SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yu Zou, Jiang Jiang, Colloidal synthesis of chalcostibite copper antimony sulfide nanocrystals, Materials Letters, 2014, 123, 66

  CrossRef

 2. 2
  Qingshuang Liang, Lin Han, Xiaolong Deng, Chuangang Yao, Junling Meng, Xiaojuan Liu, Jian Meng, Compositionally tunable Cu2Sn(SxSe1−x)3 nanocrystals: facile direct solution-phase synthesis, characterization, and scalable procedure, CrystEngComm, 2014, 16, 19, 4001

  CrossRef

 3. 3
  Feng-Jia Fan, Liang Wu, Shu-Hong Yu, Energetic I–III–VI2 and I2–II–IV–VI4 nanocrystals: synthesis, photovoltaic and thermoelectric applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 1, 190

  CrossRef

 4. 4
  F. S. Liu, J. X. Zheng, M. J. Huang, L. P. He, W. Q. Ao, F. Pan, J. Q. Li, Enhanced Thermoelectric Performance of Cu2CdSnSe4 by Mn Doping: Experimental and First Principles Studies, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 5. 5
  Jian Zhang, Xiaoying Qin, Di Li, Hongxing Xin, Chunjun Song, Liangliang Li, Xiaoguang Zhu, Zhaoming Wang, Guanglei Guo, Ling Wang, Enhanced thermoelectric performance of CuGaTe2 based composites incorporated with nanophase Cu2Se, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2891

  CrossRef

 6. 6
  Jian Zhang, Xiaoying Qin, Di Li, Hongxing Xin, Chunjun Song, Liangliang Li, Zhaoming Wang, Guanglei Guo, Ling Wang, Enhanced thermoelectric properties of Ag-doped compounds CuAgxGa1−xTe2 (0⩽x⩽0.05), Journal of Alloys and Compounds, 2014, 586, 285

  CrossRef

 7. 7
  Chunyu Jin, Parthiban Ramasamy, Jinkwon Kim, Facile hot-injection synthesis of stoichiometric Cu2ZnSnSe4 nanocrystals using bis(triethylsilyl) selenide, Dalton Transactions, 2014, 43, 25, 9481

  CrossRef

 8. 8
  Yong-Qiang Liu, Meng Zhang, Feng-Xia Wang, Ge-Bo Pan, Facile microwave-assisted synthesis of uniform Sb2Se3 nanowires for high performance photodetectors, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 2, 240

  CrossRef

 9. 9
  Scott W. Finefrock, Haiyu Fang, Haoran Yang, Henka Darsono, Yue Wu, Large-scale solution-phase production of Bi2Te3 and PbTe nanowires using Te nanowire templates, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7872

  CrossRef

 10. 10
  Liang Wu, Feng-Jia Fan, Ming Gong, Jin Ge, Shu-Hong Yu, Selective epitaxial growth of zinc blende-derivative on wurtzite-derivative: the case of polytypic Cu2CdSn(S1−xSex)4 nanocrystals, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3418

  CrossRef

 11. 11
  Carolin M. Sutter-Fella, Josua A. Stückelberger, Harald Hagendorfer, Fabio La Mattina, Lukas Kranz, Shiro Nishiwaki, Alexander R. Uhl, Yaroslav E. Romanyuk, Ayodhya N. Tiwari, Sodium Assisted Sintering of Chalcogenides and Its Application to Solution Processed Cu2ZnSn(S,Se)4Thin Film Solar Cells, Chemistry of Materials, 2014, 26, 3, 1420

  CrossRef

 12. 12
  Bin Zhou, Yedi Xing, Shu Miao, Mingrun Li, Wen-Hua Zhang, Can Li, Synthesis and Characterization of Ag8(Ge1−x,Snx)(S6−y,Sey) Colloidal Nanocrystals, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 39
 13. 13
  Yingwei Li, Qifeng Han, Tae Whan Kim, Wangzhou Shi, Synthesis of wurtzite–zincblende Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 nanocrystals: insight into the structural selection of quaternary and ternary compounds influenced by binary nuclei, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3777

  CrossRef

 14. 14
  Shulin Ji, Tongfei Shi, Xiaodong Qiu, Jian Zhang, Guoping Xu, Chao Chen, Zheng Jiang, Changhui Ye, A Route to Phase Controllable Cu2ZnSn(S1−xSex)4 Nanocrystals with Tunable Energy Bands, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 15. 15
  Satya N. Guin, Kanishka Biswas, Cation Disorder and Bond Anharmonicity Optimize the Thermoelectric Properties in Kinetically Stabilized Rocksalt AgBiS2Nanocrystals, Chemistry of Materials, 2013, 25, 15, 3225

  CrossRef

 16. 16
  Feng-Jia Fan, Liang Wu, Ming Gong, Guangyao Liu, Yi-Xiu Wang, Shu-Hong Yu, Shiyou Chen, Lin-Wang Wang, Xin-Gao Gong, Composition- and Band-Gap-Tunable Synthesis of Wurtzite-Derived Cu2ZnSn(S1–xSex)4Nanocrystals: Theoretical and Experimental Insights, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1454

  CrossRef

 17. 17
  Ajay Singh, Shalini Singh, Sergiu Levcenko, Thomas Unold, Fathima Laffir, Kevin M. Ryan, Compositionally Tunable Photoluminescence Emission in Cu2ZnSn(S1−xSex)4 Nanocrystals, Angewandte Chemie, 2013, 125, 35
 18. 18
  Ajay Singh, Shalini Singh, Sergiu Levcenko, Thomas Unold, Fathima Laffir, Kevin M. Ryan, Compositionally Tunable Photoluminescence Emission in Cu2ZnSn(S1−xSex)4 Nanocrystals, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 35
 19. 19
  Wenhua Li, Maria Ibáñez, Reza R. Zamani, Nuria García-Castelló, Stéphane Gorsse, Doris Cadavid, Joan Daniel Prades, Jordi Arbiol, Andreu Cabot, Cu2HgSnSe4 nanoparticles: synthesis and thermoelectric properties, CrystEngComm, 2013, 15, 44, 8966

  CrossRef

 20. 20
  Chaodan Pu, Jianhai Zhou, Runchen Lai, Yuan Niu, Wennuan Nan, Xiaogang Peng, Highly reactive, flexible yet green Se precursor for metal selenide nanocrystals: Se-octadecene suspension (Se-SUS), Nano Research, 2013, 6, 9, 652

  CrossRef

 21. 21
  Anthony S. R. Chesman, Joel van Embden, Noel W. Duffy, Nathan A. S. Webster, Jacek J. Jasieniak, In Situ Formation of Reactive Sulfide Precursors in the One-Pot, Multigram Synthesis of Cu2ZnSnS4Nanocrystals, Crystal Growth & Design, 2013, 13, 4, 1712

  CrossRef

 22. 22
  Adrian M. Nightingale, James H. Bannock, Siva H. Krishnadasan, Flannan T. F. O'Mahony, Saif A. Haque, Jeremy Sloan, Chris Drury, Robert McIntyre, John C. deMello, Large-scale synthesis of nanocrystals in a multichannel droplet reactor, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 12, 4067

  CrossRef

 23. 23
  P. John Thomas, Nanoparticles, Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry), 2013, 109, 453

  CrossRef

 24. 24
  P.D. Lund, Nanostructured materials for energy applications, Microelectronic Engineering, 2013, 108, 84

  CrossRef

 25. 25
  Jicheng Zhou, Liang You, Qiang Yi, Zhibin Ye, One-step synthesis of Cu2ZnSnSe4 microparticles via a facile solution route in triethylenetetramine reaction media and its characterization, Materials Letters, 2013, 107, 225

  CrossRef

 26. 26
  Dongying Xu, Shuling Shen, Yejun Zhang, Hongwei Gu, Qiangbin Wang, Selective Synthesis of Ternary Copper–Antimony Sulfide Nanocrystals, Inorganic Chemistry, 2013, 52, 22, 12958

  CrossRef

 27. 27
  Stijn Flamee, Ruben Dierick, Marco Cirillo, Dirk Van Genechten, Tangi Aubert, Zeger Hens, Synthesis of metal selenide colloidal nanocrystals by the hot injection of selenium powder, Dalton Transactions, 2013, 42, 35, 12654

  CrossRef

 28. 28
  Ding-Jiang Xue, Fei Jiao, Hui-Juan Yan, Wei Xu, Daoben Zhu, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Synthesis of Wurtzite Cu2ZnGeSe4 Nanocrystals and their Thermoelectric Properties, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 10
 29. 29
  Raju Chetty, Matthias Falmbigl, Peter Rogl, Patrick Heinrich, Esmaeil Royanian, Ernst Bauer, Satyam Suwas, Ramesh Chandra Mallik, The effect of multisubstitution on the thermoelectric properties of chalcogenide-based Cu2.1Zn0.9Sn1−xInxSe4 (0 ≤ x ≤ 0.1), physica status solidi (a), 2013, 210, 11
 30. 30
  Ch. Raju, M. Falmbigl, P. Rogl, X. Yan, E. Bauer, J. Horky, M. Zehetbauer, Ramesh Chandra Mallik, Thermoelectric properties of chalcogenide based Cu2+xZnSn1−xSe4, AIP Advances, 2013, 3, 3, 032106

  CrossRef

 31. 31
  Feng-Jia Fan, Liang Wu, Ming Gong, Shi You Chen, Guang Yao Liu, Hong-Bin Yao, Hai-Wei Liang, Yi-Xiu Wang, Shu-Hong Yu, Linearly arranged polytypic CZTSSe nanocrystals, Scientific Reports, 2012, 2,

  CrossRef