SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jian Liu, Xueliang Sun, Elegant design of electrode and electrode/electrolyte interface in lithium-ion batteries by atomic layer deposition, Nanotechnology, 2015, 26, 2, 024001

  CrossRef

 2. 2
  Jia Wang, Wei-Li Song, Zhenyu Wang, Li-Zhen Fan, Yuefei Zhang, Facile Fabrication of Binder-free Metallic Tin Nanoparticle/Carbon Nanofiber Hybrid Electrodes for Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 153, 468

  CrossRef

 3. 3
  Zheng Jia, Teng Li, Stress-modulated driving force for lithiation reaction in hollow nano-anodes, Journal of Power Sources, 2015, 275, 866

  CrossRef

 4. 4
  Hui Yang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xu Guo, Ting Zhu, Sulin Zhang, A chemo-mechanical model of lithiation in silicon, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 70, 349

  CrossRef

 5. 5
  A. D. Drozdov, A model for the mechanical response of electrode particles induced by lithium diffusion in Li-ion batteries, Acta Mechanica, 2014, 225, 11, 2987

  CrossRef

 6. 6
  M. N. Obrovac, V. L. Chevrier, Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11444

  CrossRef

 7. 7
  Valery I. Levitas, Hamed Attariani, Anisotropic compositional expansion in elastoplastic materials and corresponding chemical potential: Large-strain formulation and application to amorphous lithiated silicon, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 69, 84

  CrossRef

 8. 8
  Meng Gu, Hui Yang, Daniel E. Perea, Ji-Guang Zhang, Sulin Zhang, Chong-Min Wang, Bending-Induced Symmetry Breaking of Lithiation in Germanium Nanowires, Nano Letters, 2014, 14, 8, 4622

  CrossRef

 9. 9
  A.D. Drozdov, Constitutive equations for self-limiting lithiation of electrode nanoparticles in Li-ion batteries, Mechanics Research Communications, 2014, 57, 67

  CrossRef

 10. 10
  A D Drozdov, P Sommer-Larsen, Development of stresses in silicon nanolayer under lithiation, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2014, 22, 5, 055009

  CrossRef

 11. 11
  Qi Gao, Meng Gu, Anmin Nie, Farzad Mashayek, Chongmin Wang, Gregory M. Odegard, Reza Shahbazian-Yassar, Direct Evidence of Lithium-Induced Atomic Ordering in Amorphous TiO2Nanotubes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 4, 1660

  CrossRef

 12. 12
  Langli Luo, Jinsong Wu, Jiayan Luo, Jiaxing Huang, Vinayak P. Dravid, Dynamics of Electrochemical Lithiation/Delithiation of Graphene-Encapsulated Silicon Nanoparticles Studied by In-situ TEM, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 13. 13
  J.C. Ye, Y.H. An, T.W. Heo, M.M. Biener, R.J. Nikolic, M. Tang, H. Jiang, Y.M. Wang, Enhanced lithiation and fracture behavior of silicon mesoscale pillars via atomic layer coatings and geometry design, Journal of Power Sources, 2014, 248, 447

  CrossRef

 14. 14
  Lifen Wang, Donghua Liu, Shize Yang, Xuezeng Tian, Guangyu Zhang, Wenlong Wang, Enge Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai, Exotic Reaction Front Migration and Stage Structure in Lithiated Silicon Nanowires, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8249

  CrossRef

 15. 15
  Yang Liu, Sulin Zhang, Ting Zhu, Germanium-Based Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 16. 16
  Hye-Won Kim, Dong Jin Lee, Hongkyung Lee, Jongchan Song, Hee-Tak Kim, Jung-Ki Park, Glucosamine-derived encapsulation of silicon nanoparticles for high-performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14557

  CrossRef

 17. 17
  Zailei Zhang, Yanhong Wang, Qiangqiang Tan, Dan Li, Yunfa Chen, Ziyi Zhong, Fabing Su, Growth of linked silicon/carbon nanospheres on copper substrate as integrated electrodes for Li-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 1, 371

  CrossRef

 18. 18
  Shuo Li, Yi-Fan Dong, Dan-Dan Wang, Wei Chen, Lei Huang, Chang-Wei Shi, Li-Qiang Mai, Hierarchical nanowires for high-performance electrochemical energy storage, Frontiers of Physics, 2014, 9, 3, 303

  CrossRef

 19. 19
  Naoki Nitta, Gleb Yushin, High-Capacity Anode Materials for Lithium-Ion Batteries: Choice of Elements and Structures for Active Particles, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 3
 20. 20
  Yuyan Shao, Meng Gu, Xiaolin Li, Zimin Nie, Pengjian Zuo, Guosheng Li, Tianbiao Liu, Jie Xiao, Yingwen Cheng, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Highly Reversible Mg Insertion in Nanostructured Bi for Mg Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 255

  CrossRef

 21. 21
  Jianwen Liang, Xiaona Li, Yongchun Zhu, Cong Guo, Yitai Qian, Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteries, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 22. 22
  Minhua Shao, In situ microscopic studies on the structural and chemical behaviors of lithium-ion battery materials, Journal of Power Sources, 2014, 270, 475

  CrossRef

 23. 23
  Chong-Min Wang, In situ transmission electron microscopy and spectroscopy studies of rechargeable batteries under dynamic operating conditions: A retrospective and perspective view, Journal of Materials Research, 2014, 1

  CrossRef

 24. 24
  B. Layla Mehdi, Meng Gu, Lucas R. Parent, Wu Xu, Eduard N. Nasybulin, Xilin Chen, Raymond R. Unocic, Pinghong Xu, David A. Welch, Patricia Abellan, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Chong-Min Wang, Ilke Arslan, James Evans, Nigel D. Browning, In-Situ Electrochemical Transmission Electron Microscopy for Battery Research, Microscopy and Microanalysis, 2014, 20, 02, 484

  CrossRef

 25. 25
  Dhamodaran Santhanagopalan, Danna Qian, Thomas McGilvray, Ziying Wang, Feng Wang, Fernando Camino, Jason Graetz, Nancy Dudney, Ying Shirley Meng, Interface Limited Lithium Transport in Solid-State Batteries, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2014, 5, 2, 298

  CrossRef

 26. 26
  M. Helena Braga, Adam Dębski, Władysław Gąsior, Li–Si phase diagram: Enthalpy of mixing, thermodynamic stability, and coherent assessment, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 616, 581

  CrossRef

 27. 27
  Jacqueline E. Cloud, Yonglong Wang, Xuemin Li, Tara S. Yoder, Yuan Yang, Yongan Yang, Lithium Silicide Nanocrystals: Synthesis, Chemical Stability, Thermal Stability, and Carbon Encapsulation, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 20, 11289

  CrossRef

 28. 28
  Jianwen Liang, Denghu Wei, Ning Lin, Youngchun Zhu, Xiaona Li, Jingjing Zhang, Long Fan, Yitai Qian, Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure, Chemical Communications, 2014, 50, 52, 6856

  CrossRef

 29. 29
  Xiaolin Li, Meng Gu, Shenyang Hu, Rhiannon Kennard, Pengfei Yan, Xilin Chen, Chongmin Wang, Michael J. Sailor, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Mesoporous silicon sponge as an anti-pulverization structure for high-performance lithium-ion battery anodes, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 30. 30
  Meng Gu, Xing-Cheng Xiao, Gao Liu, Suntharampillai Thevuthasan, Donald R. Baer, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Chong-Min Wang, Mesoscale Origin of the Enhanced Cycling-Stability of the Si-Conductive Polymer Anode for Li-ion Batteries, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 31. 31
  Ill Ryu, Seok Woo Lee, Huajian Gao, Yi Cui, William D. Nix, Microscopic model for fracture of crystalline Si nanopillars during lithiation, Journal of Power Sources, 2014, 255, 274

  CrossRef

 32. 32
  Zhiguo Wang, Qiulei Su, Huiqiu Deng, Weidong He, Junhao Lin, Y. Q. Fu, Modelling and simulation of electron-rich effect on Li diffusion in group IVA elements (Si, Ge and Sn) for Li ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13976

  CrossRef

 33. 33
  Orlando Rios, Surendra K. Martha, Michael A. McGuire, Wyatt Tenhaeff, Karren More, Claus Daniel, Jagjit Nanda, Monolithic Composite Electrodes Comprising Silicon Nanoparticles Embedded in Lignin-derived Carbon Fibers for Lithium-Ion Batteries, Energy Technology, 2014, 2, 9-10
 34. 34
  Chanhoon Kim, Jun Yeong Jang, Nam-Soon Choi, Soojin Park, Multi-functionalities of natural polysaccharide for enhancing electrochemical performance of macroporous Si anodes, RSC Advances, 2014, 4, 6, 3070

  CrossRef

 35. 35
  Nian Liu, Weiyang Li, Mauro Pasta, Yi Cui, Nanomaterials for electrochemical energy storage, Frontiers of Physics, 2014, 9, 3, 323

