SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiang Han, Huixin Chen, Jingjing Liu, Hanhui Liu, Peng Wang, Kai Huang, Cheng Li, Songyan Chen, Yong Yang, A Peanut Shell Inspired Scalable Synthesis of Three-Dimensional Carbon Coated Porous Silicon Particles as an Anode for Lithium-Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 156, 11

  CrossRef

 2. 2
  Ying Bai, Yang Tang, Zhihui Wang, Zhe Jia, Feng Wu, Chuan Wu, Gao Liu, Electrochemical performance of Si/CeO2/Polyaniline composites as anode materials for lithium ion batteries, Solid State Ionics, 2015, 272, 24

  CrossRef

 3. 3
  Chuan Xia, Wei Chen, Xianbin Wang, Mohamed N. Hedhili, Nini Wei, Husam N. Alshareef, Highly Stable Supercapacitors with Conducting Polymer Core-Shell Electrodes for Energy Storage Applications, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 2
 4. 4
  Yao-Hui Huang, Qi Bao, Bing-Hong Chen, Jenq-Gong Duh, Nano-to-Microdesign of Marimo-Like Carbon Nanotubes Supported Frameworks via In-spaced Polymerization for High Performance Silicon Lithium Ion Battery Anodes, Small, 2015, 11, 4
 5. 5
  Sheng Han, Yanru Zhao, Yanping Tang, Fengzhi Tan, Yanshan Huang, Xinliang Feng, Dongqing Wu, Ternary MoS2/SiO2/graphene hybrids for high-performance lithium storage, Carbon, 2015, 81, 203

  CrossRef

 6. 6
  Zheng-Long Xu, Biao Zhang, Zi-Qi Zhou, Sara Abouali, Mohammad Akbari Garakani, Jiaqiang Huang, Jian-Qiu Huang, Jang-Kyo Kim, Carbon nanofibers containing Si nanoparticles and graphene-covered Ni for high performance anodes in Li ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 43, 22359

  CrossRef

 7. 7
  Jie Zhao, Zhenda Lu, Nian Liu, Hyun-Wook Lee, Matthew T. McDowell, Yi Cui, Dry-air-stable lithium silicide–lithium oxide core–shell nanoparticles as high-capacity prelithiation reagents, Nature Communications, 2014, 5, 5088

  CrossRef

 8. 8
  Fathy M Hassan, Victor Chabot, Abdel Rahman Elsayed, Xingcheng Xiao, Zhongwei Chen, Engineered Si Electrode Nanoarchitecture: A Scalable Postfabrication Treatment for the Production of Next-Generation Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 277

  CrossRef

 9. 9
  Lin Zhang, Junwen Deng, Lifeng Liu, Wenping Si, Steffen Oswald, Lixia Xi, Manab Kundu, Guozhi Ma, Thomas Gemming, Stefan Baunack, Fei Ding, Chenglin Yan, Oliver G. Schmidt, Hierarchically Designed SiOx/SiOy Bilayer Nanomembranes as Stable Anodes for Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 10. 10
  Dingsheng Wang, Mingxia Gao, Hongge Pan, Junhua Wang, Yongfeng Liu, High performance amorphous-Si@SiOx/C composite anode materials for Li-ion batteries derived from ball-milling and in situ carbonization, Journal of Power Sources, 2014, 256, 190

  CrossRef

 11. 11
  Naoki Nitta, Gleb Yushin, High-Capacity Anode Materials for Lithium-Ion Batteries: Choice of Elements and Structures for Active Particles, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 3
 12. 12
  Jianwen Liang, Xiaona Li, Yongchun Zhu, Cong Guo, Yitai Qian, Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteries, Nano Research, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Yuefei Zhang, Yujie Li, Zhenyu Wang, Kejie Zhao, Lithiation of SiO2in Li-Ion Batteries: In Situ Transmission Electron Microscopy Experiments and Theoretical Studies, Nano Letters, 2014, 14, 12, 7161

  CrossRef

 14. 14
  Jin-Yun Liao, Arumugam Manthiram, Mesoporous TiO2-Sn/C Core-Shell Nanowire Arrays as High-Performance 3D Anodes for Li-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 14
 15. 15
  Pinjie Zhang, Lianbang Wang, Jian Xie, Liwei Su, Chun-an Ma, Micro/nano-complex-structure SiOx–PANI–Ag composites with homogeneously-embedded Si nanocrystals and nanopores as high-performance anodes for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3776

  CrossRef

 16. 16
  Xuejiao Feng, Jun Yang, Yitian Bie, Jiulin Wang, Yanna Nuli, Wei Lu, Nano/micro-structured Si/CNT/C composite from nano-SiO2for high power lithium ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12532

  CrossRef

 17. 17
  Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Martin Kupsta, Elmira Memarzadeh, Peter Kalisvaart, David Mitlin, Nanometer-scale Sn coatings improve the performance of silicon nanowire LIB anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11261

  CrossRef

 18. 18
  Chanhoon Kim, Minseong Ko, Seungmin Yoo, Sujong Chae, Sinho Choi, Eun-Ho Lee, Seunghee Ko, Sang-Young Lee, Jaephil Cho, Soojin Park, Novel design of ultra-fast Si anodes for Li-ion batteries: crystalline Si@amorphous Si encapsulating hard carbon, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10604

  CrossRef

 19. 19
  Wei Zhang, Zi-Xiang Chi, Wen-Xin Mao, Rong-Wen Lv, An-Min Cao, Li-Jun Wan, One-Nanometer-Precision Control of Al2O3 Nanoshells through a Solution-Based Synthesis Route, Angewandte Chemie, 2014, 126, 47
 20. 20
  Wei Zhang, Zi-Xiang Chi, Wen-Xin Mao, Rong-Wen Lv, An-Min Cao, Li-Jun Wan, One-Nanometer-Precision Control of Al2O3 Nanoshells through a Solution-Based Synthesis Route, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 47
 21. 21
  Zi-Xiang Chi, Wei Zhang, Fu-Quan Cheng, Ji-Tao Chen, An-Min Cao, Li-Jun Wan, Optimizing the carbon coating on LiFePO4 for improved battery performance, RSC Advances, 2014, 4, 15, 7795

  CrossRef

 22. 22
  Shan Fang, Laifa Shen, Guiyin Xu, Ping Nie, Jie Wang, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Rational Design of Void-Involved Si@TiO2Nanospheres as High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6497

  CrossRef

 23. 23
  Hansu Kim, Eung-Ju Lee, Yang-Kook Sun, Recent advances in the Si-based nanocomposite materials as high capacity anode materials for lithium ion batteries, Materials Today, 2014, 17, 6, 285

  CrossRef

 24. 24
  Sunghun Choi, Dae Soo Jung, Jang Wook Choi, Scalable Fracture-free SiOC Glass Coating for Robust Silicon Nanoparticle Anodes in Lithium Secondary Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 12, 7120

  CrossRef

 25. 25
  Elmira Memarzadeh Lotfabad, Peter Kalisvaart, Alireza Kohandehghan, Kai Cui, Martin Kupsta, Behdokht Farbod, David Mitlin, Si nanotubes ALD coated with TiO2, TiN or Al2O3 as high performance lithium ion battery anodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2504

  CrossRef

 26. 26
  Jun Zhong, Hui Zhang, Xuhui Sun, Shuit-Tong Lee, Synchrotron Soft X-ray Absorption Spectroscopy Study of Carbon and Silicon Nanostructures for Energy Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 46
 27. 27
  Chengxin Peng, Huixin Chen, Qiongyu Li, Weiwei Cai, Qin Yao, Qingsheng Wu, Jinhu Yang, Yong Yang, Synergistically reinforced lithium storage performance of in situ chemically grown silicon@silicon oxide core–shell nanowires on three-dimensional conductive graphitic scaffolds, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13859

  CrossRef

 28. 28
  Jung-In Lee, Eun-Ho Lee, Jang-Hoon Park, Soojin Park, Sang-Young Lee, Ultrahigh-Energy-Density Lithium-Ion Batteries Based on a High-Capacity Anode and a High-Voltage Cathode with an Electroconductive Nanoparticle Shell, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 29. 29
  Bin Wang, Xianglong Li, Tengfei Qiu, Bin Luo, Jing Ning, Jing Li, Xianfeng Zhang, Minghui Liang, Linjie Zhi, High Volumetric Capacity Silicon-Based Lithium Battery Anodes by Nanoscale System Engineering, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5578

  CrossRef

 30. 30
  Chuanjian Zhang, Lin Gu, Nitin Kaskhedikar, Guanglei Cui, Joachim Maier, Preparation of Silicon@Silicon Oxide Core–Shell Nanowires from a Silica Precursor toward a High Energy Density Li-Ion Battery Anode, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12340

  CrossRef