SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chao Wei, Pooi See Lee, Zhichuan Xu, A comparison of carbon supports in MnO2/C supercapacitors, RSC Advances, 2014, 4, 59, 31416

  CrossRef

 2. 2
  Zhitao Zhang, Xueyi Li, Guozhen Guan, Shaowu Pan, Zhengju Zhu, Dayong Ren, Huisheng Peng, A Lightweight Polymer Solar Cell Textile that Functions when Illuminated from Either Side, Angewandte Chemie, 2014, 126, 39
 3. 3
  Zhitao Zhang, Xueyi Li, Guozhen Guan, Shaowu Pan, Zhengju Zhu, Dayong Ren, Huisheng Peng, A Lightweight Polymer Solar Cell Textile that Functions when Illuminated from Either Side, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 39
 4. 4
  Teng Zhai, Xihong Lu, Yichuan Ling, Minghao Yu, Gongming Wang, Tianyu Liu, Chaolun Liang, Yexiang Tong, Yat Li, A New Benchmark Capacitance for Supercapacitor Anodes by Mixed-Valence Sulfur-Doped V6O13−x, Advanced Materials, 2014, 26, 33
 5. 5
  Zheng Chen, John W. F. To, Chao Wang, Zhenda Lu, Nan Liu, Alex Chortos, Lijia Pan, Fei Wei, Yi Cui, Zhenan Bao, A Three-Dimensionally Interconnected Carbon Nanotube–Conducting Polymer Hydrogel Network for High-Performance Flexible Battery Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 6. 6
  Lianbo Ma, Xiaoping Shen, Zhenyuan Ji, Guoxing Zhu, Hu Zhou, Ag nanoparticles decorated MnO2/reduced graphene oxide as advanced electrode materials for supercapacitors, Chemical Engineering Journal, 2014, 252, 95

  CrossRef

 7. 7
  Chongyang Yang, Jiali Shen, Chunyan Wang, Haojie Fei, Hua Bao, Gengchao Wang, All-solid-state asymmetric supercapacitor based on reduced graphene oxide/carbon nanotube and carbon fiber paper/polypyrrole electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1458

  CrossRef

 8. 8
  Inho Nam, Gil-Pyo Kim, Soomin Park, Jeong Woo Han, Jongheop Yi, All-solid-state, origami-type foldable supercapacitor chips with integrated series circuit analogues, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 1095

  CrossRef

 9. 9
  Fenghua Su, Menghe Miao, Asymmetric carbon nanotube–MnO2two-ply yarn supercapacitors for wearable electronics, Nanotechnology, 2014, 25, 13, 135401

  CrossRef

 10. 10
  Zhi Li, Zhanwei Xu, Huanlei Wang, Jia Ding, Beniamin Zahiri, Chris M. B. Holt, Xuehai Tan, David Mitlin, Colossal pseudocapacitance in a high functionality–high surface area carbon anode doubles the energy of an asymmetric supercapacitor, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1708

  CrossRef

 11. 11
  Jie Shao, Xinyong Li, Yuanlei Ding, Zhongming Wan, Hongmei Liu, Jiaojiao Yun, Yang Liu, Qunting Qu, Honghe Zheng, Construction of symmetric aqueous rechargeable battery with high voltage based on NiFe2O4 hollow microspheres, Electrochemistry Communications, 2014, 40, 9

  CrossRef

 12. 12
  Kaibing Xu, Rujia Zou, Wenyao Li, Qian Liu, Xijian Liu, Lei An, Junqing Hu, Design and synthesis of 3D interconnected mesoporous NiCo2O4@CoxNi1−x(OH)2 core–shell nanosheet arrays with large areal capacitance and high rate performance for supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10090

  CrossRef

 13. 13
  Zhaohui Wang, Petter Tammela, Peng Zhang, Maria Strømme, Leif Nyholm, Efficient high active mass paper-based energy-storage devices containing free-standing additive-less polypyrrole–nanocellulose electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7711

  CrossRef

 14. 14
  Zhong Wu, Xiao-Lei Huang, Zhong-Li Wang, Ji-Jing Xu, Heng-Guo Wang, Xin-Bo Zhang, Electrostatic Induced Stretch Growth of Homogeneous β-Ni(OH)2 on Graphene with Enhanced High-Rate Cycling for Supercapacitors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 15. 15
  Zenan Yu, Jayan Thomas, Energy Storing Electrical Cables: Integrating Energy Storage and Electrical Conduction, Advanced Materials, 2014, 26, 25
 16. 16
  Ananthakumar Ramadoss, Taehyun Kim, Gui-Shik Kim, Sang Jae Kim, Enhanced activity of a hydrothermally synthesized mesoporous MoS2 nanostructure for high performance supercapacitor applications, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 6, 2379

  CrossRef

 17. 17
  Won Mook Choi, Tran Van Tam, Nguyen Bao Trung, Fabrication of sub-micrometer graphene ribbon using electrospun nanofiber, Journal of Materials Science, 2014, 49, 3, 1240

  CrossRef

 18. 18
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 19. 19
  Ce Yao Foo, Afriyanti Sumboja, Daniel Jia Hong Tan, Jiangxin Wang, Pooi See Lee, Flexible and Highly Scalable V2O5-rGO Electrodes in an Organic Electrolyte for Supercapacitor Devices, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 20. 20
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 21. 21
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 22. 22
  Peihua Yang, Wenjie Mai, Flexible solid-state electrochemical supercapacitors, Nano Energy, 2014, 8, 274

  CrossRef

 23. 23
  Xihong Lu, Minghao Yu, Gongming Wang, Yexiang Tong, Yat Li, Flexible solid-state supercapacitors: design, fabrication and applications, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2160

  CrossRef

 24. 24
  Fenghua Su, Menghe Miao, Flexible, high performance Two-Ply Yarn Supercapacitors based on irradiated Carbon Nanotube Yarn and PEDOT/PSS, Electrochimica Acta, 2014, 127, 433

  CrossRef

 25. 25
  Bin Mu, Wenbo Zhang, Shijun Shao, Aiqin Wang, Glycol assisted synthesis of graphene–MnO2–polyaniline ternary composites for high performance supercapacitor electrodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 17, 7872

  CrossRef

 26. 26
  Bingna Zheng, Tieqi Huang, Liang Kou, Xiaoli Zhao, Karthikeyan Gopalsamy, Chao Gao, Graphene fiber-based asymmetric micro-supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9736

  CrossRef

 27. 27
  Zheng Chang, Yaqiong Yang, Minxia Li, Xiaowei Wang, Yuping Wu, Green energy storage chemistries based on neutral aqueous electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10739

  CrossRef

 28. 28
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Yangqiao Liu, Lian Gao, Heliang Yao, Chucheng Lin, Heat-induced formation of porous and free-standing MoS2/GS hybrid electrodes for binder-free and ultralong-life lithium ion batteries, Nano Energy, 2014, 8, 183

  CrossRef

 29. 29
  Zhao Wang, Min Zhou, Hao Chen, Jingui Jiang, Shiyou Guan, Hierarchical Activated Mesoporous Phenolic-Resin-Based Carbons for Supercapacitors, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 9
 30. 30
  Kaibing Xu, Wenyao Li, Qian Liu, Bo Li, Xijian Liu, Lei An, Zhigang Chen, Rujia Zou, Junqing Hu, Hierarchical mesoporous NiCo2O4@MnO2 core–shell nanowire arrays on nickel foam for aqueous asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4795

  CrossRef

 31. 31
  Jiayou Tao, Nishuang Liu, Luying Li, Jun Su, Yihua Gao, Hierarchical nanostructures of polypyrrole@MnO2 composite electrodes for high performance solid-state asymmetric supercapacitors, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2922

  CrossRef

 32. 32
  Xue-Feng Lu, Dong-Jun Wu, Run-Zhi Li, Qi Li, Sheng-Hua Ye, Ye-Xiang Tong, Gao-Ren Li, Hierarchical NiCo2O4 nanosheets@hollow microrod arrays for high-performance asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 13, 4706

  CrossRef

 33. 33
  Debasis Ghosh, Soumen Giri, Manas Mandal, Chapal Kumar Das, High performance supercapacitor electrode material based on vertically aligned PANI grown on reduced graphene oxide/Ni(OH)2 hybrid composite, RSC Advances, 2014, 4, 50, 26094

  CrossRef

 34. 34
  Conglai Long, Lili Jiang, Tong Wei, Jun Yan, Zhuangjun Fan, High-performance asymmetric supercapacitors with lithium intercalation reaction using metal oxide-based composites as electrode materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16678

  CrossRef

 35. 35
  Chaoyi Yan, Jiangxin Wang, Wenbin Kang, Mengqi Cui, Xu Wang, Ce Yao Foo, Kenji Jianzhi Chee, Pooi See Lee, Highly Stretchable Piezoresistive Graphene–Nanocellulose Nanopaper for Strain Sensors, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 36. 36
  Lei Yu, Zhongyu Qian, Nannan Shi, Qi Liu, Jun Wang, Xiaoyan Jing, Interface chemistry engineering in electrode systems for electrochemical energy storage, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37491

  CrossRef

 37. 37
  Afriyanti Sumboja, Ushula Mengesha Tefashe, Gunther Wittstock, Pooi See Lee, Investigation of Charge Transfer Kinetics of Polyaniline Supercapacitor Electrodes by Scanning Electrochemical Microscopy, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 6
 38. 38
  Peihua Yang, Yong Ding, Ziyin Lin, Zhongwei Chen, Yuzhi Li, Pengfei Qiang, Masood Ebrahimi, Wenjie Mai, Ching Ping Wong, Zhong Lin Wang, Low-Cost High-Performance Solid-State Asymmetric Supercapacitors Based on MnO2Nanowires and Fe2O3Nanotubes, Nano Letters, 2014, 14, 2, 731

  CrossRef

 39. 39
  Ming Huang, Yuxin Zhang, Fei Li, Zhongchang Wang, Alamusi, Ning Hu, Zhiyu Wen, Qing Liu, Merging of Kirkendall Growth and Ostwald Ripening: CuO@MnO2 Core-shell Architectures for Asymmetric Supercapacitors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 40. 40
  Xiaoxu Liu, Da Zhan, Dongliang Chao, Bingchen Cao, Jinghua Yin, Jiupeng Zhao, Yao Li, Jianyi Lin, Zexiang Shen, Microwave-assisted production of giant graphene sheets for high performance energy storage applications, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12166

  CrossRef

 41. 41
  Xiuxia Sun, Huanjing Wang, Zhibin Lei, Zonghuai Liu, Lingling Wei, MnO2nanoflakes grown on 3D graphite network for enhanced electrocapacitive performance, RSC Advances, 2014, 4, 57, 30233

  CrossRef

 42. 42
  Ying Hou, Luyang Chen, Pan Liu, Jianli Kang, Takeshi Fujita, Mingwei Chen, Nanoporous metal based flexible asymmetric pseudocapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10910

  CrossRef

 43. 43
  Min Zhou, Fan Pu, Zhao Wang, Shiyou Guan, Nitrogen-doped porous carbons through KOH activation with superior performance in supercapacitors, Carbon, 2014, 68, 185

  CrossRef

 44. 44
  Conglai Long, Dongping Qi, Tong Wei, Jun Yan, Lili Jiang, Zhuangjun Fan, Nitrogen-Doped Carbon Networks for High Energy Density Supercapacitors Derived from Polyaniline Coated Bacterial Cellulose, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 25
 45. 45
  Shuang Dong, Anh Quang Dao, Bijuan Zheng, Zhengyan Tan, Chaoyang Fu, Hongfang Liu, Fei Xiao, One-step electrochemical synthesis of three-dimensional graphene foam loaded nickel–cobalt hydroxides nanoflakes and its electrochemical properties, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 46. 46
  Yan Gao, Kun Ding, Xin Xu, Yanzhou Wang, Demei Yu, PPy film/TiO2nanotubes composite with enhanced supercapacitive properties, RSC Adv., 2014, 4, 52, 27130

  CrossRef

 47. 47
  He-Ming Luo, Yan-Xia Sun, Feng-Bo Zhang, Jian-Qiang Zhang, Hui-Xia Feng, Preparation and electrochemical performance of spherical MnOx with high capacitance, Ionics, 2014,

  CrossRef

 48. 48
  Mei Yang, Yiren Zhong, Liwei Su, Jinping Wei, Zhen Zhou, Rational Design of Ni Nanoparticles on N-Rich Ultrathin Carbon Nanosheets for High-Performance Supercapacitor Materials: Embedded- Versus Anchored-Type Dispersion, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 17
 49. 49
  Xinhua Liu, Dongbei Wu, Huanlei Wang, Qigang Wang, Self-Recovering Tough Gel Electrolyte with Adjustable Supercapacitor Performance, Advanced Materials, 2014, 26, 25
 50. 50
  Xinhui Xia, Yongqi Zhang, Dongliang Chao, Cao Guan, Yijun Zhang, Lu Li, Xiang Ge, Ignacio Mínguez Bacho, Jiangping Tu, Hong Jin Fan, Solution synthesis of metal oxides for electrochemical energy storage applications, Nanoscale, 2014, 6, 10, 5008

  CrossRef

 51. 51
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 52. 52
  Deepak P. Dubal, Jong Guk Kim, Youngmin Kim, Rudolf Holze, Chandrakant D. Lokhande, Won Bae Kim, Supercapacitors Based on Flexible Substrates: An Overview, Energy Technology, 2014, 2, 4
 53. 53
  Mingji Li, Wenlong Guo, Hongji Li, Sheng Xu, Changqing Qu, Baohe Yang, Synthesis of chemical vapor deposition graphene on tantalum wire for supercapacitor applications, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 54. 54
  Li-feng Zou, Nan Ma, Mei Sun, Tian-hao Ji, Two kinds of composite films: Graphene oxide/carbon nanotube film and graphene oxide/activated carbon film via a self-assemble preparation process, Solid State Sciences, 2014, 37, 91

  CrossRef

 55. 55
  Mei Yang, Yiren Zhong, Xianlong Zhou, Jingjing Ren, Liwei Su, Jinping Wei, Zhen Zhou, Ultrasmall MnO@N-rich carbon nanosheets for high-power asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12519

  CrossRef

 56. 56
  Zijin Su, Cheng Yang, Chengjun Xu, Haoyi Wu, Zhexu Zhang, Ting Liu, Chen Zhang, Quanhong Yang, Baohua Li, Feiyu Kang, Co-electro-deposition of the MnO2–PEDOT:PSS nanostructured composite for high areal mass, flexible asymmetric supercapacitor devices, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 40, 12432

  CrossRef

 57. 57
  Xinming Li, Tianshuo Zhao, Qiao Chen, Peixu Li, Kunlin Wang, Minlin Zhong, Jinquan Wei, Dehai Wu, Bingqing Wei, Hongwei Zhu, Flexible all solid-state supercapacitors based on chemical vapor deposition derived graphene fibers, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 41, 17752

  CrossRef

 58. 58
  Satyajit Ratha, Chandra Sekhar Rout, Supercapacitor Electrodes Based on Layered Tungsten Disulfide-Reduced Graphene Oxide Hybrids Synthesized by a Facile Hydrothermal Method, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11427

  CrossRef

 59. 59
  Conglai Long, Tong Wei, Jun Yan, Lili Jiang, Zhuangjun Fan, Supercapacitors Based on Graphene-Supported Iron Nanosheets as Negative Electrode Materials, ACS Nano, 2013, 7, 12, 11325

  CrossRef

 60. 60
  Min Zhou, Fan Pu, Hao Chen, Zhao Wang, Haiyong Zhang, Shiyou Guan, Synthesis and capacitive performance of two-dimensional sandwich-like graphene/nitrogen-doped carbon nanoparticle composites with tunable textural parameters and nitrogen content, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 12, 4148

  CrossRef