SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hongcai Gao, Hongwei Duan, 2D and 3D graphene materials: Preparation and bioelectrochemical applications, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 65, 404

  CrossRef

 2. 2
  Ge Shi, Andrew Michelmore, Jian Jin, Lu Hua Li, Ying Chen, Lianzhou Wang, Hua Yu, Gordon Wallace, Sanjeev Gambhir, Shenmin Zhu, Pejman Hojati-Talemi, Jun Ma, Advancement in liquid exfoliation of graphite through simultaneously oxidizing and ultrasonicating, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20382

  CrossRef

 3. 3
  Shannon M. Notley, Drew R. Evans, Aqueous processing of graphene–polymer hybrid thin film nano-composites and gels, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, 209, 196

  CrossRef

 4. 4
  Qingshi Meng, Hsu-Chiang Kuan, Sherif Araby, Nobuyuki Kawashima, Nasser Saber, Chun H. Wang, Jun Ma, Effect of interface modification on PMMA/graphene nanocomposites, Journal of Materials Science, 2014, 49, 17, 5838

  CrossRef

 5. 5
  Wanlian Feng, Chao Liu, Shaoyou Lu, Chuyi Zhang, Xiaohua Zhu, Yong Liang, Junmin Nan, Electrochemical chiral recognition of tryptophan using a glassy carbon electrode modified with β-cyclodextrin and graphene, Microchimica Acta, 2014, 181, 5-6, 501

  CrossRef

 6. 6
  Yaming Wang, Jianyun Cao, Jiancun Rao, Xiaoxiao Lu, Ping Xiao, Yu Zhou, Dechang Jia, Jia-Hu Ouyang, Electron beam “ballooned” carbon sphere derived from graphene oxide by a hydrazine assisted hydrothermal method, RSC Advances, 2014, 4, 11, 5826

  CrossRef

 7. 7
  Huiyuan Liu, Huanting Wang, Xiwang Zhang, Facile Fabrication of Freestanding Ultrathin Reduced Graphene Oxide Membranes for Water Purification, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 8. 8
  Jiayi Zhu, Yang Cao, Junhui He, Facile fabrication of transparent, broadband photoresponse, self-cleaning multifunctional graphene–TiO2 hybrid films, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 420, 119

  CrossRef

 9. 9
  Haojie Fei, Chongyang Yang, Hua Bao, Gengchao Wang, Flexible all-solid-state supercapacitors based on graphene/carbon black nanoparticle film electrodes and cross-linked poly(vinyl alcohol)–H2SO4 porous gel electrolytes, Journal of Power Sources, 2014, 266, 488

  CrossRef

 10. 10
  Chun Li, Gaoquan Shi, Functional Gels Based on Chemically Modified Graphenes, Advanced Materials, 2014, 26, 24
 11. 11
  Xianglong Li, Qi Song, Long Hao, Linjie Zhi, Graphenal Polymers for Energy Storage, Small, 2014, 10, 11
 12. 12
  Jian Zhao, Zhenyu Wang, Jason C. White, Baoshan Xing, Graphene in the Aquatic Environment: Adsorption, Dispersion, Toxicity and Transformation, Environmental Science & Technology, 2014, 48, 17, 9995

  CrossRef

 13. 13
  Sina Naficy, Rouhollah Jalili, Seyed Hamed Aboutalebi, Robert A. Gorkin III, Konstantin Konstantinov, Peter C. Innis, Geoffrey M. Spinks, Philippe Poulin, Gordon G. Wallace, Graphene oxide dispersions: tuning rheology to enable fabrication, Materials Horizons, 2014, 1, 3, 326

  CrossRef

 14. 14
  Thomas M. McCoy, Matthew J. Pottage, Rico F. Tabor, Graphene Oxide-Stabilized Oil-in-Water Emulsions: pH-Controlled Dispersion and Flocculation, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 8, 4529

  CrossRef

 15. 15
  Rui Yan, Hao Wu, Qing Zheng, Junying Wang, Jianlin Huang, Kejian Ding, Quangui Guo, Junzhong Wang, Graphene quantum dots cut from graphene flakes: high electrocatalytic activity for oxygen reduction and low cytotoxicity, RSC Advances, 2014, 4, 44, 23097

  CrossRef

 16. 16
  Juan Hu, Zhuang Kang, Fei Li, Xiao Huang, Graphene with three-dimensional architecture for high performance supercapacitor, Carbon, 2014, 67, 221

  CrossRef

 17. 17
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 18. 18
  Xian Leng, Jianpeng Zou, Xiang Xiong, Hanwei He, Hydrothermal synthesis and pseudo capacitance behavior of a highly homogeneous dispersed graphene sheets/ruthenium oxide nanocomposite, RSC Adv., 2014, 4, 106, 61596

  CrossRef

 19. 19
  Weifei Li, Xuan Liu, Guangyue Qian, Jianping Deng, Immobilization of Optically Active Helical Polyacetylene-Derived Nanoparticles on Graphene Oxide by Chemical Bonds and Their Use in Enantioselective Crystallization, Chemistry of Materials, 2014, 26, 5, 1948

  CrossRef

 20. 20
  Xiangyu Zhang, Minqiang Wang, Jijun Ding, Xiaohui Song, Jing Liu, Jinyou Shao, Yajing Li, LiYF4:Yb3+, Er3+upconverting submicro-particles: synthesis and formation mechanism exploration, RSC Adv., 2014, 4, 76, 40223

  CrossRef

 21. 21
  Ling Qiu, Diyan Liu, Yufei Wang, Chi Cheng, Kun Zhou, Jie Ding, Van-Tan Truong, Dan Li, Mechanically Robust, Electrically Conductive and Stimuli-Responsive Binary Network Hydrogels Enabled by Superelastic Graphene Aerogels, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 22. 22
  Liusuo Wu, Baoqing Zhang, Hao Lu, Chen-Yang Liu, Nanoscale ionic materials based on hydroxyl-functionalized graphene, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1409

  CrossRef

 23. 23
  Xiaoli Zhao, Zhen Xu, Yang Xie, Bingna Zheng, Liang Kou, Chao Gao, Polyelectrolyte-Stabilized Graphene Oxide Liquid Crystals against Salt, pH, and Serum, Langmuir, 2014, 30, 13, 3715

  CrossRef

 24. 24
  Peng He, Jing Sun, Suyun Tian, Siwei Yang, Shengju Ding, Guqiao Ding, Xiaoming Xie, Mianheng Jiang, Processable Aqueous Dispersions of Graphene Stabilized by Graphene Quantum Dots, Chemistry of Materials, 2014, 141215150230009

  CrossRef

 25. 25
  Yu Lin Zhong, Zhiming Tian, George P. Simon, Dan Li, Scalable production of graphene via wet chemistry: progress and challenges, Materials Today, 2014,

  CrossRef

 26. 26
  Yunlong Zhao, Jiangang Feng, Xue Liu, Fengchao Wang, Lifen Wang, Changwei Shi, Lei Huang, Xi Feng, Xiyuan Chen, Lin Xu, Mengyu Yan, Qingjie Zhang, Xuedong Bai, Hengan Wu, Liqiang Mai, Self-adaptive strain-relaxation optimization for high-energy lithium storage material through crumpling of graphene, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 27. 27
  Saide Z. Nergiz, Naveen Gandra, Srikanth Singamaneni, Self-assembled high aspect ratio gold nanostar/graphene oxide hybrid nanorolls, Carbon, 2014, 66, 585

  CrossRef

 28. 28
  Qile Fang, Yi Shen, Baoliang Chen, Synthesis, decoration and properties of three-dimensional graphene-based macrostructures: A review, Chemical Engineering Journal, 2014,

  CrossRef

 29. 29
  Alexandr V. Talyzin, Tomas Hausmaninger, Shujie You, Tamás Szabó, The structure of graphene oxide membranes in liquid water, ethanol and water–ethanol mixtures, Nanoscale, 2014, 6, 1, 272

  CrossRef

 30. 30
  Haiyan Yan, Rongrong Wang, Yongfei Li, Wei Long, Thermal Conductivity of Magnetically Aligned Graphene–Polymer Composites with Fe3O4-Decorated Graphene Nanosheets, Journal of Electronic Materials, 2014,

  CrossRef

 31. 31
  Peng Li, Haiqing Yao, Minhao Wong, Hiroaki Sugiyama, Xi Zhang, Hung-Jue Sue, Thermally stable and highly conductive free-standing hybrid films based on reduced graphene oxide, Journal of Materials Science, 2014, 49, 1, 380

  CrossRef

 32. 32
  Peng Li, Minhao Wong, Xi Zhang, Haiqing Yao, Ryohei Ishige, Atsushi Takahara, Masahiro Miyamoto, Riichi Nishimura, Hung-Jue Sue, Tunable Lyotropic Photonic Liquid Crystal Based on Graphene Oxide, ACS Photonics, 2014, 1, 1, 79

  CrossRef

 33. 33
  Ling-Bao Xing, Shu-Fen Hou, Jin Zhou, Shijiao Li, Tingting Zhu, Zhaohui Li, Weijiang Si, Shuping Zhuo, UV-Assisted Photoreduction of Graphene Oxide into Hydrogels: High-Rate Capacitive Performance in Supercapacitor, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 45, 25924

  CrossRef

 34. 34
  Alan Le Goff, Bertrand Reuillard, Serge Cosnier, A Pyrene-Substituted Tris(bipyridine)osmium(II) Complex as a Versatile Redox Probe for Characterizing and Functionalizing Carbon Nanotube- and Graphene-Based Electrodes, Langmuir, 2013, 29, 27, 8736

  CrossRef

 35. 35
  Matthew D. J. Quinn, Ngoc Han Ho, Shannon M. Notley, Aqueous Dispersions of Exfoliated Molybdenum Disulfide for Use in Visible-Light Photocatalysis, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12751

  CrossRef

 36. 36
  Wei Guo, Chi Cheng, Yanzhe Wu, Yanan Jiang, Jun Gao, Dan Li, Lei Jiang, Bio-Inspired Two-Dimensional Nanofluidic Generators Based on a Layered Graphene Hydrogel Membrane, Advanced Materials, 2013, 25, 42
 37. 37
  Yang Yang, Xue Bai, Ling-ling Fang, Zhao-xiang Deng, Fabrication of Monodisperse “Core-Satellite” Nanostructures by DNA-Programming: a Novel Class of Superstructured Building Blocks for Hierarchical Nanoassembly, Chinese Journal of Chemical Physics, 2013, 26, 5, 601

  CrossRef

 38. 38
  Eva-Kristina Fleischmann, Rudolf Zentel, Flüssigkristalline Ordnung als Konzept in den Materialwissenschaften: von Halbleitern zu funktionalen Bauteilen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 34
 39. 39
  Yufei Wang, Yasushi Mino, Satoshi Watanabe, Dan Li, Xuehua Zhang, Formation of Regular Stripes of Chemically Converted Graphene on Hydrophilic Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 13, 6176

  CrossRef

 40. 40
  Eden Morales-Narváez, Abdel-Rahim Hassan, Arben Merkoçi, Graphene Oxide as a Pathogen-Revealing Agent: Sensing with a Digital-Like Response, Angewandte Chemie, 2013, 125, 51
 41. 41
  Eden Morales-Narváez, Abdel-Rahim Hassan, Arben Merkoçi, Graphene Oxide as a Pathogen-Revealing Agent: Sensing with a Digital-Like Response, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 51
 42. 42
  Hui Zhou, Wei Yao, Geng Li, Jing Wang, Yun Lu, Graphene/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) hydrogel with excellent mechanical performance and high conductivity, Carbon, 2013, 59, 495

  CrossRef

 43. 43
  X. Yang, C. Cheng, Y. Wang, L. Qiu, D. Li, Liquid-Mediated Dense Integration of Graphene Materials for Compact Capacitive Energy Storage, Science, 2013, 341, 6145, 534

  CrossRef

 44. 44
  Eva-Kristina Fleischmann, Rudolf Zentel, Liquid-Crystalline Ordering as a Concept in Materials Science: From Semiconductors to Stimuli-Responsive Devices, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 34
 45. 45
  Chonglei Ren, Yu Chen, Haiyang Zhang, Jianping Deng, Noncovalent Chiral Functionalization of Graphene with Optically Active Helical Polymers, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 17
 46. 46
  Ikjun Choi, Dhaval D. Kulkarni, Weinan Xu, Constantinos Tsitsilianis, Vladimir V. Tsukruk, Star Polymer Unimicelles on Graphene Oxide Flakes, Langmuir, 2013, 29, 31, 9761

  CrossRef