SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Guangwu Li, Chong Kang, Xue Gong, Jicheng Zhang, Cuihong Li, Youchun Chen, Huanli Dong, Wenping Hu, Fenghong Li, Zhishan Bo, 5-Alkyloxy-6-fluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole- and Silafluorene-Based D–A Alternating Conjugated Polymers: Synthesis and Application in Polymer Photovoltaic Cells, Macromolecules, 2014, 47, 14, 4645

  CrossRef

 2. 2
  Cheng-Yu Chi, Ming-Chung Chen, Der-Jang Liaw, Han-Yu Wu, Ying-Chi Huang, Yian Tai, A Bifunctional Copolymer Additive to Utilize Photoenergy Transfer and To Improve Hole Mobility for Organic Ternary Bulk-Heterojunction Solar Cell, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140717101814001

  CrossRef

 3. 3
  D. Y. Luo, L. M. Yu, J. X. Man, Z. Liu, Z. H. Lu, A nanocomposite interconnecting layer for tandem small molecular organic photovoltaic cells, Applied Physics Letters, 2014, 104, 12, 123301

  CrossRef

 4. 4
  Ke-Ning Zheng, Li-Ying Yang, Huan-Qi Cao, Wen-Jing Qin, Shou-Gen Yin, A Simple Interconnection Layer for Tandem Organic Solar Cells with Improved Efficiency and Fill Factor, Chinese Physics Letters, 2014, 31, 6, 068801

  CrossRef

 5. 5
  Youdi Zhang, Lingcheng Chen, Kaichen Zhang, Helin Wang, Yi Xiao, A Soluble Ladder-Conjugated Star-Shaped Oligomer Composed of Four Perylene Diimide Branches and a Fluorene Core: Synthesis and Properties, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 31
 6. 6
  Lijian Zuo, Jizhong Yao, Hanying Li, Hongzheng Chen, Assessing the origin of the S-shaped I–V curve in organic solar cells: An improved equivalent circuit model, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 122, 88

  CrossRef

 7. 7
  Pei Cheng, Long Ye, Xingang Zhao, Jianhui Hou, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Binary additives synergistically boost the efficiency of all-polymer solar cells up to 3.45%, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1351

  CrossRef

 8. 8
  Pachagounder Sakthivel, Kakaraparthi Kranthiraja, Chinnusamy Saravanan, Kumarasamy Gunasekar, Hong Il Kim, Won Suk Shin, Ji-Eun Jeong, Han Young Woo, Sung-Ho Jin, Carbazole linked phenylquinoline-based fullerene derivatives as acceptors for bulk heterojunction polymer solar cells: effect of interfacial contacts on device performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6916

  CrossRef

 9. 9
  Pankaj Kumar, Chhinder Bilen, Krishna Feron, Nicolas C. Nicolaidis, Bill B. Gong, Xiaojing Zhou, Warwick J. Belcher, Paul C. Dastoor, Comparative Degradation and Regeneration of Polymer Solar Cells with Different Cathodes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5281

  CrossRef

 10. 10
  Steven A. Hawks, Jordan C. Aguirre, Laura T. Schelhas, Robert J. Thompson, Rachel C. Huber, Amy S. Ferreira, Guangye Zhang, Andrew A. Herzing, Sarah H. Tolbert, Benjamin J. Schwartz, Comparing Matched Polymer:Fullerene Solar Cells Made by Solution-Sequential Processing and Traditional Blend Casting: Nanoscale Structure and Device Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140724083332008

  CrossRef

 11. 11
  Guangye Zhang, Rachel Huber, Amy Ferreira, Shane D. Boyd, Christine K. Luscombe, Sarah H. Tolbert, Benjamin J. Schwartz, Crystallinity Effects in Sequentially-processed and Blend-cast Bulk-heterojunction Polymer/Fullerene Photovoltaics, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140718140938002

  CrossRef

 12. 12
  Michele Guide, Jason D. A. Lin, Christopher M. Proctor, Jingrun Chen, Carlos García-Cervera, Thuc-Quyen Nguyen, Effect of copper metalation of tetrabenzoporphyrin donor material on organic solar cell performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 21, 7890

  CrossRef

 13. 13
  Steve Albrecht, Björn Grootoonk, Sebastian Neubert, Steffen Roland, Jan Wördenweber, Matthias Meier, Rutger Schlatmann, Aad Gordijn, Dieter Neher, Efficient hybrid inorganic/organic tandem solar cells with tailored recombination contacts, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 127, 157

  CrossRef

 14. 14
  Yinhua Zhou, Talha M. Khan, Jen-Chieh Liu, Canek Fuentes-Hernandez, Jae Won Shim, Ehsan Najafabadi, Jeffrey P. Youngblood, Robert J. Moon, Bernard Kippelen, Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination, Organic Electronics, 2014, 15, 3, 661

  CrossRef

 15. 15
  Pei Cheng, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Efficient ternary blend polymer solar cells with indene-C60 bisadduct as an electron-cascade acceptor, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 2005

  CrossRef

 16. 16
  Jing Gao, Wei Chen, Letian Dou, Chun-Chao Chen, Wei-Hsuan Chang, Yongsheng Liu, Gang Li, Yang Yang, Elucidating Double Aggregation Mechanisms in the Morphology Optimization of Diketopyrrolopyrrole-Based Narrow Bandgap Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 17. 17
  Jian Xiong, Bingchu Yang, Conghua Zhou, Junliang Yang, Haichao Duan, Wenlong Huang, Xiang Zhang, Xingda Xia, Lei Zhang, Han Huang, Yongli Gao, Enhanced efficiency and stability of polymer solar cells with TiO2 nanoparticles buffer layer, Organic Electronics, 2014, 15, 4, 835

  CrossRef

 18. 18
  Min Zhang, Zhencai Cao, Fen Wu, Huajie Chen, Meiqi Zhang, He Qiao, Songting Tan, Enhanced photovoltaic properties of the terpolymer containing diketopyrrolopyrrole and benzothiadiazole side chain, European Polymer Journal, 2014, 57, 83

  CrossRef

 19. 19
  Dong Hwan Wang, Aung Ko Ko Kyaw, Jean-Rémi Pouliot, Mario Leclerc, Alan J. Heeger, Enhanced Power Conversion Efficiency of Low Band-Gap Polymer Solar Cells by Insertion of Optimized Binary Processing Additives, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 20. 20
  Pankaj Kumar, Chhinder Bilen, Krishna Feron, Xiaojing Zhou, Warwick J. Belcher, Paul C. Dastoor, Enhanced regeneration of degraded polymer solar cells by thermal annealing, Applied Physics Letters, 2014, 104, 19, 193905

  CrossRef

 21. 21
  Ning Li, Derya Baran, George D. Spyropoulos, Hong Zhang, Stephane Berny, Mathieu Turbiez, Tayebeh Ameri, Frederik C. Krebs, Christoph J. Brabec, Environmentally Printing Efficient Organic Tandem Solar Cells with High Fill Factors: A Guideline Towards 20% Power Conversion Efficiency, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 22. 22
  Jae-hyeong Lee, Susumu Yoshikawa, Takashi Sagawa, Fabrication of efficient organic and hybrid solar cells by fine channel mist spray coating, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 127, 111

  CrossRef

 23. 23
  Baofeng Zhao, Zhicai He, Xiaoping Cheng, Donghuan Qin, Min Yun, Meijuan Wang, Xiaodong Huang, Jianguo Wu, Hongbin Wu, Yong Cao, Flexible polymer solar cells with power conversion efficiency of 8.7%, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 26, 5077

  CrossRef

 24. 24
  Ji-Hoon Kim, Seung Ah Shin, Jong Baek Park, Chang Eun Song, Won Suk Shin, Hoichang Yang, Yongfang Li, Do-Hoon Hwang, Fluorinated Benzoselenadiazole-Based Low-Band-Gap Polymers for High Efficiency Inverted Single and Tandem Organic Photovoltaic Cells, Macromolecules, 2014, 47, 5, 1613

  CrossRef

 25. 25
  Su-Hyeon Kim, Cheol-Ho Lee, Jin-Mun Yun, Yong-Jin Noh, Seok-Soon Kim, Sungho Lee, Seung Mu Jo, Han-Ik Joh, Seok-In Na, Fluorine-functionalized and simultaneously reduced graphene oxide as a novel hole transporting layer for highly efficient and stable organic photovoltaic cells, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7183

  CrossRef

 26. 26
  Shiu-Lun Lai, Lin Wang, Chen Yang, Mei-Yee Chan, Xiangguo Guan, Chi-Chung Kwok, Chi-Ming Che, Gold(III) Corroles for High Performance Organic Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 28
 27. 27
  Abd. Rashid bin Mohd Yusoff, Seung Joo Lee, Jaeyeon Kim, Fabio Kurt Shneider, Wilson Jose da Silva, Jin Jang, High-Performance Inverted Tandem Polymer Solar Cells Utilizing Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione Copolymer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140709064316003

  CrossRef

 28. 28
  Abd. Rashid bin Mohd Yusoff, Seung Joo Lee, Fabio Kurt Shneider, Wilson Jose da Silva, Jin Jang, High-Performance Semitransparent Tandem Solar Cell of 8.02% Conversion Efficiency with Solution-Processed Graphene Mesh and Laminated Ag Nanowire Top Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 29. 29
  Xiao-Zhao Zhu, Feng-Shuo Zu, Mei-Feng Xu, Xiao-Bo Shi, Zhi-Ming Jin, Zhao-Kui Wang, Liang-Sheng Liao, Highly efficient inverted polymer solar cells using aqueous ammonia processed ZnO as an electron selective layer, Applied Physics A, 2014,

  CrossRef

 30. 30
  Yu Chen, Liang Shen, Wenjuan Yu, Yongbing Long, Wenbin Guo, Weiyou Chen, Shengping Ruan, Highly efficient ITO-free polymer solar cells based on metal resonant microcavity using WO3/Au/WO3 as transparent electrodes, Organic Electronics, 2014, 15, 7, 1545

  CrossRef

 31. 31
  Jen-Hsien Huang, Kuen-Chan Lee, Highly Stable, Solution-Processable Phenothiazine Derivative as Hole Collection Material for Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7680

  CrossRef

 32. 32
  Bao Wang, Ji Zhang, Hoi Lam Tam, Bo Wu, Weifeng Zhang, Miu Shan Chan, Feng Pan, Gui Yu, Furong Zhu, Man Shing Wong, Impact of alkyl side chains on the photovoltaic and charge mobility properties of naphthodithiophene–benzothiadiazole copolymers, Polymer Chemistry, 2014, 5, 3, 836

  CrossRef

 33. 33
  Min Zhang, Fen Wu, Zhencai Cao, Tianpei Shen, Huajie Chen, Xiangling Li, Songting Tan, Improved photovoltaic properties of terpolymers containing diketopyrrolopyrrole and an isoindigo side chain, Polymer Chemistry, 2014, 5, 13, 4054

  CrossRef

 34. 34
  Xiaoxi He, Subhrangsu Mukherjee, Scott Watkins, Ming Chen, Tianshi Qin, Lars Thomsen, Harald Ade, Christopher R. McNeill, Influence of Fluorination and Molecular Weight on the Morphology and Performance of PTB7:PC71BM Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 19, 9918

  CrossRef

 35. 35
  Giuseppe Mattioli, Sadok Ben Dkhil, Maria Ilenia Saba, Giuliano Malloci, Claudio Melis, Paola Alippi, Francesco Filippone, Paolo Giannozzi, Anil Kumar Thakur, Meriem Gaceur, Olivier Margeat, Abdou Karim Diallo, Christine Videlot-Ackermann, Jörg Ackermann, Aldo Amore Bonapasta, Alessandro Mattoni, Interfacial Engineering of P3HT/ZnO Hybrid Solar Cells Using Phthalocyanines: A Joint Theoretical and Experimental Investigation, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 36. 36
  Jae Won Shim, Canek Fuentes-Hernandez, Yinhua Zhou, Amir Dindar, Talha M. Khan, Anthony J. Giordano, Hyeunseok Cheun, Minseong Yun, Seth R. Marder, Bernard Kippelen, Inverted Tandem Polymer Solar Cells with Polyethylenimine-Modified MoOX/Al2O3:ZnO Nanolaminate as the Charge Recombination Layers, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 37. 37
  Deepak Kaduwal, Hans-Frieder Schleiermacher, Jan Schulz-Gericke, Thomas Kroyer, Birger Zimmermann, Uli Würfel, ITO-free organic solar cells with roll-to-roll coated organic functional layers from non-halogenated solvents, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 124, 92

  CrossRef

 38. 38
  Pei Cheng, Jianhui Hou, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Layer-by-Layer Solution-Processed Low-Bandgap Polymer-PC61BM Solar Cells with High Efficiency, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 39. 39
  Wenjuan Yu, Shengping Ruan, Yongbing Long, Liang Shen, Wenbin Guo, Weiyou Chen, Light harvesting enhancement toward low IPCE region of semitransparent polymer solar cells via one-dimensional photonic crystal reflectors, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 127, 27

  CrossRef

 40. 40
  Stephen Foster, Sajeev John, Light trapping design for low band-gap polymer solar cells, Optics Express, 2014, 22, S2, A465

  CrossRef

 41. 41
  Yunlu Xu, Jeremy N. Munday, Light trapping in a polymer solar cell by tailored quantum dot emission, Optics Express, 2014, 22, S2, A259

  CrossRef

 42. 42
  Vellaiappillai Tamilavan, Myungkwan Song, Rajalingam Agneeswari, Myung Ho Hyun, Linkage position influences of anthracene and tricyanovinyl groups on the opto-electrical and photovoltaic properties of anthracene-based organic small molecules, Tetrahedron, 2014, 70, 6, 1176

  CrossRef

 43. 43
  Stoichko D. Dimitrov, James R. Durrant, Materials Design Considerations for Charge Generation in Organic Solar Cells, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 616

  CrossRef

 44. 44
  Jean Roncali, Philippe Leriche, Philippe Blanchard, Molecular Materials for Organic Photovoltaics: Small is Beautiful, Advanced Materials, 2014, 26, 23
 45. 45
  Eliot Gann, Christopher R. McNeill, Monika Szumilo, Henning Sirringhaus, Michael Sommer, Subashani Maniam, Steven J. Langford, Lars Thomsen, Near-edge X-ray absorption fine-structure spectroscopy of naphthalene diimide-thiophene co-polymers, The Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 16, 164710

  CrossRef

 46. 46
  Liangliang Han, Xichang Bao, Tong Hu, Zhengkun Du, Weichao Chen, Dangqiang Zhu, Qian Liu, Mingliang Sun, Renqiang Yang, Novel Donor–Acceptor Polymer Containing 4,7-Bis(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole for Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of 6.21%, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 12
 47. 47
  Ming He, Mengye Wang, Changjian Lin, Zhiqun Lin, Optimization of molecular organization and nanoscale morphology for high performance low bandgap polymer solar cells, Nanoscale, 2014, 6, 8, 3984

  CrossRef

 48. 48
  Lie Chen, Chen Xie, Yiwang Chen, Optimization of the Power Conversion Efficiency of Room Temperature-Fabricated Polymer Solar Cells Utilizing Solution Processed Tungsten Oxide and Conjugated Polyelectrolyte as Electrode Interlayer, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 25
 49. 49
  Giuseppe Marzano, Cosimo V. Ciasca, Francesco Babudri, Gabriele Bianchi, Andrea Pellegrino, Riccardo Po, Gianluca M. Farinola, Organometallic Approaches to Conjugated Polymers for Plastic Solar Cells: From Laboratory Synthesis to Industrial Production, European Journal of Organic Chemistry, 2014, 2014, 22
 50. 50
  Lili Wu, Huidong Zang, Yu-Che Hsiao, Xitian Zhang, Bin Hu, Origin of the fill factor loss in bulk-heterojunction organic solar cells, Applied Physics Letters, 2014, 104, 15, 153903

  CrossRef

 51. 51
  Anton Pershin, Sergii Donets, Stephan A. Baeurle, Performance enhancement of block-copolymer solar cells through tapering the donor–acceptor interface: A multiscale study, Polymer, 2014, 55, 6, 1507

  CrossRef

 52. 52
  Guangwu Li, Chong Kang, Cuihong Li, Zhen Lu, Jicheng Zhang, Xue Gong, Guangyao Zhao, Huanli Dong, Wenping Hu, Zhishan Bo, Planar Conjugated Polymers Containing 9,10-Disubstituted Phenanthrene Units for Efficient Polymer Solar Cells, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 12
 53. 53
  Jung-Yao Chen, Hung-Chin Wu, Yu-Cheng Chiu, Wen-Chang Chen, Plasmon-Enhanced Polymer Photovoltaic Device Performance Using Different Patterned Ag/PVP Electrospun Nanofibers, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 54. 54
  Chun-Hsien Chou, Fang-Chung Chen, Plasmonic nanostructures for light trapping in organic photovoltaic devices, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8444

  CrossRef

 55. 55
  Sang Bong Lee, Sung Cheol Yoon, Pan Seok Kim, Sangman Park, Jongsun Lim, Choon Sup Yoon, Polymer-based parallel tandem solar cells with a transparent ferroelectric interconnecting layer, Applied Physics Letters, 2014, 104, 8, 083302

  CrossRef

 56. 56
  M. Ryyan Khan, Biswajit Ray, Muhammad A. Alam, Prospects of layer-split tandem cells for high-efficiency OPV, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 120, 716

  CrossRef

 57. 57
  Zhicai He, Hongbin Wu, Yong Cao, Recent Advances in Polymer Solar Cells: Realization of High Device Performance by Incorporating Water/Alcohol-Soluble Conjugated Polymers as Electrode Buffer Layer, Advanced Materials, 2014, 26, 7
 58. 58
  Ala'a F. Eftaiha, Jon-Paul Sun, Ian G. Hill, Gregory C. Welch, Recent advances of non-fullerene, small molecular acceptors for solution processed bulk heterojunction solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5, 1201

  CrossRef

 59. 59
  Hui Xu, Runfeng Chen, Qiang Sun, Wenyong Lai, Qianqian Su, Wei Huang, Xiaogang Liu, Recent progress in metal–organic complexes for optoelectronic applications, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 10, 3259

  CrossRef

 60. 60
  Lie Chen, Chen Xie, Yiwang Chen, Self-Assembled Conjugated Polyelectrolyte–Ionic Liquid Crystal Complex as an Interlayer for Polymer Solar Cells: Achieving Performance Enhancement via Rapid Liquid Crystal-Induced Dipole Orientation, Macromolecules, 2014, 47, 5, 1623

  CrossRef

 61. 61
  Wenjuan Yu, Liang Shen, Ping Shen, Yongbing Long, Hongwei Sun, Weiyou Chen, Shengping Ruan, Semitransparent Polymer Solar Cells with 5% Power Conversion Efficiency Using Photonic Crystal Reflector, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 599

  CrossRef

 62. 62
  Jian-Ming Jiang, His-Kuei Lin, Yu-Che Lin, Hsiu-Cheng Chen, Shang-Che Lan, Chiao-Kai Chang, Kung-Hwa Wei, Side Chain Structure Affects the Photovoltaic Performance of Two-Dimensional Conjugated Polymers, Macromolecules, 2014, 47, 1, 70

  CrossRef

 63. 63
  Liu Yuan, Yifan Zhao, Kun Lu, Dan Deng, Wei Yan, Zhixiang Wei, Small molecules incorporating regioregular oligothiophenes and fluorinated benzothiadiazole groups for solution-processed organic solar cells, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 29, 5842

  CrossRef

 64. 64
  Kung-Shih Chen, Hin-Lap Yip, José-Francisco Salinas, Yun-Xiang Xu, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Strong Photocurrent Enhancements in Highly Efficient Flexible Organic Solar Cells by Adopting a Microcavity Configuration, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 65. 65
  Xiaojie Zhang, Yao Gao, Sida Li, Xincui Shi, Yanhou Geng, Fosong Wang, Synthesis of poly(5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole-alt-9,9-dioctyl-fluorene) via direct arylation polycondensation, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 16
 66. 66
  Graça Brotas, Joana Farinhas, Quirina Ferreira, Rita Rodrigues, Inês L. Martins, Jorge Morgado, Ana Charas, Synthesis, characterization, and applications in photovoltaic cells of oxetane-functionalized P3HT derivatives, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2014, 52, 5
 67. 67
  Peter Müller-Buschbaum, The Active Layer Morphology of Organic Solar Cells Probed with Grazing Incidence Scattering Techniques, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 68. 68
  Jo-Lin Lan, Zhiqiang Liang, Yi-Hsun Yang, Fumio S. Ohuchi, Samson A. Jenekhe, Guozhong Cao, The effect of SrTiO3:ZnO as cathodic buffer layer for inverted polymer solar cells, Nano Energy, 2014, 4, 140

  CrossRef

 69. 69
  Jo-Lin Lan, Sheng-Jye Cherng, Yi-Hsun Yang, Qifeng Zhang, Selvam Subramaniyan, Fumio S. Ohuchi, Samson A. Jenekhe, Guozhong Cao, The effects of Ta2O5–ZnO films as cathodic buffer layers in inverted polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9361

  CrossRef

 70. 70
  Kuan Sun, Zeyun Xiao, Eric Hanssen, Michael F. G. Klein, Henk H. Dam, Marina Pfaff, Dagmar Gerthsen, Wallace W. H. Wong, David J. Jones, The role of solvent vapor annealing in highly efficient air-processed small molecule solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9048

  CrossRef

 71. 71
  Pei Cheng, Xingang Zhao, Weiyi Zhou, Jianhui Hou, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Towards high-efficiency non-fullerene organic solar cells: Matching small molecule/polymer donor/acceptor, Organic Electronics, 2014, 15, 10, 2270

  CrossRef

 72. 72
  Xiaotian Hu, Lie Chen, Yiwang Chen, Universal and Versatile MoO3-Based Hole Transport Layers for Efficient and Stable Polymer Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 19, 9930

  CrossRef

 73. 73
  Wei Wei, Chunfu Zhang, Dazheng Chen, Zhizhe Wang, Chunxiang Zhu, Jincheng Zhang, Xiaoli Lu, Yue Hao, Efficient “Light-soaking”-free Inverted Organic Solar Cells with Aqueous Solution Processed Low-Temperature ZnO Electron Extraction Layers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13318

  CrossRef

 74. 74
  Verena Kaltenhauser, Thomas Rath, Michael Edler, Angelika Reichmann, Gregor Trimmel, Exploring polymer/nanoparticle hybrid solar cells in tandem architecture, RSC Advances, 2013, 3, 40, 18643

  CrossRef

 75. 75
  Petr P. Khlyabich, Beate Burkhart, Andrey E. Rudenko, Barry C. Thompson, Optimization and simplification of polymer–fullerene solar cells through polymer and active layer design, Polymer, 2013, 54, 20, 5267

  CrossRef

 76. 76
  Chunhui Duan, Kai Zhang, Chengmei Zhong, Fei Huang, Yong Cao, Recent advances in water/alcohol-soluble π-conjugated materials: new materials and growing applications in solar cells, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 23, 9071

  CrossRef

 77. 77
  Jingbi You, Letian Dou, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang, Recent trends in polymer tandem solar cells research, Progress in Polymer Science, 2013, 38, 12, 1909

  CrossRef

 78. 78
  Yang Wang, Ying Liu, Shaojie Chen, Ruixiang Peng, Ziyi Ge, Significant Enhancement of Polymer Solar Cell Performance via Side-Chain Engineering and Simple Solvent Treatment, Chemistry of Materials, 2013, 25, 15, 3196

  CrossRef

 79. 79
  Yongsheng Liu, Chun-Chao Chen, Ziruo Hong, Jing Gao, Yang (Michael) Yang, Huanping Zhou, Letian Dou, Gang Li, Yang Yang, Solution-processed small-molecule solar cells: breaking the 10% power conversion efficiency, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef