SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Zhipeng Sun, Jingshan Luo, Zhanxi Fan, Xintang Huang, Hua Zhang, Ting Yu, 3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors, Small, 2014, 10, 14
 2. 2
  Hua Wang, Bowen Zhu, Wencao Jiang, Yun Yang, Wan Ru Leow, Hong Wang, Xiaodong Chen, A Mechanically and Electrically Self-Healing Supercapacitor, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 3. 3
  Der-Hsien Lien, Zhen-Kai Kao, Teng-Han Huang, Ying-Chih Liao, Si-Chen Lee, Jr-Hau He, All-Printed Paper Memory, ACS Nano, 2014, 140718102950006

  CrossRef

 4. 4
  Qi Li, Xue-Feng Lu, Han Xu, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Carbon/MnO2Double-Walled Nanotube Arrays with Fast Ion and Electron Transmission for High-Performance Supercapacitors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2726

  CrossRef

 5. 5
  Fengmei Wang, Yuanchang Li, Zhongzhou Cheng, Kai Xu, Xueying Zhan, Zhenxing Wang, Jun He, Construction of 3D V2O5/hydrogenated-WO3 nanotrees on tungsten foil for high-performance pseudocapacitors, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 24, 12214

  CrossRef

 6. 6
  Qiufan Wang , Jing Xu, Xianfu Wang, Bin Liu, Xiaojuan Hou, Gang Yu, Pan Wang, Di Chen, Guozhen Shen, Core–Shell CuCo2O4@MnO2 Nanowires on Carbon Fabrics as High-Performance Materials for Flexible, All-Solid-State, Electrochemical Capacitors, ChemElectroChem, 2014, 1, 3
 7. 7
  Bablu Mukherjee, Govinda Murali, Sharon Xiaodai Lim, Minrui Zheng, Eng Soon Tok, Chorng Haur Sow, Direct laser micropatterning of GeSe2 nanostructures film with controlled optoelectrical properties, RSC Advances, 2014, 4, 20, 10013

  CrossRef

 8. 8
  Yue Qian, Rong Liu, Qiufan Wang, Jing Xu, Di Chen, Guozhen Shen, Efficient synthesis of hierarchical NiO nanosheets for high-performance flexible all-solid-state supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10917

  CrossRef

 9. 9
  Bihag Anothumakkool, Arun Torris A. T, Siddheshwar N. Bhange, Manohar V. Badiger, Sreekumar Kurungot, Electrodeposited polyethylenedioxythiophene with infiltrated gel electrolyte interface: a close contest of an all-solid-state supercapacitor with its liquid-state counterpart, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5944

  CrossRef

 10. 10
  Wenyao Li, Kaibing Xu, Guosheng Song, Xiying Zhou, Rujia Zou, Jianmao Yang, Zhigang Chen, Junqing Hu, Facile synthesis of porous MnCo2O4.5 hierarchical architectures for high-rate supercapacitors, CrystEngComm, 2014, 16, 12, 2335

  CrossRef

 11. 11
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 12. 12
  Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 13. 13
  Qiufan Wang, Xianfu Wang, Jing Xu, Xia Ouyang, Xiaojuan Hou, Di Chen, Rongming Wang, Guozhen Shen, Flexible coaxial-type fiber supercapacitor based on NiCo2O4 nanosheets electrodes, Nano Energy, 2014, 8, 44

  CrossRef

 14. 14
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 15. 15
  Peihua Yang, Wenjie Mai, Flexible solid-state electrochemical supercapacitors, Nano Energy, 2014, 8, 274

  CrossRef

 16. 16
  Zenan Yu, Chao Li, Danielle Abbitt, Jayan Thomas, Flexible, sandwich-like Ag-nanowire/PEDOT:PSS-nanopillar/MnO2 high performance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10923

  CrossRef

 17. 17
  Lina Gao, Fengyu Qu, Xiang Wu, Hierarchical WO3@SnO2 core–shell nanowire arrays on carbon cloth: a new class of anode for high-performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 20, 7367

  CrossRef

 18. 18
  Ji-Lei Shi, Wen-Cheng Du, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Hydrothermal reduction of three-dimensional graphene oxide for binder-free flexible supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10830

  CrossRef

 19. 19
  Le-Qing Fan, Ji Zhong, Ji-Huai Wu, Jian-Ming Lin, Yun-Fang Huang, Improving the energy density of quasi-solid-state electric double-layer capacitors by introducing redox additives into gel polymer electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9011

  CrossRef

 20. 20
  Bin Liu, Boyang Liu, Xianfu Wang, Xinghui Wu, Wenning Zhao, Zhimou Xu, Di Chen, Guozhen Shen, Memristor-Integrated Voltage-Stabilizing Supercapacitor System, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 21. 21
  Wutao Wei, Liwei Mi, Yang Gao, Zhi Zheng, Weihua Chen, Xinxin Guan, Partial Ion-Exchange of Nickel-Sulfide-Derived Electrodes for High Performance Supercapacitors, Chemistry of Materials, 2014, 26, 11, 3418

  CrossRef

 22. 22
  Bin Sun, Yun-Ze Long, Zhao-Jun Chen, Shu-Liang Liu, Hong-Di Zhang, Jun-Cheng Zhang, Wen-Peng Han, Recent advances in flexible and stretchable electronic devices via electrospinning, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1209

