SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dhanya Puthusseri, Vanchiappan Aravindan, Srinivasan Madhavi, Satishchandra Ogale, 3D micro-porous conducting carbon beehive by single step polymer carbonization for high performance supercapacitors: the magic of in situ porogen formation, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 728

  CrossRef

 2. 2
  Young Soo Yun, Se Youn Cho, Hyoung-Joon Jin, Carbon aerogels based on regenerated silk proteins and graphene oxide for supercapacitors, Macromolecular Research, 2014, 22, 5, 509

  CrossRef

 3. 3
  Wenzhong Shen, Tuoping Hu, Weibin Fan, Cellulose generated-microporous carbon nanosheets with nitrogen doping, RSC Advances, 2014, 4, 18, 9126

  CrossRef

 4. 4
  Yongqiang Yang, Jianan Zhang, Xiaochen Wu, Yongsheng Fu, Haixia Wu, Shouwu Guo, Composites of boron-doped carbon nanosheets and iron oxide nanoneedles: fabrication and lithium ion storage performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9111

  CrossRef

 5. 5
  Marta Sevilla, Antonio B. Fuertes, Direct Synthesis of Highly Porous Interconnected Carbon Nanosheets and Their Application as High-Performance Supercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 5, 5069

  CrossRef

 6. 6
  Qiao Liu, Youxin Duan, Qiuping Zhao, Fuping Pan, Bin Zhang, Junyan Zhang, Direct Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets with High Surface Area and Excellent Oxygen Reduction Performance, Langmuir, 2014, 30, 27, 8238

  CrossRef

 7. 7
  Marta Sevilla, Robert Mokaya, Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and hydrogen storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1250

  CrossRef

 8. 8
  Malik Wahid, Dhanya Puthusseri, Deodatta Phase, Satishchandra Ogale, Enhanced Capacitance Retention in a Supercapacitor Made of Carbon from Sugarcane Bagasse by Hydrothermal Pretreatment, Energy & Fuels, 2014, 28, 6, 4233

  CrossRef

 9. 9
  Young Soo Yun, Hyoung-Joon Jin, Free-standing graphene-based nanohybrid paper electrode as an anode for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 72, 38310

  CrossRef

 10. 10
  Soumen Giri, Debasis Ghosh, Chapal Kumar Das, Growth of Vertically Aligned Tunable Polyaniline on Graphene/ZrO2 Nanocomposites for Supercapacitor Energy-Storage Application, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 9
 11. 11
  Young Soo Yun, Gabin Yoon, Kisuk Kang, Hyoung-Joon Jin, High-performance supercapacitors based on defect-engineered carbon nanotubes, Carbon, 2014,

  CrossRef

 12. 12
  Young Soo Yun, Min Eui Lee, Min Jae Joo, Hyoung-Joon Jin, High-performance supercapacitors based on freestanding carbon-based composite paper electrodes, Journal of Power Sources, 2014, 246, 540

  CrossRef

 13. 13
  Wenjing Qian, Fengxia Sun, Yanhui Xu, Lihua Qiu, Changhai Liu, Suidong Wang, Feng Yan, Human hair-derived carbon flakes for electrochemical supercapacitors, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 1, 379

  CrossRef

 14. 14
  Chiyao Bai, Juan Li, Songbai Liu, Xiaoyu Yang, Xiaodan Yang, Yin Tian, Kecheng Cao, Ying Huang, Lijian Ma, Shoujian Li, In situ preparation of nitrogen-rich and functional ultramicroporous carbonaceous COFs by “segregated” microwave irradiation, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 197, 148

  CrossRef

 15. 15
  Jiao Yin, Duanyi Zhang, Jiquan Zhao, Xiaolei Wang, Hui Zhu, Chuanyi Wang, Meso- and micro- porous composite carbons derived from humic acid for supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 136, 504

  CrossRef

 16. 16
  Chengxin Guo, Na Li, Liangliang Ji, Yaowen Li, Xiaoming Yang, Yun Lu, Yingfeng Tu, N- and O-doped carbonaceous nanotubes from polypyrrole for potential application in high-performance capacitance, Journal of Power Sources, 2014, 247, 660

  CrossRef

 17. 17
  Akram Alabadi, Xinjia Yang, Zehua Dong, Zhen Li, Bien Tan, Nitrogen-doped activated carbons derived from a co-polymer for high supercapacitor performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11697

  CrossRef

 18. 18
  Min Zhou, Fan Pu, Zhao Wang, Shiyou Guan, Nitrogen-doped porous carbons through KOH activation with superior performance in supercapacitors, Carbon, 2014, 68, 185

  CrossRef

 19. 19
  Qian Wang, Jun Yan, Zhuangjun Fan, Nitrogen-doped sandwich-like porous carbon nanosheets for high volumetric performance supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 146, 548

  CrossRef

 20. 20
  Li Sun, Chungui Tian, Yu Fu, Ying Yang, Jie Yin, Lei Wang, Honggang Fu, Nitrogen-Doped Porous Graphitic Carbon as an Excellent Electrode Material for Advanced Supercapacitors, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 21. 21
  Bin Zhang, Min Xiao, Shuanjin Wang, Dongmei Han, Shuqin Song, Guohua Chen, Yuezhong Meng, Novel Hierarchically Porous Carbon Materials Obtained from Natural Biopolymer as Host Matrixes for Lithium–Sulfur Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 13174

  CrossRef

 22. 22
  Jie Yang, Yongzhong Bao, Pengju Pan, One-step preparation of hierarchical porous carbons from poly(vinylidene chloride)-based block copolymers, Journal of Materials Science, 2014, 49, 3, 1090

  CrossRef

 23. 23
  Hui Peng, Guofu Ma, Kanjun Sun, Jingjing Mu, Ziqiang Lei, One-step preparation of ultrathin nitrogen-doped carbon nanosheets with ultrahigh pore volume for high-performance supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 41, 17297

  CrossRef

 24. 24
  Yong Wang, Ru Yang, Yuan Wei, Zijian Zhao, Min Li, Preparation of novel pigskin-derived carbon sheets and their low-temperature activation-induced high capacitive performance, RSC Adv., 2014, 4, 85, 45318

  CrossRef

 25. 25
  Xiong Zhang, Haitao Zhang, Chen Li, Kai Wang, Xianzhong Sun, Yanwei Ma, Recent advances in porous graphene materials for supercapacitor applications, RSC Adv., 2014, 4, 86, 45862

  CrossRef

 26. 26
  Marta Sevilla, Linghui Yu, Conchi O. Ania, Maria-Magdalena Titirici, Supercapacitive Behavior of Two Glucose-Derived Microporous Carbons: Direct Pyrolysis versus Hydrothermal Carbonization, ChemElectroChem, 2014, 1, 9
 27. 27
  Mengjiao Wang, Wenhua Wang, Wanren Wang, Xiaohui Guo, Synthesis of partially graphitic nanoflake-like carbon/Fe3O4magnetic composites from chitosan as high-performance electrode materials in supercapacitors, RSC Adv., 2014, 4, 75, 39625

  CrossRef

 28. 28
  Huanlei Wang, Zhi Li, David Mitlin, Tailoring Biomass-Derived Carbon Nanoarchitectures for High-Performance Supercapacitors, ChemElectroChem, 2014, 1, 2
 29. 29
  Yunhui Zhao, Mingxian Liu, Lihua Gan, Xiaomei Ma, Dazhang Zhu, Zijie Xu, Longwu Chen, Ultramicroporous Carbon Nanoparticles for the High-Performance Electrical Double-Layer Capacitor Electrode, Energy & Fuels, 2014, 28, 2, 1561

  CrossRef

 30. 30
  Young Soo Yun, Doo Jin Park, Min Jae Joo, Hyoung-Joon Jin, 3-D ordered bimodal porous carbon/nickel oxide hybrid electrodes for supercapacitors, Synthetic Metals, 2013, 177, 105

  CrossRef

 31. 31
  Young Soo Yun, Hyoung-Joon Jin, Electrochemical performance of heteroatom-enriched amorphous carbon with hierarchical porous structure as anode for lithium-ion batteries, Materials Letters, 2013, 108, 311

  CrossRef

 32. 32
  Xinhua Li, Guangyong Wang, Xiaowei Wang, Xiaoping Li, Junhui Ji, Flexible supercapacitor based on MnO2 nanoparticles via electrospinning, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 35, 10103

  CrossRef

 33. 33
  Ji Hoon Lee, Nokyoung Park, Byung Gon Kim, Dae Soo Jung, Kyuhyun Im, Jaehyun Hur, Jang Wook Choi, Restacking-Inhibited 3D Reduced Graphene Oxide for High Performance Supercapacitor Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 10, 9366

  CrossRef

 34. 34
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 35. 35
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31