SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ruirui Yang, Jinlong Zhao, Meijing Chen, Tao Yang, Shizhong Luo, Kui Jiao, Electrocatalytic determination of chloramphenicol based on molybdenum disulfide nanosheets and self-doped polyaniline, Talanta, 2015, 131, 619

  CrossRef

 2. 2
  Jin Wang, Zongchao Wu, Kunhong Hu, Xiangying Chen, Huabing Yin, High conductivity graphene-like MoS2/polyaniline nanocomposites and its application in supercapacitor, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 619, 38

  CrossRef

 3. 3
  Sheng Han, Yanru Zhao, Yanping Tang, Fengzhi Tan, Yanshan Huang, Xinliang Feng, Dongqing Wu, Ternary MoS2/SiO2/graphene hybrids for high-performance lithium storage, Carbon, 2015, 81, 203

  CrossRef

 4. 4
  Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin, Hua Zhang, 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 5. 5
  Congxiang Lu, Wen-wen Liu, Hong Li, Beng Kang Tay, A binder-free CNT network–MoS2 composite as a high performance anode material in lithium ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 25, 3338

  CrossRef

 6. 6
  Yongchang Liu, Yanping Zhao, Lifang Jiao, Jun Chen, A graphene-like MoS2/graphene nanocomposite as a highperformance anode for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 13109

  CrossRef

 7. 7
  Yuhang Wang, Yehua Wang, Dingsi Jia, Zheng Peng, Yongyao Xia, Gengfeng Zheng, All-Nanowire Based Li-Ion Full Cells Using Homologous Mn2O3and LiMn2O4, Nano Letters, 2014, 14, 2, 1080

  CrossRef

 8. 8
  Jingjing Wang, Chao Luo, Tao Gao, Alex Langrock, Alice C. Mignerey, Chunsheng Wang, An Advanced MoS2/Carbon Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries, Small, 2014, 10, 22
 9. 9
  Yuhang Wang, Yehua Wang, Jing Tang, Yongyao Xia, Gengfeng Zheng, Aqueous Li-ion cells with superior cycling performance using multi-channeled polyaniline/Fe2O3nanotube anodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20177

  CrossRef

 10. 10
  Dip K Nandi, Uttam K Sen, Devika Choudhury, Sagar Mitra, Shaibal K Sarkar, Atomic Layer Deposited MoS2 as a Carbon and Binder Free Anode in Li-ion Battery, Electrochimica Acta, 2014, 146, 706

  CrossRef

 11. 11
  Fei Zhou, Sen Xin, Hai-Wei Liang, Lu-Ting Song, Shu-Hong Yu, Carbon Nanofibers Decorated with Molybdenum Disulfide Nanosheets: Synergistic Lithium Storage and Enhanced Electrochemical Performance, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 43
 12. 12
  Fei Zhou, Sen Xin, Hai-Wei Liang, Lu-Ting Song, Shu-Hong Yu, Carbon Nanofibers Decorated with Molybdenum Disulfide Nanosheets: Synergistic Lithium Storage and Enhanced Electrochemical Performance, Angewandte Chemie, 2014, 126, 43
 13. 13
  Weiming Lv, Jiangyong Xiang, Fusheng Wen, Zhiyan Jia, Ruilong Yang, Bo Xu, Dongli Yu, Julong He, Zhongyuan Liu, Chemical Vapor Synthesized WS2-Embedded Polystyrene-derived Porous Carbon as Superior Long-term Cycling Life Anode Material for Li-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Zhongming Wan, Jie Shao, Jiaojiao Yun, Huiyuan Zheng, Tian Gao, Ming Shen, Qunting Qu, Honghe Zheng, Core–Shell Structure of Hierarchical Quasi-Hollow MoS2 Microspheres Encapsulated Porous Carbon as Stable Anode for Li-Ion Batteries, Small, 2014, 10, 22
 15. 15
  Lingling Wang, Hui Huang, Songhua Xiao, Daoping Cai, Yuan Liu, Bin Liu, Dandan Wang, Chenxia Wang, Han Li, Yanrong Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Enhanced Sensitivity and Stability of Room-Temperature NH3Sensors Using Core–Shell CeO2Nanoparticles@Cross-linked PANI with p–n Heterojunctions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14131

