SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zixue Su, Sabina Grigorescu, Lei Wang, Kiyoung Lee, Patrik Schmuki, Fast fabrication of Ta2O5 nanotube arrays and their conversion to Ta3N5 for efficient solar driven water splitting, Electrochemistry Communications, 2015, 50, 15

  CrossRef

 2. 2
  Jianhua Han, Zhifeng Liu, Keying Guo, Bo Wang, Xueqi Zhang, Tiantian Hong, High-efficiency photoelectrochemical electrodes based on ZnIn2S4 sensitized ZnO nanotube arrays, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 163, 179

  CrossRef

 3. 3
  Miao Zhong, Yanhang Ma, Peter Oleynikov, Kazunari Domen, Jean-Jacques Delaunay, A conductive ZnO–ZnGaON nanowire-array-on-a-film photoanode for stable and efficient sunlight water splitting, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1693

  CrossRef

 4. 4
  Jingfeng Han, Xu Zong, Zhiliang Wang, Can Li, A hematite photoanode with gradient structure shows an unprecedentedly low onset potential for photoelectrochemical water oxidation, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 43, 23544

  CrossRef

 5. 5
  Guiji Liu, Jingying Shi, Fuxiang Zhang, Zheng Chen, Jingfeng Han, Chunmei Ding, Shanshan Chen, Zhiliang Wang, Hongxian Han, Can Li, A Tantalum Nitride Photoanode Modified with a Hole-Storage Layer for Highly Stable Solar Water Splitting, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 28
 6. 6
  Guiji Liu, Jingying Shi, Fuxiang Zhang, Zheng Chen, Jingfeng Han, Chunmei Ding, Shanshan Chen, Zhiliang Wang, Hongxian Han, Can Li, A Tantalum Nitride Photoanode Modified with a Hole-Storage Layer for Highly Stable Solar Water Splitting, Angewandte Chemie, 2014, 126, 28
 7. 7
  Y. Yin, Y. Sun, M. Yu, X. Liu, B. Yang, D. Liu, S. Liu, W. Cao, Michael N. R. Ashfold, Arrays of nanorods composed of ZnO nanodots exhibiting enhanced UV emission and stability, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10746

  CrossRef

 8. 8
  Rami Reddy Devarapalli, Joyashish Debgupta, Vijayamohanan K. Pillai, Manjusha V. Shelke, C@SiNW/TiO2 Core-Shell Nanoarrays with Sandwiched Carbon Passivation Layer as High Efficiency Photoelectrode for Water Splitting, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 9. 9
  Xiaodong Li, Zemin Zhang, Lulu Chen, Zhongping Liu, Jianli Cheng, Wei Ni, Erqing Xie, Bin Wang, Cadmium sulfide quantum dots sensitized tin dioxide–titanium dioxide heterojunction for efficient photoelectrochemical hydrogen production, Journal of Power Sources, 2014, 269, 866

  CrossRef

 10. 10
  Dapeng Cao, Wenjun Luo, Jianyong Feng, Xin Zhao, Zhaosheng Li, Zhigang Zou, Cathodic shift of onset potential for water oxidation on a Ti4+ doped Fe2O3 photoanode by suppressing the back reaction, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 752

  CrossRef

 11. 11
  Gongming Wang, Yichuan Ling, Hanyu Wang, Lu Xihong, Yat Li, Chemically modified nanostructures for photoelectrochemical water splitting, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 19, 35

  CrossRef

 12. 12
  Rui Gao, Linfeng Hu, Min Chen, Limin Wu, Controllable Fabrication and Photoelectrochemical Property of Multilayer Tantalum Nitride Hollow Sphere-Nanofilms, Small, 2014, 10, 15
 13. 13
  Blaise A. Pinaud, Arturas Vailionis, Thomas F. Jaramillo, Controlling the Structural and Optical Properties of Ta3N5Films through Nitridation Temperature and the Nature of the Ta Metal, Chemistry of Materials, 2014, 26, 4, 1576

  CrossRef

 14. 14
  Ela Nurlaela, Samy Ould-Chikh, Moussab Harb, Silvano del Gobbo, Mimoun Aouine, Eric Puzenat, Philippe Sautet, Kazunari Domen, Jean-Marie Basset, Kazuhiro Takanabe, Critical Role of the Semiconductor–Electrolyte Interface in Photocatalytic Performance for Water-Splitting Reactions Using Ta3N5Particles, Chemistry of Materials, 2014, 26, 16, 4812

  CrossRef

 15. 15
  Zhifeng Liu, Keying Guo, Jianhua Han, Yajun Li, Ting Cui, Bo Wang, Jing Ya, Cailou Zhou, Dendritic TiO2/ln2S3/AgInS2 Trilaminar Core–Shell Branched Nanoarrays and the Enhanced Activity for Photoelectrochemical Water Splitting, Small, 2014, 10, 15
 16. 16
  Changqing Zhu, Maojun Zheng, Zuzhou Xiong, Hong Li, Wenzhong Shen, Electrochemically etched triangular pore arrays on GaP and their photoelectrochemical properties from water oxidation, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 21, 10861

  CrossRef

 17. 17
  Ke Sun, Shaohua Shen, Yongqi Liang, Paul E. Burrows, Samuel S. Mao, Deli Wang, Enabling Silicon for Solar-Fuel Production, Chemical Reviews, 2014, 114, 17, 8662

  CrossRef

 18. 18
  Zhangrong He, Jianzhong Xiao, Feng Xia, Koji Kajiyoshi, Chanatip Samart, Haibo Zhang, Enhanced solar water-splitting performance of TiO2 nanotube arrays by annealing and quenching, Applied Surface Science, 2014, 313, 633

  CrossRef

 19. 19
  Ali Dabirian, Extreme light absorption in a necking-free monolayer of resonant-size nanoparticles for photoelectrochemical cells, Journal of Optics, 2014, 16, 7, 075001

  CrossRef

 20. 20
  Yanbo Li, Keisuke Nagato, Jean-Jacques Delaunay, Jun Kubota, Kazunari Domen, Fabrication of highly ordered Ta2O5and Ta3N5nanorod arrays by nanoimprinting and through-mask anodization, Nanotechnology, 2014, 25, 1, 014013

  CrossRef

 21. 21
  Ming Meng, Xinglong Wu, Xiaobin Zhu, Xiaoshu Zhu, Paul K. Chu, Facet Cutting and Hydrogenation of In2O3Nanowires for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4081

  CrossRef

 22. 22
  Xiaohong Zhang, Debraj Chandra, Masashi Kajita, Hidehito Takahashi, Li Dong, Akinori Shoji, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Facile and simple fabrication of an efficient nanoporous WO3 photoanode for visible-light-driven water splitting, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 35, 20736

  CrossRef

 23. 23
  Yi-Chieh Wang, Chih-Yung Chang, Te-Fu Yeh, Yuh-Lang Lee, Hsisheng Teng, Formation of internal p–n junctions in Ta3N5photoanodes for water splitting, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20570

  CrossRef

 24. 24
  Yujing Luo, Xiaoming Liu, Xinghua Tang, Yan Luo, Qianyao Zeng, Xiaolei Deng, Shaolei Ding, Yiqun Sun, Gold nanoparticles embedded in Ta2O5/Ta3N5as active visible-light plasmonic photocatalysts for solar hydrogen evolution, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14927

  CrossRef

 25. 25
  Junhua Kong, Yuefan Wei, Chenyang Zhao, Meng Yew Toh, Wu Aik Yee, Dan Zhou, Si Lei Phua, Yuliang Dong, Xuehong Lu, Growth of rutile TiO2 on the convex surface of nanocylinders: from nanoneedles to nanorods and their electrochemical properties, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4352

  CrossRef

 26. 26
  Qian Li, Ning Zhang, Yong Yang, Guozhong Wang, Dickon H. L. Ng, High Efficiency Photocatalysis for Pollutant Degradation with MoS2/C3N4Heterostructures, Langmuir, 2014, 30, 29, 8965

  CrossRef

 27. 27
  Jungang Hou, Chao Yang, Huijie Cheng, Shuqiang Jiao, Osamu Takeda, Hongmin Zhu, High-performance p-Cu2O/n-TaON heterojunction nanorod photoanodes passivated with an ultrathin carbon sheath for photoelectrochemical water splitting, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 11, 3758

  CrossRef

 28. 28
  Qiang Huang, Quan Li, Xudong Xiao, Hydrogen Evolution from Pt Nanoparticles Covered p-Type CdS:Cu Photocathode in Scavenger-Free Electrolyte, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 5, 2306

  CrossRef

 29. 29
  Li Zhang, Tsutomu Minegishi, Jun Kubota, Kazunari Domen, Hydrogen evolution from water using AgxCu1−xGaSe2 photocathodes under visible light, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 13, 6167

  CrossRef

 30. 30
  Zixue Su, Lei Wang, Sabina Grigorescu, Kiyoung Lee, Patrik Schmuki, Hydrothermal growth of highly oriented single crystalline Ta2O5nanorod arrays and their conversion to Ta3N5for efficient solar driven water splitting, Chem. Commun., 2014, 50, 98, 15561

  CrossRef

 31. 31
  Lei Liao, Xiaojun Bian, Jingjing Xiao, Baohong Liu, Micheál D. Scanlon, Hubert H. Girault, Nanoporous molybdenum carbide wires as an active electrocatalyst towards the oxygen reduction reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 21, 10088

  CrossRef

 32. 32
  Tomiko M. Suzuki, Gaku Kitahara, Takeo Arai, Yoriko Matsuoka, Takeshi Morikawa, Nitrogen and transition-metal codoped titania nanotube arrays for visible-light-sensitive photoelectrochemical water oxidation, Chemical Communications, 2014, 50, 57, 7614

  CrossRef

 33. 33
  Juliana M. Morbec, Ieva Narkeviciute, Thomas F. Jaramillo, Giulia Galli, Optoelectronic properties of <span class="aps-inline-formula"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">Ta</mi><mn>3</mn></msub><msub><mi mathvariant="normal">N</mi><mn>5</mn></msub></math></span>: A joint theoretical and experimental study, Physical Review B, 2014, 90, 15

  CrossRef

 34. 34
  Xiaoming Liu, Lan Zhao, Kazunari Domen, Kazuhiro Takanabe, Photocatalytic hydrogen production using visible-light-responsive Ta3N5 photocatalyst supported on monodisperse spherical SiO2 particulates, Materials Research Bulletin, 2014, 49, 58

  CrossRef

 35. 35
  Laurence M. Peter, K. G. Upul Wijayantha, Photoelectrochemical Water Splitting at Semiconductor Electrodes: Fundamental Problems and New Perspectives, ChemPhysChem, 2014, 15, 10
 36. 36
  Liwu Zhang, Chia-Yu Lin, Ventsislav K. Valev, Erwin Reisner, Ullrich Steiner, Jeremy J. Baumberg, Plasmonic Enhancement in BiVO4 Photonic Crystals for Efficient Water Splitting, Small, 2014, 10, 19
 37. 37
  Juan Wang, Feng-Yun Su, Wei-De Zhang, Preparation and enhanced visible light photoelectrochemical activity of g-C3N4/ZnO nanotube arrays, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, 18, 10, 2921

  CrossRef

 38. 38
  Chih Kai Chen, Yen-Ping Shen, Hao Ming Chen, Chih-Jung Chen, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Ru-Shi Liu, Quantum-Dot-Sensitized Nitrogen-Doped ZnO for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 4
 39. 39
  Takashi Hisatomi, Jun Kubota, Kazunari Domen, Recent advances in semiconductors for photocatalytic and photoelectrochemical water splitting, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 22, 7520

  CrossRef

 40. 40
  Chunmei Ding, Wei Qin, Nan Wang, Guiji Liu, Zhiliang Wang, Pengli Yan, Jingying Shi, Can Li, Solar-to-hydrogen efficiency exceeding 2.5% achieved for overall water splitting with an all earth-abundant dual-photoelectrode, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 29, 15608

  CrossRef

 41. 41
  Keying Guo, Xuhuang Chen, Jianhua Han, Zhifeng Liu, Synthesis of ZnO/Cu2S core/shell nanorods and their enhanced photoelectric performance, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2014, 72, 1, 92

  CrossRef

 42. 42
  Peng Zhang, Jijie Zhang, Jinlong Gong, Tantalum-based semiconductors for solar water splitting, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 13, 4395

  CrossRef

 43. 43
  Amare Aregahegn Dubale, Wei-Nien Su, Andebet Gedamu Tamirat, Chun-Jern Pan, Belete Asefa Aragaw, Hong-Ming Chen, Ching-Hsiang Chen, Bing-Joe Hwang, The synergetic effect of graphene on Cu2O nanowire arrays as a highly efficient hydrogen evolution photocathode in water splitting, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18383

  CrossRef

 44. 44
  Dong Li, Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Unique and facile solvothermal synthesis of mesoporous WO3 using a solid precursor and a surfactant template as a photoanode for visible-light-driven water oxidation, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 542

  CrossRef

 45. 45
  Minh-Hao Pham, Cao-Thang Dinh, Gia-Thanh Vuong, Ngoc-Don Ta, Trong-On Do, Visible light induced hydrogen generation using a hollow photocatalyst with two cocatalysts separated on two surface sides, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 13, 5937

  CrossRef

 46. 46
  Mingxue Li, Wenjun Luo, Dapeng Cao, Xin Zhao, Zhaosheng Li, Tao Yu, Zhigang Zou, A Co-catalyst-Loaded Ta3N5 Photoanode with a High Solar Photocurrent for Water Splitting upon Facile Removal of the Surface Layer, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 42
 47. 47
  Mingxue Li, Wenjun Luo, Dapeng Cao, Xin Zhao, Zhaosheng Li, Tao Yu, Zhigang Zou, A Co-catalyst-Loaded Ta3N5 Photoanode with a High Solar Photocurrent for Water Splitting upon Facile Removal of the Surface Layer, Angewandte Chemie, 2013, 125, 42
 48. 48
  Duck Hyun Youn, Ganghong Bae, Suenghoon Han, Jae Young Kim, Ji-Wook Jang, Hunmin Park, Sun Hee Choi, Jae Sung Lee, A highly efficient transition metal nitride-based electrocatalyst for oxygen reduction reaction: TiN on a CNT–graphene hybrid support, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 27, 8007

  CrossRef

 49. 49
  Yanbo Li, Li Zhang, Almudena Torres-Pardo, Jose M. González-Calbet, Yanhang Ma, Peter Oleynikov, Osamu Terasaki, Shunsuke Asahina, Masahide Shima, Dongkyu Cha, Lan Zhao, Kazuhiro Takanabe, Jun Kubota, Kazunari Domen, Cobalt phosphate-modified barium-doped tantalum nitride nanorod photoanode with 1.5% solar energy conversion efficiency, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 50. 50
  Jungang Hou, Zheng Wang, Chao Yang, Huijie Cheng, Shuqiang Jiao, Hongmin Zhu, Cobalt-bilayer catalyst decorated Ta3N5 nanorod arrays as integrated electrodes for photoelectrochemical water oxidation, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 11, 3322

  CrossRef

 51. 51
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 48
 52. 52
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 48
 53. 53
  Heejin Kim, Kijung Yong, Highly Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Generation Using a Quantum Dot Coupled Hierarchical ZnO Nanowires Array, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13258

  CrossRef

 54. 54
  Majed Akbari, Mohammad-Reza Kikhavani, Keyhan Sheshyekani, Ali Dabirian, Influence of Au thickness on the performance of plasmonic enhanced hematite photoanodes, RSC Advances, 2013, 3, 39, 17837

  CrossRef

 55. 55
  Saim Emin, Mattia Fanetti, Fatwa F. Abdi, Darja Lisjak, Matjaz Valant, Roel van de Krol, Bernard Dam, Photoelectrochemical Properties of Cadmium Chalcogenide-Sensitized Textured Porous Zinc Oxide Plate Electrodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 3, 1113

  CrossRef

 56. 56
  Cheng Hao Wu, Christopher Hahn, Sher Bahadar Khan, Abdullah M. Asiri, Salem M. Bawaked, Peidong Yang, Ta3N5 Nanowire Bundles as Visible-Light-Responsive Photoanodes, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 10
 57. 57
  Chao Zhen, Lianzhou Wang, Gang Liu, Gao Qing (Max) Lu, Hui-Ming Cheng, Template-free synthesis of Ta3N5 nanorod arrays for efficient photoelectrochemical water splitting, Chemical Communications, 2013, 49, 29, 3019

  CrossRef