SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jongmin Choi, Gyeongho Kang, Taiho Park, A Competitive Electron Transport Mechanism in Hierarchical Homogeneous Hybrid Structures Composed of TiO2Nanoparticles and Nanotubes, Chemistry of Materials, 2015, 27, 4, 1359

  CrossRef

 2. 2
  Guicheng Liu, Ming Peng, Weixing Song, Hui Wang, Dechun Zou, An 8.07% efficient fiber dye-sensitized solar cell based on a TiO2 micron-core array and multilayer structure photoanode, Nano Energy, 2015, 11, 341

  CrossRef

 3. 3
  Fengping Peng, Qiang Zhou, Dunpu Zhang, Chunhua Lu, Yaru Ni, Jiahui Kou, Jian Wang, Zhongzi Xu, Bio-inspired design: Inner-motile multifunctional ZnO/CdS heterostructures magnetically actuated artificial cilia film for photocatalytic hydrogen evolution, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 165, 419

  CrossRef

 4. 4
  Gang Xu, Jianping Deng, CdSe quantum dot sensitized solar cell based hierarchical branched ZnO nanoarrays, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2015, 69, 159

  CrossRef

 5. 5
  Qiong Wang, Hongjun Chen, Gang Liu, Lianzhou Wang, Control of organic–inorganic halide perovskites in solid-state solar cells: a perspective, Science Bulletin, 2015, 60, 4, 405

  CrossRef

 6. 6
  Dawei Wang, Yi Li, Gianluca Li Puma, Chao Wang, Peifang Wang, Wenlong Zhang, Qing Wang, Dye-sensitized photoelectrochemical cell on plasmonic Ag/AgCl @ chiral TiO2 nanofibers for treatment of urban wastewater effluents, with simultaneous production of hydrogen and electricity, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 168-169, 25

  CrossRef

 7. 7
  Jiao Yang, Xiangyun Zeng, Wanli Yang, Meizhen Gao, Effect of exposure time on the growth of self-supporting ZnO nanowire arrays and their photocatalytic behavior, Materials Science and Engineering: B, 2015, 191, 28

  CrossRef

 8. 8
  Manda Xiao, Fuzhi Huang, Wanchun Xiang, Yi-Bing Cheng, Leone Spiccia, Enhanced charge collection in dye-sensitized solar cells utilizing collector–shell electrodes, Journal of Power Sources, 2015, 277, 343

  CrossRef

 9. 9
  Seung Hee Lee, Jeong Kwon, Dong Yeong Kim, Kyung Song, Sang Ho Oh, Jaehee Cho, E. Fred Schubert, Jong Hyeok Park, Jong Kyu Kim, Enhanced power conversion efficiency of dye-sensitized solar cells with multifunctional photoanodes based on a three-dimensional TiO2 nanohelix array, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 132, 47

  CrossRef

 10. 10
  Xueyang Liu, Jian Fang, Mei Gao, Hongxia Wang, Weidong Yang, Tong Lin, Improvement of light harvesting and device performance of dye-sensitized solar cells using rod-like nanocrystal TiO2 overlay coating on TiO2 nanoparticle working electrode, Materials Chemistry and Physics, 2015, 151, 330

  CrossRef

 11. 11
  Wenxian Li, Influence of electronic structures of doped TiO2 on their photocatalysis, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2015, 9, 1
 12. 12
  Isabella Concina, Alberto Vomiero, Metal Oxide Semiconductors for Dye- and Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells, Small, 2015, 11, 8
 13. 13
  Wenle Li, Bo Chen, John Y. Walz, Positioning growth of scalable silica nanorods on the interior and exterior surfaces of porous composites, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 2019

  CrossRef

 14. 14
  Ke Meng, Praveen K. Surolia, Owen Byrne, K. Ravindranathan Thampi, Quantum dot and quantum dot-dye co-sensitized solar cells containing organic thiolate–disulfide redox electrolyte, Journal of Power Sources, 2015, 275, 681

