SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiao-Ke Liu, Cai-Jun Zheng, Ming-Fai Lo, Jing Xiao, Chun-Sing Lee, Man-Keung Fung, Xiao-Hong Zhang, A multifunctional phosphine oxide–diphenylamine hybrid compound as a high performance deep-blue fluorescent emitter and green phosphorescent host, Chemical Communications, 2014, 50, 16, 2027

  CrossRef

 2. 2
  Xiao-Ke Liu, Cai-Jun Zheng, Jing Xiao, Ming-Fai Lo, Zhan Chen, Chun-Sing Lee, Chuan-Lin Liu, Xue-Mei Ou, Fan Li, Xiao-Hong Zhang, A New Multifunctional Triazine[BOND]Carbazole Compound with High Triplet Energy for High-Performance Blue Fluorescence, Green and Red Phosphorescent Host, and Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes, Israel Journal of Chemistry, 2014, 54, 7
 3. 3
  Jun Ye, Zhan Chen, Feifei An, Mingliang Sun, Hin-Wai Mo, Xiaohong Zhang, Chun-Sing Lee, Achieving Highly Efficient Simple-Emission Layer Fluorescence/Phosphorescence Hybrid White Organic Light-Emitting Devices via Effective Confinement of Triplets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 8964

  CrossRef

 4. 4
  Matias Monçalves, Daniel da Silveira Rampon, Paulo Henrique Schneider, Fabiano Severo Rodembusch, Claudio da Cruz Silveira, Divinyl sulfides/sulfones-based D–π–A–π–D dyes as efficient non-aromatic bridges for π-conjugated compounds, Dyes and Pigments, 2014, 102, 71

  CrossRef

 5. 5
  Simone Hofmann, Markus Hummert, Reinhard Scholz, Regina Luschtinetz, Caroline Murawski, Paul-Anton Will, Susanne I. Hintschich, Jörg Alex, Vygintas Jankus, Andrew P. Monkman, Björn Lüssem, Karl Leo, Malte C. Gather, Engineering Blue Fluorescent Bulk Emitters for OLEDs: Triplet Harvesting by Green Phosphors, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2414

  CrossRef

 6. 6
  Qingyu Huang, Suling Zhao, Zheng Xu, Xing Fan, Chongyu Shen, Qianqian Yang, Exciplex emission and decay of co-deposited 4,4′,4″-tris[3-methylphenyl(phenyl)amino]triphenylamine:tris-[3-(3-pyridyl)mesityl]borane organic light-emitting devices with different electron transporting layer thicknesses, Applied Physics Letters, 2014, 104, 16, 161112

  CrossRef

 7. 7
  Dongdong Zhang, Lian Duan, Chen Li, Yilang Li, Haoyuan Li, Deqiang Zhang, Yong Qiu, High-Efficiency Fluorescent Organic Light-Emitting Devices Using Sensitizing Hosts with a Small Singlet–Triplet Exchange Energy, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 8. 8
  Ning Sun, Qi Wang, Yongbiao Zhao, Yonghua Chen, Dezhi Yang, Fangchao Zhao, Jiangshan Chen, Dongge Ma, High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Devices without Interlayer between Fluorescent and Phosphorescent Emissive Regions, Advanced Materials, 2014, 26, 10
 9. 9
  Xiaoyang Du, Yun Huang, Silu Tao, Xiaoxia Yang, Chuan Wu, Huaixin Wei, Mei-Yee Chan, Vivian Wing-Wah Yam, Chun-Sing Lee, Highly Efficient Orange and Warm White Phosphorescent OLEDs Based on a Host Material with a Carbazole–Fluorenyl Hybrid, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 10. 10
  Yue Hu, Tingke Zhang, Jiangshan Chen, Dongge Ma, Chien-Hong Cheng, Hybrid Organic Light-Emitting Diodes with Low Color-Temperature and High Efficiency for Physiologically-Friendly Night Illumination, Israel Journal of Chemistry, 2014, 54, 7
 11. 11
  Jiangshan Chen, Fangchao Zhao, Dongge Ma, Hybrid white OLEDs with fluorophors and phosphors, Materials Today, 2014, 17, 4, 175

  CrossRef

 12. 12
  Na Lin, Juan Qiao, Lian Duan, Liduo Wang, Yong Qiu, Molecular Understanding of the Chemical Stability of Organic Materials for OLEDs: A Comparative Study on Sulfonyl, Phosphine-Oxide, and Carbonyl-Containing Host Materials, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 14, 7569

  CrossRef

 13. 13
  Bin Huang, Qi Qi, Wei Jiang, Jinan Tang, Yuanyuan Liu, Wenjuan Fan, Zhihui Yin, Fachen Shi, Xinxin Ban, Huange Xu, Yueming Sun, Thermally activated delayed fluorescence materials based on 3,6-di-tert-butyl-9-((phenylsulfonyl)phenyl)-9H-carbazoles, Dyes and Pigments, 2014, 111, 135

  CrossRef

 14. 14
  Dongdong Zhang, Lian Duan, Yilang Li, Haoyuan Li, Zhengyang Bin, Deqiang Zhang, Juan Qiao, Guifang Dong, Liduo Wang, Yong Qiu, Towards High Efficiency and Low Roll-Off Orange Electrophosphorescent Devices by Fine Tuning Singlet and Triplet Energies of Bipolar Hosts Based on Indolocarbazole/1, 3, 5-Triazine Hybrids, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 23
 15. 15
  Lei Cui, Chunfei Ji, Zhixing Peng, Lin Zhong, Chaohui Zhou, Luliang Yan, Song Qu, Shuping Zhang, Chusen Huang, Xuhong Qian, Yufang Xu, Unique Tri-Output Optical Probe for Specific and Ultrasensitive Detection of Hydrazine, Analytical Chemistry, 2014, 86, 9, 4611

  CrossRef

 16. 16
  Jingfang Ye, Chen Liu, Changjin Ou, Minmin Cai, Shufen Chen, Qi Wei, Wenwen Li, Yan Qian, Linghai Xie, Baoxiu Mi, Zhiqiang Gao, Wei Huang, Universal Strategy for Cheap and Color-Stable Single-EML WOLEDs Utilizing Two Complementary-Color Nondoped Emitters without Energy Transfer, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 7
 17. 17
  Hongtao Cao, Guogang Shan, Xuemei Wen, Haizhu Sun, Zhongmin Su, Ronglin Zhong, Wenfa Xie, Peng Li, Dongxia Zhu, An orange iridium(iii) complex with wide-bandwidth in electroluminescence for fabrication of high-quality white organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 44, 7371

  CrossRef

 18. 18
  Yi Yuan, Jia-Xiong Chen, Feng Lu, Qing-Xiao Tong, Qing-Dan Yang, Hin-Wai Mo, Tsz-Wai Ng, Fu-Lung Wong, Zheng-Qing Guo, Jun Ye, Zhan Chen, Xiao-Hong Zhang, Chun-Sing Lee, Bipolar Phenanthroimidazole Derivatives Containing Bulky Polyaromatic Hydrocarbons for Nondoped Blue Electroluminescence Devices with High Efficiency and Low Efficiency Roll-Off, Chemistry of Materials, 2013, 25, 24, 4957

  CrossRef

 19. 19
  Shanyong Chen, Jinbei Wei, Kai Wang, Chenguang Wang, Dong Chen, Yu Liu, Yue Wang, Constructing high-performance blue, yellow and red electroluminescent devices based on a class of multifunctional organic materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6594

  CrossRef

 20. 20
  Xiao-Ke Liu, Cai-Jun Zheng, Ming-Fai Lo, Jing Xiao, Zhan Chen, Chuan-Lin Liu, Chun-Sing Lee, Man-Keung Fung, Xiao-Hong Zhang, Novel Blue Fluorophor with High Triplet Energy Level for High Performance Single-Emitting-Layer Fluorescence and Phosphorescence Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2013, 25, 21, 4454

  CrossRef