SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jimei Zhang, Chan Li, Xu Zhang, Shuaidong Huo, Shubin Jin, Fei-Fei An, Xiaodan Wang, Xiangdong Xue, C.I. Okeke, Guiyun Duan, Fengguang Guo, Xiaohong Zhang, Jifu Hao, Paul C. Wang, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang, In vivo tumor-targeted dual-modal fluorescence/CT imaging using a nanoprobe co-loaded with an aggregation-induced emission dye and gold nanoparticles, Biomaterials, 2015, 42, 103

  CrossRef

 2. 2
  Jong Kwon Lee, Tae Sung Kim, Ji Young Bae, A. Young Jung, Sang Min Lee, Ji Hyun Seok, Hang Sik Roh, Chi Won Song, Mi Jin Choi, Jinyoung Jeong, Bong Hyun Chung, Yun-Geon Lee, Jayoung Jeong, Wan-Seob Cho, Organ-specific distribution of gold nanoparticles by their surface functionalization, Journal of Applied Toxicology, 2015, 35, 2
 3. 3
  Gan Tian, Xiaopeng Zheng, Xiao Zhang, Wenyan Yin, Jie Yu, Dongliang Wang, Zhiping Zhang, Xiangliang Yang, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, TPGS-stabilized NaYbF4:Er upconversion nanoparticles for dual-modal fluorescent/CT imaging and anticancer drug delivery to overcome multi-drug resistance, Biomaterials, 2015, 40, 107

  CrossRef

 4. 4
  Shoaleh Shahidi, Shiva Iranpour, Pooya Iranpour, Ali Asghar Alavi, Farzaneh Aghakhani Mahyari, Maryam Tohidi, Afsaneh Safavi, A new X-ray contrast agent based on highly stable gum arabic-gold nanoparticles synthesised in deep eutectic solvent, Journal of Experimental Nanoscience, 2014, 1

  CrossRef

 5. 5
  Zhen Liu, Kai Dong, Jianhua Liu, Xueli Han, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Anti-Biofouling Polymer-Decorated Lutetium-Based Nanoparticulate Contrast Agents for In Vivo High-Resolution Trimodal Imaging, Small, 2014, 10, 12
 6. 6
  Kai Dong, Zhen Liu, Jianhua Liu, Sa Huang, Zhenhua Li, Qinghai Yuan, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Biocompatible and high-performance amino acids-capped MnWO4 nanocasting as a novel non-lanthanide contrast agent for X-ray computed tomography and T1-weighted magnetic resonance imaging, Nanoscale, 2014, 6, 4, 2211

  CrossRef

 7. 7
  Zhongliang Wang, Zhe Wang, Dingbin Liu, Xuefeng Yan, Fu Wang, Gang Niu, Min Yang, Xiaoyuan Chen, Biomimetic RNA-Silencing Nanocomplexes: Overcoming Multidrug Resistance in Cancer Cells, Angewandte Chemie, 2014, 126, 7
 8. 8
  Zhongliang Wang, Zhe Wang, Dingbin Liu, Xuefeng Yan, Fu Wang, Gang Niu, Min Yang, Xiaoyuan Chen, Biomimetic RNA-Silencing Nanocomplexes: Overcoming Multidrug Resistance in Cancer Cells, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 7
 9. 9
  Qinang Hu, Mohammed Aboustait, M. Tyler Ley, Jay C. Hanan, Volker Rose, Robert Winarski, Combined three-dimensional structure and chemistry imaging with nanoscale resolution, Acta Materialia, 2014, 77, 173

  CrossRef

 10. 10
  Aaron Stella, ShuFeng Hsieh, Mahdi Garelnabi, Javier Horta, Eugene Rogers, Determination of Aminothiol Adsorption Properties of Titanium(IV) Oxide Nanoparticles Using High-Performance Liquid Chromatography Fluorescence Detection, Adsorption Science & Technology, 2014, 32, 7, 591

  CrossRef

 11. 11
  Xiaopeng Zheng, Liangjun Zhou, Yang Bu, Wenyan Yin, Zhongbo Hu, Meng Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Er3+-doped YbPO4up-conversion porous nanospheres for UCL/CT bimodal imaging in vivo and chemotherapy, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 38, 6508

  CrossRef

 12. 12
  Hong-Xing Xia, Xiao-Quan Yang, Ji-Tao Song, Jun Chen, Ming-Zhen Zhang, Dong-Mei Yan, Lin Zhang, Meng-Yao Qin, Ling-Yu Bai, Yuan-Di Zhao, Zhi-Ya Ma, Folic acid-conjugated silica-coated gold nanorods and quantum dots for dual-modality CT and fluorescence imaging and photothermal therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 14, 1945

  CrossRef

 13. 13
  Jing Zhou, Zhigao Lu, Guogang Shan, Sihui Wang, Yi Liao, Gadolinium complex and phosphorescent probe-modified NaDyF4 nanorods for T1- and T2-weighted MRI/CT/phosphorescence multimodality imaging, Biomaterials, 2014, 35, 1, 368

  CrossRef

 14. 14
  Ahmad Luqman, Victoria L. Blair, Rajini Brammananth, Paul K. Crellin, Ross L. Coppel, Philip C. Andrews, Homo- and Heteroleptic Bismuth(III/V) Thiolates from N-Heterocyclic Thiones: Synthesis, Structure and Anti-Microbial Activity, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 44
 15. 15
  Hai-nan Xie, Yiyang Lin, Manuel Mazo, Ciro Chiappini, Ana Sánchez-Iglesias, Luis M. Liz-Marzán, Molly M. Stevens, Identification of intracellular gold nanoparticles using surface-enhanced Raman scattering, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12403

  CrossRef

 16. 16
  Jianhua Liu, Jianguo Han, Zhichen Kang, Reza Golamaully, Nannan Xu, Hongpeng Li, Xueli Han, In vivo near-infrared photothermal therapy and computed tomography imaging of cancer cells using novel tungsten-based theranostic probe, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5770

  CrossRef

 17. 17
  Vincenzo Amendola, Stefano Scaramuzza, Lucio Litti, Moreno Meneghetti, Gaia Zuccolotto, Antonio Rosato, Elena Nicolato, Pasquina Marzola, Giulio Fracasso, Cristina Anselmi, Marcella Pinto, Marco Colombatti, Magneto-Plasmonic Au-Fe Alloy Nanoparticles Designed for Multimodal SERS-MRI-CT Imaging, Small, 2014, 10, 12
 18. 18
  Liangjun Zhou, Xiaopeng Zheng, Zhanjun Gu, Wenyan Yin, Xiao Zhang, Longfei Ruan, Yanbo Yang, Zhongbo Hu, Yuliang Zhao, Mesoporous NaYbF4@NaGdF4 core-shell up-conversion nanoparticles for targeted drug delivery and multimodal imaging, Biomaterials, 2014, 35, 26, 7666

  CrossRef

 19. 19
  Ian L. Molnar, Clinton S. Willson, Denis M. O’Carroll, Mark L. Rivers, Jason I. Gerhard, Method for Obtaining Silver Nanoparticle Concentrations within a Porous Medium via Synchrotron X-ray Computed Microtomography, Environmental Science & Technology, 2014, 48, 2, 1114

  CrossRef

 20. 20
  Gan Tian, Xiao Zhang, Xiaopeng Zheng, Wenyan Yin, Longfei Ruan, Xiaodong Liu, Liangjun Zhou, Liang Yan, Shoujian Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Multifunctional RbxWO3 Nanorods for Simultaneous Combined Chemo-photothermal Therapy and Photoacoustic/CT Imaging, Small, 2014, 10, 20
 21. 21
  Di Zhang, Ying-Xi Zhao, Zeng-Ying Qiao, Ulrich Mayerhöffer, Peter Spenst, Xiao-Jun Li, Frank Würthner, Hao Wang, Nano-Confined Squaraine Dye Assemblies: New Photoacoustic and Near-Infrared Fluorescence Dual-Modular Imaging Probes in Vivo, Bioconjugate Chemistry, 2014, 25, 11, 2021

  CrossRef

 22. 22
  Anshuman Jakhmola, Nicolas Anton, Halina Anton, Nadia Messaddeq, François Hallouard, Andrey Klymchenko, Yves Mely, Thierry F. Vandamme, Poly-ε-caprolactone tungsten oxide nanoparticles as a contrast agent for X-ray computed tomography, Biomaterials, 2014, 35, 9, 2981

  CrossRef

 23. 23
  Lídia Cunha, Ildiko Horvath, Sara Ferreira, Joana Lemos, Pedro Costa, Domingos Vieira, Dániel S. Veres, Krisztián Szigeti, Teresa Summavielle, Domokos Máthé, Luís F. Metello, Preclinical Imaging: an Essential Ally in Modern Biosciences, Molecular Diagnosis & Therapy, 2014, 18, 2, 153

  CrossRef

 24. 24
  Vahid Shirshahi, Madjid Soltani, Solid silica nanoparticles: applications in molecular imaging, Contrast Media & Molecular Imaging, 2014, 9, 6
 25. 25
  M. A. Laguna-Marco, C. Piquer, A. G. Roca, R. Boada, M. Andrés-Vergés, S. Veintemillas-Verdaguer, C. J. Serna, A. Iadecola, J. Chaboy, Structural determination of Bi-doped magnetite multifunctional nanoparticles for contrast imaging, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 34, 18301

  CrossRef

 26. 26
  Hui Liu, Han Wang, Yanhong Xu, Mingwu Shen, Jinglong Zhao, Guixiang Zhang, Xiangyang Shi, Synthesis of PEGylated low generation dendrimer-entrapped gold nanoparticles for CT imaging applications, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4521

  CrossRef

 27. 27
  Jonathan D. Freedman, Hrvoje Lusic, Brian D. Snyder, Mark W. Grinstaff, Tantalum Oxide Nanoparticles for the Imaging of Articular Cartilage Using X-Ray Computed Tomography: Visualization of Ex Vivo/In Vivo Murine Tibia and Ex Vivo Human Index Finger Cartilage, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 32
 28. 28
  Jonathan D. Freedman, Hrvoje Lusic, Brian D. Snyder, Mark W. Grinstaff, Tantalum Oxide Nanoparticles for the Imaging of Articular Cartilage Using X-Ray Computed Tomography: Visualization of Ex Vivo/In Vivo Murine Tibia and Ex Vivo Human Index Finger Cartilage, Angewandte Chemie, 2014, 126, 32
 29. 29
  Seung Yong Lee, Seong Ik Jeon, Seulhee Jung, In Jae Chung, Cheol-Hee Ahn, Targeted multimodal imaging modalities, Advanced Drug Delivery Reviews, 2014, 76, 60

  CrossRef

 30. 30
  Yingying Ma, Jiangshan Wan, Kun Qian, Shinan Geng, Nijun He, Guofeng Zhou, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang, The studies on highly concentrated complex dispersions of gold nanoparticles and temperature-sensitive nanogels and their application as new blood-vessel-embolic materials with high-resolution angiography, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 36, 6044

  CrossRef

 31. 31
  Kai Dong, Enguo Ju, Jianhua Liu, Xueli Han, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Ultrasmall biomolecule-anchored hybrid GdVO4nanophosphors as a metabolizable multimodal bioimaging contrast agent, Nanoscale, 2014, 6, 20, 12042

  CrossRef

 32. 32
  Huaiyong Xing, Shengjian Zhang, Wenbo Bu, Xiangpeng Zheng, Lijun Wang, Qingfeng Xiao, Dalong Ni, Jiamin Zhang, Liangping Zhou, Weijun Peng, Kuaile Zhao, Yanqing Hua, Jianlin Shi, Ultrasmall NaGdF4 Nanodots for Efficient MR Angiography and Atherosclerotic Plaque Imaging, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 33. 33
  Shu-Hua Tang, Jianing Wang, Cheng-Xiong Yang, Lu-Xi Dong, Deling Kong, Xiu-Ping Yan, Ultrasonic assisted preparation of lanthanide-oleate complexes for the synthesis of multifunctional monodisperse upconversion nanoparticles for multimodal imaging, Nanoscale, 2014, 6, 14, 8037

  CrossRef

 34. 34
  José Carlos De La Vega, Urs O. Häfeli, Utilization of nanoparticles as X-ray contrast agents for diagnostic imaging applications, Contrast Media & Molecular Imaging, 2014, 9, 6
 35. 35
  Yao Sun, Hiroaki Sai, Frederick von Stein, Mark Riccio, Ulrich Wiesner, Water-Based Synthesis of Ultrasmall PEGylated Gold–Silica Core–Shell Nanoparticles with Long-Term Stability, Chemistry of Materials, 2014, 26, 18, 5201

  CrossRef

 36. 36
  Zhen Liu, Enguo Ju, Jianhua Liu, Yingda Du, Zhengqiang Li, Qinghai Yuan, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Direct visualization of gastrointestinal tract with lanthanide-doped BaYbF5 upconversion nanoprobes, Biomaterials, 2013, 34, 30, 7444

  CrossRef

 37. 37
  Yunlu Dai, Haihua Xiao, Jianhua Liu, Qinghai Yuan, Ping’an Ma, Dongmei Yang, Chunxia Li, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Piaoping Yang, Jun Lin, In Vivo Multimodality Imaging and Cancer Therapy by Near-Infrared Light-Triggeredtrans-Platinum Pro-Drug-Conjugated Upconverison Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 50, 18920

  CrossRef

 38. 38
  Yang Liu, Zheng Chang, Hsiangkuo Yuan, Andrew M. Fales, Tuan Vo-Dinh, Quintuple-modality (SERS-MRI-CT-TPL-PTT) plasmonic nanoprobe for theranostics, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12126

  CrossRef

 39. 39
  Huiting Qiao, Libin Wang, Jintao Han, Yingmao Chen, Daifa Wang, Deyu Li, The Mutual Beneficial Effect between Medical Imaging and Nanomedicine, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 40. 40
  Christian Buchwalder, Katayoun Saatchi, Urs O. Häfeli, Nanomaterial-Based Bioimaging Probes,