SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 2. 2
  Liang Chu, Luying Li, Jun Su, Fanfan Tu, Nishuang Liu, Yihua Gao, A General Method for Preparing Anatase TiO2 Treelike-Nanoarrays on Various Metal Wires for Fiber Dye-Sensitized Solar Cells, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 3. 3
  Wenxi Guo, Chang Chen, Meidan Ye, Miaoqiang Lv, Changjian Lin, Carbon fiber/Co9S8 nanotube arrays hybrid structures for flexible quantum dot-sensitized solar cells, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3656

  CrossRef

 4. 4
  Zi-Ling Zhu, Lan Cui, Tao Ling, Shi-Zhang Qiao, Xi-Wen Du, CdTe nanoflake arrays on a conductive substrate: template synthesis and photoresponse property, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 957

  CrossRef

 5. 5
  Yingying Fan, Dongxue Han, Bin Cai, Weiguang Ma, Mohsin Javed, Shiyu Gan, Tongshun Wu, M. Siddiq, Xiandui Dong, Li Niu, Ce-/S-codoped TiO2/Sulfonated graphene for photocatalytic degradation of organic dyes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13565

  CrossRef

 6. 6
  Youji Li, Chen Liu, Peng Xu, Ming Li, Mengxiong Zen, Shaohua Tang, Controlled fabrication of ordered mesoporous titania/carbon fiber composites with high photoactivity: Synergistic relationship between surface adsorption and photocatalysis, Chemical Engineering Journal, 2014, 243, 108

  CrossRef

 7. 7
  Soonhyun Kim, Minsun Kim, Young Kwang Kim, Sung-Ho Hwang, Sang Kyoo Lim, Core–shell-structured carbon nanofiber-titanate nanotubes with enhanced photocatalytic activity, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 148-149, 170

  CrossRef

 8. 8
  Weibo Chen, Zhijun Ma, Xuanzhao Pan, Zhongliang Hu, Guoping Dong, Shifeng Zhou, Mingying Peng, Jianrong Qiu, Core@dual-Shell Nanoporous SiO2TiO2 Composite Fibers with High Flexibility and Its Photocatalytic Activity, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 6
 9. 9
  Wee-Jun Ong, Lling-Lling Tan, Siang-Piao Chai, Siek-Ting Yong, Abdul Rahman Mohamed, Facet-Dependent Photocatalytic Properties of TiO2-Based Composites for Energy Conversion and Environmental Remediation, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 10. 10
  Nan Wu, Yingde Wang, Yongpeng Lei, Bing Wang, Cheng Han, Flexible N–doped TiO2/C ultrafine fiber mat and its photocatalytic activity under simulated sunlight, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 11. 11
  Miaoling Que, Wenxi Guo, Xiaojia Zhang, Xiaoyi Li, Qilin Hua, Lin Dong, Caofeng Pan, Flexible quantum dot-sensitized solar cells employing CoS nanorod arrays/graphite paper as effective counter electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13661

  CrossRef

 12. 12
  Guohua Jiang, Xia Li, Zhen Wei, Tengteng Jiang, Xiangxiang Du, Wenxing Chen, Growth of N-doped BiOBr nanosheets on carbon fibers for photocatalytic degradation of organic pollutants under visible light irradiation, Powder Technology, 2014, 260, 84

  CrossRef

 13. 13
  Xiang Wang, Jinhong Li, Ying He, Tingting Qian, Qiaorui Shen, Hierarchically pores carbon-covered alumina/TiO2 catalysts from particle stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 461, 178

  CrossRef

 14. 14
  Zaiyong Jiang, Baibiao Huang, Zaizhu Lou, Zeyan Wang, Xiaodong Meng, Yuanyuan Liu, Xiaoyan Qin, Xiaoyang Zhang, Ying Dai, Immobilization of BiOX (X = Cl, Br) on activated carbon fibers as recycled photocatalysts, Dalton Transactions, 2014, 43, 22, 8170

  CrossRef

 15. 15
  Guohua Jiang, Xia Li, Zhen Wei, Xiaohong Wang, Tengteng Jiang, Xiangxiang Du, Wenxing Chen, Immobilization of N, S-codoped BiOBr on glass fibers for photocatalytic degradation of rhodamine B, Powder Technology, 2014, 261, 170

  CrossRef

 16. 16
  Bo Weng, Siqi Liu, Zi-Rong Tang, Yi-Jun Xu, One-dimensional nanostructure based materials for versatile photocatalytic applications, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12685

  CrossRef

 17. 17
  Xiao Fan, Jun Fan, Xiaoyun Hu, Enzhou Liu, Limin Kang, Chunni Tang, Yongning Ma, Huitong Wu, Yinye Li, Preparation and characterization of Ag deposited and Fe doped TiO2 nanotube arrays for photocatalytic hydrogen production by water splitting, Ceramics International, 2014,

  CrossRef

 18. 18
  Yanhui Ao, Junling Xu, Yinyin Gao, Peifang Wang, Chao Wang, Jun Hou, Jin Qian, Preparation of Ag nanoparticles loaded TiO2 nanoplate arrays on activated carbon fibers with enhanced photocatalytic activity, Catalysis Communications, 2014, 53, 21

  CrossRef

 19. 19
  Gang Liu, Hua Gui Yang, Jian Pan, Yong Qiang Yang, Gao Qing (Max) Lu, Hui-Ming Cheng, Titanium Dioxide Crystals with Tailored Facets, Chemical Reviews, 2014, 140522132118002

  CrossRef

 20. 20
  Yun ZHENG, Zhiming PAN, Xinchen WANG, Advances in photocatalysis in China, Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34, 3, 524

  CrossRef

 21. 21
  Jianwei Miao, Bin Liu, Anatase TiO2 microspheres with reactive {001} facets for improved photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 4, 1222

  CrossRef

 22. 22
  Mauricio Solís, Marina E. Rincón, Julio C. Calva, Germán Alvarado, Bismuth sulfide sensitized TiO2 arrays for photovoltaic applications, Electrochimica Acta, 2013, 112, 159

  CrossRef

 23. 23
  Bo Jiang, Xiaolei Yang, Xin Li, Dieqing Zhang, Jian Zhu, Guisheng Li, Core-shell structure CdS/TiO2 for enhanced visible-light-driven photocatalytic organic pollutants degradation, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2013, 66, 3, 504

  CrossRef

 24. 24
  Wei Wang, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, Direct solvethermal growth of hierarchical porous TiO2 nanosheets with high photocatalytic activity, Materials Letters, 2013, 111, 161

  CrossRef

 25. 25
  Shishuai Liu, Qiang Li, Chengcheng Hou, Xiaodong Feng, Zisheng Guan, Hierarchical nitrogen and cobalt co-doped TiO2 prepared by an interface-controlled self-aggregation process, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 575, 128

  CrossRef

 26. 26
  Yanjuan Li, Xiao Yan, Wenfu Yan, Xiaoyong Lai, Nan Li, Yue Chi, Yingjin Wei, Xiaotian Li, Hierarchical tubular structure constructed by mesoporous TiO2 nanosheets: Controlled synthesis and applications in photocatalysis and lithium ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2013, 232, 356

  CrossRef

 27. 27
  Tung-Han Yang, Li-De Huang, Yeu-Wei Harn, Chun-Cheng Lin, Jan-Kai Chang, Chih-I. Wu, Jenn-Ming Wu, High Density Unaggregated Au Nanoparticles on ZnO Nanorod Arrays Function as Efficient and Recyclable Photocatalysts for Environmental Purification, Small, 2013, 9, 18
 28. 28
  Bin Wang, Rengasamy Karthikeyan, Xiao-Ying Lu, Jin Xuan, Michael K.H. Leung, High photocatalytic activity of immobilized TiO2 nanorods on carbonized cotton fibers, Journal of Hazardous Materials, 2013, 263, 659

  CrossRef

 29. 29
  Weidong Shi, Shuyan Song, Hongjie Zhang, Hydrothermal synthetic strategies of inorganic semiconducting nanostructures, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 13, 5714

  CrossRef

 30. 30
  Xiaoli Zheng, Qin Kuang, Keyou Yan, Yongcai Qiu, Jianhang Qiu, Shihe Yang, Mesoporous TiO2Single Crystals: Facile Shape-, Size-, and Phase-Controlled Growth and Efficient Photocatalytic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11249

  CrossRef

 31. 31
  Guozhi Zhang, Feng Teng, Youqing Wang, Peng Zhang, Chengshi Gong, Lulu Chen, Changhui Zhao, Erqing Xie, Preparation of carbon–TiO2 nanocomposites by a hydrothermal method and their enhanced photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 46, 24644

  CrossRef

 32. 32
  Bing Yu, Xuesong Jiang, Jie Yin, Silica/titania sandwich-like mesoporous nanosheets embedded with metal nanoparticles templated by hyperbranched poly(ether amine) (hPEA), Nanoscale, 2013, 5, 12, 5489

  CrossRef

 33. 33
  Wan Guo, Shengqu Zhang, Yingna Guo, Ling Ma, Fang Su, Yihang Guo, Aifang Geng, Template-free and morphology-controlled hydrothermal growth of single-crystalline Bi12TiO20 with excellent simulated sunlight photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 12, 4008

  CrossRef

 34. 34
  Tiewen Lu, Rongbin Zhang, Changyuan Hu, Fei Chen, Shuwang Duo, Quanhong Hu, TiO2–graphene composites with exposed {001} facets produced by a one-pot solvothermal approach for high performance photocatalyst, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 31, 12963

  CrossRef