  CrossRef

 16. 16
  Lianren Hu, Yumei Ren, Hongxia Yang, Qun Xu, Fabrication of 3D Hierarchical MoS2/Polyaniline and MoS2/C Architectures for Lithium-Ion Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14644

  CrossRef

 17. 17
  Keqing Zhou, Jiajia Liu, Biao Wang, Qiangjun Zhang, Yongqian Shi, Saihua Jiang, Yuan Hu, Zhou Gui, Facile preparation of poly(methyl methacrylate)/MoS2 nanocomposites via in situ emulsion polymerization, Materials Letters, 2014, 126, 159

  CrossRef

 18. 18
  Guangda Li, Xiaoying Zeng, Tiandong Zhang, Wanyong Ma, Wenpeng Li, Meng Wang, Facile synthesis of hierarchical hollow MoS2nanotubes as anode materials for high-performance lithium-ion batteries, CrystEngComm, 2014, 16, 47, 10754

  CrossRef

 19. 19
  Changbao Zhu, Xiaoke Mu, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Fast Li Storage in MoS2-Graphene-Carbon Nanotube Nanocomposites: Advantageous Functional Integration of 0D, 1D, and 2D Nanostructures, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 20. 20
  Lin Ma, Jianbo Ye, Weixiang Chen, Dongyun Chen, Jim Yang Lee, Gemini surfactant assisted hydrothermal synthesis of nanotile-like MoS2/graphene hybrid with enhanced lithium storage performance, Nano Energy, 2014, 10, 144

  CrossRef

 21. 21
  Yu Jing, Zhen Zhou, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen, Graphene, inorganic graphene analogs and their composites for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12104

  CrossRef

 22. 22
  Junhua Kong, Yuefan Wei, Chenyang Zhao, Meng Yew Toh, Wu Aik Yee, Dan Zhou, Si Lei Phua, Yuliang Dong, Xuehong Lu, Growth of rutile TiO2 on the convex surface of nanocylinders: from nanoneedles to nanorods and their electrochemical properties, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4352

  CrossRef

 23. 23
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Yangqiao Liu, Lian Gao, Heliang Yao, Chucheng Lin, Heat-induced formation of porous and free-standing MoS2/GS hybrid electrodes for binder-free and ultralong-life lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 8, 183

  CrossRef

 24. 24
  Lai Chen, Yuefeng Su, Shi Chen, Ning Li, Liying Bao, Weikang Li, Zhao Wang, Meng Wang, Feng Wu, Hierarchical Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 Nanoplates with Exposed {010} Planes as High-Performance Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 25. 25
  Chao Wang, Wang Wan, Yunhui Huang, Jitao Chen, Heng Hui Zhou, Xin Xiang Zhang, Hierarchical MoS2 nanosheet/active carbon fiber cloth as a binder-free and free-standing anode for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014,

  CrossRef

 26. 26
  Lei Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Hierarchical MoS2 Shells Supported on Carbon Spheres for Highly Reversible Lithium Storage, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 18
 27. 27
  Lei Zhang, Hao Bin Wu, Ya Yan, Xin Wang, Xiong Wen (David) Lou, Hierarchical MoS2microboxes constructed by nanosheets with enhanced electrochemical properties for lithium storage and water splitting, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 10, 3302

  CrossRef

 28. 28
  Y. N. Ko, S. H. Choi, S. B. Park, Y. C. Kang, Hierarchical MoSe2yolk–shell microspheres with superior Na-ion storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10511

  CrossRef

 29. 29
  Lin Mei, Ting Yang, Cheng Xu, Ming Zhang, Libao Chen, Qiuhong Li, Taihong Wang, Hierarchical mushroom-like CoNi2S4 arrays as a novel electrode material for supercapacitors, Nano Energy, 2014, 3, 36