  CrossRef

 15. 15
  Xin Qi Chen, Zhen Li, Yang Bai, Qiao Sun, Lian Zhou Wang, Shi Xue Dou, Room-Temperature Synthesis of Cu2−xE (E=S, Se) Nanotubes with Hierarchical Architecture as High-Performance Counter Electrodes of Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 3
 16. 16
  Hao-Lin Feng, Wu-Qiang Wu, Hua-Shang Rao, Quan Wan, Long-Bin Li, Dai-Bin Kuang, Cheng-Yong Su, Three-Dimensional TiO2/ZnO Hybrid Array as a Heterostructured Anode for Efficient Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150225091310009

  CrossRef

 17. 17
  Yesle Park, Jung Woo Lee, Su-Jin Ha, Jun Hyuk Moon, 1D nanorod-planted 3D inverse opal structures for use in dye-sensitized solar cells, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3105

  CrossRef

 18. 18
  Yanlong Yu, Peng Zhang, Yuanjiang Kuang, Yihong Ding, Jianghong Yao, Jingjun Xu, Yaan Cao, Adjustment and Control of Energy Levels for TiO2–N/ZrO2–xNxwith Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 36, 20982

  CrossRef

 19. 19
  Shuang Yang, Yi Chu Zheng, Yu Hou, Xiao Hua Yang, Hua Gui Yang, Anatase TiO2with nanopores for dye-sensitized solar cells, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 42, 23038

  CrossRef

 20. 20
  Seong Sik Shin, Dong Wook Kim, Jong Hoon Park, Dong Hoe Kim, Ju Seong Kim, Kug Sun Hong, In Sun Cho, Anionic Ligand Assisted Synthesis of 3-D Hollow TiO2Architecture with Enhanced Photoelectrochemical Performance, Langmuir, 2014, 30, 51, 15531

  CrossRef

 21. 21
  Chang-Ho Choi, Chih-hung Chang, Aqueous Synthesis of Tailored ZnO Nanocrystals, Nanocrystal Assemblies, and Nanostructured Films by Physical Means Enabled by a Continuous Flow Microreactor, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 9, 4759

  CrossRef

 22. 22
  Ke Meng, Praveen K. Surolia, K. Ravindranathan Thampi, BaTiO3 photoelectrodes for CdS quantum dot sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10231

  CrossRef

 23. 23
  Yamin Feng, Jianhui Zhu, Jian Jiang, Wenwu Wang, Gaoxiang Meng, Fei Wu, Yongli Gao, Xintang Huang, Building smart TiO2 nanorod networks in/on the film of P25 nanoparticles for high-efficiency dye sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12944

  CrossRef

 24. 24
  Zhaoke Zheng, Wen Xie, Zhi Shiuh Lim, Lu You, Junling Wang, CdS sensitized 3D hierarchical TiO2/ZnO heterostructure for efficient solar energy conversion, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 25. 25
  Chuen-Shii Chou, Yan-Hao Huang, Ping Wu, Yi-Ting Kuo, Chemical-photo-electricity diagrams by Ohm’s law – A case study of Ni-doped TiO2 solutions in dye-sensitized solar cells, Applied Energy, 2014, 118, 12

  CrossRef

 26. 26
  Jia-Wei Shiu, Zih-Jian Lan, Chien-Yi Chan, Hui-Ping Wu, Eric Wei-Guang Diau, Construction of a photoanode with varied TiO2 nanostructures for a Z907-sensitized solar cell with efficiency exceeding 10%, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8749

  CrossRef

 27. 27
  Yang Bai, Teera Butburee, Hua Yu, Zhen Li, Rose Amal, G.Q. (Max) Lu, Lianzhou Wang, Controllable synthesis of concave cubic gold core–shell nanoparticles for plasmon-enhanced photon harvesting, Journal of Colloid and Interface Science, 2014,

  CrossRef

 28. 28
  Xiang Chen, Zhiming Bai, Xiaoqin Yan, Haoge Yuan, Guangjie Zhang, Pei Lin, Zheng Zhang, Yichong Liu, Yue Zhang, Design of efficient dye-sensitized solar cells with patterned ZnO–ZnS core–shell nanowire array photoanodes, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4691

  CrossRef

 29. 29
  Zhiwei Shi, Hao Lu, Qiong Liu, Fengren Cao, Jun Guo, Kaimo Deng, Liang Li, Efficient p-type dye-sensitized solar cells with all-nano-electrodes: NiCo2S4 mesoporous nanosheet counter electrodes directly converted from NiCo2O4 photocathodes, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 608

  CrossRef

 30. 30
  Yanlong Yu, Yue Tang, Jixiang Yuan, Qiang Wu, Wenjun Zheng, Yaan Cao, Fabrication of N-TiO2/InBO3Heterostructures with Enhanced Visible Photocatalytic Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 25, 13545

  CrossRef

 31. 31
  Te Bai, Yahong Xie, Chunyang Zhang, Yun Zhang, Jing Hu, Jide Wang, Facile fabrication ofZnOnanorods/ZnOnanosheet–spheres hybrid photoanode for dye-sensitized solar cells, Functional Materials Letters, 2014, 1550012

  CrossRef

 32. 32
  Xiaoxia Qi, Jian Liang, Chunyan Yu, Shufang Ma, Xuguang Liu, Bingshe Xu, Facile synthesis of interconnected SiC nanowire networks on silicon substrate, Materials Letters, 2014, 116, 68

  CrossRef

 33. 33
  Wenqin Peng, Liyuan Han , Zhengming Wang, Hierarchically Structured ZnO Nanorods as an Efficient Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 27
 34. 34
  Pandeng Li, Chunming Sun, Tonggang Jiu, Guojie Wang, Jun Li, Xiaofang Li, Junfeng Fang, High-Performance Inverted Solar Cells Based on Blend Films of ZnO Naoparticles and TiO2Nanorods as a Cathode Buffer Layer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4074

  CrossRef

 35. 35
  Zhonghua Xiang, Xing Zhou, Gang Wan, Guoxin Zhang, Dapeng Cao, Improving Energy Conversion Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells by Modifying TiO2Photoanodes with Nitrogen-Reduced Graphene Oxide, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 5, 1234

  CrossRef

 36. 36
  Yan-Zhen Zheng, Haiyang Ding, Yu Liu, Xia Tao, Guozhong Cao, Jian-Feng Chen, In situ hydrothermal growth of hierarchical ZnO nanourchin for high-efficiency dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 254, 153

  CrossRef

 37. 37
  Chao Zhao, David Child, Yue Hu, Neil Robertson, Des Gibson, Shun Cai Wang, Yong Qing Fu, Low temperature growth of hybrid ZnO/TiO2nano-sculptured foxtail-structures for dye-sensitized solar cells, RSC Adv., 2014, 4, 105, 61153

  CrossRef

 38. 38
  Cameron Fletcher, Yijiao Jiang, Chenghua Sun, Rose Amal, Morphological evolution and electronic alteration of ZnO nanomaterials induced by Ni/Fe co-doping, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7312

  CrossRef

 39. 39
  Simon P. Ringer, Miles H. Apperley, Networking strategies of the microscopy community for improved utilisation of advanced instruments: (1) The Australian Microscopy and Microanalysis Research Facility (AMMRF), Comptes Rendus Physique, 2014, 15, 2-3, 269

  CrossRef

 40. 40
  Zhiwei Shi, Hao Lu, Qiong Liu, Kaimo Deng, Liangyu Xu, Rujia Zou, Junqing Hu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Liang Li, NiCo2O4 Nanostructures as a Promising Alternative for NiO Photocathodes in p-Type Dye-Sensitized Solar Cells with High Efficiency, Energy Technology, 2014, 2, 6
 41. 41
  Hong Wang, Hongyi Li, Jinshu Wang, Junshu Wu, Dasheng Li, Man Liu, Penglei Su, Nitrogen-doped TiO2 nanoparticles better TiO2 nanotube array photo-anodes for dye sensitized solar cells, Electrochimica Acta, 2014, 137, 744

  CrossRef

 42. 42
  Hao Lu, Kaimo Deng, Zhiwei Shi, Qiong Liu, Guobin Zhu, Hongtao Fan, Liang Li, Novel ZnO microflowers on nanorod arrays: local dissolution-driven growth and enhanced light harvesting in dye-sensitized solar cells, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 183

  CrossRef

 43. 43
  Wu-Qiang Wu, Hao-Lin Feng, Hua-Shang Rao, Dai-Bin Kuang, Cheng-Yong Su, Rational Surface Engineering of Anatase Titania Core–Shell Nanowire Arrays: Full-Solution Processed Synthesis and Remarkable Photovoltaic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 19100

  CrossRef

 44. 44
  Nafiseh Sharifi, Fariba Tajabadi, Nima Taghavinia, Recent Developments in Dye-Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, 2014, 15, 18
 45. 45
  Hequan Wang, Li Sun, Hai Wang, Ling Xin, Qiuyue Wang, Yong Liu, Linjiang Wang, Rutile TiO2mesocrystallines with aggregated nanorod clusters: extremely rapid self-reaction of the single source and enhanced dye-sensitized solar cell performance, RSC Adv., 2014, 4, 102, 58615

  CrossRef

 46. 46
  Yang Bai , Xu Zong , Hua Yu, Zhi-Gang Chen, Lianzhou Wang, Scalable Low-Cost SnS2 Nanosheets as Counter Electrode Building Blocks for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 28
 47. 47
  Chenlong Chen, Tao Yan, Mitch M. C. Chou, Chun-Yu Lee, Bang-Min Wang, Meng-Jie Wen, Xingwang Zhang, Self-assembly epitaxial growth of nanorods on nanowalls in hierarchical ZnO hexagonal nanocastle, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 1

  CrossRef

 48. 48
  Weili Li, Pengtao Sheng, Hongyan Feng, Xuehua Yin, Xuewei Zhu, Xu Yang, Qingyun Cai, Stable Core/Shell CdTe/Mn-CdS Quantum Dots Sensitized Three-Dimensional, Macroporous ZnO Nanosheet Photoelectrode and Their Photoelectrochemical Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 12353

  CrossRef

 49. 49
  Sung Hoon Ahn, Dong Jun Kim, Dong Kyu Roh, Won Seok Chi, Jong Hak Kim, Structural Control of Hierarchically-Ordered TiO2 Films by Water for Dye-Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, 2014, 15, 9
 50. 50
  Jo-Lin Lan, Sheng-Jye Cherng, Yi-Hsun Yang, Qifeng Zhang, Selvam Subramaniyan, Fumio S. Ohuchi, Samson A. Jenekhe, Guozhong Cao, The effects of Ta2O5–ZnO films as cathodic buffer layers in inverted polymer solar cells, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 24, 9361

  CrossRef

 51. 51
  Jianping Deng, Minqiang Wang, Chengao Yang, Jing Liu, Xiaohui Song, TiO2nanoparticle/ZnO nanowire hybrid photoanode for enhanced quantum dot-sensitized solar cell performance, RSC Adv., 2014, 4, 77, 41141

  CrossRef

 52. 52
  Cunku Dong, Wanchun Xiang, Fuzhi Huang, Dongchuan Fu, Wenchao Huang, Udo Bach, Yi-Bing Cheng, Xin Li, Leone Spiccia, Titania nanobundle networks as dye-sensitized solar cell photoanodes, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3704

  CrossRef

 53. 53
  Jian Tian, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Huaidong Jiang, Xiaoning Mu, Hong Liu, A Bi2WO6-Based Hybrid Photocatalyst with Broad Spectrum Photocatalytic Properties under UV, Visible, and Near-Infrared Irradiation, Advanced Materials, 2013, 25, 36
 54. 54
  Xiao Li Zhang, Fuzhi Huang, Yang Chen, Yi-Bing Cheng, Rose Amal, An over 10% enhancement of dye-sensitized solar cell efficiency by tuning nanoparticle packing, RSC Advances, 2013, 3, 38, 17003

  CrossRef

 55. 55
  Yun Yang, Shuhua Han, Guangju Zhou, Lijie Zhang, Xingliang Li, Chao Zou, Shaoming Huang, Ascorbic-acid-assisted growth of high quality M@ZnO: a growth mechanism and kinetics study, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11808

  CrossRef

 56. 56
  Xiao Li Zhang, Yang Chen, Alexander M. Cant, Fuzhi Huang, Yi-Bing Cheng, Rose Amal, Crystalline TiO2 Nanorod Aggregates: Template-Free Fabrication and Efficient Light Harvesting in Dye-Sensitized Solar Cell Applications, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 9
 57. 57
  Qiong Wang, Teera Butburee, Xia Wu, Hongjun Chen, Gang Liu, Lianzou Wang, Enhanced performance of dye-sensitized solar cells by doping Au nanoparticles into photoanodes: a size effect study, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13524

  CrossRef

 58. 58
  Xiang Chen, Xiaoqin Yan, Zhiming Bai, Pei Lin, Yanwei Shen, Xin Zheng, Yaying Feng, Yue Zhang, Facile fabrication of large-scale patterned ZnO nanorod arrays with tunable arrangement, period and morphology, CrystEngComm, 2013, 15, 39, 8022

  CrossRef

 59. 59
  Long-Bin Li, Yu-Fen Wang, Hua-Shang Rao, Wu-Qiang Wu, Ke-Nan Li, Cheng-Yong Su, Dai-Bin Kuang, Hierarchical Macroporous Zn2SnO4–ZnO Nanorod Composite Photoelectrodes for Efficient CdS/CdSe Quantum Dot Co-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11865

  CrossRef

 60. 60
  Hua Yu, Jian Pan, Yang Bai, Xu Zong, Xinyong Li, Lianzhou Wang, Hydrothermal Synthesis of a Crystalline Rutile TiO2 Nanorod Based Network for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 40
 61. 61
  Philip Jones, Sakiko Sugino, Shohei Yamamura, Fred Lacy, Vasudevanpillai Biju, Impairments of cells and genomic DNA by environmentally transformed engineered nanomaterials, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9511

  CrossRef

 62. 62
  Zheng Xing, Xu Zong, Jian Pan, Lianzhou Wang, On the engineering part of solar hydrogen production from water splitting: Photoreactor design, Chemical Engineering Science, 2013, 104, 125

  CrossRef

 63. 63
  Sung Hoon Ahn, Dong Jun Kim, Won Seok Chi, Jong Hak Kim, One-Dimensional Hierarchical Nanostructures of TiO2 Nanosheets on SnO2 Nanotubes for High Efficiency Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 64. 64
  Yang Bai, Zheng Xing, Hua Yu, Zhen Li, Rose Amal, Lianzhou Wang, Porous Titania Nanosheet/Nanoparticle Hybrids as Photoanodes for Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 12058

  CrossRef

 65. 65
  Sung Yeon Heo, Won Seok Chi, Jin Kyu Kim, Chang Soo Lee, Jong Hak Kim, Preparation of TiO2Nanowires/Nanoparticles Composite Photoanodes for Dye-sensitized Solar Cells, Rapid Communication in Photoscience, 2013, 2, 3, 82

  CrossRef

 66. 66
  Panpan Sun, Xintong Zhang, Changhua Wang, Yongan Wei, Lingling Wang, Yichun Liu, Rutile TiO2 nanowire array infiltrated with anatase nanoparticles as photoanode for dye-sensitized solar cells: enhanced cell performance via the rutile–anatase heterojunction, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 10, 3309

  CrossRef

 67. 67
  Guangwu Yang, Chengcheng Miao, Zhongheng Bu, Qing Wang, Wenyue Guo, Seed free and low temperature growth of ZnO nanowires in mesoporous TiO2 film for dye-sensitized solar cells with enhanced photovoltaic performance, Journal of Power Sources, 2013, 233, 74

  CrossRef

 68. 68
  Xianming Hou, Lixia Wang, Jingcheng Hao, Synthesis, photoluminescence and growth mechanism of ZnO nanorods via RTIL-assisted solid-state reaction, Materials Letters, 2013, 93, 172

  CrossRef

 69. 69
  Shuang Yang, Yu Hou, Jun Xing, Bo Zhang, Feng Tian, Xiao Hua Yang, Hua Gui Yang, Ultrathin SnO2 Scaffolds for TiO2-Based Heterojunction Photoanodes in Dye-Sensitized Solar Cells: Oriented Charge Transport and Improved Light Scattering, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 28