SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaofang Pan, Xiaojin Zhao, Jiaqi Chen, Amine Bermak, Zhiyong Fan, A fast-response/recovery ZnO hierarchical nanostructure based gas sensor with ultra-high room-temperature output response, Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 206, 764

  CrossRef

 2. 2
  Zheng Yang, Linjuan Guo, Baiyi Zu, Yanan Guo, Tao Xu, Xincun Dou, CdS/ZnO Core/Shell Nanowire-Built Films for Enhanced Photodetecting and Optoelectronic Gas-Sensing Applications, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 8
 3. 3
  Bin Cai, Xiaoli Zhao, Tengfei Pei, Ermes Toninelli, Qingxin Tang, Yanhong Tong, Yichun Liu, Conductive SnO2:Sb nanobelts as electrodes for detection of NO2 in ppb level with ultrahigh sensitivity, Applied Physics Letters, 2014, 104, 7, 073112

  CrossRef

 4. 4
  Yanbo Zeng, Wei Huang, Wei Shi, Junsheng Yu, Enhanced sensing performance of nitrogen dioxide sensor based on organic field-effect transistor with mechanically rubbed pentacene active layer, Applied Physics A, 2014,

  CrossRef

 5. 5
  Jiawei Shi, Liqiang Luan, Wenjuan Fang, Tianyu Zhao, Wei Liu, Deliang Cui, High-sensitive low-temperature NO2 sensor based on Zn (II) phthalocyanine with liquid crystalline properties, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 204, 218

  CrossRef

 6. 6
  Huan Liu, Min Li, Oleksandr Voznyy, Long Hu, Qiuyun Fu, Dongxiang Zhou, Zhe Xia, Edward H. Sargent, Jiang Tang, Physically Flexible, Rapid-Response Gas Sensor Based on Colloidal Quantum Dot Solids, Advanced Materials, 2014, 26, 17
 7. 7
  Meng Bao, Yujiao Chen, Fang Li, Jianmin Ma, Ting Lv, Yunjing Tang, Libao Chen, Zhi Xu, Taihong Wang, Plate-like p–n heterogeneous NiO/WO3 nanocomposites for high performance room temperature NO2 sensors, Nanoscale, 2014, 6, 8, 4063

  CrossRef

 8. 8
  Qing Meng, Fengjiao Zhang, Yaping Zang, Dazhen Huang, Ye Zou, Jie Liu, Guangyao Zhao, Zongrui Wang, Deyang Ji, Chong-an Di, Wenping Hu, Daoben Zhu, Solution-sheared ultrathin films for highly-sensitive ammonia detection using organic thin-film transistors, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 7, 1264

  CrossRef

 9. 9
  Yaping Zang, Fengjiao Zhang, Dazhen Huang, Chong-an Di, Qing Meng, Xike Gao, Daoben Zhu, Specific and Reproducible Gas Sensors Utilizing Gas-Phase Chemical Reaction on Organic Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 10. 10
  Lei Guan, Shun Wang, Wen Gu, Jinxia Zhuang, Huile Jin, Weiming Zhang, Ting Zhang, Jichang Wang, Ultrasensitive room-temperature detection of NO2 with tellurium nanotube based chemiresistive sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 196, 321

  CrossRef

 11. 11
  Xinge Yu, Nanjia Zhou, Shijiao Han, Hui Lin, Donald B. Buchholz, Junsheng Yu, Robert P. H. Chang, Tobin J. Marks, Antonio Facchetti, Flexible spray-coated TIPS-pentacene organic thin-film transistors as ammonia gas sensors, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6532

  CrossRef

 12. 12
  Liqiang Li, Peng Gao, Wenchong Wang, Klaus Müllen, Harald Fuchs, Lifeng Chi, Growth of Ultrathin Organic Semiconductor Microstripes with Thickness Control in the Monolayer Precision, Angewandte Chemie, 2013, 125, 48
 13. 13
  Liqiang Li, Peng Gao, Wenchong Wang, Klaus Müllen, Harald Fuchs, Lifeng Chi, Growth of Ultrathin Organic Semiconductor Microstripes with Thickness Control in the Monolayer Precision, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 48
 14. 14
  Wei Huang, Junsheng Yu, Xinge Yu, Wei Shi, Polymer dielectric layer functionality in organic field-effect transistor based ammonia gas sensor, Organic Electronics, 2013, 14, 12, 3453

  CrossRef

 15. 15
  Li Zhang, Changxia Liu, Qingxian Jin, Xuefeng Zhu, Minghua Liu, Pyrene-functionalized organogel and spacer effect: from emissive nanofiber to nanotube and inversion of supramolecular chirality, Soft Matter, 2013, 9, 33, 7966

  CrossRef