  CrossRef

 30. 30
  Shuo Li, Yi-Fan Dong, Dan-Dan Wang, Wei Chen, Lei Huang, Chang-Wei Shi, Li-Qiang Mai, Hierarchical nanowires for high-performance electrochemical energy storage, Frontiers of Physics, 2014, 9, 3, 303

  CrossRef

 31. 31
  Jiaqin Yang, Wei Guo, Di Li, Qing Qin, Jing Zhang, Caiying Wei, Hongmin Fan, Liyan Wu, Wenjun Zheng, Hierarchical porous NiCo2S4 hexagonal plates: Formation via chemical conversion and application in high performance supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 144, 16

  CrossRef

 32. 32
  Huajun Tian, Fengxia Xin, Xiaojian Tan, Weiqiang Han, High lithium electroactivity of boron-doped hierarchical rutile submicrosphere TiO2, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 27, 10599

  CrossRef

 33. 33
  Ya You, Xing-Long Wu, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, High-quality Prussian blue crystals as superior cathode materials for room-temperature sodium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1643

  CrossRef

 34. 34
  Wenyan Yin, Liang Yan, Jie Yu, Gan Tian, Liangjun Zhou, Xiaopeng Zheng, Xiao Zhang, Yuan Yong, Juan Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, High-Throughput Synthesis of Single-Layer MoS2Nanosheets as a Near-Infrared Photothermal-Triggered Drug Delivery for Effective Cancer Therapy, ACS Nano, 2014, 8, 7, 6922

  CrossRef

 35. 35
  Bo You, Lili Wang, Na Li, Chaolun Zheng, Improving the Energy Storage Performance of Graphene through Insertion of Pristine CNTs and Ordered Mesoporous Carbon Coating, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 36. 36
  Wei Fu, Fei-Hu Du, Juan Su, Xin-Hao Li, Xiao Wei, Tian-Nan Ye, Kai-Xue Wang, Jie-Sheng Chen, In situ catalytic growth of large-area multilayered graphene/MoS2 heterostructures, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 37. 37
  Qingsheng Gao, Ning Liu, Sinong Wang, Yi Tang, Metal non-oxide nanostructures developed from organic–inorganic hybrids and their catalytic application, Nanoscale, 2014, 6, 23, 14106

  CrossRef

 38. 38
  Xiaolin Liu, Wenxu Ji, Jiyuan Liang, Luming Peng, Wenhua Hou, MoO2@carbon hollow microspheres with tunable interiors and improved lithium-ion battery anode properties, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 38, 20570

  CrossRef

 39. 39
  Xiwen Wang, Zhian Zhang, Yaqiong Chen, Yaohui Qu, Yanqing Lai, Jie Li, Morphology-controlled synthesis of MoS2 nanostructures with different lithium storage properties, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 600, 84

  CrossRef

 40. 40
  Zhe Hu, Lixiu Wang, Kai Zhang, Jianbin Wang, Fangyi Cheng, Zhanliang Tao, Jun Chen, MoS2 Nanoflowers with Expanded Interlayers as High-Performance Anodes for Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 47
 41. 41
  Zhe Hu, Lixiu Wang, Kai Zhang, Jianbin Wang, Fangyi Cheng, Zhanliang Tao, Jun Chen, MoS2 Nanoflowers with Expanded Interlayers as High-Performance Anodes for Sodium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2014, 126, 47
 42. 42
  Keqing Zhou, Saihua Jiang, Yongqian Shi, Jiajia Liu, Biao Wang, Yuan Hu, Zhou Gui, Multigram-scale fabrication of organic modified MoS2nanosheets dispersed in polystyrene with improved thermal stability, fire resistance, and smoke suppression properties, RSC Adv., 2014, 4, 76, 40170

  CrossRef

 43. 43
  Yang Hou, Jianyang Li, Zhenhai Wen, Shumao Cui, Chris Yuan, Junhong Chen, N-doped graphene/porous g-C3N4 nanosheets supported layered-MoS2 hybrid as robust anode materials for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 8, 157

  CrossRef

 44. 44
  Junhua Kong, Chenyang Zhao, Yuefan Wei, Si Lei Phua, Yuliang Dong, Xuehong Lu, Nanocups-on-microtubes: a unique host towards high-performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 15191

  CrossRef

 45. 45
  Xiaodong Xu, Wen Liu, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Nanostructured transition metal sulfides for lithium ion batteries: Progress and challenges, Nano Today, 2014,

  CrossRef

 46. 46
  Lei Huang, Qiulong Wei, Ruimin Sun, Liqiang Mai, Nanowire Electrodes for Advanced Lithium Batteries, Frontiers in Energy Research, 2014, 2,

  CrossRef

 47. 47
  Ye Wang, Guozhong Xing, Zhao Jun Han, Yumeng Shi, Jen It Wong, Zhi Xiang Huang, Kostya (Ken) Ostrikov, Hui Ying Yang, Pre-lithiation of onion-like carbon/MoS2nano-urchin anodes for high-performance rechargeable lithium ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8884

  CrossRef

 48. 48
  Shan Hu, Wen Chen, Jing Zhou, Fei Yin, Evan Uchaker, Qifeng Zhang, Guozhong Cao, Preparation of carbon coated MoS2 flower-like nanostructure with self-assembled nanosheets as high-performance lithium-ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7862

  CrossRef

 49. 49
  Dayong Ren, Hao Jiang, Yanjie Hu, Ling Zhang, Chunzhong Li, Self-assembling few-layer MoS2nanosheets on a CNT backbone for high-rate and long-life lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 76, 40368

  CrossRef

 50. 50
  Jin Wang, Jilei Liu, Dongliang Chao, Jiaxu Yan, Jianyi Lin, Ze Xiang Shen, Self-Assembly of Honeycomb-like MoS2 Nanoarchitectures Anchored into Graphene Foam for Enhanced Lithium-Ion Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 42
 51. 51
  Changbao Zhu, Xiaoke Mu, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Single-Layered Ultrasmall Nanoplates of MoS2 Embedded in Carbon Nanofibers with Excellent Electrochemical Performance for Lithium and Sodium Storage, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 8
 52. 52
  Changbao Zhu, Xiaoke Mu, Peter A. van Aken, Yan Yu, Joachim Maier, Single-Layered Ultrasmall Nanoplates of MoS2 Embedded in Carbon Nanofibers with Excellent Electrochemical Performance for Lithium and Sodium Storage, Angewandte Chemie, 2014, 126, 8
 53. 53
  Y. N. Ko, Y. C. Kang, S. B. Park, Superior electrochemical properties of MoS2 powders with a MoS2@void@MoS2 configuration, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4508

  CrossRef

 54. 54
  Keqing Zhou, Qiangjun Zhang, Jiajia Liu, Biao Wang, Saihua Jiang, Yongqian Shi, Yuan Hu, Zhou Gui, Synergetic effect of ferrocene and MoS2 in polystyrene composites with enhanced thermal stability, flame retardant and smoke suppression properties, RSC Advances, 2014, 4, 26, 13205

  CrossRef

 55. 55
  Yu Liu, Wei Wang, Hubiao Huang, Lin Gu, Yewu Wang, Xinsheng Peng, The highly enhanced performance of lamellar WS2 nanosheet electrodes upon intercalation of single-walled carbon nanotubes for supercapacitors and lithium ions batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 34, 4485

  CrossRef

 56. 56
  Shan Fang, Laifa Shen, Ping Nie, Guiyin Xu, Liang Yang, Hao Zheng, Xiaogang Zhang, Titanium Dioxide/Germanium Core–Shell Nanorod Arrays Grown on Carbon Textiles as Flexible Electrodes for High Density Lithium-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 11
 57. 57
  Yu Chen, Bohang Song, Xiaosheng Tang, Li Lu, Junmin Xue, Ultrasmall Fe3O4 Nanoparticle/MoS2 Nanosheet Composites with Superior Performances for Lithium Ion Batteries, Small, 2014, 10, 8
 58. 58
  Brandon Djukic, Alan J. Lough, Dwight S. Seferos, A Highly Electron-Deficient Analogue of Aniline, Soluble Oligomers, and Their Redox Properties, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 18, 9340