  CrossRef

 36. 36
  Liqiang Mai, Xiaocong Tian, Xu Xu, Liang Chang, Lin Xu, Nanowire Electrodes for Electrochemical Energy Storage Devices, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11828

  CrossRef

 37. 37
  Deya Das, Sang Soo Han, Kwang-Ryeol Lee, Abhishek K. Singh, Pressure induced manifold enhancement of Li-kinetics in FCC fullerene, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 39, 21688

  CrossRef

 38. 38
  K. Ogata, E. Salager, C.J. Kerr, A.E. Fraser, C. Ducati, A.J. Morris, S. Hofmann, C.P. Grey, Revealing lithium–silicide phase transformations in nano-structured silicon-based lithium ion batteries via in situ NMR spectroscopy, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 39. 39
  Lucas A. Berla, Seok Woo Lee, Ill Ryu, Yi Cui, William D. Nix, Robustness of amorphous silicon during the initial lithiation/delithiation cycle, Journal of Power Sources, 2014, 258, 253

  CrossRef

 40. 40
  Bo Liang, Yanping Liu, Yunhua Xu, Silicon-based materials as high capacity anodes for next generation lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 267, 469

  CrossRef

 41. 41
  Kai He, Yongning Zhou, Peng Gao, Liping Wang, Nathalie Pereira, Glenn G. Amatucci, Kyung-Wan Nam, Xiao-Qing Yang, Yimei Zhu, Feng Wang, Dong Su, SodiationviaHeterogeneous Disproportionation in FeF2Electrodes for Sodium-Ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 7, 7251

  CrossRef

 42. 42
  Zheng Jia, Teng Li, STRESS-MODULATED DRIVING FORCE FOR LITHIATION REACTION IN HOLLOW NANO-SPHERICAL ANODES, MRS Proceedings, 2014, 1643,

  CrossRef

 43. 43
  Heung-Soon Lee, Byeong-Joo Lee, Structural changes during lithiation and delithiation of Si anodes in Li-ion batteries: A large scale molecular dynamics study, Metals and Materials International, 2014, 20, 6, 1003

  CrossRef

 44. 44
  Kai-Xue Wang, Xin-Hao Li, Jie-Sheng Chen, Surface and Interface Engineering of Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 45. 45
  Fei-Hu Du, Bo Li, Wei Fu, Yi-Jun Xiong, Kai-Xue Wang, Jie-Sheng Chen, Surface Binding of Polypyrrole on Porous Silicon Hollow Nanospheres for Li-Ion Battery Anodes with High Structure Stability, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 46. 46
  Georgiana Sandu, Laurence Brassart, Jean-François Gohy, Thomas Pardoen, Sorin Melinte, Alexandru Vlad, Surface Coating Mediated Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation, ACS Nano, 2014, 8, 9, 9427

  CrossRef

 47. 47
  W. McSweeney, O. Lotty, C. Glynn, H. Geaney, J.D. Holmes, C. O’Dwyer, The influence of carrier density and doping type on lithium insertion and extraction processes at silicon surfaces, Electrochimica Acta, 2014, 135, 356

  CrossRef

 48. 48
  Robert Sinclair, Paul Joseph Kempen, Richard Chin, Ai Leen Koh, The Stanford Nanocharacterization Laboratory (SNL) and Recent Applications of an Aberration-Corrected Environmental Transmission Electron Microscope, Advanced Engineering Materials, 2014, 16, 5
 49. 49
  Ekin D. Cubuk, Efthimios Kaxiras, Theory of Structural Transformation in Lithiated Amorphous Silicon, Nano Letters, 2014, 14, 7, 4065

  CrossRef

 50. 50
  A.D. Drozdov, Viscoplastic response of electrode particles in Li-ion batteries driven by insertion of lithium, International Journal of Solids and Structures, 2014, 51, 3-4, 690

  CrossRef

 51. You have free access to this content51
  Matthew T. McDowell, Seok Woo Lee, William D. Nix, Yi Cui, 25th Anniversary Article: Understanding the Lithiation of Silicon and Other Alloying Anodes for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 36
 52. 52
  Fei-Hu Du, Kai-Xue Wang, Wei Fu, Peng-Fei Gao, Jing-Feng Wang, Jun Yang, Jie-Sheng Chen, A graphene-wrapped silver–porous silicon composite with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13648

  CrossRef

 53. 53
  Xiqian Yu, Huilin Pan, Wang Wan, Chao Ma, Jianming Bai, Qingping Meng, Steven N. Ehrlich, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, A Size-Dependent Sodium Storage Mechanism in Li4Ti5O12Investigated by a Novel Characterization Technique Combining in Situ X-ray Diffraction and Chemical Sodiation, Nano Letters, 2013, 13, 10, 4721

  CrossRef

 54. 54
  Bin Wang, Xianglong Li, Xianfeng Zhang, Bin Luo, Meihua Jin, Minghui Liang, Shadi A. Dayeh, S. T. Picraux, Linjie Zhi, Adaptable Silicon–Carbon Nanocables Sandwiched between Reduced Graphene Oxide Sheets as Lithium Ion Battery Anodes, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1437

  CrossRef

 55. 55
  Anmin Nie, Li-Yong Gan, Yingchun Cheng, Hasti Asayesh-Ardakani, Qianqian Li, Cezhou Dong, Runzhe Tao, Farzad Mashayek, Hong-Tao Wang, Udo Schwingenschlögl, Robert F. Klie, Reza S. Yassar, Atomic-Scale Observation of Lithiation Reaction Front in Nanoscale SnO2Materials, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6203

  CrossRef

 56. 56
  Meng Gu, Lucas R. Parent, B. Layla Mehdi, Raymond R. Unocic, Matthew T. McDowell, Robert L. Sacci, Wu Xu, Justin Grant Connell, Pinghong Xu, Patricia Abellan, Xilin Chen, Yaohui Zhang, Daniel E. Perea, James E. Evans, Lincoln J. Lauhon, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Yi Cui, Ilke Arslan, Chong-Min Wang, Demonstration of an Electrochemical Liquid Cell for Operando Transmission Electron Microscopy Observation of the Lithiation/Delithiation Behavior of Si Nanowire Battery Anodes, Nano Letters, 2013, 13, 12, 6106

  CrossRef

 57. 57
  Ying Xiao, Di Hao, Huixin Chen, Zhengliang Gong, Yong Yang, Economical Synthesis and Promotion of the Electrochemical Performance of Silicon Nanowires as Anode Material in Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 5, 1681

  CrossRef

 58. 58
  Feng Wang, Lijun Wu, Baris Key, Xiao-Qing Yang, Clare P. Grey, Yimei Zhu, Jason Graetz, Electrochemical Reaction of Lithium with Nanostructured Silicon Anodes: A Study by In-Situ Synchrotron X-Ray Diffraction and Electron Energy-Loss Spectroscopy, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 59. 59
  Zhiguo Wang, Meng Gu, Yungang Zhou, Xiaotao Zu, Justin G. Connell, Jie Xiao, Daniel Perea, Lincoln J. Lauhon, Junhyeok Bang, Shengbai Zhang, Chongmin Wang, Fei Gao, Electron-Rich Driven Electrochemical Solid-State Amorphization in Li–Si Alloys, Nano Letters, 2013, 13, 9, 4511

  CrossRef

 60. 60
  Meng Gu, Zhiguo Wang, Justin G. Connell, Daniel E. Perea, Lincoln J. Lauhon, Fei Gao, Chongmin Wang, Electronic Origin for the Phase Transition from Amorphous LixSi to Crystalline Li15Si4, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6303

  CrossRef

 61. 61
  Gregory A. Horrocks, Maliek F. Likely, Jesus M. Velazquez, Sarbajit Banerjee, Finite size effects on the structural progression induced by lithiation of V2O5: a combined diffraction and Raman spectroscopy study, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 48, 15265

  CrossRef

 62. 62
  Bin Liu, Xianfu Wang, Haitian Chen, Zhuoran Wang, Di Chen, Yi-Bing Cheng, Chongwu Zhou, Guozhen Shen, Hierarchical silicon nanowires-carbon textiles matrix as a binder-free anode for high-performance advanced lithium-ion batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 63. 63
  Robert Sinclair, In situ high-resolution transmission electron microscopy of material reactions, MRS Bulletin, 2013, 38, 12, 1065

  CrossRef

 64. 64
  Soyeon Lee, Yoshifumi Oshima, Eiji Hosono, Haoshen Zhou, Kyungsu Kim, Hansen M. Chang, Ryoji Kanno, Kunio Takayanagi, In Situ TEM Observation of Local Phase Transformation in a Rechargeable LiMn2O4Nanowire Battery, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 46, 24236

  CrossRef

 65. 65
  Matthew T. McDowell, Seok Woo Lee, Justin T. Harris, Brian A. Korgel, Chongmin Wang, William D. Nix, Yi Cui, In Situ TEM of Two-Phase Lithiation of Amorphous Silicon Nanospheres, Nano Letters, 2013, 13, 2, 758

  CrossRef

 66. 66
  Collin R. Becker, Kenneth E. Strawhecker, Quinn P. McAllister, Cynthia A. Lundgren, In SituAtomic Force Microscopy of Lithiation and Delithiation of Silicon Nanostructures for Lithium Ion Batteries, ACS Nano, 2013, 7, 10, 9173

  CrossRef

 67. 67
  Keith E. Gregorczyk, Yang Liu, John P. Sullivan, Gary W. Rubloff, In SituTransmission Electron Microscopy Study of Electrochemical Lithiation and Delithiation Cycling of the Conversion Anode RuO2, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6354

  CrossRef

 68. 68
  Ekin D. Cubuk, Wei L. Wang, Kejie Zhao, Joost J. Vlassak, Zhigang Suo, Efthimios Kaxiras, Morphological Evolution of Si Nanowires upon Lithiation: A First-Principles Multiscale Model, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2011

  CrossRef

 69. 69
  Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu, Sulin Zhang, Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation–Delithiation Cycling, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5212

  CrossRef

 70. 70
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li, Chongmin Wang, Probing the Failure Mechanism of SnO2Nanowires for Sodium-Ion Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5203

  CrossRef

 71. 71
  Fangfei Ming, Guohua Zhong, Qin Liu, Kedong Wang, Zhenyu Zhang, Xudong Xiao, Probing the generalized magicity of Ag nanoclusters constructed on Si(111) by atomic manipulation, Physical Review B, 2013, 88, 12

  CrossRef

 72. 72
  Xiao Hua Liu, Feifei Fan, Hui Yang, Sulin Zhang, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Self-Limiting Lithiation in Silicon Nanowires, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1495

  CrossRef

 73. 73
  A. D. Drozdov, P. Sommer-Larsen, J. deClaville Christiansen, Self-limiting lithiation of electrode nanoparticles in Li-ion batteries, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 22, 223514

  CrossRef

 74. 74
  Li Lang, Chuanding Dong, Guohong Chen, Jihui Yang, Xiao Gu, Hongjun Xiang, Ruqian Wu, Xingao Gong, Self-stopping effects of lithium penetration into silicon nanowires, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12394

  CrossRef

 75. 75
  Mihai Robert Zamfir, Hung Tran Nguyen, Eric Moyen, Young Hee Lee, Didier Pribat, Silicon nanowires for Li-based battery anodes: a review, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9566

  CrossRef

 76. 76
  Hui Wu, Guihua Yu, Lijia Pan, Nian Liu, Matthew T. McDowell, Zhenan Bao, Yi Cui, Stable Li-ion battery anodes by in-situ polymerization of conducting hydrogel to conformally coat silicon nanoparticles, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 77. 77
  S. Huang, F. Fan, J. Li, S. Zhang, T. Zhu, Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries, Acta Materialia, 2013, 61, 12, 4354

  CrossRef

 78. 78
  Yang Liu, Xiao Hua Liu, Binh-Minh Nguyen, Jinkyoung Yoo, John P. Sullivan, S. Tom Picraux, Jian Yu Huang, Shadi A. Dayeh, Tailoring Lithiation Behavior by Interface and Bandgap Engineering at the Nanoscale, Nano Letters, 2013, 13, 10, 4876

  CrossRef

 79. 79
  Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, Sulin Zhang, Tough Germanium Nanoparticles under Electrochemical Cycling, ACS Nano, 2013, 7, 4, 3427

  CrossRef

 80. 80
  Jiang Wei Wang, Yu He, Feifei Fan, Xiao Hua Liu, Shuman Xia, Yang Liu, C. Thomas Harris, Hong Li, Jian Yu Huang, Scott X. Mao, Ting Zhu, Two-Phase Electrochemical Lithiation in Amorphous Silicon, Nano Letters, 2013, 13, 2, 709

  CrossRef

 81. 81
  Zhiwei Cui, Feng Gao, Jianmin Qu, Two-phase versus two-stage versus multi-phase lithiation kinetics in silicon, Applied Physics Letters, 2013, 103, 14, 143901

  CrossRef

 82. 82
  Seok Woo Lee, Lucas A. Berla, Matthew T. McDowell, William D. Nix, Yi Cui, Reaction Front Evolution during Electrochemical Lithiation of Crystalline Silicon Nanopillars, Israel Journal of Chemistry, 2012, 52, 11-12