SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lili Jiang, Lizhi Sheng, Conglai Long, Zhuangjun Fan, Densely packed graphene nanomesh-carbon nanotube hybrid film for ultra-high volumetric performance supercapacitors, Nano Energy, 2015, 11, 471

  CrossRef

 2. 2
  Meng-Qiang Zhao, Chang E. Ren, Zheng Ling, Maria R. Lukatskaya, Chuanfang Zhang, Katherine L. Van Aken, Michel W. Barsoum, Yury Gogotsi, Flexible MXene/Carbon Nanotube Composite Paper with High Volumetric Capacitance, Advanced Materials, 2015, 27, 2
 3. 3
  Haitao Zhang, Xiong Zhang, He Lin, Kai Wang, Xianzhong Sun, Nansheng Xu, Chen Li, Yanwei Ma, Graphene and maghemite composites based supercapacitors delivering high volumetric capacitance and extraordinary cycling stability, Electrochimica Acta, 2015, 156, 70

  CrossRef

 4. 4
  Long Hao, Jing Ning, Bin Luo, Bin Wang, Yunbo Zhang, Zhihong Tang, Junhe Yang, Arne Thomas, Linjie Zhi, Structural Evolution of 2D Microporous Covalent Triazine-Based Framework toward the Study of High-Performance Supercapacitors, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 1, 219

  CrossRef

 5. 5
  Minho Kim, Fan Xu, Jin Hong Lee, Cheolsoo Jung, Soon Man Hong, Q. M. Zhang, Chong Min Koo, A fast and efficient pre-doping approach to high energy density lithium-ion hybrid capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10029

  CrossRef

 6. 6
  Yue Zhou, Noa Lachman, Mehdi Ghaffari, Haiping Xu, Dhiman Bhattacharya, Pouria Fattahi, Mohammad Reza Abidian, Shan Wu, Karen K. Gleason, Brian L. Wardle, Q. M. Zhang, A high performance hybrid asymmetric supercapacitor via nano-scale morphology control of graphene, conducting polymer, and carbon nanotube electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 9964

  CrossRef

 7. 7
  Xi Wang, Qunhong Weng, Xizheng Liu, Xuebin Wang, Dai-Ming Tang, Wei Tian, Chao Zhang, Wei Yi, Dequan Liu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Atomistic Origins of High Rate Capability and Capacity of N-Doped Graphene for Lithium Storage, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1164

  CrossRef

 8. 8
  Michael Ghidiu, Maria R. Lukatskaya, Meng-Qiang Zhao, Yury Gogotsi, Michel W. Barsoum, Conductive two-dimensional titanium carbide ‘clay’ with high volumetric capacitance, Nature, 2014,

  CrossRef

 9. 9
  Zhaohui Wang, Petter Tammela, Peng Zhang, Maria Strømme, Leif Nyholm, High areal and volumetric capacity sustainable all-polymer paper-based supercapacitors, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16761

  CrossRef

 10. 10
  Maobai Lai, Siwang Kou, Shuhui Yu, Rong Sun, Ching-Ping Wong, High permittivity induced by interaction between PI matrix and graphite oxide filler, Chemical Physics Letters, 2014, 612, 280

  CrossRef

 11. 11
  Jun Yan, Qian Wang, Changpeng Lin, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Interconnected Frameworks with a Sandwiched Porous Carbon Layer/Graphene Hybrids for Supercapacitors with High Gravimetric and Volumetric Performances, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 13
 12. 12
  Sandipan Maiti, Atin Pramanik, Sourindra Mahanty, Interconnected Network of MnO2Nanowires with a “Cocoonlike” Morphology: Redox Couple-Mediated Performance Enhancement in Symmetric Aqueous Supercapacitor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10754

  CrossRef

 13. 13
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Lili Jiang, Milin Zhang, Xiaoyan Jing, Zhuangjun Fan, Template-Assisted Low Temperature Synthesis of Functionalized Graphene for Ultrahigh Volumetric Performance Supercapacitors, ACS Nano, 2014, 8, 5, 4720

  CrossRef