  CrossRef

 59. 59
  Keqing Zhou, Wei Yang, Gang Tang, Bibo Wang, Saihua Jiang, Yuan Hu, Zhou Gui, Comparative study on the thermal stability, flame retardancy and smoke suppression properties of polystyrene composites containing molybdenum disulfide and graphene, RSC Advances, 2013, 3, 47, 25030

  CrossRef

 60. 60
  Xinhui Xia, Dongliang Chao, Xiaoying Qi, Qinqin Xiong, Yongqi Zhang, Jiangping Tu, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Controllable Growth of Conducting Polymers Shell for Constructing High-Quality Organic/Inorganic Core/Shell Nanostructures and Their Optical-Electrochemical Properties, Nano Letters, 2013, 13, 9, 4562

  CrossRef

 61. 61
  Junfeng Xie, Hao Zhang, Shuang Li, Ruoxing Wang, Xu Sun, Min Zhou, Jingfang Zhou, Xiong Wen (David) Lou, Yi Xie, Defect-Rich MoS2 Ultrathin Nanosheets with Additional Active Edge Sites for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution, Advanced Materials, 2013, 25, 40
 62. 62
  Gao-Ren Li, Han Xu, Xue-Feng Lu, Jin-Xian Feng, Ye-Xiang Tong, Cheng-Yong Su, Electrochemical synthesis of nanostructured materials for electrochemical energy conversion and storage, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4056

  CrossRef

 63. 63
  Xiaodong Xu, Chandra Sekhar Rout, Jieun Yang, Ruiguo Cao, Pilgun Oh, Hyeon Suk Shin, Jaephil Cho, Freeze-dried WS2 composites with low content of graphene as high-rate lithium storage materials, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14548

  CrossRef

 64. 64
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphen-analoge anorganische Schichtmaterialien, Angewandte Chemie, 2013, 125, 50
 65. 65
  C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte, Urmimala Maitra, Graphene Analogues of Inorganic Layered Materials, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 50
 66. 66
  Sifei Zhuo, You Xu, Weiwei Zhao, Jin Zhang, Bin Zhang, Hierarchical Nanosheet-Based MoS2 Nanotubes Fabricated by an Anion-Exchange Reaction of MoO3–Amine Hybrid Nanowires, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 33
 67. 67
  Sifei Zhuo, You Xu, Weiwei Zhao, Jin Zhang, Bin Zhang, Hierarchical Nanosheet-Based MoS2 Nanotubes Fabricated by an Anion-Exchange Reaction of MoO3–Amine Hybrid Nanowires, Angewandte Chemie, 2013, 125, 33
 68. 68
  Lili Liu, Yuyang Hou, Xiongwei Wu, Shiying Xiao, Zheng Chang, Yaqiong Yang, Yuping Wu, Nanoporous selenium as a cathode material for rechargeable lithium–selenium batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 98, 11515

  CrossRef

 69. 69
  Yumeng Shi, Ye Wang, Jen It Wong, Alex Yuan Sheng Tan, Chang-Lung Hsu, Lain-Jong Li, Yi-Chun Lu, Hui Ying Yang, Self-assembly of hierarchical MoSx/CNT nanocomposites (2<x<3): towards high performance anode materials for lithium ion batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 70. 70
  Jiaqin Yang, Xiaochuan Duan, Qing Qin, Wenjun Zheng, Solvothermal synthesis of hierarchical flower-like β-NiS with excellent electrochemical performance for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 27, 7880

  CrossRef

 71. 71
  Xianfu Wang, Qingyi Xiang, Bin Liu, Lijing Wang, Tao Luo, Di Chen, Guozhen Shen, TiO2 modified FeS Nanostructures with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef