, Chuangang Hu, Yang Zhao, Huibo Shao, Nan Chen, Liangti Qu, MnO2-modified hierarchical graphene fiber electrochemical supercapacitor, Journal of Power Sources, 2014, 247, 32

  CrossRef

 23. 23
  Huhu Cheng, Yue Hu, Fei Zhao, Zelin Dong, Yanhong Wang, Nan Chen, Zhipan Zhang, Liangti Qu, Moisture-Activated Torsional Graphene-Fiber Motor, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 24. 24
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 25. 25
  Cheng Tang, Qiang Zhang, Meng-Qiang Zhao, Jia-Qi Huang, Xin-Bing Cheng, Gui-Li Tian, Hong-Jie Peng, Fei Wei, Nitrogen-Doped Aligned Carbon Nanotube/Graphene Sandwiches: Facile Catalytic Growth on Bifunctional Natural Catalysts and Their Applications as Scaffolds for High-Rate Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 26. 26
  Hao Sun, Xiao You, Jue Deng, Xuli Chen, Zhibin Yang, Jing Ren, Huisheng Peng, Novel Graphene/Carbon Nanotube Composite Fibers for Efficient Wire-Shaped Miniature Energy Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 27. 27
  Wei Deng, Wei Lan, Yaru Sun, Qing Su, Erqing Xie, Porous CoO nanostructures grown on three-dimension graphene foams for supercapacitors electrodes, Applied Surface Science, 2014, 305, 433

  CrossRef

 28. 28
  Jun Cao, Yongyi Zhang, Chuanling Men, Yanyan Sun, Zhaona Wang, Xuetong Zhang, Qingwen Li, Programmable Writing of Graphene Oxide/Reduced Graphene Oxide Fibers for Sensible Networks within SituWelded Junctions, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4325

  CrossRef

 29. 29
  Hyeokjo Gwon, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Dong-Hwa Seo, Seokwoo Jeon, Kisuk Kang, Recent progress on flexible lithium rechargeable batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 538

  CrossRef

 30. 30
  Junfei Liang, Zhi Cai, Lidong Li, Lin Guo, Jianxin Geng, Scalable and facile preparation of graphene aerogel for air purification, RSC Advances, 2014, 4, 10, 4843

  CrossRef

 31. 31
  Dingshan Yu, Kunli Goh, Hong Wang, Li Wei, Wenchao Jiang, Qiang Zhang, Liming Dai, Yuan Chen, Scalable synthesis of hierarchically structured carbon nanotube–graphene fibres for capacitive energy storage, Nature Nanotechnology, 2014, 9, 7, 555

  CrossRef

 32. 32
  Xiaodan Huang, Bing Sun, Shuangqiang Chen, Guoxiu Wang, Self-Assembling Synthesis of Free-standing Nanoporous Graphene–Transition-Metal Oxide Flexible Electrodes for High-Performance Lithium-Ion Batteries and Supercapacitors, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 1
 33. 33
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 34. 34
  Fancheng Meng, Ru Li, Qingwen Li, Weibang Lu, Tsu-Wei Chou, Synthesis and failure behavior of super-aligned carbon nanotube film wrapped graphene fibers, Carbon, 2014, 72, 250

  CrossRef

 35. 35
  Kristy Jost, Genevieve Dion, Yury Gogotsi, Textile energy storage in perspective, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10776

  CrossRef

 36. 36
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 37. 37
  Yong Ju Yun, Won G. Hong, Wan-Joong Kim, Yongseok Jun, Byung Hoon Kim, A Novel Method for Applying Reduced Graphene Oxide Directly to Electronic Textiles from Yarns to Fabrics, Advanced Materials, 2013, 25, 40
 38. 38
  Yuning Meng, Yang Zhao, Chuangang Hu, Huhu Cheng, Yue Hu, Zhipan Zhang, Gaoquan Shi, Liangti Qu, All-Graphene Core-Sheath Microfibers for All-Solid-State, Stretchable Fibriform Supercapacitors and Wearable Electronic Textiles, Advanced Materials, 2013, 25, 16
 39. 39
  Wenyi Huang, Jianfeng Yu, Kwang Joo Kwak, Daniel Gallego-Perez, Wei-ching Liao, Hao Yang, Xilian Ouyang, Lei Li, Wu Lu, Gregory P. Lafyatis, L. James Lee, Atomic Carbide Bonding Leading to Superior Graphene Networks, Advanced Materials, 2013, 25, 33
 40. 40
  Liang Kou, Chao Gao, Bioinspired design and macroscopic assembly of poly(vinyl alcohol)-coated graphene into kilometers-long fibers, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4370

  CrossRef

 41. 41
  Xuemei Sun, Hao Sun, Houpu Li, Huisheng Peng, Developing Polymer Composite Materials: Carbon Nanotubes or Graphene?, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 42. 42
  Jing Zhang, Fei Zhao, Zhipan Zhang, Nan Chen, Liangti Qu, Dimension-tailored functional graphene structures for energy conversion and storage, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3112

  CrossRef

 43. 43
  Yuanyuan Shang, Yibin Li, Xiaodong He, Luhui Zhang, Zhen Li, Peixu Li, Enzheng Shi, Shiting Wu, Anyuan Cao, Elastic carbon nanotube straight yarns embedded with helical loops, Nanoscale, 2013, 5, 6, 2403

  CrossRef

 44. 44
  J. Molina, J. Fernández, J.C. Inés, A.I. del Río, J. Bonastre, F. Cases, Electrochemical characterization of reduced graphene oxide-coated polyester fabrics, Electrochimica Acta, 2013, 93, 44

  CrossRef

 45. 45
  Dimitry Papkov, Allison M. Beese, Alexander Goponenko, Yan Zou, Mohammad Naraghi, Horacio D. Espinosa, Biswajit Saha, George C. Schatz, Alexander Moravsky, Raouf Loutfy, Sonbinh T. Nguyen, Yuris Dzenis, Extraordinary Improvement of the Graphitic Structure of Continuous Carbon Nanofibers Templated with Double Wall Carbon Nanotubes, ACS Nano, 2013, 7, 1, 126

  CrossRef

 46. 46
  Mohammad Shateri-Khalilabad, Mohammad E. Yazdanshenas, Fabricating electroconductive cotton textiles using graphene, Carbohydrate Polymers, 2013, 96, 1, 190

  CrossRef

 47. 47
  Xinming Li, Tianshuo Zhao, Qiao Chen, Peixu Li, Kunlin Wang, Minlin Zhong, Jinquan Wei, Dehai Wu, Bingqing Wei, Hongwei Zhu, Flexible all solid-state supercapacitors based on chemical vapor deposition derived graphene fibers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 41, 17752

  CrossRef

 48. 48
  Yanhong Wang, Ke Bian, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Huimin Zhang, Liangti Qu, Flexible and wearable graphene/polypyrrole fibers towards multifunctional actuator applications, Electrochemistry Communications, 2013, 35, 49

  CrossRef

 49. 49
  Huai-Ping Cong, Xiao-Chen Ren, Ping Wang, Shu-Hong Yu, Flexible graphene–polyaniline composite paper for high-performance supercapacitor, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 4, 1185

  CrossRef

 50. 50
  Huhu Cheng, Jia Liu, Yang Zhao, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Lan Jiang, Liangti Qu, Graphene Fibers with Predetermined Deformation as Moisture-Triggered Actuators and Robots, Angewandte Chemie, 2013, 125, 40
 51. 51
  Huhu Cheng, Jia Liu, Yang Zhao, Chuangang Hu, Zhipan Zhang, Nan Chen, Lan Jiang, Liangti Qu, Graphene Fibers with Predetermined Deformation as Moisture-Triggered Actuators and Robots, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 40
 52. 52
  Changsheng Xiang, Natnael Behabtu, Yaodong Liu, Han Gi Chae, Colin C. Young, Bostjan Genorio, Dmitri E. Tsentalovich, Chenguang Zhang, Dmitry V. Kosynkin, Jay R. Lomeda, Chih-Chau Hwang, Satish Kumar, Matteo Pasquali, James M. Tour, Graphene Nanoribbons as an Advanced Precursor for Making Carbon Fiber, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1628

  CrossRef

 53. 53
  Zhen Xu, Zheng Liu, Haiyan Sun, Chao Gao, Highly Electrically Conductive Ag-Doped Graphene Fibers as Stretchable Conductors, Advanced Materials, 2013, 25, 23
 54. 54
  Yuanyuan Shang, Yibin Li, Xiaodong He, Shanyi Du, Luhui Zhang, Enzheng Shi, Shiting Wu, Zhen Li, Peixu Li, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, Anyuan Cao, Highly Twisted Double-Helix Carbon Nanotube Yarns, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1446

  CrossRef

 55. 55
  Changsheng Xiang, Colin C. Young, Xuan Wang, Zheng Yan, Chi-Chau Hwang, Gabriel Cerioti, Jian Lin, Junichiro Kono, Matteo Pasquali, James M. Tour, Large Flake Graphene Oxide Fibers with Unconventional 100% Knot Efficiency and Highly Aligned Small Flake Graphene Oxide Fibers, Advanced Materials, 2013, 25, 33
 56. 56
  Yang Zhao, Changcheng Jiang, Chuangang Hu, Zelin Dong, Jiangli Xue, Yuning Meng, Ning Zheng, Pengwan Chen, Liangti Qu, Large-Scale Spinning Assembly of Neat, Morphology-Defined, Graphene-Based Hollow Fibers, ACS Nano, 2013, 7, 3, 2406

  CrossRef

 57. 57
  Xiaozhen Hu, Zhen Xu, Zheng Liu, Chao Gao, Liquid crystal self-templating approach to ultrastrong and tough biomimic composites, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 58. 58
  Zheng Liu, Zhen Xu, Xiaozhen Hu, Chao Gao, Lyotropic Liquid Crystal of Polyacrylonitrile-Grafted Graphene Oxide and Its Assembled Continuous Strong Nacre-Mimetic Fibers, Macromolecules, 2013, 46, 17, 6931

  CrossRef

 59. 59
  Xiaoli Zhao, Zhen Xu, Bingna Zheng, Chao Gao, Macroscopic assembled, ultrastrong and H2SO4-resistant fibres of polymer-grafted graphene oxide, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 60. 60
  Jiankun Sun, Yanhui Li, Qingyu Peng, Shaocong Hou, Dechun Zou, Yuanyuan Shang, Yibin Li, Peixu Li, Qiuju Du, Zonghua Wang, Yanzhi Xia, Linhua Xia, Xianglong Li, Anyuan Cao, Macroscopic, Flexible, High-Performance Graphene Ribbons, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10225

  CrossRef

 61. 61
  Jing Fan, Zelin Dong, Meiling Qi, Ruonong Fu, Liangti Qu, Monolithic graphene fibers for solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 2013, 1320, 27

  CrossRef

 62. 62
  Zhibin Yang, Hao Sun, Tao Chen, Longbin Qiu, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Photovoltaic Wire Derived from a Graphene Composite Fiber Achieving an 8.45 % Energy Conversion Efficiency, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 29
 63. 63
  Zhibin Yang, Hao Sun, Tao Chen, Longbin Qiu, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Photovoltaic Wire Derived from a Graphene Composite Fiber Achieving an 8.45 % Energy Conversion Efficiency, Angewandte Chemie, 2013, 125, 29
 64. 64
  Rouhollah Jalili, Seyed Hamed Aboutalebi, Dorna Esrafilzadeh, Roderick L. Shepherd, Jun Chen, Sima Aminorroaya-Yamini, Konstantin Konstantinov, Andrew I. Minett, Joselito M. Razal, Gordon G. Wallace, Scalable One-Step Wet-Spinning of Graphene Fibers and Yarns from Liquid Crystalline Dispersions of Graphene Oxide: Towards Multifunctional Textiles, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 43
 65. 65
  Zhengshan Tian, Chunxiang Xu, Jitao Li, Gangyi Zhu, Zengliang Shi, Yi Lin, Self-Assembled Free-Standing Graphene Oxide Fibers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 4, 1489

  CrossRef

 66. 66
  Chi Cheng, Dan Li, Solvated Graphenes: An Emerging Class of Functional Soft Materials, Advanced Materials, 2013, 25, 1
 67. 67
  Daniel A. Kunz, Patrick Feicht, Sebastian Gödrich, Herbert Thurn, Georg Papastavrou, Andreas Fery, Josef Breu, Space-Resolved In-Plane Moduli of Graphene Oxide and Chemically Derived Graphene Applying a Simple Wrinkling Procedure, Advanced Materials, 2013, 25, 9
 68. 68
  Huhu Cheng, Zelin Dong, Chuangang Hu, Yang Zhao, Yue Hu, Liangti Qu, Nan Chen, Liming Dai, Textile electrodes woven by carbon nanotube–graphene hybrid fibers for flexible electrochemical capacitors, Nanoscale, 2013, 5, 8, 3428

  CrossRef

 69. 69
  Li Chen, Yuling He, Songgang Chai, Hong Qiang, Feng Chen, Qiang Fu, Toward high performance graphene fibers, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5809

  CrossRef

 70. 70
  Ying Tao, Xiaoying Xie, Wei Lv, Dai-Ming Tang, Debin Kong, Zhenghong Huang, Hirotomo Nishihara, Takafumi Ishii, Baohua Li, Dmitri Golberg, Feiyu Kang, Takashi Kyotani, Quan-Hong Yang, Towards ultrahigh volumetric capacitance: graphene derived highly dense but porous carbons for supercapacitors, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 71. 71
  Zhen Xu, Haiyan Sun, Xiaoli Zhao, Chao Gao, Ultrastrong Fibers Assembled from Giant Graphene Oxide Sheets, Advanced Materials, 2013, 25, 2
 72. 72
  Qunfeng Cheng, Mengxi Wu, Mingzhu Li, Lei Jiang, Zhiyong Tang, Ultratough Artificial Nacre Based on Conjugated Cross-linked Graphene Oxide, Angewandte Chemie, 2013, 125, 13
 73. 73
  Qunfeng Cheng, Mengxi Wu, Mingzhu Li, Lei Jiang, Zhiyong Tang, Ultratough Artificial Nacre Based on Conjugated Cross-linked Graphene Oxide, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 13
 74. 74
  Yang Zhao, Chuangang Hu, Yue Hu, Huhu Cheng, Gaoquan Shi, Liangti Qu, A Versatile, Ultralight, Nitrogen-Doped Graphene Framework, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 45
 75. 75
  Yang Zhao, Chuangang Hu, Yue Hu, Huhu Cheng, Gaoquan Shi, Liangti Qu, A Versatile, Ultralight, Nitrogen-Doped Graphene Framework, Angewandte Chemie, 2012, 124, 45
 76. 76
  Chuangang Hu, Yang Zhao, Huhu Cheng, Yanhong Wang, Zelin Dong, Changcheng Jiang, Xiangquan Zhai, Lan Jiang, Liangti Qu, Graphene Microtubings: Controlled Fabrication and Site-Specific Functionalization, Nano Letters, 2012, 12, 11, 5879

  CrossRef

 77. 77
  Zhipan Zhang, Jing Zhang, Nan Chen, Liangti Qu, Graphene quantum dots: an emerging material for energy-related applications and beyond, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 10, 8869

  CrossRef

 78. 78
  Wenyi Huang, Xilian Ouyang, L. James Lee, High-Performance Nanopapers Based on Benzenesulfonic Functionalized Graphenes, ACS Nano, 2012, 6, 11, 10178

  CrossRef

 79. 79
  Dongqing Wu, Fan Zhang, Haiwei Liang, Xinliang Feng, Nanocomposites and macroscopic materials: assembly of chemically modified graphene sheets, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 18, 6160

  CrossRef

 80. 80
  Zhen Xu, Yuan Zhang, Peigang Li, Chao Gao, Strong, Conductive, Lightweight, Neat Graphene Aerogel Fibers with Aligned Pores, ACS Nano, 2012, 6, 8, 7103

  CrossRef

 81. 81
  Yan-Bo Luo, Bi-Feng Yuan, Qiong-Wei Yu, Yu-Qi Feng, Substrateless graphene fiber: A sorbent for solid-phase microextraction, Journal of Chromatography A, 2012, 1268, 9

  CrossRef

 82. 82
  Huai-Ping Cong, Xiao-Chen Ren, Ping Wang, Shu-Hong Yu, Wet-spinning assembly of continuous, neat, and macroscopic graphene fibers, Scientific Reports, 2012, 2,

  CrossRef

 83. 83
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Yueyue Jiang, Xiaodong Chen, Macroscopic Graphene Structures: Preparation, Properties, and Applications,