  CrossRef

 23. You have free access to this content23
  Xiaojuan Hou, Xianfu Wang, Bin Liu, Qiufan Wang, Zhuoran Wang, Di Chen, Guozhen Shen, SnO2@TiO2 Heterojunction Nanostructures for Lithium-Ion Batteries and Self-Powered UV Photodetectors with Improved Performances, ChemElectroChem, 2014, 1, 1
 24. 24
  Xianfu Wang, Bin Liu, Qingyi Xiang, Qiufan Wang., Xiaojuan Hou, Di Chen, Guozhen Shen, Spray-Painted Binder-Free SnSe Electrodes for High-Performance Energy-Storage Devices, ChemSusChem, 2014, 7, 1
 25. 25
  Lijie Zhang, Hongfei Yu, Yun Yang, Keqin Yang, Youqing Dong, Shaoming Huang, Ning Dai, Da-Ming Zhu, Synthesis of GeSe2 Nanobelts Using Thermal Evaporation and Their Photoelectrical Properties, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 26. 26
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 27. 27
  Zong-Hong Lin, Gang Cheng, Ya Yang, Yu Sheng Zhou, Sangmin Lee, Zhong Lin Wang, Triboelectric Nanogenerator as an Active UV Photodetector, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 19
 28. 28
  Xu Peng, Lele Peng, Changzheng Wu, Yi Xie, Two dimensional nanomaterials for flexible supercapacitors, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 10, 3303

  CrossRef

 29. 29
  Chunli Zhang, Huanhuan Yin, Min Han, Zhihui Dai, Huan Pang, Yulin Zheng, Ya-Qian Lan, Jianchun Bao, Jianmin Zhu, Two-Dimensional Tin Selenide Nanostructures for Flexible All-Solid-State Supercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3761

  CrossRef

 30. 30
  Xianfu Wang, Bin Liu, Xiaojuan Hou, Qiufan Wang, Wenwu Li, Di Chen, Guozhen Shen, Ultralong-life and high-rate web-like Li4Ti5O12 anode for high-performance flexible lithium-ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 7, 1073

  CrossRef

 31. 31
  Bihag Anothumakkool, Arun Torris A. T., Siddheshwar N. Bhange, Sreekuttan M. Unni, Manohar V. Badiger, Sreekumar Kurungot, Design of a High Performance Thin All-Solid-State Supercapacitor Mimicking the Active Interface of Its Liquid-State Counterpart, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13397

  CrossRef

 32. 32
  Daeil Kim, Gunchul Shin, Yu Jin Kang, Woong Kim, Jeong Sook Ha, Fabrication of a Stretchable Solid-State Micro-Supercapacitor Array, ACS Nano, 2013, 7, 9, 7975

  CrossRef

 33. 33
  Xinming Li, Tianshuo Zhao, Qiao Chen, Peixu Li, Kunlin Wang, Minlin Zhong, Jinquan Wei, Dehai Wu, Bingqing Wei, Hongwei Zhu, Flexible all solid-state supercapacitors based on chemical vapor deposition derived graphene fibers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 41, 17752

  CrossRef

 34. 34
  Li-Feng Chen, Zhi-Hong Huang, Hai-Wei Liang, Wei-Tang Yao, Zi-You Yu, Shu-Hong Yu, Flexible all-solid-state high-power supercapacitor fabricated with nitrogen-doped carbon nanofiber electrode material derived from bacterial cellulose, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 11, 3331

  CrossRef

 35. 35
  Lina Gao, Xianfu Wang, Zhong Xie, Weifeng Song, Lijing Wang, Xiang Wu, Fengyu Qu, Di Chen, Guozhen Shen, High-performance energy-storage devices based on WO3 nanowire arrays/carbon cloth integrated electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 24, 7167

  CrossRef

 36. 36
  Bablu Mukherjee, Yongqing Cai, Hui Ru Tan, Yuan Ping Feng, Eng Soon Tok, Chorng Haur Sow, NIR Schottky Photodetectors Based on Individual Single-Crystalline GeSe Nanosheet, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 19, 9594

  CrossRef

 37. 37
  Zhi-Gang Wang, Gong Cheng, Yan-Lin Liu, Ji-Lin Zhang, De-Hui Sun, Jia-Zuan Ni, Novel 3D flowerlike hierarchical γ-Fe2O3@xNH4F·yLuF3 core–shell microspheres tailor-made by a phase transformation process for the capture of phosphopeptides, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 37, 4845

  CrossRef

 38. 38
  Bablu Mukherjee, Eng Soon Tok, Chorng Haur Sow, Photocurrent characteristics of individual GeSe2 nanobelt with Schottky effects, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 13, 134302

  CrossRef

 39. 39
  Xiaojuan Hou, Bin Liu, Xianfu Wang, Zhuoran Wang, Qiufan Wang, Di Chen, Guozhen Shen, SnO2-microtube-assembled cloth for fully flexible self-powered photodetector nanosystems, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7831

  CrossRef

 40. 40
  Xianfu Wang, Qingyi Xiang, Bin Liu, Lijing Wang, Tao Luo, Di Chen, Guozhen Shen, TiO2 modified FeS Nanostructures with Enhanced Electrochemical Performance for Lithium-Ion Batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 41. 41
  Changzheng Wu, Xiuli Lu, Lele Peng, Kun Xu, Xu Peng, Jianliu Huang, Guihua Yu, Yi Xie, Two-dimensional vanadyl phosphate ultrathin nanosheets for high energy density and flexible pseudocapacitors, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef