SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Ling Li, Kory Green, Hans Hallen, Shuang Fang Lim, Enhancement of single particle rare earth doped NaYF4: Yb, Er emission with a gold shell, Nanotechnology, 2015, 26, 2, 025101

  CrossRef

 2. 2
  Wei Shao, Guanying Chen, Tymish Y. Ohulchanskyy, Andrey Kuzmin, Jossana Damasco, Hailong Qiu, Chunhui Yang, Hans Ågren, Paras N. Prasad, Lanthanide-Doped Fluoride Core/Multishell Nanoparticles for Broadband Upconversion of Infrared Light, Advanced Optical Materials, 2015, 3, 2
 3. 3
  Isabella Concina, Alberto Vomiero, Metal Oxide Semiconductors for Dye- and Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells, Small, 2015, 11, 8
 4. 4
  Changlei Wang, Zhenhua Yu, Chenghao Bu, Pei Liu, Sihang Bai, Chang Liu, Kiran Kumar Kondamareddy, Weiwei Sun, Kan Zhan, Kun Zhang, Shishang Guo, Xingzhong Zhao, Multifunctional alumina/titania hybrid blocking layer modified nanocrystalline titania films as efficient photoanodes in dye sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2015, 282, 596

  CrossRef

 5. 5
  Kefeng Wang, Jiaqiao Jiang, Sijie Wan, Jin Zhai, Upconversion enhancement of lanthanide-doped NaYF4 for quantum dot-sensitized solar cells, Electrochimica Acta, 2015, 155, 357

  CrossRef

 6. 6
  Yanmin Yang, Chao Mi, Fuyun Jiao, Xianyuan Su, Xiaodong Li, Linlin Liu, Jiao Zhang, Fang Yu, Yanzhou Liu, Yaohua Mai, A Novel Multifunctional Upconversion Phosphor: Yb3+/Er3+ Codoped La2S3, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 6
 7. 7
  Shouqiang Huang, Ziyang Lou, Aidang Shan, Nanwen Zhu, Kaili Feng, Haiping Yuan, An efficient near infrared photocatalyst of Er3+/Tm3+/Yb3+tridoped (CaWO4@(TiO2/CaF2)) with multi-stage CaF2nanocrystal formation, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 16165

  CrossRef

 8. 8
  Kezhi Zheng, Weiye Song, Changjian Lv, Zhenyu Liu, Weiping Qin, Controllable synthesis and size-dependent upconversion luminescence properties of Lu2O3:Yb3+/Er3+ nanospheres, CrystEngComm, 2014, 16, 20, 4329

  CrossRef

 9. 9
  Wei Wang, Wenjuan Huang, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, Different Upconversion Properties of β-NaYF4:Yb3+,Tm3+/Er3+in Affecting the Near-Infrared-Driven Photocatalytic Activity of High-Reactive TiO2, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 340

  CrossRef

 10. 10
  Wankui Su, Mengmeng Zheng, Lei Li, Kun Wang, Ru Qiao, Yijun Zhong, Yong Hu, Zhengquan Li, Directly coat TiO2on hydrophobic NaYF4:Yb,Tm nanoplates and regulate their photocatalytic activities with the core size, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 33, 13486

  CrossRef

 11. 11
  Wenbin Guo, Kezhi Zheng, Wenfa Xie, Lu Sun, Liang Shen, Chunyu Liu, Yeyuan He, Zhihui Zhang, Efficiency enhancement of inverted polymer solar cells by doping NaYF4:Yb3+, Er3+ nanocomposites in PCDTBT:PCBM active layer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 124, 126

  CrossRef

 12. 12
  Haimin Liu, Liangliang Liang, Tao Peng, Hadja Fatima Mehnane, Bobby Sebo, Sihang Bai, Zhenhua Yu, Wenjing Yu, Wei Liu, Shishang Guo, Xingzhong Zhao, Enhance the performance of dye-sensitized solar cells by balancing the light harvesting and electron collecting efficiencies of scattering layer based photoanodes, Electrochimica Acta, 2014, 132, 25

  CrossRef

 13. 13
  Jia Yu, Yulin Yang, Ruiqing Fan, Danqing Liu, Liguo Wei, Shuo Chen, Liang Li, Bin Yang, Wenwu Cao, Enhanced Near-Infrared to Visible Upconversion Nanoparticles of Ho3+-Yb3+-F–Tri-Doped TiO2and Its Application in Dye-Sensitized Solar Cells with 37% Improvement in Power Conversion Efficiency, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 15, 8045

  CrossRef

 14. 14
  Rumin Li, Hongfeng Ji, Zhanshuang Li, Jun Wang, Qi Liu, Lianhe Liu, Fabrication and markedly enhanced white up-conversion emission of core–shell structured NaGdF4:Tm3+/Yb3+/Ho3+@SiO2, New J. Chem., 2014, 38, 2, 611

  CrossRef

 15. 15
  Sung Hoon Ahn, Dong Jun Kim, Won Seok Chi, Jong Hak Kim, Hierarchical Double-Shell Nanostructures of TiO2 Nanosheets on SnO2 Hollow Spheres for High-Efficiency, Solid-State, Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 16. 16
  Dong Jun Kim, Jong Kwan Koh, Chang Soo Lee, Jong Hak Kim, Mesh-Shaped Nanopatterning of Pt Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells with Enhanced Light Harvesting, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 18
 17. 17
  Xiaolin Liu, Wenhua Hou, Xiaoyan Yang, Jiyuan Liang, Morphology controllable synthesis of NaLa(WO4)2: the morphology dependent photoluminescent properties and single-phased white light emission of NaLa(WO4)2: Eu3+/Tb3+/Tm3+, CrystEngComm, 2014, 16, 7, 1268

  CrossRef

 18. 18
  Xianghong He, Bing Yan, Novel series of quaternary fluoride nanocrystals: room-temperature synthesis and down-shifting/up-converting multicolor fluorescence, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 13, 2368

  CrossRef

 19. 19
  Yue Cui, Suling Zhao, Zhiqin Liang, Meng Han, Zheng Xu, Optimized upconversion emission of NaLuF4:Er,Yb nanocrystals codoped with Gd3+ ions and its mechanism, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 593, 30

  CrossRef

 20. 20
  Peng Zhao, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Xin Jiang, Jianhua Shen, Chunzhong Li, Plasmon-enhanced efficient dye-sensitized solar cells using core–shell-structured β-NaYF4:Yb,Er@SiO2@Au nanocomposites, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16523

  CrossRef

 21. 21
  Chunze Yuan, Guanying Chen, Lin Li, Jossana A. Damasco, Zhijun Ning, Hui Xing, Tianmu Zhang, Licheng Sun, Hao Zeng, Alexander N. Cartwright, Paras N. Prasad, Hans Ågren, Simultaneous Multiple Wavelength Upconversion in a Core–Shell Nanoparticle for Enhanced Near Infrared Light Harvesting in a Dye-Sensitized Solar Cell, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18018

  CrossRef

 22. 22
  Chunyu Liu, Huan Chen, Dan Zhao, Liang Shen, Yeyuan He, Wenbin Guo, Weiyou Chen, The action mechanism of TiO2:NaYF4:Yb3+,Tm3+ cathode buffer layer in highly efficient inverted organic solar cells, Applied Physics Letters, 2014, 105, 5, 053301

  CrossRef

 23. 23
  Yeyuan He, Chunyu Liu, Huimin Jiang, Wenbin Guo, Liang Shen, Weiyou Chen, The light trapping enhancement of inverted polymer solar cells by introducing NaYF4 nanoparticles, Synthetic Metals, 2014, 195, 117

  CrossRef

 24. 24
  Xiangyu Zhang, Minqiang Wang, Jijun Ding, Jianping Deng, Chenxin Ran, Zhi Yang, The synthesis and mechanism exploration of europium-doped LiYF4 micro-octahedron phosphors with multilevel interiors, Dalton Transactions, 2014, 43, 14, 5453

  CrossRef

 25. 25
  Ziyao Zhou, Jiahong Wang, Fan Nan, Chenghao Bu, Zhenhua Yu, Wei Liu, Shishang Guo, Hao Hu, Xing-Zhong Zhao, Upconversion induced enhancement of dye sensitized solar cells based on core–shell structured β-NaYF4:Er3+, Yb3+@SiO2nanoparticles, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2052

  CrossRef

 26. 26
  Parthiban Ramasamy, Palanisamy Manivasakan, Jinkwon Kim, Upconversion nanophosphors for solar cell applications, RSC Advances, 2014, 4, 66, 34873

  CrossRef

 27. 27
  Li Tao, Wen Xu, Concentration-Dependent Near-Infrared Quantum-Cutting Emissions in NaLuF4:Yb3+/Er3+Phosphors, Applied Physics Express, 2013, 6, 9, 092301

  CrossRef

 28. 28
  Shouqiang Huang, Lin Gu, Chen Miao, Ziyang Lou, Nanwen Zhu, Haiping Yuan, Aidang Shan, Near-infrared photocatalyst of Er3+/Yb3+ codoped (CaF2@TiO2) nanoparticles with active-core/active-shell structure, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 27, 7874

  CrossRef

 29. 29
  Min Pang, Jing Feng, Shuyan Song, Zhuo Wang, Hongjie Zhang, Phase-tunable synthesis and upconversion photoluminescence of rare-earth-doped sodium scandium fluoride nanocrystals, CrystEngComm, 2013, 15, 35, 6901

  CrossRef

 30. 30
  Hongzhou Lian, Zhiyao Hou, Mengmeng Shang, Dongling Geng, Yang Zhang, Jun Lin, Rare earth ions doped phosphors for improving efficiencies of solar cells, Energy, 2013, 57, 270

  CrossRef

 31. 31
  Yichuan Rui, Yaogang Li, Qinghong Zhang, Hongzhi Wang, Size-tunable TiO2 nanorod microspheres synthesised via a one-pot solvothermal method and used as the scattering layer for dye-sensitized solar cells, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12574

  CrossRef

 32. 32
  Chuang Miao, Tong Liu, Yongsheng Zhu, Qilin Dai, Wen Xu, Lin Xu, Sai Xu, Yi Zhao, Hongwei Song, Super-intense white upconversion emission of Yb_2O_3 polycrystals and its application on luminescence converter of dye-sensitized solar cells, Optics Letters, 2013, 38, 17, 3340

  CrossRef

 33. 33
  Yuewei Zhang, Zhanglian Hong, Synthesis of lanthanide-doped NaYF4@TiO2 core–shell composites with highly crystalline and tunable TiO2 shells under mild conditions and their upconversion-based photocatalysis, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8930

  CrossRef

 34. 34
  Wenjiao Luo, Yonggang Wang, Yanping Chen, Ting Wen, Meng Liu, Yingxia Wang, Fuhui Liao, Jianhua Lin, The synthesis, crystal structure and multicolour up-conversion fluorescence of Yb3+/Ln3+ (Ln = Ho, Er, Tm) codoped orthorhombic lutetium oxyfluorides, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 36, 5711

  CrossRef

 35. 35
  Jiajia Zhou, Jianrong Qiu, Photon Management in Rare Earth Doped Nanomaterials for Solar Cells,